Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní systémy. Význam pojmu „účetní systémy“ = soustava pravidel a postupů systému získávání a předkládání ekonomických dat a jejich transformace do.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní systémy. Význam pojmu „účetní systémy“ = soustava pravidel a postupů systému získávání a předkládání ekonomických dat a jejich transformace do."— Transkript prezentace:

1 Účetní systémy

2 Význam pojmu „účetní systémy“ = soustava pravidel a postupů systému získávání a předkládání ekonomických dat a jejich transformace do soustavy informací o procesech v podniku, která odráží potřeby jejich uživatelů

3 Pojem „účetní systémy“ ze dvou hledisek: a) v daném čase a podmínkách („národní“ účetní systémy“) účetní systémy“) b) v procesu vývoje ekonomických procesů a potřeb uživatelů (vývoj účetních systémů)

4 Účetní systémy – součást systému ekonomických informací Informace = základní nástroj řízení Druhů informací: - ekonomické - technické - technické - kulturně-sociální - kulturně-sociální - psychologicko-sociální - psychologicko-sociální - jiné - jiné

5 Systém ekonomických informací = soustava různých systémů ekonomických informací, mající společný předmět, lišící se použitými metodami Systémy ekonomických informací - účetní systém - statistika - rozpočetnictví - kalkulace - operativní evidence

6 Členění ekonomických informačních systémů Informační systémy ex ante: - rozpočetnictví - předběžná kalkulace - strategické plánování - operativní plánování Informační systémy ex post: - účetnictví - výsledná kalkulace - podniková statistika - operativní evidence

7 Místo účetního systému v systému ekonomických informací = základní, ústřední v důsledku své metody: - postihuje veškeré procesy v podniku - postihuje základní, podstatné souvislosti finanční (hodnotové) stránky činnosti podniku - postihuje veškeré procesy ve vzájemné souvislosti - je nejpropracovanější, s nejdelší tradicí

8 Předmět zobrazení účetnictví = majetek podniku (účetní jednotky) přesněji: - Aktiva - Závazky - Vlastní kapitál - Náklady - Výnosy - Hospodářský výsledek

9 Typy účetních soustav a) Účetnictví jednoduché – dřívější označení nyní „daňová evidence“ – oddělená evidence pohybu jedné formy majetku-peněžních prostředků od ostatních forem majetku b) Účetnictví podvojné – ucelený systém založený na bilančním principu a účtu, z nichž vyplývá charakteristická metoda vedení evidence – podvojný zápis; umožňuje napojení i dalších systémů informací c) Účetnictví kamerální – zvláštní historická forma, používaná v peněžních institucích a veřejné správě – podobné jednoduchému, neevidovalo vlastní kapitál

10 Majetek podniku = prostředky k podnikání Uložení (forma) : Uložení (forma) : - dlouhodobý majetek - oběžný majetek Zdroje Zdroje - kapitál vlastní - kapitál cizí

11 Forma majetku - aktiva podniku podle podstaty: podle podstaty: a) hmotný b) nehmotný podle funkce: podle funkce: a) neoběžný (stálý, dlouhodobý) dlouhodobý) b) oběžný

12 Pojetí aktiv Pojem aktiv - běžně užíván, avšak ! není definován – ani v teorii ani v předpisech (nejčastější vymezení v učebnicích: „majetek členěný podle toho, jakou má formu“) (nejčastější vymezení v učebnicích: „majetek členěný podle toho, jakou má formu“) -1.pokus: v rámci harmonizace účetnictví (IAS): čtyři prvky identifikace (uznání): čtyři prvky identifikace (uznání): - je zdrojem budoucích požitků - je zdrojem budoucích požitků - je výsledkem minulých skutečností - je výsledkem minulých skutečností - existuje možnost jeho ocenění - existuje možnost jeho ocenění - je pod kontrolou podniku - je pod kontrolou podniku

13 Pojetí závazků - Nejčastěji přebíráno z formulací právních předpisů – „povinnost uhradit, splatit“ - V rámci harmonizace (IAS): jsou vymezeny prvky pro uznání: jsou vymezeny prvky pro uznání: - budoucí odtok prostředků - budoucí odtok prostředků - výsledek minulých skutečností - výsledek minulých skutečností - odtok je více než pravděpodobný - odtok je více než pravděpodobný - vyplývá i z jiných než právních - vyplývá i z jiných než právních předpisů předpisů

14 Kapitál - pasiva - základní pojetí: rozdíl mezi aktivy a závazky Základní členění : podle vztahu k vlastníku-zakladateli: a) vlastní (vlastní kapitál) b) cizí (závazky, úvěry)

15 Kapitál - pasiva formy vlastního kapitálu: formy vlastního kapitálu: - základní kapitál - kapitálové fondy emisní ážio - fondy ze zisku - nerozdělený zisk formy cizího kapitálu: formy cizího kapitálu: - úvěry, půjčky - závazky - rezervy

16 Bilanční princip aktiva aktiva = majetek rozčleněný = majetek rozčleněný podle formy (objem podle formy (objem jednotlivých složek) jednotlivých složek) dvě stránky dvě stránky součet aktiv = součet aktiv = pasiva pasiva = zdroje použité pro = zdroje použité pro pořízení majetku pořízení majetku (objem čerpání (objem čerpání jednotlivých zdrojů) jednotlivých zdrojů)majetku součet pasiv součet pasiv

17 Pohyb peněz provází pohyb majetku a) mění se složky majetku beze změn kapitálu (př.nákup materiálu za hotové) b) mění se jak složky majetku tak složky kapitálu (př. platba dodavatelům, nákup na úvěr) c) mění se složky kapitálu beze změn složek majetku (př. zvýšení zákl.kapitálu ze zisku)

18 Základní formy sdělování účetních informací = základní účetní výkazy: a) Bilance b) Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) c) Výkaz cash-flow (peněžních toků) d) Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu + Příloha k účetní závěrce (není výkazem, poskytuje informace, které nejsou zachyceny v účetních výkazech (nekvantifikovatelné, stojící mimo zorný úhel účetnictví)

19 Bilance (rozvaha) „přehled o majetku podniku a jeho zdrojích“ „přehled o finanční situaci podniku“ - stavový výkaz - vychází z minulosti, stav majetku a čerpaných zdrojů je výsledkem minulých skutečností Současná podoba rozvahy je výsledkem vývoje různých přístupů k tomu, jak vykazovat majetek (viz dále)

20 Výkaz zisku a ztrát (výsledovka) „přehled nákladů, výnosů a hosp.výsledku“ „přehled o tvorbě zisku/hospodářského výsledku“ - tokový výkaz - shrnuje vynaložené prostředky na činnost v účetním období a výsledky této činnosti - Aktuální podoba odráží přístup k hodnocení výsledku činnosti podniku a další souvislosti (např. daňové) – dopad na pojetí nákladů a výnosů (např. daňové) – dopad na pojetí nákladů a výnosů

21 Výkaz cash-flow (toku peněz) - poskytuje informace o zdrojích peněžních prostředků a jejich použití (za oblast provozní, investiční, financování) Provozní (běžná činnost) P V - příjmy dlužníků + - nové úvěry krátkodobé + - platby věřitelům + - platby zaměstnancům + - splátky úvěrů + - placené úroky, daně +

22 Výkaz cash-flow (toku peněz) Investiční činnost P V Investiční činnost P V - nákup dlouhodobého majetku + - nákup cenných papírů + - prodej dlouhodobého majetku + - prodej cenných papírů +

23 Výkaz cash-flow (toku peněz) Finanční činnost P V Finanční činnost P V - nově získané dlouhodobé úvěry + - splátky dlouhodobých úvěrů + - vklady kapitálu +

24 2. přednáška Bilance, její vznik, pojetí a vývoj teoretických východisek

25 Teorie bilancí - objevují se na přelomu 19. a 20.stol. - zpočátku jako právní výklad obsahu bilancí pro účely daňové a obchodního zákonodárství zákonodárství - základy statické teorie bilancí

26 Bilance a její pojetí - vychází z výchozí teze o tom, jaký je účel bilance: a) pojetí monistické a) pojetí monistické b) pojetí dualistické b) pojetí dualistické c) pojetí komplexní c) pojetí komplexní

27 Monistické pojetí Cílem: - vykazovat správně majetek a dluhy k určitému datu, bilanční zjištění výsledku ustupuje do pozadí ustupuje do pozadí - vyčíslit výsledek, vykázání majetku a dluhů ustupuje do pozadí

28 Dualistické pojetí Cílem: - vykázání majetku a dluhů spolu s vykázáním vlastního kapitálu a jeho změn za uplynulé období

29 Komplexní pojetí (multifunkční bilance) - vzniklo v posledních letech min. století Cíle : - jsou formulovány z pozic informačního užitku (uspokojení informačních potřeb užitku (uspokojení informačních potřeb uživatelů) uživatelů)

30 Teorie bilancí - statické - dynamické - eudynamické - organické - nominalistické - „očekávací“ (nové směry v pojetí bilancí na konci 20.století) na konci 20.století)

31 Statická teorie bilancí Úkol bilance: vykázat veškeré složky majetku k určitému okamžiku (složky majetku vykazovány individuálně, oceněné hodnotou bil.dne) vykázat veškeré složky majetku k určitému okamžiku (složky majetku vykazovány individuálně, oceněné hodnotou bil.dne) a) čistě statické b) omezeně statické

32 Dynamické teorie bilancí - autorem E. Schmalenbach - změna v chápání úkolu bilance, resp. úkolů účetní závěrky jako soustavy odpočtů (výkazů) zaměřených na hlavní stránky podnikového procesu - orientace na výsledek hospodaření – tak, aby byly údaje v čase srovnatelné (čas.rozlišení); totální výsledek - majetková situace ustupuje do pozadí

33 Eudynamická teorie bilancí - autorem H.Sommerfeld, zcela nový přístup - požadavek oceňování v realizačních cenách ovšem s extrémní opatrností (rezervní fondy) (rezervní fondy) - rozdělení podléhá pouze zbytek zisku – po všech přídělech – cílem je uchovat „kvalifi- kovanou výši“ podstaty podniku

34 Organická teorie bilancí - autorem F.Schmidt - dualistický přístup k úkolům bilance: a) zjistit výsledek a) zjistit výsledek b) vykázat majetkovou a zdrojovou b) vykázat majetkovou a zdrojovou skladbu skladbu - oceňování v „cenách dnešního trhu“ (prak- tické obtíže) a v pevné kupní síle měny = konečná fáze směru „věcné bilancování“

35 Nominalistická teorie bilancí - autorem W.Rieger - výsledek pochyb,zda je účetnictví schopno výsledek hosp. stanovit správně - důraz na peněžní účtování (náklad=časově rozlišený výdaj,výnos=časově rozlišený příjem), „hodnota bil.dne“ pro pohledávky a závazky rozlišený výdaj,výnos=časově rozlišený příjem), „hodnota bil.dne“ pro pohledávky a závazky - totální výsledek – po ukončení činnosti

36 Novější teorie bilancí - (nové směry v pojetí bilancí na konci 20.století) - spojené s myšlenkou zachování podnikové podstaty (finanční x věcné pojetí) podstaty (finanční x věcné pojetí) a) objemu nutné výše a struktury majetku pro dosažení stejného výsledku v násled.roce (věcné pojetí) a) objemu nutné výše a struktury majetku pro dosažení stejného výsledku v násled.roce (věcné pojetí) b) stejné výše kapitálu na konci jako na začátku období (finanční pojetí) b) stejné výše kapitálu na konci jako na začátku období (finanční pojetí)

37 Novější teorie bilancí a) finanční pojetí – nominální - reálné - reálné zachování kapitálu (podstaty podniku) zachování kapitálu (podstaty podniku) b) věcné pojetí - absolutní - reprodukční – relativní - reprodukční – relativní - kvalifikované - kvalifikované zachování podnikové substance zachování podnikové substance Cílem: max.přesně určit rozdělitelný zisk

38 Novější teorie bilancí Autorem: H. Albach, G. Seicht Novější teorie bilancí x klasická teorie bilancí = očekávací (do = shrnující (stav a vý- = očekávací (do = shrnující (stav a vý- budoucna) sledky za minulé budoucna) sledky za minulé - mimo peněz a období) - mimo peněz a období) kapitálu jde o kapitálu jde o anticipace bud. anticipace bud. hodnoty aktiv na hodnoty aktiv na základě VVP základě VVP

39 Novější teorie bilancí „očekávací“ teorie chápe: úhrn aktiv jako peníze + čistá současná hodnota budoucích příjmů úhrn pasiv jako vložený kapitál + čistá současná hodnota očekávaných výdajů


Stáhnout ppt "Účetní systémy. Význam pojmu „účetní systémy“ = soustava pravidel a postupů systému získávání a předkládání ekonomických dat a jejich transformace do."

Podobné prezentace


Reklamy Google