Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní systémy 1 1.roč. magisterského studia Rozsah: PS 1 hod. přednášky /týden Rozsah: PS 1 hod. přednášky /týden 2 hod. cvičení /týden 2 hod. cvičení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní systémy 1 1.roč. magisterského studia Rozsah: PS 1 hod. přednášky /týden Rozsah: PS 1 hod. přednášky /týden 2 hod. cvičení /týden 2 hod. cvičení."— Transkript prezentace:

1 Účetní systémy 1 1.roč. magisterského studia Rozsah: PS 1 hod. přednášky /týden Rozsah: PS 1 hod. přednášky /týden 2 hod. cvičení /týden 2 hod. cvičení /týden KS 6 hod. říz. konzultací KS 6 hod. říz. konzultací Zakončení: zápočet Zakončení: zápočet

2 Literatura Povinná: Povinná: Kubíčková D., Účetní systémy I.díl Praha: Eupress 2006 Praha: Eupress 2006 Kovanicová D., Jak porozumět účetním výkazům, Praha: Polygon 2004 Praha: Polygon 2004 Janhuba M., Základy teorie účetnictví, Praha: VŠE 2005 Praha: VŠE 2005 Doporučená: Doporučená: Dvořáková D., Základy účetnictví, Praha: Wolters Kluwer ČR 2010 Kluwer ČR 2010 Kovanicová D., Účetnictví v kontextu světového vývoje, Brno: Computer Press 2006 vývoje, Brno: Computer Press 2006

3 . Účetní systémy 1 Účetní systémy 1 1. přednáška 1. přednáška

4 Vymezení pojmu „účetnictví“ - v nejširším pohledu, z pohledu historického vývoje lze účetnictví chápat jako - „systém záznamů o hospodaření - „systém záznamů o hospodaření ekonomických subjektů“ ekonomických subjektů“ Záznamy o hospodářské činnosti, systematicky vedené, (umožňující mj. rozšířit lidské poznání o zemědělské výrobě, obchoduu, přírodních podmínkách) pocházejí již ze starověkých civilizací,Mezopotámie,Egypta,Sýrie Novodobou podobu i funkci našly tyto záznamy ve středověku a novověku (14. – 20. stol.).

5 Účetnictví = systém záznamů o hospodaření konkrétních subjektů Účetnictví = systém záznamů o hospodaření konkrétních subjektů Podívejme se podrobněji na toto vymezení: - záznam, zaznamenávat = technika (způsob), včetně způsobu vyjádření procesů (hodnotové vyjádření, cena) - systém záznamů – pravidla, ucelenost, účelnost - hospodaření - cíl : optimum v poměru dosažených efektů a vynaložených prostředků (zákon ekonomie času), ○ v tržní ekonomice – dosažení zisku (nárůst,navýšení vloženého ○ v tržní ekonomice – dosažení zisku (nárůst,navýšení vloženého objemu prostředků poskytovatele) objemu prostředků poskytovatele) ○ v centrálně řízené ekonomice – naplnění předem stanoveného úkolu ○ v centrálně řízené ekonomice – naplnění předem stanoveného úkolu (plánu) s co nejnižšími prostředky, resp. ze stanoveného objemu (plánu) s co nejnižšími prostředky, resp. ze stanoveného objemu prostředků dosažení co nejvyšších výsledků prostředků dosažení co nejvyšších výsledků - konkrétní subjekty = současnost: podnik,finanční skupina, stát (minulost: zem.usedlost, feudální panství, řemeslná dílna) (minulost: zem.usedlost, feudální panství, řemeslná dílna) podnik = základní organizační jednotka výroby v nejširším smyslu podnik = základní organizační jednotka výroby v nejširším smyslu

6 Účetnictví v průběhu vývoje společnosti a společenské výroby Záznamy hospodářské činnosti byly vždy v úzké vazbě a determinovány - úrovní vývoje společnosti (ekonomickou vyspělostí, společenským uspořádáním), - typem subjektu, za něž bylo vedeno (rodina, usedlost, panství, manufaktura, podnik, kapitálová společnost - odraz ekonomické úrovně i spol. uspořádání) - specifickými podmínkami, v nichž hospodářská činnost probíhala (rozkvět obchodu, rozvoj průmyslu - které se odrážely jak v úrovni ek. vývoje tak i v uspořádání společnosti.

7 Účetnictví a účetní soustavy Obvykle jsou rozlišovány soustavy účetnictví - kamerální – vzniklo a vyvíjelo se v oblasti veřejné správy, jeho účelem bylo sledovat čerpání přidělených prostředků - jednoduché (peněžní) – netvoří ucelený systém, nesleduje všechny prostředky, ale pouze jejich peněžní formu (příjmy a výdaje), popř. vybrané nepeněžní formy) - podvojné – tvoří ucelený, uzavřený, kompaktní celek, vnitřně propojený celek, sledující dvě nejvýznamnější stránky hosp. procesů-naturálně věcnou a hodnotovou.

8 (Podvojné) účetnictví (Účetnictví = podvojné účetnictví ) Pro záznam hospodaření konkrétního subjektu používá soustavu specifických metodických prvků, které představují základní nástroje jak tvořit záznamy hosp. činnosti (účetního modelu): - Bilanční princip - Zásady a předpoklady - Účet - Podvojný záznam - Inventarizace a kontrola účetních záznamů - Doklady

9 Regulace účetnictví - Na určitém stupni vývoje společenské výroby (tržní ekonomiky) bylo velmi prospěšné pro všechny „zainteresované“, aby účetní zásady byly přijímány a naplňovány ve všech subjektech shodně (možnost srovnání dat pro různé účely, mj. i pro výběr daní) – 18.-19.stol.) Jejich dodržování se proto stalo součástí vymahatelných pravidel ekonomického života – právních předpisů (stalo se součástí obchodního zákoníku či jiných předpisů upravujících povinnosti ekonomických subjektů) - vliv národního prostředí a jeho specifik - vliv národního prostředí a jeho specifik

10 Význam účetnictví - uživatelé aneb pro koho jsou účetní záznamy užitečné? Výsledkem evidence hospodářských procesů v ekonomických subjektech jsou údaje (informace) o hospodaření, které mohou využívat k různým účelům různé subjekty. Jejich počet, výčet i význam se v průběhu historie měnil (vliv vývoje ekonomiky a ekonomického systému) : - vlastník, hospodář, - osoba odpovědná za provádění činnosti (za účelem vlastního výkonu činnosti) - panovník, stát - věřitelé, poskytovatelé dodatečných prostředků, - obchodní partneři, spolupracovníci - potenciální zájemci o přístup k hospodaření (investoři) - zaměstnanci, regionální útvary, aj.

11 Uživatelé účetních dat V současné době je pořadí uživatelů dle významnosti možné stanovit přibližně toto : - Manažeři - Vlastníci - Investoři - Poskytovatelé kapitálu (banky, další věřitelé) - Obchodní partneři - Zaměstnanci - Stát - Regionální orgány ad.

12 Národní účetní systém Podvojné účetnictví se vyvíjelo vždy v konkrétních národních podmínkách – spolu se systémem - právního prostředí (code law systém, common law systém), - ekonomického uspořádání (Francie x Německo) - veřejné správy a daňovým systémem - systémem např. sociální péče a zabezpečení aj. - v konkrétním kulturně-historickém prostředí (zvyky, tradice, smýšlení).

13 Význam pojmu „účetní systémy“ = soustava pravidel a postupů získávání a předkládání účetních dat a jejich transformace do soustavy informací o procesech v podniku, která odráží potřeby jejich uživatelů (= „národohospodářská úroveň“) (= „národohospodářská úroveň“) x účetnictví – konkrétní podoba vedení záznamů a výkazů v účetních jednotkách – je součástí a výsledkem účetního systému (= „podniková úroveň“) (= „podniková úroveň“)

14 „Účetní systémy“ v uvedeném významu lze zkoumat a na ně nahlížet ze dvou hledisek: a) v daném čase a podmínkách (různé „národní“ účetní systémy) b) v procesu vývoje ekonomických procesů a potřeb uživatelů (vývoj účetních systémů)

15 Účetnictví jako evidence hospodářských procesů = součást systému informací: Informace = základní nástroj řízení (poznávací,dispoziční) (poznávací,dispoziční) Druhy informací o procesech v podniku: - ekonomické - ekonomické - technické - technické - kulturně-sociální - kulturně-sociální - psychologicko-sociální - psychologicko-sociální - jiné - jiné

16 Účetnictví jako evidence hospodářských procesů = součást systému ekonomických informací : Systém ekonomických informací = souhrn různých systémů („oborů“) ekonomických informací, které mají společný předmět (hospodařské procesy v podniku), které se však liší použitými metodami. Systémy (obory) ekonomických informací: - účetnictví a účetní systém - statistika - rozpočetnictví - kalkulace - operativní evidence

17 Členění oborů ekonomických informací z hlediska časového Ek. informační systémy ex ante: - rozpočetnictví - předběžná kalkulace - strategické plánování - operativní plánování Ek. informační systémy ex post: - účetnictví - výsledná kalkulace - podniková statistika - operativní evidence

18 Místo účetnictví v systému ekonomických informací = základní, ústřední - poskytuje údaje o procesech v podniku v minulosti (účetní výkazy) Ale - Poskytuje uzavřený a vzájemně provázaný systém ekonomických informací - Poskytuje základní kategorie i data pro podnikové finanční plánování - Poskytuje základní kategorie a data pro nadpodnikové hodnocení (banky aj.) - Poskytuje základní kategorie a data pro národohospodářské veličiny (statistika, HDP)

19 Místo účetnictví v systému ekonomických informací = základní, ústřední - v důsledku své metody: - postihuje veškeré procesy v podniku - postihuje základní, podstatné souvislosti finanční (hodnotové) stránky činnosti podniku - postihuje veškeré procesy ve vzájemné souvislosti - je nejpropracovanější, s nejdelší tradicí

20 Základní funkce účetnictví = poskytovat informace využitelné pro rozhodování jeho uživatelům (ale „co potřebují vědět“ ?) (ale „co potřebují vědět“ ?) Předmětem zobrazování je část souhrnného společenského ekonomického procesu, který probíhá v jeho základní jednotce = podniku = podniku (v současné době dochází v jednotce „podnik“ k výrazným změnám, které přinášejí nové problémy do jeho účetní zobrazování) (v současné době dochází v jednotce „podnik“ k výrazným změnám, které přinášejí nové problémy do jeho účetní zobrazování)

21 Obsahem procesů v podniku je využívání prostředků je využívání prostředků s cílem dosahovat zisku s cílem dosahovat zisku prostředky k podnikání prostředky k podnikání zisk zisk Účetnictví využívá pro Účetnictví využívá pro o procesech v podniku o procesech v podniku 1) Uložení (forma) : - konkrétní podoba prostředků určených k podnikání = majetek podniku = přírůstek kapitálu vloženého do podniku vloženého do podniku uspořádání informací dvojí pohled majetek 2) Zdroje - kdo do podniku prostředky vložil (čí jsou) prostředky vložil (čí jsou)

22 Dvojí pohled na majetek - bilanční princip Bilanční princip je princip konstrukce základního účetního přehledu, v němž poskytuje data (výkazu) – rozvaha je princip konstrukce základního účetního přehledu, v němž poskytuje data (výkazu) – rozvaha je základem (podmínkou a příčinou) metody průběžné evidence změn na účtech – metoda podvojného zápisu je základem (podmínkou a příčinou) metody průběžné evidence změn na účtech – metoda podvojného zápisu je základem vnitřní provázanosti účetních dat je základem vnitřní provázanosti účetních dat

23 Pojetí majetku (aktiv) Pojem aktiv - běžně užíván, avšak ! V ČR není definován – ani v teorii ani v předpisech (nejčastější vymezení v učebnicích: „majetek (nejčastější vymezení v učebnicích: „majetek členěný podle toho, jakou má formu“) členěný podle toho, jakou má formu“) - v rámci harmonizace účetnictví byly vymezeny podmínky pro vykázání majetku v úč.výkazech: - je zdrojem budoucích požitků - je zdrojem budoucích požitků - je výsledkem minulých skutečností - je výsledkem minulých skutečností - existuje možnost jeho ocenění - existuje možnost jeho ocenění - je pod kontrolou podniku - je pod kontrolou podniku

24 Pojetí závazků - Nejčastěji přebíráno z formulací právních předpisů – „povinnost uhradit, splatit“ - V rámci harmonizace (IAS): jsou vymezeny podmínky pro vykázání závazků jsou vymezeny podmínky pro vykázání závazků v účetních výkazech : v účetních výkazech : - budoucí odtok prostředků - budoucí odtok prostředků - výsledek minulých skutečností - výsledek minulých skutečností - odtok je více než pravděpodobný - odtok je více než pravděpodobný - vyplývá i z jiných než právních - vyplývá i z jiných než právních předpisů předpisů

25 Kapitál - pasiva Základní členění : podle vztahu k vlastníku-zakladateli: a) vlastní (vlastní kapitál) b) cizí (závazky, úvěry) V anglosaském pojetí : Kapitál = equity, tj. vlastní kapitál Cizí kapitál = liabilities, tj. závazky !! !! Širší význam pojmu závazky: úvěry+závazky !! Širší význam pojmu závazky: úvěry+závazky

26 Kapitál - pasiva formy vlastního kapitálu: formy vlastního kapitálu: - základní kapitál - kapitálové fondy emisní ážio - fondy ze zisku - nerozdělený zisk formy cizího kapitálu: formy cizího kapitálu: - úvěry, půjčky - závazky - rezervy

27 Bilanční princip aktiva aktiva = údaje o majetku = údaje o majetku v jeho konkrétních v jeho konkrétních formách (objem formách (objem jednotlivých forem) jednotlivých forem) dvě stránky dvě stránky součet aktiv = součet aktiv = pasiva pasiva = zdroje použité pro = zdroje použité pro pořízení majetku pořízení majetku (objem čerpání (objem čerpání jednotlivých zdrojů) jednotlivých zdrojů)majetku součet pasiv součet pasiv

28 Pohyb peněz provází pohyb majetku  mění se složky majetku beze změn kapitálu (např. nákup materiálu za hotové)  b) mění se jak složky majetku, tak složky kapitálu (např. platba dodavatelům, nákup na úvěr)  c) mění se složky kapitálu beze změn složek majetku (např. zvýšení zákl. kapitálu ze zisku)

29 Základní typy transakcí z pohledu zachycení v bilanci : A+ A- A + Xa - Xa = P A+ A- A + Xa - Xa = P A+ P+ A + Xap = P + Xap A+ P+ A + Xap = P + Xap A- P- A - Xap = P – Xap A- P- A - Xap = P – Xap P+ P- A = P + Xp - Xp P+ P- A = P + Xp - Xp

30 Základní formy sdělování účetních dat = základní účetní výkazy: a) Bilance b) Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) c) Výkaz cash-flow (peněžních toků) d) Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu + Příloha k účetní závěrce (není výkazem, poskytuje informace, které nejsou zachyceny v účetních výkazech (nekvantifikovatelné, stojící mimo zorný úhel účetnictví)

31 Výsledek činnosti podniku a jeho zjišťování V současnosti : prostřednictvím údajů náklady a výnosy: HV = výnosy – náklady náklady a výnosy: HV = výnosy – náklady Hospodá ř ský výsledek (zisk/ztráta) - je vždy vztažen k ur č itému č asovému intervalu (ú č etnímu období) !! - vyjad ř uje výsledek hospodá ř ských proces ů ( č innosti) podniku - jeho podstatou je p ř ír ů stek vlastního kapitálu za ú č etní období Výnosy = zvýšení objemu majetku firmy jako Výnosy = zvýšení objemu majetku firmy jako výsledek činnosti v daném období výsledek činnosti v daném období Náklady = snížení objemu majetku firmy vyvolané Náklady = snížení objemu majetku firmy vyvolané činností v daném období činností v daném období

32 Výsledek činnosti a jeho zjišťování - zjištění HV může být prováděno i z celkových objemových veličin: Δ M (přírůstek majetku), tj. HV = M k - M p M k = konečný stav M k = konečný stav M p = počáteční stav M p = počáteční stav Δ M > 0 = Z (zisk), Δ M 0 = Z (zisk), Δ M < 0 = ztráta Rozkladem M p, kde M p = M pv + M pc, M pv = základní kapitál (ZK) - prostředky vložené do podnikání na poč.období M pc = cizí kapitál, dluhy (D) – prostředky vložené cizími subjekty na konci období M k = aktiva (A) – nakoupené a vlastní činností získané prostředky na konci obd. pak Hv lze zjistit na základě vztahu: HV = A - VK p - CK k

33 Výkaz cash-flow - poskytuje informace o zdrojích peněžních prostředků a jejich použití (za oblast provozní, investiční, financování jejich použití (za oblast provozní, investiční, financování Počáteční stav peněžních prostředků Příjmy Výdaje - z provozní činnosti - z provozní činnosti - z investiční činnosti - z investiční činnosti - z financování - z financování Peněžní tok celkem (+/-) Peněžní tok celkem (+/-) Konečný stav Konečný stav peněžních prostředků peněžních prostředků

34 Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu = přehled všech druhů (příčin) změn ve všech formách vlastního kapitálu: - základní kapitál - kapitálové fondy - fondy ze zisku - nerozdělený zisk - zisk/ztráta běžného období


Stáhnout ppt "Účetní systémy 1 1.roč. magisterského studia Rozsah: PS 1 hod. přednášky /týden Rozsah: PS 1 hod. přednášky /týden 2 hod. cvičení /týden 2 hod. cvičení."

Podobné prezentace


Reklamy Google