Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Martina Burachovičová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Martina Burachovičová"— Transkript prezentace:

1 JUDr. Martina Burachovičová

2 PŘEDNÁŠKY 13.11. – Občanství EU, Volný pohyb osob
– Volný pohyb zboží Volný pohyb zboží

3 Občanství EU Ombudsman Volný pohyb osob

4 Občanství EU Zavedeno v roce 1992 Maastrichtskou smlouvou
Nenahrazuje občanství čl. státu, pouze jej doplňuje Ani ES ani EU nejsou státem!

5 Právní úprava Část druhá SES: čl. 17 až 22
Čl. 17 SES: Zavádí se občanství Unie. Každá osoba, která má státní příslušnost členského státu, je občanem Unie. Občanství Unie doplňuje státní příslušnost členského státu, ale nenahrazuje ji. Občané Unie mají práva a povinnosti stanovené touto smlouvou.

6 Občanství EU garantuje:
svobodu pohybu a bydliště na území Unie právo volit a být volen v místních volbách a ve volbách do Evropského parlamentu v místě bydliště; právo na diplomatickou ochranu ve třetích zemích; právo podávat petice k EP právo předkládat své stížnosti evropskému ombudsmanovi právo oslovit jakoukoliv instituci nebo orgán EU v jednom z oficiálních jazyků Unie (jazyky všech členských zemí EU) a obdržet odpověď ve stejném jazyce.

7 OMBUDSMAN Institut vznikl na základě Maastrichtské smlouvy
Je to nezávislý úřad bez přímé rozhodovací pravomoci, avšak s vnější kontrolní funkcí vůči orgánům ES Nestranný rádce občanů Tradice v EU:23 národních ombudsmanů

8 Volba do funkce Nominaci osob provádí Petiční výbor
Evropský parlament volí při nadpoloviční účasti prostou většinou O. je odpovědný parlamentu, ten jej může z funkce odvolat prostř. ESD O. podává EP výroční zprávy O. má imunitu Nesmí se zabývat žádnou jinou činností

9 Jeho úkol Vyšetřuje případy na základě stížností, nebo z vlastní iniciativy na nesprávný úřední postup orgánů ES Pokud zjistí nesrovnalosti, předloží dané instituci doporučení či návrh na řešení. Tato má 3 měsíce k vyjádření. Při ignoranci podává zprávu EP

10 Ombudsman řeší neprůhlednost správního řízení
zbytečné časové průtahy správního řízení  neposkytnutí dostatečných informací či odmítnutí jejich podání nedokonalá výběrová řízení a přijímání pracovníků do pracovních vztahů v institucích EU problémy v pracovních vztazích mezi evropskými institucemi a jejími zaměstnanci zneužití pravomoci nekalé administrativní praktiky diskriminaci

11 Současný ombudsman Nikiforos Diamandouros od roku 2003
Jeho aparát činí 38 zaměstnanců 3 priority: ochrana práv občanů na všech úrovních EU Kvalitní administrativa orgánů EU Efektivnost a účinnost úřadu ombudsmana

12 Předpisy Čl. 195 SES: Evropský parlament jmenuje veřejného ochránce práv oprávněného přijímat stížnosti od kteréhokoli občana Unie nebo od kterékoli fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se statutárním sídlem v členském státě, které se týkají případů nesprávného úředního postupu orgánů a institucí Společenství, s výjimkou Soudního dvora a Soudu prvního stupně při výkonu jejich soudních pravomocí.

13 Předpisy Pravidla pro procesní postup ombudsmana stanoví příloha k jednacímu řádu EP Stížnosti občanů: v jazycích čl. států, nejpozději 2 roky od doby, kdy se občan o skutečnosti dozvěděl Bezplatnost, řešení do 1 roku 2004: stížností, z toho 69% vůči Komisi www

14 Volný pohyb osob Jedna z podmínek uskutečnění jednotného volného trhu- čl. 14 odst. 2 SES De facto jedno ze základních práv občanů EU Základem je právo pohybu a pobytu, tzv. „právo mobility“ pracovníků a zrušení hraničních kontrol, na ně navazují další oprávnění jejichž úprava je roztříštěná: hlava III. SES, hlava IV. SES, čl. 141…

15 Vývoj Čl. 48 (dnes 39)Smlouvy o EHS stanovil v roce 1957, že má být zjištěn volný pohyb pracovníků bez jakékoliv diskriminace- k naplnění této svobody dlouhá cesta Do r možnost pracovat až poté, co místo nelze obsadit domácími pracovníky Od 64 do 68 rovnost přístupu k pacovníkům Od 68 nařízení rady č.1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství

16 Vývoj Primárně byla tato svoboda orientována jen na osoby ekonomicky činné- zaměstnanci, živnostníci, podnikatelé Změny po JEA, MS a AS Schengen I 1985 Schengen II 1990 V roce 90 rozšíření svobody i na nezávislé osoby, důchodce, studenty

17 Vývoj MS: Občanství EU- změna z pohybu pracovních sil na pohyb obyvatel AS: Přenesla otázky Schengenu do I. Pilíře , tedy rozšířila pravomoci ES v této oblasti

18 Klasifikace Práva plynoucí z občanství EU Práva pracovníků
Práva podnikatelů, řemeslníků, svobodných povolání Práva z oblasti odborné kvalifikace Sociální práva

19 Dělení osob Originární beneficianti- vztahují se na ně všechna oprávnění plynoucí z práva ES-pracovníci, podnikatelé Odvození beneficianti-rodinní příslušníci, nezávislé osoby Oprávnění: primární-pr. Uzavírat prac. poměr Sekundární-volný vstup Komplementární-právo na soc. zabezpečení, bydlení…

20 Schengenská úmluva- právo pohybu
Řeší pouze svobodu pohybu: Zrušení kontrol na vnitřních hranicích Posílení kontrol na vnějších hranicích Zavedení společné politiky ve věcí víz Spolupráce policie

21 Státy, jejichž hranice tvoří vnější hranici EU nesou odpovědnost za zajištění řádných prověrek a efektivního dohledu na dodržováním Schengenských pravidel Občanů EU a jejich rodinám stačí k cestování po EU pas nebo průkaz totožnosti. Doba pobytu činí 3 měsíce.

22 Omezení volného pohybu
Bezpečnostní klauzule: státy jsou oprávněny znovu zavést hraniční kontroly z důvodu udržení veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti

23 Právo pobytu Upraveno v Do 3 měsíců volně
Při překročení této doby je třeba žádat o povolení k pobytu Udělení podléhá splnění některých podmínek

24 Práva pracovníků Výklad pojmu „pracovník“- v rámci judikatury ESD:
Rozsudek 66/1985 Lawrie Blum v. Baden Würtemberk Rozsudek

25 Právní úprava- primární čl. 39
Je zajištěn volný pohyb pracovníků ve Společenství. Volný pohyb pracovníků zahrnuje odstranění jakékoli diskriminace mezi pracovníky členských států na základě státní příslušnosti, pokud jde o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné pracovní podmínky.

26 Toto neplatí pro zaměstnání ve státní správě
S výhradou omezení odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností a ochranou zdraví zahrnuje právo: a) ucházet se o skutečně nabízená pracovní místa; b) pohybovat se za tím účelem volně na území členských států; c) pobývat v některém z členských států za účelem výkonu zaměstnání v souladu s právními a správními předpisy, jež upravují zaměstnávání vlastních státních příslušníků; d) zůstat na území členského státu po skončení zaměstnání za podmínek, které budou předmětem prováděcích nařízení vydaných Komisí. Toto neplatí pro zaměstnání ve státní správě

27 Zákaz diskriminace z důvodu státní příslušnosti
Dle čl. 13: obecný zákaz diskriminace pro pohlaví, nábož. vyznání, rasový původ, invalidity, sexuální orientace…….

28 Možná omezení Ohrožení veřejného pořádku- Veřejná bezpečnost-
Veřejné zdraví- Zaměstnání ve veřejných službách

29 Svoboda usazování Primární úprava v čl. 43 SES- zakazuje omezení svobody usazování osob a omezení zřizování poboček na území druhého státu Právo provozovat svobodná a živnostenská povolání kdekoliv, jakož i zřizovat podniky podle práva hostitelské země Zákaz diskriminace a možná omezení jako u práv pracovníků.

30 Problémy Sociální zabezpečení osob Uznávání odborné kvalifikace

31 Sociální zabezpečení ČL. 42 SES- započtení všech dob získaných v různých státech pro účely vzniku nároků na dávky a vyplácení dávek i v jiné zemi Podmínky sociálních dávek si určuje každá země zvlášť – nutnost kooperace národních systémů

32 Odborná kvalifikace 2 způsoby- harmonizace a vzájemné uznávání
Řada směrnic stanovujících přesné požadavky na obsah a délku studia: Lékařská povolání- Právníci Autodopravci Obecná úprava uznávání:obecná směrnice upravující uznávání profesní kvalifikace Evropský zdravotní průkaz


Stáhnout ppt "JUDr. Martina Burachovičová"

Podobné prezentace


Reklamy Google