Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

-NCN II- …akce podruhé. Zveme Vás na druhý ro č ník, ji ž tradi č ní zále ž itosti NCN – Nau č se, co neznáš, tentokrát s podtitulem,,Akce podruhé‘‘

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "-NCN II- …akce podruhé. Zveme Vás na druhý ro č ník, ji ž tradi č ní zále ž itosti NCN – Nau č se, co neznáš, tentokrát s podtitulem,,Akce podruhé‘‘"— Transkript prezentace:

1 -NCN II- …akce podruhé

2 Zveme Vás na druhý ro č ník, ji ž tradi č ní zále ž itosti NCN – Nau č se, co neznáš, tentokrát s podtitulem,,Akce podruhé‘‘

3 O co jde? Jedná se o druhý ro č ník, tak ž e u ž jen stru č n ě … Jde o sraz všech, kte ř í mají zájem se p ř iu č it novým hrám, aktivitám a zp ů sob ů m, jak a co provád ě t se svými sv ěř enci nejen na sch ů zkách, výpravách a táborech a zárove ň se dob ř e pobavit.

4 Místo a č as NCN prob ě hne op ě t na chatové základn ě Eliška ve Fryštáku a to od Pátku 13.11. do úterý 17.11.2009

5 P ř edpokládané náklady na akci č iní 400 k č. O ubytování a stravu je postaráno. Na dopravu bude p ř ispívat SSS Č R.

6 M ě lo by být up ř ednostn ě no praktické provád ě ní p ř ed dlouhým sezením a diskutováním – i my v ě tší si ob č as rádi zahrajeme. Nicmén ě, k dispozici bude i notebook a projektor k p ř ípadným prezentacím č i p ř ehlídce fotek.

7 Akce není plánována pro ty nejmenší z nás, avšak není striktn ě omezena v ě kem. P ř ece jenom by však m ě li ú č astníci v oddílech fungovat alespo ň jako rádci.

8 Lo ň ské NCN Všechno, co šlo zaznamenat o lo ň ském NCN naleznete na webu Fryštackých skaut ů a skautek www.skautfrystak.cz

9 Co Vás č eká a nemine?

10 P ř íjemné a p ř átelské prost ř edí

11

12 Ob č as n ě jaký ten trn v pat ě

13

14 Netradi č ní lidé – netradi č ní zábava

15

16 Ob č as n ě jaké to p ř ekvápko

17

18 A mnoho, mnoho dalšího.

19

20 P ř ihlášky Č asu je ješt ě dost a dost, ale p ř ihlášky pot ř ebujeme mít do konce ř íjna. P ř ihláška se skládá z po č tu lidí, oddílu, m ě sta a kontaktní adresy pro bli ž ší info.

21 P ř ihlášky, dotazy aj. sm ěř ujte na adresu adam.belak@post.cz nebo icq: 227-169-046

22 Se stiskem levice se t ě ší skauti a skautky z Fryštáku


Stáhnout ppt "-NCN II- …akce podruhé. Zveme Vás na druhý ro č ník, ji ž tradi č ní zále ž itosti NCN – Nau č se, co neznáš, tentokrát s podtitulem,,Akce podruhé‘‘"

Podobné prezentace


Reklamy Google