Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 1 Personální analýza, plánování,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 1 Personální analýza, plánování,"— Transkript prezentace:

1 PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. lubasova@brno-konsens.cz 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 1 Personální analýza, plánování, strategie 3. lekce: Výkon personálního managementu

2 Obsah tématu: 1. Vývoj strategického řízení 2. Historické pozadí personálního managementu 3. Od personálního managementu k řízení lidských zdrojů 4. Mezinárodní personální management 5. Řídící pravomoc vedoucích pracovníků v personálním řízení 6. Činnost moderních personálních útvarů 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 2

3  M. Armstrong: Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing 2002,  M. Foot, C. Hook: Personalistika. Praha: Computer Press,2002,  E. Bedrnová,I.Nový: Psychologie a sociologie v řízení firmy, Praha: Prospektum 1994  J. Stýblo : Lidský kapitál v nové ekonomice. Praha: Professional Publishing, 2001  Z. Dytrt a kol.: Manažerské kompetence v Evropské unii.Praha: C.H.Beck, 2004  H. Sedláčková, K.Buchta: Strategická analýza. Praha : C.H.Beck,2006 @ Přednáška  Pozn. : Takto označenou literaturu naleznete v knihovně @ Pozn. : Takto označenou literaturu naleznete v IS - v elektronické podobě 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 3

4 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 4

5 Myslet strategicky = záměrně a vědomě zformulovat a demonstrovat směr, kterým chceme jít Strategické řízení/ strategický management - nástroj řízení, zahrnující aktivity, zaměřené na udržování dlouhodobého souladu mezi posláním organizace, jejími strategickými cíli a disponibilními zdroji a rovněž mezi organizací a prostředím, které organizaci obklopuje. 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 5

6 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 6 Strategické řízení Poslání organizace Strategické cíle Disponibilní zdroje Prostředí organizace

7 7 Základ strategického řízení= naučit se myslet ve variantách!

8 Armstrong (1995) : Strategické řízení je proces, jímž organizace a její manažeři určují:  kam míří = strategický záměr  jak se tam chtějí dostat = strategické plánování  jak zajistí, aby se dostali, tam kam chtějí= = řízení organizace a jejích činností ve směru plnění strategických cílů 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 8

9 70.léta – etapa amerických strategických analýz 80.léta - etapa hledání konkurenčích výhod 90.léta - etapa superkonkurence a hyperkonkurence Konec 90.let – etapa globalizace 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 9

10 Na prahu sedmdesátých let – etapa strategických analýz, které určovaly strategii firem  Portofoliová analýza - prověření a ocenění toho čím organizace disponuje a roztřídění do známých 4 skupin, známých pod názvem „hvězdy“, „dojné krávy“, „otazníky“, „mrtvé dřevo-propadáky“.  Analýza silných a slabých stránek organizace, příležitostí i rizik trhu, známá pod názvem SWOT. 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 10

11 Relativní podíl na trhu VysokýNízký Potenciál růstu trhu Vysoký A.HVĚZDY (udržovat a podporovat) B. OTAZNÍKY (zlepšit pozici nebo zrušit) Nízký C. DOJNÉ KRÁVY Sklízet zisk a reinvestovat do rozvoje D. PROPADÁKY Postupně omezovat a rušit výrobu 11 Zdroj: Keřkovský, 2004

12 Relativní podíl na trhu Potenciál růstu možností /příležitostí VysokýNízký Vysoký A.HVĚZDY Udržovat a podporovat Ubytování Prodej nápojů Firemní akce od 20 lidí výše B. OTAZNÍKY Zlepšit pozici nebo zrušit Stravování Návštěva sklípků Tématické akce Prodej doplňkových služeb Opakované gastronomické akce (prase) Bowling VIP hosté (přátele, rodina) Nízký C. DOJNÉ KRÁVY Sklízet zisk a reinvestovat do rozvoje jiného segmentu Firemní akce (menší počet lidí) Pasanti z ulice Svatby Soukromé večírky Vánoční podnikové večírky D. PROPADÁKY Postupně omezovat nebo rušit Burčákový víkend (dostatečně nezajištěné akce přes Čedok) 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 12

13 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 13 Ukázka reálné SWOT analýzy hotelu

14 Osmdesátá léta - vnáší do strategického řízení pojem „konkurenční výhoda“. Strategické řízení směřuje především k získávání konkurenčních výhod, které jediné zajišťují silné tržní postavení. Ti, kteří konkurenční výhody nedosáhnou jsou určeni k pouhému vyhledávání tržních mezer. 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 14 Otázky : „V čem jsme lepší než konkurence ? Co dokážeme lépe?“ stanoví další směr rozvoje Otázky : „V čem jsme lepší než konkurence ? Co dokážeme lépe?“ stanoví další směr rozvoje

15 Nástup v devadesátých letech - strategické řízení vychází ze sledování vývoje konkurence.  Etapa „superkonkurence“ a „hyperkonkurence“. Dochází k propojování organizací do velkých korporací, tvořících tzv. „první ligu“.  Konkurenční výhody mají jen velmi malou životnost, neboť dochází k novému zrychlenému cyklu změn  Ty organizace, které nejsou členy první ligy provádí kampaň zeštíhlování.  Odepisují se aktiva, propouští zaměstnanci, zbavují se výzkumu, vývoje, schopných lidí. Tím si znemožňují inovaci i získávání nových trhů. 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 15

16 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 16

17 Na konci 20. století – etapa globalizace, která strategii zaměřuje na šíření změn.  Důraz se klade na exponované cíle, využívání energií a ambicí lidí s vysokým potenciálem.  Dochází k teritoriálnímu propojení organizací i managementu.  Nastává období transferů vyspělého know-how propojováním informací, zdrojů, lidí a všeho, co je potřebné pro znásobení hodnoty zákazníka do globálního prostoru – tj. do sítí. 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 17

18 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 18 Nový směr strategického řízení naznačuje dvě neopominutelné potřeby, které firma potřebuje :  Tým schopného lidského potenciálu (rozvoj klíčových zaměstnanců)  2. Přenos produktivních zkušeností (vybudování znalostního managementu)  Strategie organizace se identifikuje se strategií lidských zdrojů.  Mění se požadavky na lidi v čele organizace, prosazuje se tendence „od vedoucích osob k vůdčím osobnostem“.

19 Zvýšení výkonnosti Optimalizace nákladů Stabilizace finančních prostředků Motivace zaměstnanců Efektivní využití zdrojů Nastavení rozhodujících procesů Změny v přístupu a obsahu práce Zájem trhu

20 Vývojová etapaObdobíCharakteristika Průmyslová revoluce1870-1900Normativní řízení(hledání vlastních cest organizací) Vědecké řízení1900-1923Racionalizace (metody a systémy řízení) Mezilidské vztahy1923-1955Normativy (etika) Racionalizace řízení1955-1980Racionalizace (rozhodovací procesy) Kultura organizování1980-dosudNormativy (organizační kultura) 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 20 Pramen: Berley, S.R., Kunda G.: Surges of Rational and Normative Ideologies of Control in Managerial Discourse, ASQ

21 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 21

22 Rekapitulace dosavadních poznatků:  Každá organizace byla zakládána a existuje proto, aby naplňovala svoje určité poslání - výrobu či poskytování služeb.  Toto poslání koresponduje se základními představami zakladatelů organizace (co bude předmětem podnikání- jací budou zákazníci-co svým zákazníkům nabídnout)  Každé dění v organizaci je podmíněno materiálními zdroji, technicko-technologickým zázemím a lidským faktorem.  Rozhodující dynamizující silou, se kterou bylo možno cíleně zacházet se stal lidský faktor. 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 22

23  Vyvíjejí se od 20. let minulého století až po současnost  Současná etapa globálního řízení lidských zdrojů vznikla v důsledku propojování nadnárodních ekonomik a jejich integrací.  Přenáší tak know-how ŘLZ z vyspělejších organizací na ty ostatní  Současně s tím se mění i postavení a poslání personalistů, kteří plní roli mentorů, auditorů, konzultantů a partnerů. 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 23

24 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 24 sociální zařízení, kantýny, první pracovníci, pověření péčí o zaměstnance za 1. sv. války, zájem o problémy zaměstnanců péče o zaměstnance, pomoc při získávání pracovníků, jejich základní výcvik, zavedena evidence o pracovnících celý rozsah personálních služeb, odborný výcvik mistrů. Pracovníci pověření péčí o zaměstnance se stali manažery, vstupovali do pracovních vztahů, řešili pouze taktické a operativní úkoly Tvorba organizace, péče o vedoucí pracovníky - manažery, jejich rozvoj, systematické vzdělávání, plánování pracovních sil. Propracovanější techniky výběru, výcviku, odměňování hodnocení, programy organizačního rozvoje. Narůstá vliv psychologů a sociologů. Rozvoj kolektivních pracovních vztahů, zájem o produktivitu, oblast pracovního práva. Personální manažeři se stávají profesionály Tvorba organizace, péče o vedoucí pracovníky - manažery, jejich rozvoj, systematické vzdělávání, plánování pracovních sil. Propracovanější techniky výběru, výcviku, odměňování hodnocení, programy organizačního rozvoje. Narůstá vliv psychologů a sociologů. Rozvoj kolektivních pracovních vztahů, zájem o produktivitu, oblast pracovního práva. Personální manažeři se stávají profesionály Problémy organizační kultury a tržní ekonomiky. Rozvíjí se strategický přístup k lidským zdrojům, první pokusy integrace řízení lidských zdrojů se strategií firmy. Personální řízení se orientuje k podnikání a managementu. Rozvíjí se systémy řízení výkonu a odměňování podle výkonu jako hlavní motivační síly. Dochází k oslabování vlivu odborů. Personální ředitelé se stávají společníky podnikatelů. Problémy organizační kultury a tržní ekonomiky. Rozvíjí se strategický přístup k lidským zdrojům, první pokusy integrace řízení lidských zdrojů se strategií firmy. Personální řízení se orientuje k podnikání a managementu. Rozvíjí se systémy řízení výkonu a odměňování podle výkonu jako hlavní motivační síly. Dochází k oslabování vlivu odborů. Personální ředitelé se stávají společníky podnikatelů. Etika týmové práce, nepřetržit ý rozvoj v „učících se organizacích“. Kompetence, komplexní řízení kvality, řízení kultury, výkonu, odměňování podle výkonu a rozvoje manažerů. S nastávající recesí - organizační struktury, opouští se od celoživotní zaměstnání. Metody benchmarkingu, narůstá počet externě zajišťovaných služeb, personalisté přebírají role konzultantů. Etika týmové práce, nepřetržit ý rozvoj v „učících se organizacích“. Kompetence, komplexní řízení kvality, řízení kultury, výkonu, odměňování podle výkonu a rozvoje manažerů. S nastávající recesí - organizační struktury, opouští se od celoživotní zaměstnání. Metody benchmarkingu, narůstá počet externě zajišťovaných služeb, personalisté přebírají role konzultantů. Mezikontinentální dělba práce, mezinárodní pracovní týmy, nový globální styl,

25 Etapa 1. dvacátá léta - cca od roku 1915 - etapa Péče o zaměstnance - budují se sociální zařízení, kantýny, objevují se první pracovníci, pověření péčí o zaměstnance za 1. sv. války, začíná zájem o problémy zaměstnanců Etapa 2. třicátá léta - etapa Personální administrativy - byla zajišťována péče o zaměstnance, poskytována pomoc ve formě získávání pracovníků, uskutečňoval se jejich základní výcvik a byla zavedena evidence o pracovnících Etapa 3 - čtyřicátá a padesátá léta - etapa Rozvoje personálního řízení - byl poskytován celý rozsah personálních služeb, odborný výcvik mistrů. Pracovníci pověření péčí o zaměstnance se stali manažery, vstupovali do pracovních vztahů, řešili pouze taktické a operativní úkoly. 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 25

26 Etapa 4. - šedesátá až sedmdesátá léta – Dospělost personálního řízení - vedle výše uvedených služeb přistupuje i tvorba organizace, péče o vedoucí pracovníky - manažery, jejich rozvoj, systematické vzdělávání, plánování pracovních sil.  Uplatňují se propracovanější techniky výběru, výcviku, odměňování hodnocení, programy organizačního rozvoje a narůstá vliv psychologů a sociologů.  Nastává období kolektivních pracovních vztahů, vyjednává se o produktivitě.  Důraz je kladen na oblast pracovního práva z důvodu nárůstu legislativy.  Personální manažeři se stávají profesionály. 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 26

27 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 27 Etapa 5 - osmdesátá léta - etapa Řízení lidských zdrojů - první fáze  Řeší se problémy organizační kultury a tržní ekonomiky. Rozvíjí se strategický přístup k lidským zdrojům, dochází k prvním pokusům integrace řízení lidských zdrojů se strategií firmy.  Personální řízení se orientuje k podnikání a managementu. Rozvíjí se systémy řízení výkonu a odměňování podle výkonu jako hlavní motivační síly.  Dochází k oslabování vlivu odborů.  Personální ředitelé se stávají společníky podnikatelů.

28 Etapa 6. - devadesátá léta - etapa Řízení lidských zdrojů - druhá fáze  Do popředí se dostává etika týmové práce, posilují se pravomoci, dochází k nepřetržitému rozvoji v „učících se organizacích“.  Hovoří se o kompetencích, klade se důraz na komplexní řízení kvality, vytvářejí se přístupy na řízení kultury, výkonu, odměňování podle výkonu a rozvoje manažerů.  S nastávající recesí přichází na řadu štíhlejší a horizontální uspořádání organizační struktury, upouští se od pojmu celoživotní zaměstnání.  Personální ředitelé zpracovávají reengineeringové studie, snižující počty zaměstnanců.  Začínají se používat metody benchmarkingu, narůstá počet externě zajišťovaných služeb personálními agenturami.  Personalisté přebírají role konzultantů. 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 28

29 Etapa 7. - na přelomu 20. a 21. století- etapa Globálního řízení lidských zdrojů  Vzniká jako dynamický fenomén v důsledku propojování národních ekonomik a jejich integrací. Uvnitř nadnárodních společností se prosazuje mezikontinentální dělba práce, vznikají mezinárodní pracovní týmy.  Zanikají typické národní řídící styly, objevuje se nový globální styl, přebírající zkušenosti z jednotlivých národních zdrojů. Základním heslem se stává „think global, act local“. 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 29

30  Probíhá řada nových činností - nezvyklý tlak na kvalitu práce - total quality management, rozvíjí se podnikatelská výkonnost formou learning organisations, prosazují se stálé změny vnitřního prostředí reengineering, snižuje se počet řídících úrovní tzv. leanmanagement, probíhá outplacement - uvolňování přebytečných pracovníků v důsledku rušení činností, činnosti, které netvoří podnikatelskou aktivitu organizace se nakupují - outsorcing.  Nositelé know-how a nejlepší pracovníci vytvářejí pracovní týmy - centra excellence. Novým dynamickým prvkem úspěchu se stává multikulturnost t.j. schopnost přijmout kulturu strategického partnera.  Mění se i požadavky na kvalitu manažerů. Za základ manažerského úspěchu je považována schopnost stanovení priorit a cest k jejich postupnému naplnění. Globální manažer 21. století je především vizionářským vůdcem tvůrčího týmu. (Šíp, 1998) 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 30

31 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 31

32 Řízení lidských zdrojů - nová koncepce personální práce, která vystupuje do popředí v souvislosti s rozvojem podnikatelských a ekonomických aspektů hospodářství.  Představuje moderní strategii organizace, která zaměřuje svoji pozornost na člověka jako klíčový faktor prosperity a řízení lidských zdrojů staví do centra pozornosti řízení organizace.  Významnou roli sehrává organizační kultura, budovaná na takových prvcích jako je týmová spolupráce, spoluúčast při rozhodování, zvyšování pocitu zodpovědnosti, pospolitosti a solidarity s organizací  Probíhá demokratizace klimatu organizace a změny k celkovému přístupu k pracovníkovi jako ke člověku tvůrčímu a dostatečně motivovanému k podávání pracovního výkonu na potřebné úrovni.  V tom je tedy podstatný rozdíl od dřívějšího pojetí člověka jako pouhé pracovní síly. 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 32

33 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 33 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ + STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ = STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Pozn. : Strategické řízení organizace zahrnuje aktivity, zaměřené na udržování dlouhodobého souladu mezi posláním organizace, jejími dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji a rovněž mezi organizací a prostředím, které organizaci obklopuje.

34  Nejsložitější částí systému řízení, od kterého se očekává návod jak zajistit stabilitu a rozvoj organizace ve stávajícím turbulentním prostředí, udržení konkurenčních výhod na trhu a dosažení úspěchu na základě využití synergických efektů.  Investice, vkládané do rozvoje lidského potenciálu jsou považovány za strategické, neboť lidé zajišťují přidanou hodnotu a jsou jedním ze zdrojů, zajišťujících konkurenceschopnost organizace 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 34

35 Koubek (2001): Strategické řízení lidských zdrojů je praktickým vyústěním personální strategie organizace. Je to konkrétní aktivita, konkrétní úsilí směřující k dosažení cílů, obsažených v personální strategii.  Tím, že strategické řízení lidských zdrojů je determinováno vzájemným vztahem mezi řízením lidských zdrojů a strategickým řízení organizace, lze je považovat za nejvyšší stupeň v řízení lidského potenciálu, kterého může být v organizacích dosaženo. 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 35

36 Výzkumu Armstrong a Long (1994) :  „Realitou strategického řízení lidských zdrojů je to, že neexistuje a nemůže existovat, leda jako pojetí : názor na to, jak by měly být dlouhodobě řízeny záležitosti lidských zdrojů, způsob myšlení, úhel pohledu.  Strategické řízení lidských zdrojů je jen tehdy reálné, je-li převedeno do personálních strategií, které jsou uplatňovány.“ 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 36

37 Řízení lidských zdrojů není izolovaným subsystémem řízení organizace. Je závislé na řadě podmínek, které lze zjednodušeně rozdělit do dvou skupin: A. VNĚJŠÍ PODMÍNKY - jsou proměnlivé jevy, na které má organizace pouze malý vliv. Jsou formovány zejména vývojem technologií, ekonomickým cyklem, demografickým vývojem, kulturními změnami a zásahy státu. 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 37

38 Mezi hlavní vnější podmínky, které významně limitují úvahy při tvorbě personální strategie patří : 1. Vývoj trhu práce - vývoj vztahů mezi nabídkou a poptávkou pracovních sil jak v množství, tak ve struktuře. Vývoj trhu práce je ovlivňován populačním vývojem, globalizací trhu práce, imigrační politikou státu, mírou otevřenosti národní ekonomiky apod. 2. Změny v obsahu pracovní činnosti, vznikající v důsledku vědecko- technických či společenských procesů. Zahrnují 4 vývojové tendence, které se v pracovní činnosti střetávají a prolínají. Jedná se o automatizaci (úbytek fyzické práce), informatizaci (zavádění a využívání počítačů do všech sfér), humanizaci práce (zlepšování materiálních a sociálních podmínek práce), ekologizaci práce (řešení rozporů mezi výrobou a životním prostředím) 3. Změny techniky a technologií, využitelných pro organizaci 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 38

39 4. Změny hodnotových orientací lidí, zahrnující změny v profesně-kvalifikační struktuře, v úrovni vzdělání, v modelu rodiny, v životním stylu apod. 5. Prostorová mobilita obyvatelstva - schopnost stěhování se či dojíždění za prací 6. Politika zaměstnanosti státu, pracovní a sociální legislativa, politická stabilita 7. Průběh průmyslového cyklu - t.j. střídání období konkurence a deprese 8. Změny v poptávce po výrobcích či službách 9. Postupující globalizace organizací a internacionalizace ekonomických procesů 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 39

40 B. VNITŘNÍ PODMÍNKY - jsou takové, které vycházejí přímo z organizace samotné. Řízení lidských zdrojů v organizaci probíhá za zcela jedinečných, konkrétních podmínek, které jsou pro danou organizaci charakteristické. 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 40

41 Nejvýrazněji řízení lidských zdrojů ovlivňuje : 1. finanční situace organizace - závisí na úspěšnosti organizace a je jedním z hlavních faktorů při tvorbě personální strategie, neboť finanční situace rozhoduje o nejdůležitějších personálních činnostech (počet zaměstnanců, odměňování, vzdělávání, sociální program a pod. ) 2. strategie organizace - determinuje, jaká koncepce řízení lidského potenciálu bude v organizaci uplatněna 3. technologické vybavení - vymezuje podmínky pro pracovní činnost, pro vytváření pracovních míst a nových úkolů. Současně ovlivňuje i kvalifikační strukturu zaměstnanců, jejich vzdělávání, rekvalifikaci, případně propouštění 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 41

42 4. organizační uspořádání - vymezuje konkrétní podmínky pro řízení lidských zdrojů. Soustřeďuje pozornost na efektivní využívání celkového potenciálu pracovníků, určuje výběr pracovníků do jednotlivých pracovních pozic a řízení jejich dalšího rozvoje 5. organizační kultura a filozofie - je úzce spjata s personální politikou organizace. Řízení lidských zdrojů se orientuje na trvalé posilování a prosazování organizační kultury u všech pracovníků, odměňování těch, kteří přijali organizační kulturu za svou. 6. způsob a styl řízení a vedení lidí - je přímo jednou ze složek řízení lidských zdrojů, kterou personální politika aktivně ovlivňuje 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 42

43 7. vztah k odborové organizaci - personální manažer je hlavním komunikátorem s odborovou organizací, je přímo odpovědný za uzavírání kolektivních smluv, které musí zajišťovat nároky zaměstnanců v souladu s cíli a možnostmi organizace 8. informační systém - pro kvalitní řízení lidských zdrojů je zapotřebí značné množství informací. Jejich získávání, uchovávání, aktualizace a užívání je bezprostředně závislé na kvalitě personálního informačního systému, který mají personální útvary k dispozici 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 43

44

45 Více k této kapitole naleznete v Armstrong, M. : Řízení lidských zdrojů (2002) 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 45

46 Mezinárodní řízení lidských zdrojů (MŘLZ) je proces zaměstnávání a rozvíjení lidí v globálních organizacích. Je náročnější než řízení lidských zdrojů uvnitř jedné země, neboť ho navíc determinují: 1. Národnostně-kulturní rozdíly 2. Rozmanité požadavky legislativy 3. Komunikační bariéry 4. Zajištění vhodného managementu pro mezinárodní operace 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 46

47 EXPATRIANT - občan mateřské země, dlouhodobě působící v cizině – místě organizace nebo její organizační jednotky MÍSTNÍ ZAMĚSTNANEC – domorodec ZAMĚSTNANEC TŘETÍ ZEMĚ - cizinec, pracující pro společnost v cizí zemi (např. Ind, pracující v ČR pro Belgickou společnost) 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 47

48 MŘLZ KosmopolitismusKoordinaceKompetenceKonzultaceKomunikaceKulturaKompenzace 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 48

49 Torrington (1994) definuje model „7 K“(7 C), charakteristický pro MŘLZ:  Kosmopolitismus – inklinace lidí v organizaci k mnohojazyčné elitě  Kultura – akceptace velkých kulturních rozdílů  Kompenzace – zvláštní požadavky na odměny a další výhody expatriantům  Komunikace – stanovení firemního jazyka  Konzultace – potřeba odbornosti pro místní potřeby  Kompetence – definice potřeb schopností různé škály lidí  Koordinace – různé formální i neformální metody těsnější spolupráce 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 49

50  Absolutní spolehlivost  Iniciativní /odvážný management  Harmonické mezilidské vztahy Daikin je jedním z nejvýznamnějších výrobců klimatizačních zařízení na světě. Od založení mateřské společnosti v Japonsku v roce 1924 se skupina Daikin rozrostla v globální korporaci přítomnou na všech světových trzích.globální korporaci 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 50

51 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 51

52 Je tvořen tzv. dvojí odpovědností : 1. Odpovědností personálního útvaru 2. Pravomocemi vedoucích pracovníků Rozdělení těchto pravomocí není dána žádným diktátem, ale záleží na tom, jak se organizace se této úlohy zhostí a jaký si vytvoří MODEL PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ ORGANIZACE 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 52

53  Účelem personálního řízení je vést lidi k tomu, aby se co nejvíce podíleli na zvyšování produktivity organizace.  Svůj účel naplňuje prostřednictvím výkonu jednotlivých personálních činností.  Za plnění úkolů a činností, vyplývajících z personálního řízení je v organizaci zodpovědný nejen personální útvar, ale také vedoucí pracovníci/management všech řídících úrovní. Jedná se tedy o dvojí odpovědnost v personálním řízení. 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 53

54 K rozdělení kompetencí a současně zodpovědností mezi personální útvary a management organizace v rámci personálního řízení byla vypracována řada teoretických modelů.  Nelze však přijmout žádný diktát toho, který je považován v dané chvíli za nejlepší. Ideální je prozkoumat několik modelů odlišných a pak vytvořit model vlastní.  Vždy je třeba vycházet zejména z typu organizační struktury, míry decentralizace, dosaženého stupně organizační kultury a úrovně znalostí managementu. Čím kvalitnější je personální manažer, tím více kompetencí získá personální útvar! 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 54 Modely v personálním řízení

55 Personální řízení Personální útvar Vedoucí pracovníci- management 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 55

56 Role vedoucího pracovníka v jednotlivých činnostech personálního řízení vychází z jeho řídící pravomoci : 1. spolutvůrce personální strategie a personální politiky 2. rozhodující činitel při plánování a analýze pracovních míst 3. rozhoduje o využití vnitřních personálních rezerv organizace a plánuje personální rozvoje svých stávajících spolupracovníků 4. iniciátor při získávání pracovníků, definují požadavky na nové pracovníky a na informace, které je o nich potřeba zjistit 5. plní rozhodující roli při výběru pracovníků a rozhodují o přijetí konkrétního pracovníka 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 56

57 6. vede vyjednávací řízení o podmínkách pracovní smlouvy 7. orientuje nové zaměstnance a uvádí je do kolektivu 8. provádí hodnocení pracovníků a svým přístupem rozhodují o efektivnosti hodnocení 9. navrhuje spolupracovníky k povýšení, převedení na jinou práci, přeřazení na nižší funkci, propuštění či k penzionování a sami s nimi tyto návrhy projednává 10. identifikuje potřebu vzdělávání u svých spolupracovníků, často se aktivně do vzdělávání zapojuje. Vypracovává plány individuálního rozvoje spolupracovníků, umožňuje jejich plnění a podílí se na jejich kontrole 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 57

58 11. spolupodílí se na vytváření systému odměňování a politiku odměňování realizuje dle stanovených zásad. Rozhoduje o proměnlivé složce mezd a platů jednotlivých pracovníků 12. spoluvytváří pracovní vztahy - zaměstnanecké, mezilidské, k veřejnosti a sehrává důležitou roli v prevenci konfliktů. 13. zodpovídá za úroveň komunikace s pracovníky 14. dohlíží a zodpovídá za dodržování zákonů, pravidel a norem na úseku pracovního prostředí a navrhují opatření a formy péče o pracovníky 15. užívá a doplňuje personální informační systém 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 58

59 Protože řízení lidských zdrojů, tj. práce s lidmi patří mezi nejobtížnější činnosti v rámci řízení, dochází často ze strany vedoucích pracovníků k chybám, jejichž zdroje lze charakterizovat následovně: 1. nedostatečná znalost a orientace v problematice řízení lidských zdrojů bývá zpravidla u technokraticky zaměřených vedoucích pracovníků, kteří upřednostňují odborné znalosti a problematiku řízení lidí vidí jako podružnou záležitost, které se nevěnují 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 59

60 2. nezájem a neochota věnovat se personálnímu řízení vyplývá ze strachu z konfliktních situací, ze zaměření vedoucího pracovníka více na plnění zadaných úkolů než na řízení lidí, podceňování schopností svých podřízených 3. neochota respektovat pravidla personální politiky a organizační kultury, která „omezuje“ jejich rozhodovací pravomoci o podřízených 4. pasivní přístup k personálnímu řízení – neochota se jakkoliv podílet na aktivním řízení – zbavování se odpovědnosti a její přenos na personální útvary 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 60

61 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 61

62 Personální útvar je specializované pracoviště organizace, poskytující odbornou pomoc vedoucím pracovníkům a zajišťující koncepční, metodologickou, poradenskou, organizační a kontrolní stránku personální práce. Personální útvary mají v rámci organizace svěřenu pravomoc poradní a v některých případech i pravomoc výkonnou při zajišťování personálních činností. 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 62

63 Pracovníci personálních útvarů jsou vázáni souborem etických norem, jejichž dodržování je základním předpokladem pro výkon této činnosti. Jedná se zejména o :  přesnost poskytovaných informací  zajištění důvěrnosti všech personálních informací  schopnost a ochota poradit  slušné zacházení a nediskriminující přístupy k lidem  trvalý seberozvoj i snaha o rozvoj jiných lidí v organizaci Etický kodex personalistů- materiál podporující důvěru managementu, zaměstnanců, odborů v personální práci 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 63

64

65 EKONOM Eticky správné jednání stanovuje konkurenční prostředí organizace KONVENCIONALISTA Etika je tradicí a dobrým zvykem, který je třeba udržovat bez nějakého zvýšeného úsilí IDEALISTA Podnikatelský úspěch a etika mohou být ve vzájemné shodě, pokud tomu bude věnováno zvýšené úsilí REFOMÁTOR Podporuje změny v rámcových podmínkách podnikání i změny v etice jako součást řízení změn 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 65

66 Organizační členění a hierarchické postavení personálního útvaru závisí na mnoha faktorech, z nichž mezi nejvýznamnější patří:  velikost a typ organizace  škála personálních činností, které útvar zajišťuje  přístup k personálnímu řízení v hierarchii řízení organizace  kvalifikace a kvalita nejvyššího personálního manažera! 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 66

67  Budoucnost personálních útvarů je závislá na budoucím vývoji organizace jako celku  Předpokládá se, že stále více budou nabývat v personální práci na významu takové činnosti, které pojetí personálního útvaru a personalistů přesunou z roviny administrátorů, byrokratů a kontrolorů do roviny spolutvůrců strategie, profesionálních konzultantů a dodavatelů služeb.  Činnosti takto koncipovaného personálního útvaru budou transformovány dle následujícího schématu: 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 67

68 Strategie a plánováníDodávka služebAdministrativa Personální strategieNábor a obsazování pozicMzdové účetnictví Organizační plánováníVzdělávání a rozvojZaměstnanecké spisy Plánování pracovní sílyŘízení výkonnostiAdministrace benefitů a zaměstnaneckých výhod Design programů a služebOdměňování Strategie trhu práceBenefity/zaměstnanecké výhody Zaměstnanecké a pracovně-právní vztahy Péče o zdraví a bezpečnost práce 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 68

69 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 69 10% Strategie 30% Podpora 60% Administrativa 60% Strategie 30% Servis a podpora 10% Administrativa Grafické znázornění transformace personálních útvarů do personálních servisních center s podílem činnosti Současnost Cíl

70 1. ODPOVĚDNOST za:  Organizační architekturu firmy  Motivaci zaměstnanců  Schopnost realizace změn 2. KLÍČOVÉ NÁROKY na HR mananažery:  Kompetence v tvorbě a doprovázení změn  Orientace na potřeby zákazníka/klienta  Sociální kompetence  Schopnost zvládat chaotické a nepředvídatelné situace  Systémové myšlení a přístup  Odhadovat typologii osobností lidí v závislosti na povolání 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 70

71 Personalisté či spíše HR manažeři, plní nové specifické role a úlohy: roli mentora - svoji autoritou a odborností poskytují pomoc, radu, péči o zájmy zaměstnanců a konzultaci jejich problémů roli auditora - kontroluje dodržování firemních hodnot a pravidel, respektování pravidel personální politiky, kontrolu disciplíny, vyhodnocování absencí a nemoci apod. role konzultanta/business partnera - poskytuje poradenství ze strategie práce s lidmi, jejich rozvoje, taktiky i praktických postupů. Udržuje těsnou vazbu jak s liniovými vedoucími, tak se zaměstnanci role partnera vůči odborům - uplatňují pozitivní přístup k odborům v duchu partnerství, zvláště při prosazování změn a tvoří katalyzátor mezi managementem a odbory garant etiky a rozvíjení hodnot firmy 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 71

72 DV Příprava rozvojových projektů Realizace rozvojových projektů Provoz školícího střediska Udržitelnost rozvojových projektů Provoz zábavního parku Reklama, propagace, PR Vnitrofiremní legislativa HR Management Změny v organizaci Vlastní podnikatelská aktivita Činnosti pro potřeby organizace

73  Strategické řízení prochází svým vývojem. Od jednodušších forem, stavěných na výsledcích prováděných analýz, přes získávání konkurenčních výhod, spojování organizací do velkých korporací, vytvářejících superkonkurence se posléze prioritou strategického řízení v období globalizace stává řízení lidského potenciálu neboli strategické řízení lidských zdrojů.  S bouřlivým rozvojem podnikatelských a ekonomických aktivit se do popředí zájmu dostává Řízení lidských zdrojů jako nová koncepce personální práce, která je závislá jak na vnitřních podmínkách organizace, tak na vnějším podmínkách, které ji obklopují.  Spojením strategického řízení s řízením lidských zdrojů vzniklo pojetí strategické řízení lidských zdrojů, které je realizováno v podobě personálních strategií, které jsou v tomto duchu koncipovány.  Zodpovědnost za výkon personálních činností, které z těchto strategií vyplývají je jednoznačně na vedoucích pracovnících/managementu organizací.Účinnou pomoc jim poskytují personální útvary jejichž budoucí podoba směřuje od administrativních útvarů do profesionálních servisních center. 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 73

74 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 74

75 Dle návodu a vlastní úvahy : 5. Vyberte si a proveďte některou strategickou analýzu Vaší organizace (inspiraci hledejte v doporučené literatuře) 6. Vymezte oblasti personální strategie (které je třeba ve vaší organizaci strategicky řídit) 7. Navrhněte model personálního řízení, odpovídající Vaší organizaci (základní rozdělení kompetencí ve dvojí odpovědnosti- forma personálního útvaru) 8. Zpracujte etický kodex personálního řízení. Použijte přednášek a doporučené literatury (Koubek, Armstrong) 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 75

76 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 76


Stáhnout ppt "PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. 10.4.2015 Blok A - Lidský faktor v systému řízení organizace Lekce 3. 1 Personální analýza, plánování,"

Podobné prezentace


Reklamy Google