Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2012 / 2013 Terra Táboření Ondřej Tesař – Bóža Jiří Benda - Hurón Terra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2012 / 2013 Terra Táboření Ondřej Tesař – Bóža Jiří Benda - Hurón Terra."— Transkript prezentace:

1 2012 / 2013 Terra Táboření Ondřej Tesař – Bóža Jiří Benda - Hurón Terra

2 2012 / 2013 Terra – 3. víkend • druhy tábo ř iš ť - u ř eky / u rybníka • obr. tábor ů z návšt ě v PRJ - rozmíst ě ní tábo ř iš ť po Č R • statistika, kdo jak je na tom s pracemi na Terru Terra

3 2012 / 2013 P ř íprava tábora, tábo ř ení • Stálý nebo putovní tábor? • Materiálová náro č nost stálého tábora • Fyzická náro č nost putovního tábora – Putovní – kola, lod ě … Terra

4 2012 / 2013 Jak sehnat místo pro tábo ř ení • Vým ě na tábo ř išt ě - pokud máme k vým ě n ě co nabídnout • Doporu č ení na n ě jaké tábo ř išt ě • Výb ě r ze skautských základen • Místo od jiných organizací - Liga lesní moudrosti, A-tom • Nalezení nového místa Terra

5 2012 / 2013 P ř íprava tábora Terra

6 2012 / 2013

7 Nalezení nového místa Vliv nadmo ř ské výšky • V ní ž inách je v ě tšina ploch zastav ě na, nebo zem ě d ě lsky č i pr ů myslov ě vyu ž ívána • Klidné dolní toky ř ek jsou zne č išt ě n ě jší • Nad 700m místa č asto otev ř ená, v ě trn ě jší, s citeln ě ni ž ší pr ů m ě rnou teplotou, výraznými p ř echody z denního tepla do no č ního chladu • Zbývají tedy místa ve st ř edních polohách, které jsou kompromisy p ř edchozích dvou mo ž ností Terra

8 2012 / 2013

9 Tábo ř išt ě u ř eky, nebo u rybníka Tábor u ř eky: Výhody: Terra

10 2012 / 2013 Tábo ř išt ě u ř eky, nebo u rybníka Tábor u ř eky: Výhody: • proudící voda, • snadné umývání, • stejnom ě rná teplota, • voda nekvete, • okolí zajímav ě jší, • v proudícím vzduchu je mén ě much a komár ů. Terra

11 2012 / 2013 Tábo ř išt ě u ř eky, nebo u rybníka Tábor u ř eky: Nevýhody: Terra

12 2012 / 2013 Tábo ř išt ě u ř eky, nebo u rybníka Tábor u ř eky: Nevýhody: • slo ž it ě jší doprava a zásobování - v ě tšinou p ř íkrými svahy • mlhy, studené v ě try, stékání studeného vzduchu do údolí • nebezpe č í povodní po dlouhých deštích, kalná voda, víry, • voda mnohdy zdravotn ě závadná, • oby č ejn ě menší mo ž nost provozovat v ě tší hry – strmé strán ě, husté lesy, č asto chatové oblasti, • menší oslun ě ní ráno a pozd ě odpoledne, ráno dlouhá rosa. Terra

13 2012 / 2013 Tábo ř išt ě u ř eky, nebo u rybníka Tábor u rybníka: Výhody: • Terra

14 2012 / 2013 Tábo ř išt ě u ř eky, nebo u rybníka Tábor u rybníka: Výhody: • mén ě zvln ě ný terén, snazší doprava a zásobování, • zpravidla v ě tší celky les ů, • lepší mo ž nosti her, sb ě ru lesních plodin, • tichá, klidná, mén ě navšt ě vovaná zákoutí, • teplejší a č istší voda (podmínkou je, aby rybník m ě l ř ádný p ř ítok a odtok, je-li napájen jen srá ž kovou a spodní vodou je nevhodný a v suchém lét ě č asto vysychá), • u rybníka je mén ě mlh a tepleji, voda je oby č ejn ě zdravotn ě nezávadná. Terra

15 2012 / 2013 Tábo ř išt ě u ř eky, nebo u rybníka Tábor u rybníka: Nevýhody: • Terra

16 2012 / 2013 Tábo ř išt ě u ř eky, nebo u rybníka Tábor u rybníka: Nevýhody: • stojatá voda s vrstevnatou teplotou, n ě kdy kvete, • v n ě kterých rybnících je zakázáno koupání, • více komár ů, • zne č išt ě ní n ě kterých rybník ů tzv. hnojením a krmením ryb Terra

17 2012 / 2013 Po ř adí staveb Po ř adí staveb je logicky uspo ř ádáno podle ur č itých priorit: - aby nezmokly v ě ci a vod ě neodolný inventá ř - ubytování ú č astník ů - p ř íprava jídla - sociální za ř ízení - umývárka - likvidace odpad ů (odpadovka, vsakova č ka) - dekorativní prvky a stavby (sto ž ár atd.) Terra

18 2012 / 2013 Umíst ě ní staveb • Latríny – umíst ě ny po v ě tru od jídelny, kuchyn ě, táborového nám ě stí č ka a v dostate č né vzdálenosti od zdroje pitné vody – doporu č eno min, 50m po v ě tru od kuchyn ě a 25m od nejbli ž šího stanu + také dostate č n ě vzdálené od studny. • Umývárka – m ě la by být v blízkosti stan ů. • Mycí koutek pro slu ž bu - zavést pravidlo, ž e kdo vstupuje do kuchyn ě, myje si ruce. • Kuchyn ě a jídelna – umíst ě n y v t ě sné blízkosti • Sklípek - sklad potravin • Táborový kruh (ohništ ě ) – umíst ě n stranou od tábora, do míst kde není b ě hem dne b ěž ný program Terra

19 2012 / 2013

20

21 Umíst ě ní staveb Do obrázku umíst ě te táborové stavby • Kuchy ň • Umývárku • Stany • Táborový kruh • Marodku • Latrýnu • Sklípek Terra

22 2012 / 2013

23 Terra na Ventu •Průběžná zpráva ohledně prací •Téma: „Víkendová výprava“: –10x odevzdáno včas (před minulým víkendem) –5x později –4x dosud osud není znám •Závěr – dodejte brzy, ať to nezvyšuje stres před zkouškami –Pár z vás slíbilo dodat zhodnocení, až akce proběhne. Tak i na to se těšíme. Terra

24 2012 / 2013 Projekt „Tábor“ • Zadání pro absolventy VK VENTUS 2012/13 v 1.0 • Zpracujte plán tábora, který plánujete uskute č nit. V plánu by se m ě ly objevit zhruba odpov ě di na následující okruhy otázek, resp. jedná se o v ě ci, které byste m ě li mít ujasn ě ny a podn ě ty k zamyšlení. Nebojte se vyu ž ít konzultací s dalšími č inovníky vašeho oddílu č i st ř ediska, ale nezapomínejte, ž e to má být primárn ě vaše práce. • Termín odevzdání NEJPOZD Ě JI emailem do 15.3.2013!

25 2012 / 2013 Terra •Díky… Terra


Stáhnout ppt "2012 / 2013 Terra Táboření Ondřej Tesař – Bóža Jiří Benda - Hurón Terra."

Podobné prezentace


Reklamy Google