Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vernier LabQuestVernier LabQuest a barometr BAR-BTAbarometr BAR-BTA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vernier LabQuestVernier LabQuest a barometr BAR-BTAbarometr BAR-BTA."— Transkript prezentace:

1 Vernier LabQuestVernier LabQuest a barometr BAR-BTAbarometr BAR-BTA

2 P ř ed za č átkem výletu byl barometr v klidu na stole. Hodnota tlaku s č asem kolísá. První č ást trasy byla z kopce – tlak vzr ů stal. Pak následoval dlouhý výstup do nejvyššího bodu trasy – tlak klesal. Op ě t sestup – tlak vzr ů stá Ž e by velice prudký a rychlý sestup? Na konec krátký výstup.

3 Ješt ě d – jedná se o m ě sto pod Ješt ě dem – Liberec.

4 Nejní ž e polo ž ené místo. Nejvýše polo ž ené místo.

5 Ur č i, po kolika metrech jsou vrstevnice vyzna č eny na map ě ! Ur č i nadmo ř skou výšku výchozího bodu! Ur č i nadmo ř skou výšku nejni ž šího bodu cesty! Porovnáním vrstevnice ozna č ující 600 m.n.m. a výšky vrcholu Javorový vrch zjistíš, ž e vrstevnice jsou na map ě po 10 m nadmo ř ské výšky. Výrazn ě ji jsou vyzna č eny vrstevnice po 100 a 50 m nadmo ř ské výšky. Podle vršku s výškou 427 m.n.m. ur č íme výšku výrazné vrstevnice jako 400 m.n.m. Vidíme, ž e k po č átku cesty vede první vrstevnice nad ní tedy – 410 m.n.m. Nejni ž ší bod cesty je v údolí u Č erné Nisy – u autobusové zastávky Jan ů v most – 370 m.n.m.

6 Č asové intervaly jsou st ř ídav ě 0,03 h = 0,03 x 60 min = 1,8 min a 0,04 h = 0,04 x 60 min = 2,4 min. Proto ž e interval byl udán v celých minutách, zadaný interval byl 2 minuty.

7 P ř edpokládejme, ž e stejný tlak odpovídá stejné nadmo ř ské výšce. Jak dlouho trvalo p ř ekonání stejného výškového rozdílu turistovi v prvním a druhém intervalu? Co mohlo být d ů vodem tohoto rozdílu? Jednalo se o pomalou nebo rychlou ch ů zi? Porovnej s mapou! V č ase od 0,4333 h do 0,6333 h turista klesal. Klesání trvalo 0,2 h = 0,2 x 60 min = 12 min. V č ase od 0,6667 h do 1 h turista stoupal. Stoupání trvalo 20 min. Podle mapy délka stoupání a klesání byla p ř ibli ž n ě stejná. Turista šel v rychlém tempu a stoupání je fyzicky náro č n ě jší, proto stoupal pomaleji.

8 Co se asi d ě lo v úseku cesty mezi 3,567 h a 3,633 h? Za 0,066 h = 0,066 x 60 min = 3,96 min tlak vzrostl o 1,3 kPa. V prvním rychlém sestupu by to za 12 min odpovídalo 12 x (1,3 : 3,96) kPa = 3,94 kPa a skute č ná zm ě na byla 1,55 kPa. Porovnáme-li to s mapou, vidíme, ž e mezi Rudolfovem, elektrárnou a Baltskou není ž ádná p ř ímá cesta s prudkým sestupem. Turista tedy musel pou ž ít n ě jaký dopravní prost ř edek. Ob ě místa mají autobusovou zastávku, pou ž il tedy pravd ě podobn ě autobus.

9

10 © RNDr.Vladimíra Erhartová vlerhartova@gmail.com SOŠ a Gymnázium Na Bojišti 15, Liberec


Stáhnout ppt "Vernier LabQuestVernier LabQuest a barometr BAR-BTAbarometr BAR-BTA."

Podobné prezentace


Reklamy Google