Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví"— Transkript prezentace:

1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví

2 Co je účetnictví? uspořádaný systém informací, který v peněžním vyjádření zobrazuje podnikatelský proces (hodnotovou stránku podnikatelského procesu) modelové zobrazením reality principy a metody účetního zobrazení, „rozpoznání“ podstaty hospodářských transakcí, pravidla jejich ocenění nástroj komplexního měření  finanční pozice  výkonnosti  změny ve finanční pozici Strana  2

3 Finanční pozice, výkonnost a změny ve finanční situaci v účetních výkazech
ROZVAHA AKTIVA Dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva Zásoby Pohledávky Peněžní prostředky peněžní ekvivalenty PASIVA Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Hospodářský výsl. Cizí kapitál VÝSLEDOVKA VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ Strana  3

4 Uživatelé účetních informací a jejich informační potřeby
různé skupiny uživatelů řeší různé rozhodovací úlohy, pro které potřebují  různé informace, a proto mají  různé požadavky na zobrazení podnikatelského procesu v účetnictví  PRO KOHO?  PROČ?  CO?  JAK? Strana  4

5 Uživatelé účetních informací
ZÁKAZNÍCI EXTERNÍ UŽIVATELÉ KONKURENCE VĚŘITELÉ VLASTNÍCI ZAMĚSTNANCI PODNIKATELSKÝ PROCES ŘÍDICÍ PRACOVNÍCI FIN. ÚŘAD STÁT ČSÚ INTERNÍ UŽIVATELÉ Strana  5

6 Uživatelé účetních informací
EXTERNÍ UŽIVATELÉ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELSKÝ PROCES MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ DAŇOVÁ EVIDENCE A STATISTICKÉ VÝKAZY STÁT INTERNÍ UŽIVATELÉ Strana  6

7 Vztah finančního a manažerského účetnictví
FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ preference stabilního vývoje dodržování pravidel zabezpečuje spolehlivé a srovnatelné informace syntetické informace orientace na výsledky dosažené v minulosti informace vykazované v pravidelných intervalech výstupy (výkazy) veřejně přístupné MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ kritické informace o podniku specifické informace podle potřeb managementu umožňující aktivně měnit chování podniku analytický pohled na podnik srovnání skutečnosti s předem stanoveným vývojem informace s minimálním zpožděním za skutečným průběhem utajené informace Strana  7

8 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ
Činnosti podniku MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ 1. Hlavní výdělečná činnost podstatou je transformace vynaložených zdrojů na výstupy (výkony) VSTUPY (oběť) TRANSFORMACE VÝSTUPY (prospěch) NÁKLADY TRANSFORMACE VÝNOSY 2. Finanční a investiční činnost podstatou je zhodnocení zdrojů poskytnutím kapitálu ZDROJE POSKYTNUTÍ KAPITÁLU ODMĚNA Strana  8

9 Úplný výsledek za období v externích výkazech
využití externími uživateli – zobrazení vykázaného zisku v externích výkazech – požadavek „úplnosti“ vymezení obsahu úplného výsledku – „comprehensive income“ (dle IAS 1 – „Prezentace účetní závěrky“) Definice: „ Změna ve vlastním kapitálu za období, která vyplývá z jiných transakcí a událostí, než jsou změny vyplývající z transakcí s vlastníky (jednajícími v rámci své pravomoci jako vlastníci).“ skládá se ze zisku za období a tzv. ostatního úplného výsledku ostatní úplný výsledek obsahuje položky, které nejsou vykazovány výsledkově rozlišení výnosů „Revenues“ a nákladů „Expenses“ a tzv. přínosů „Gains“ a úbytků „Losses“, které jsou výsledkem činností, které jsou mimo kontrolu společnosti Vztah FU, NU a MU

10 Struktura výsledovky manažerského účetnictví
Měsíc Kumulace - roční Skutečnost Plán Rozdíl % Výnosy z prodeje ……. Marže ……… EBIT Využití kapacity Podíl na trhu 10

11 Cíle, obsah a struktura manažerského účetnictví
cíl: zjišťování, třídění, analýza a prezentace (vykázání) informací; a to takovým způsobem, který umožní řídicím pracovníkům cílevědomě ovládat podnikatelskou činnost obsah: závisí na hierarchii a návaznosti cílů strategického, taktického a operativního řízení subsystémy: 1. účetní informace pro řízení podnikatelského procesu, o jehož parametrech bylo již v zásadě rozhodnuto → nákladové účetnictví 2. účetní informace pro rozhodování (taktické a strategické) o variantách budoucího vývoje podnikatelského procesu → manažerské účetnictví (v užším pojetí) Strana  11

12 Vztah manažerského a nákladového účetnictví
Manažerské účetnictví (systém účetních informací pro řízení a rozhodování) Nákladové účetnictví (účetnictví pro řízení podnikat. procesu, o jehož parametrech již bylo rozhodnuto) (účetnictví pro rozhodování o budoucích alternativách činnosti) Informace pro operativní řízení, v bezprostřední návaznosti na řízení taktické (plán, porovnání se skutečností, běžná a preventivní kontrola) Informace pro variantní rozhodování (na existující kapacitě a o budoucí kapacitě) Informace pro řízení po linii útvarů, výkonů a procesů Komplexní informace pro vrcholové řízení a rozhodování Řízení zejména hospodárnosti Řízení zejména účinnosti a efektivnosti Informace pro vyhodnocení vlivu změn v objemu a sortimentu výkonů dod. na trh Informace pro zásadní změny činnosti (strategický marketing, výzkum a vývoj, investiční rozhodování) Podnikové rozpočty - Rozpočtová výsledovka, rozvaha, rozpočet peněžních toků Vztah podnikového rozpočtu, vnitropodnikových rozpočtů středisek, kalkulačního systému, vnitropodnik. cen Podnikové střednědobé a dlouhodobé rozpočty

13 Informační zajištění řídicího cyklu
PLÁNOVÁNÍ  stanovit cíl  určit požadované hodnoty Manažerské účetnictví ORGANIZACE  zadat úkol  motivovat Nákladové účetnictví REALIZACE  provést/ vykonat KONTROLA  zjistit skutečné hodnoty  porovnat skutečnost a plán Strana  13

14 Vztah manažerského účetnictví a controllingu
manažerské účetnictví – historicky rozvoj v anglosaské oblasti controlling – od 70. let rozvoj v germanofonní oblasti účetnictví historicky spojováno se zobrazením skutečnosti úloha účetnictví pro manažery – pouze analytické členění nákladů a výnosů controlling = metoda řízení informační podpora řízení (→ funkce manažerského účetnictví) je součástí funkcí controllingu orientuje se nejen na hodnotové řízení (→ finanční a nákladový controlling), ale i na věcnou stránku řízení (→ naturální controlling) v praxi – controllingové oddělení (→ controller) Strana  14

15 Vztah controllera a řídicího pracovníka
připravuje podklady pro plánování a rozhodování informuje o odchylkách připravuje metodiku kalkulací, rozpočtování, systém kalkulací a rozpočtů informuje o změnách v okolí podniku je poradce managementu ŘÍDICÍ PRACOVNÍK plánuje, rozhoduje reaguje na zjištěné odchylky prosazuje a využívá informace připravených systémů kalkulací, rozpočtů reaguje, aby udržel dlouho-dobou rovnováhu s okolím akceptuje controlling v procesu řízení Strana  15


Stáhnout ppt "Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google