Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝCHODISKA PRO MEZINÁRODNÍ AKTIVITY L 5 Ing. Jiří Šnajdar 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝCHODISKA PRO MEZINÁRODNÍ AKTIVITY L 5 Ing. Jiří Šnajdar 2015."— Transkript prezentace:

1

2 VÝCHODISKA PRO MEZINÁRODNÍ AKTIVITY L 5 Ing. Jiří Šnajdar 2015

3 Vývozní marketing - snaha o adaptaci obchodní politiky na podmínky zahraničního trhu - postupný rozvoj mezinárodních aktivit - orientace na geograficky blízké trhy -realizace marketingového výzkumu, definování marketingového mixu a nabídka pro konkrétní trhy Globální marketing - zabezpečování jednotného marketingu - používání jednotného marketingového postupu na všech trzích - homogenní trhy - uplatňují TNC (transnacionální korporace = MOO řetězce např. automobilky)

4 Interkulturální marketing - firmy vyvíjí produkty pro světový trh a v nezbytné míře své produkty adaptují na místní podmínky - sociálně-kulturní odlišnosti spotřebitele - příbuznost sociálních vrstev v kulturních zónách

5 Trendy další nástroje potřebné, aby byl relační marketing realizován nové přístupy - ECR = Efficient Consumer Response spolupráce dodavatelských firem s obchodními řetězci za účelem snížení nákladů a zvýšení rentability - Category management efektivní řízení sortimentu – snaží se získat zákazníka tím, že řídí skladbu sortimentu v jeho nabídce

6 Trendy… - SCM = Supply Chain Management koordinace (logistika) řízení toku zboží mezi všemi články logistického řetězce, optimalizace zásob - Private Labels produkce pod značkou distribučních firem (Tesco)

7 STRATEGICKÉ ALIANCE V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ Důvody expanze firem - zvýšení prodejů, větší potenciál, nová odbytiště - získávání zdrojů – pracovní síly, finance, know- how, technologie - diverzifikace dodavatelů a odběratelů (např. cenová výhoda) - minimalizace rizik

8 Strategické aliance - rozvoj v 80. letech v telekomunikacích, letectví, informační technologii - forma řízení mezinárodních podnikatelských aktivit, kdy se jedna nadnárodní společnost propojuje s jinou, za účelem znásobení výhod a efektů a rozložení rizik, přičemž si ponechají vlastnickou nezávislost - propojování vertikální i horizontální

9 další úhel pohledu: - spolupráce dvou firem, které spojují část svých aktivit s cílem dosažení synergického efektu - partneři přispějí k naplnění společného strategického cíle - z konkurenta se stává partner (spojí se konkurenti – např. letecké společnosti) - ze spolupráce plyne komparativní výhoda Příklady Aliance Sky Team; Ford a Mazda; Duracell a Gillette – distribuční sítě

10 Typy aliancí: - technologické - výrobní - nákupní - distribuční - marketingové - multifunkční (spojení více přístupů)

11 Sourcing -Motivace = úspora nákladů, kvalita, přístup k technologiím, suroviny a materiály - vstup na nové zahraniční trhy Globální retailing - spojování se obchodních společností - Koncentrace tradingových a retailingových společností - nákupní zóny - e-commerce

12 MEZINÁRODNÍ PROSTŘEDÍ 1. EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ Globální ekonomie a tendence ve vývoji - rozpad SSSR – nová ekonomická éra ve střední a východní Evropě - globalizace - diverzifikace ekonomického prostředí (prohlubují se ekonomické rozdíly zemí) - ekonomická integrace (společný trh EU) - pohyb kapitálu = řídící síla světové ekonomiky - růst produktivity práce - růst HDP v Latinské Americe, otevřené trhy - obchodní expanze asijských zemí

13 Hlavní globální problémy světa - populační exploze (rok 2010 – 7 mld. obyvatel) - chudoba (více než 1 mld. obyvatelstva < 1 dolar na den) - 1/3 obyvatel v produktivním věku je bez práce - velký nápor na přírodní a surovinové zdroje - rostoucí množství odpadu - kulturní globalizace - terorismus - negramotnost

14 Subjekty mezinárodních ekonomických vztahů - GATT = General Agreement of Tarifs and Trade (dnes již neexistuje, již nestačil) - WTO = World Trade Organisation (dohlíží na přístupy v rámci obchodních vztahů – diskriminaci a nediskriminaci) – WTO nahrazuje GATT - UNCTAD = United Nation Conference on Trade and Development - UNIDO = United Nation Industrial Development Organisation - OECD = Organisation for European Economic Cooperation and Development - IMF = International Money Found - IBRD = International Bank for Reconstruction and Development

15 Podstata ekonomického prostředí země je zde charakterizována pomocí: - ekonomický systém (tržní, centrální nebo kombinovaný) - struktura ekonomiky – odvozuje se od toho, jaký charakter ekonomiky převažuje - průmyslově vyspělé země exportéři investic a zboží rozsáhlé trhy pro všechny typy zboží

16 Podstata ekonomického prostředí… - industrializující se země (Egypt, Brazílie) průmyslová výroba 10 – 20% rychle rostoucí střední a bohatá vrstva - zem exportující suroviny přírodní zdroje trhy pro investice, stroje, dopravu vyšší vrstva – luxusní zboží (tržní příležitost) - rozvojové země řemeslná a zemědělská výroba málo tržních příležitostí

17 struktura a výše příjmů - země s velmi nízkými příjmy rodiny (Ukrajina, Kuba) roční příjem do 500USD - země s převážně nízkými příjmy rodiny (Vietnam, Turecko) od 501 – 2000USD - země s nízkými nebo velmi vysokými příjmy rodiny (Izrael, JAR) 2001 – 10000USD - země s nízkými, středními a vysokými příjmy rodiny (Austrálie, Francie, USA) nad 10000USD - země s převážně středně vysokými příjmy rodiny (Švédsko, Německo) nad 10000USD

18 ekonomický rozvoj (ek. růst a strukturální změny, odvětvová struktura a strukturální příjmy, hlavně růst HDP) Hodnocení ekonomických veličin kategorie při charakterizaci ekonomického prostředí · počet obyvatel, populační vývoj, věkové rozdělení, očekávaná délka života · velikost domácnosti · stupeň urbanizace (kolik městského obyvatelstva na všechny obyvatele – distribuce, nákupní rozhodování) · kupní síla (příjmy, úspory, úvěry) · inflace · infrastruktura

19 Žebříček konkurenceschopnosti - makro i mikroekonomická konkurence - hodnotí se 59 zemí celkem - index konkurenceschopnosti má 3 kritéria: - úroveň technologie - kvalita veřejných institucí - makroekonomické prostředí - pořadí: 1. USA; 2. Finsko; 3. Tchaj-wan; 4. Singapur; …13. Japonsko; 26. Estonsko; 40. ČR

20 Index ekonomické svobody - 161 hodnocených zemí celkem - hodnocení České republiky - důležité pro investory - nejdůležitější ohodnocení – fiskální břemeno - pomalá státní správa - korupce a černý trh - největší svoboda – Hongkong a Singapur - z hlediska Evropy: Lucembursko, Irsko, Dánsko, Estonsko - pořadí: 6. USA; 19. Rakousko, Německo; 35. ČR…44. Maďarsko; 62. Slovinsko;… 66. Polsko a Slovensko

21 2.POLITICKO-PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ Základní determinanty působící na formování prostředí - politická a národní suverenita - politický systém - politické konflikty - politické klima - vládní systém, stabilita vlády - národní bezpečnost - náboženství, rasové problémy - ekonomický systém - typ práva

22 Role vlády jejím úkolem je zabezpečit soupeření na trhu, ochrana státu před nežádoucím zbožím, podpora exportu + legislativně to zajistit... - podpora mezinárodních transakcí, zahraničních investorů - překážka (ochrana státu, firem) - soupeření mezi firmami - vláda by měla zlepšit ochranu firem, státu, spotřebitelů

23 Právní řád - nepsané (anglosaské) právo základ psaného práva tvoří precedenty, zvyky - kodifikované (kontinentální) právo kodif. právo vychází z přísnějších, jasnějších kodexů zákonů, má konkrétnější vymezení - všeobecná právní ustanovení občanské právo, procesní právo - zákony k zahraničně obchodní činnosti tvorba cen, formy podnikání, pracovní doba, pojištění, úvěry, kvóty, devizové zákony, transfer zisku, zamezení dvojího zdanění

24 Politické riziko - rozsah možných politických změn, jejich dopad na podnikání (např. změna legislativy) - přítomno v každé zemi, jeho míra je různá Hodnocení politického rizika - subjektivní metody i kvantifikace - (Political Risk

25 Politické riziko - rozsah možných politických změn, jejich dopad na podnikání (např. změna legislativy) - přítomno v každé zemi, jeho míra je různá Hodnocení politického rizika - subjektivní metody i kvantifikace - (Political Risk Country Report) prognóza na 5 let, experti 18 měsíců posuzují politickou stabilitu, politický režim a hospodářskou politiku

26 Politické riziko… - Beri Index (Political Risk Index) prognóza na 10 let, hodnotí se politické spektrum, rasové složení, korupce, stávky, sociální aspekt 15 kritérií, přidělení váhy, 3x ročně ve 45 zemích

27 Dva typy politického rizika - makroriziko = hrozí všem zahraničním podnikům - mikroriziko = jen některé firmy a oblasti působení Eliminace rizika - zjišťováním a předvídáním - pojištěním, kapitálovým spojením s domácí firmou, spolupráce s vládou, místní management Indikátory rizika - frekvence střídání vlád, násilí, teror, revolty

28 Vládní protipodnikatelské akce poškození zahraniční firmy - expropriace = vyvlastnění majetku firmy (znárodnění) s částečnou finanční náhradou - konsolidace = vyvlastnění majetku firmy bez jakékoliv náhrady - domestikace = zdomácnění firmy – snaha o převedení firmy do rukou místního managementu anebo místní státní správy

29 3. SOCIÁLNĚ KULTURNÍ PROSTŘEDÍ Kultura = soubor naučených vzorů chování, souhrn představ o hodnotě, normách a pravidlech, systémy, postoje, zvyky = umělé životní prostředí vytvořené člověkem Klíč k úspěchu v mezinárodním marketingu – přizpůsobení se a adaptace na určitou kulturu

30 Subkultura = kulturní elementy pro vybranou skupinu = málo kultur je homogenních, existují vnitřní kulturní rozdíly založené na národnosti, náboženství, rase... Kulturní univerzálie = charakteristické prvky, které lze aplikovat na všechny kultury Kulturní rozličnost = prvky kulturně jedinečné v určité společnosti

31 Kulturní elementy a) hmotné prvky – kulturní artefakty - veškeré spotřební zboží, veškeré obaly, veškerý odpad - spjatost spotřebních výrobků s kulturou je nejtěsnější - rozpor bývá řešen odmítnutím výrobku b) nehmotné prvky - mají různý vliv na soulad kultury a hmotných prvků - sociální a kulturní normy, soubory poznatků, idejí

32 Tichá řeč = úklony, podání ruky, gesta, řeč těla, mimika Spotřební zvyky = ustálené spotřební přípravy a užívání výrobků = jedna z nejzřetelnějších skupin nehmotných kulturních prvků = potravní zvyky, nákupní zvyky – využívání úvěrů, platebních karet...

33 Hodnoty = každou kulturu charakterizují základní hodnoty – blahobyt, peníze, podnikavost = rozlišujeme: terminální hodnoty – pohodlný život, vzrušení, svoboda instrumentální hodnoty – váží se k jednotlivci ambicióznost, přemýšlivost

34 Rodina = rozdílné role členů rodiny = rozdílná velikost rodiny, zaměstnanost žen... Jazyk = komunikační složka kultury = základní nástroj komunikace se spotřebitelem = podstatné je propojení jazyka a chování, což se odráží v základních funkcích života

35 Jazyk… = funkce jazyka:regulační (vliv chování) instrumentální (uspokojování materiálních potřeb) interakční (vyjádření osobnosti) heuristické (zkoumání okolí) imaginární (hraní a tvorba) reprezentační (vyjádření propozice) významnou roli hraje také neverbální komunikace

36 Náboženství = podstatný vliv na mezinárodní obchod = determinuje lidské hodnoty, předurčuje životní styl a spotřebu =křesťanství:skromnost, šetrnost, jednoduchý životní styl, Vánoce odlišnosti – ortodoxní, luteránská, pravoslavná, katolická víra = islám: muslimové – střední Východ, Indonésie, vyznává 900 mil. obyvatel, Korán – výchozí trestní, občanské a obchodní právo ramadán – měsíc půstu, pokles spotřeby postavení žen, modlitby, zakazuje alkohol a vepřové maso...

37 = hinduismus: Indie, posmrtný život, respektuje kasty – životní styl, spotřeba orientace na rodinu, zákaz hovězího masa, vegetariáni, posvátné zvíře – kráva =budhismus: skromnost, utrpení, lítost, meditace, věčné pravdy, jihovýchodní Asie a Japonsko

38 Symboly =pověry (dějově chápané symboly) =rituály =tabu – vrchol soustavy sociokulturálních regulativů (obyčeje, mravy, zákony, tabu) =mýty, vzory, ideály =vnímání času a prostoru =pracovní ideje =umění

39 Vzdělání =ovlivňuje míru a strukturu spotřeby =determinuje rozhodování a motivaci =determinuje pracovní sílu, konkurenci, podnikatelské prostředí =determinuje ekonomický rozvoj =ovlivňuje ekonomický rozvoj země jako celku

40 Hodnoty a postoje hodnoty = sdílené názory nebo skupinové normy, které si jednotlivci přisvojili postoje = hodnocení alternativ založených na těchto hodnotách Estetika = projevuje se zejména ve stylu a vkusu lidí = stylové cítění zasahuje do výrobkové politiky Způsoby a zvyky = odlišný způsob života – formy chování, přístup k práci, čas, peníze

41 Kulturní antropologie - věda zabývající se sledováním různých kultur - potřebná k tomu, aby byl mezinárodní marketing aplikovatelný – abych pak dané kultuře lépe nabídla svůj produkt - sleduje kulturní elementy Hlavní oblasti uplatnění poznatků kulturní antropologie - výrobek – zejména design, ale i vlastnosti - orientace komunikačních nástrojů - oblast prodejní síly (obchodní jednání) - volba distribučních kanálů (způsoby nakupování)

42 Měření kultury základní metody pro marketing - obsahová analýza (verbální či obrazová komunikace) - terénní výzkumy (dotazníkové šetření, rozhovory, projekční techniky, pozorování, dlouhodobé pobyty v dané společnosti)

43 Sociální klasifikace každá společnost se vyznačuje sociální klasifikací = uspořádání společnosti do několika homogenních skupin s podobnými zájmy a chováním Sociální třída - otevřená skupina jedinců s podobným zařazením, tj. stejný vertikální stupeň sociální struktury - relativně stálé homogenní skupiny lidí, které jsou ve společnosti hierarchicky uspořádány a sdílejí podobné zájmy, hodnoty a chování

44 Warnerova stratifikace - rozčleňuje společnost na 3 základní skupiny - každá z nich se dále člení na dvě jiné o Upper classesUpper upper (Vyšší vrstva) Lower upper o Middle classesUpper middle (Střední vrstva) Lower middle o Lower classesUpper lower (Nižší vrstva) Lower lower

45 Rodina - základní názorová orientace Role a status - role = činnosti, které jsou očekávány od člověka jeho okolím - status = každá role vytváří určitý status, mínění společnosti o dané roli

46 Působení sociální třídy na spotřební chování 1. při rozpoznání potřeby a užití hodnotících kritérií 2. proces hledání informací ke kupnímu rozhodnutí 3. sociální řeč 4. volba médií 5. reakce na reklamu 6. nákupní proces 7. sociální mobilita

47 Životní styl – metoda AIO (Activities, Interests, Opinions) - vyjadřuje spotřební chování lidí - oblasti: výrobky, služby a značky hodnoty volný čas

48 České standardy tj. jak se na základě tohoto výzkumu dá ohodnotit ČR 1. silná orientace na sociální vztahy a utváření vzájemné důvěry (kamarádíčkování) = živná půda pro korupci 2. hierarchie a autorita, úzce vymezena pravomoc, rozhodnutí konzultováno s vyšší autoritou – složitý tok informací, manažeři mohou vnutit svou vůli, důvěra k autoritám, absence samostatnosti, iniciativy

49 České standardy… 3. zdůrazňování symbolů statutu – prezentace bohatství, demonstrují se společenské rozdíly 4. národní hrdost a orientace na minulost – orientace na minulost, vysvětlení přítomnosti minulostí, postrádání nadhledu 5. malá orientace na zákazníka – nedostatečný smysl pro cit a služby, kompromisní řešení, neschopnost zaujmout zákazníka... 6. tradiční rozdělení rolí podle pohlaví – úloha ženy jako manažerky potlačena


Stáhnout ppt "VÝCHODISKA PRO MEZINÁRODNÍ AKTIVITY L 5 Ing. Jiří Šnajdar 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google