Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOMBI Obsah: Legislativa Evropské unie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOMBI Obsah: Legislativa Evropské unie."— Transkript prezentace:

1 KOMBI Obsah: Legislativa Evropské unie

2 Právo ES Jedná se o právo Evropských společenství
Acquis communautaire širší než pojem právo ES Primární prameny práva zakladatelské smlouvy ve znění pozdějších novel Sekundární prameny práva právní normy přijímané Radou EU spolu s Evropským parlamentem na popud Evropské komise

3 Sekundární prameny práva
Nařízení – závazné ve všech svých částech, bezprostředně použitelné ve všech členských zemích, princip obecné aplikace (jednotná zemědělská politika). Směrnice –všechny členské státy jsou povinny je ve stanovené době náležitě transponovat a implementovat do svých právních řádů (jednotný vnitřní trh). Náležitá transpozice směrnic: včas, správně promítá směrnici, náležitá právní forma, zajištěna aplikovatelnost a vymahatelnost Příklad směrnice: Směrnice 2002/30 týkající se omezení hluku z letišť, nahrazuje nařízení 925/1999 o registraci a provozu určitých typů letedel.. Umožňuje členským státům provádět hluková posouzení na základě situace jednotlivých letišť. Opatření založena na skutečných hodnotách letadel (ne na konstrukci), berou v úvahu geografické a regionální rozdíly. Hluk posuzován ve 3 krocích: současná situace; pravděpodobná situace během 5-10 let, pokud nebudou přijata žádná opatření; pravděpodobné účinky potencionálních opatření. Nevztahuje se na letiště s méně než lety (přistání start) civilních podzvukových letadel. Vymezuje desetiletou výjimku pro okrajově vyhovující letadlo. Příklad nařízení: Boj proti dovozu padělků - leden 2003, celní úřady mají pravomoc zabavit zboží na základě požadavku majitele práva duševního vlastnictví k výrobku. Předpokládá se rozšíření seznamu výrobků, na něž se pude vztahovat ES legislativa. Připravuje se návrh směrnice na harmonizaci sankcí členských států proti padělatelům.

4 Sekundární prameny práva (pokračování)
Rozhodnutí – závazné ve všech částech, ale jen pro subjekt, kterému je určeno. Adresátem může být členský stát, ale také fyzická či právnická osoba. Je okamžitě závazné v tom znění, jak bylo přijato (ochrana hospodářské soutěže). Dále Rozhodnutí Evropského soudního dvora, mezinárodní smlouvy, obecné principy a rozhodnutí národních soudů. Příklad rozhodnutí: Rozhodnutí Komise zakazující odlišné letištní poplatky dle původy letů a dopravce, které byly uplatňovány v Portugalsku a Finsku

5 Způsob rozhodování v EU
Komise - iniciační monopol Dokud není s konečností právní akt přijat, může ho Komise měnit Pokud chce Rada měnit návrh Komise – pouze jednomyslně Součástí návrhu – odvolání na vhodný článek primárního práva

6 Způsob rozhodování v EU (pokr.)
Spolurozhodování – Parlament rozhoduje spolu s Radou Spolupráce – Parlament iniciuje pozměňovací návrhy k návrhům Komise Souhlas – mezinárodní smlouvy, rozpočet Konzultace – před jednáním stanovisko Parlamentu Bez vyjádření (např. spol. obch. politika)

7 Charakteristika práva ES
Princip nadřazenosti práva ES – právní řád členských zemí nesmí být v rozporu s právem ES. Přímá účinnost práva ES – smlouvy přenášejí na individuální právnické a fyzické osoby práva a povinnosti, pokud jsou porušeny, mohou být v rámci soudního sporu vynuceny. U směrnic složitější – směrnice nevyvolá bezprostřední účinky před uplynutím doby poskytnuté členských státům k její transpozici do národního práva a její aplikaci. Po jejím uplynutí lze žalovat přímo stát, pokud směrnici neaplikoval nebo ji aplikoval chybně.

8 Charakteristika práva ES (pokračování)
Ochrana před porušováním práva ES – právo ES je vynutitelné na: Institucích Společenství, které ve své pravomoci vydávat právní akty jednaly v rozporu s právem ES. Členských státech, které porušily právo ES při jeho aplikaci či neplnily povinnosti uložené jim právem ES. Individuálních fyzických či právnických osobách, které jednaly v rozporu s právem ES nebo jej porušily.

9 Charakteristika práva ES (pokračování)
Žaloby a právo ES Žaloby proti institucím – přezkoumání právních aktů Rady EU či Komise, žaloba na nečinnost členského státu nebo instituce ES. Žaloby proti členským zemím – neplnění povinností uložených smlouvou o založení ES, žaloby jednoho čl. státu proti druhému apod.

10 Charakteristika práva ES (pokračování)
Lidská práva – začala být od 70. let zahrnována do acquis communautaire, Maastrichtská smlouva poskytla možnost jejich ochrany, další pokrok byla Amsterodamská smlouva: Potvrzuje jurisdikci Evropského soudního dvora k této problematice. Postihy pro členské státy, pokud nejsou schopny formálně respektovat lidská práva. Zákaz diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnika, víry, věku, sexuální orientace či postižení.

11 Unijní občanství Pouze práva, žádné povinnosti
Provázanost se st. příslušností členských států, ihned po vstupu se občané ČR stanou unijními občany Volební právo – Parlament, místní volby Právo obracet se na orgány EU a dostat odpověď Petiční právo k Parlamentu

12 Unijní občanství (pokračování)
Právo obracet se na ombudsmana Právo na přístup k dokumentům EU Právo na diplomatickou a konzulární ochranu Právo volně vstupovat na území jiného čl. státu (s průkazem totožnosti) Právo pobývat na území jiného členského státu (kromě osob sam. výdělečně činných musí předložit doklad o zdravotním pojištění a nesmí se stát přítěží pro soc. systém státu)

13 Naplňování základních svobod
Volný pohyb zboží: kapitola uzavřena již žádná přechodná období Volný pohyb osob: kapitola uzavřena omezení volného pohybu pracovních sil maximálně 7 let (2-3+2) Volný pohyb zboží Výjimky: narušení veřejné mravnosti, pořádku, bezpečnosti, ochrana zdraví, rostlin, kulturního dědictví, ochrana průmyslového a obchodního vlastnictví – nesmí se jednat o zastřenou diskriminaci Cassis de Dijon pokud je jeden výrobek volně šířen v jedné zemi EU, může být volně šířen v celé EU státy mohou mít kategorické požadavky- veřejný zájem – ochrana zdraví, spotřebitele Překážky pohybu zboží, které jsou důsledkem pravidel týkajících se požadavků na výrobky z jiných členských států, jako jsou požadavky na označení, tvaru, velikosti, váhy, složení, nabízení, známky, balení, v případě, že tyto výrobky jsou v souladu s právem vyrobeny v jiném členském státě, a to i v případě, že tyto požadavky se bez výjimky vztahují na všechny výrobky. Výjimkou jsou případy, kdy takové požadavky mohou být opodstatněny veřejným zájmem, který má závažnější význam než volný pohyb zboží. Buy Irish Propagace národního zboží v rozporu s volným pohybem Volný pohyb osob nevztahuje se na veřejnou správu existují kategorické požadavky – veřejný pořádek, bezpečnost, zdraví

14 Naplňování základních svobod (pokračování)
Volný pohyb služeb: kapitola uzavřena již určitá přechodná období pro SRN a Rakousko Volný pohyb kapitálu: kapitola uzavřena omezení nakupování půdy a lesů občany jiných zemí EU na dobu 7 let (možno ještě +3), omezení nakupování rekreačních obydlí - 5 let Volný pohyb služeb: zákaz diskriminace pro příjemce i poskytovatele ochrana spotřebitele hl. u bankovních a finančních služeb – větší ochrana klientů Známý judikát Komise v Francie – poskytování turistických služeb Volný pohyb kapitálu: přímá omezení – administrativní – nepoužívají se nepřímá – byl např. zákaz vývozu franků z Francie volný pohyb plateb je obdobně upraven Problémy s uplatňováním základních svobod - SOLVIT

15 Budoucnost EU Konvent připravil návrh nové ústavy, která zjednoduší a sjednotí zakladatelské smlouvy, návrhy: EU získá právní subjektivitu EU otevřena všem evropským státům zakotvení možnosti vystoupení z Unie zjednodušení (zrušení) dosavadní Unie o 3 pilířích součástí – Charta základních práv občanů EU (přijata v Nice)

16 Budoucnost EU (pokr.) Zatím nebyla přijata
v čele Evropské rady – silný předseda až na dobu 5 let zrušení rotace předsednictví Unie možnost volby předsedy Evropské komise Evropským parlamentem možnost většího prostoru pro národní parlamenty rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou namísto konsensu snaha o zmenšení Evropské komise Zatím nebyla přijata

17 Vydržte ve studiu Rádi Vám pomůžeme!!!


Stáhnout ppt "KOMBI Obsah: Legislativa Evropské unie."

Podobné prezentace


Reklamy Google