Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOMBI Obsah: Legislativa Evropské unie Legislativa Evropské unie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOMBI Obsah: Legislativa Evropské unie Legislativa Evropské unie."— Transkript prezentace:

1 KOMBI Obsah: Legislativa Evropské unie Legislativa Evropské unie

2 Právo ES   Jedná se o právo Evropských společenství   Acquis communautaire širší než pojem právo ES Primární prameny práva   zakladatelské smlouvy ve znění pozdějších novel Sekundární prameny práva   právní normy přijímané Radou EU spolu s Evropským parlamentem na popud Evropské komise

3 Sekundární prameny práva Nařízení – závazné ve všech svých částech, bezprostředně použitelné ve všech členských zemích, princip obecné aplikace (jednotná zemědělská politika). Směrnice –všechny členské státy jsou povinny je ve stanovené době náležitě transponovat a implementovat do svých právních řádů (jednotný vnitřní trh).

4 Sekundární prameny práva (pokračování) Sekundární prameny práva (pokračování) Rozhodnutí – závazné ve všech částech, ale jen pro subjekt, kterému je určeno. Adresátem může být členský stát, ale také fyzická či právnická osoba. Je okamžitě závazné v tom znění, jak bylo přijato (ochrana hospodářské soutěže). Dále Rozhodnutí Evropského soudního dvora, mezinárodní smlouvy, obecné principy a rozhodnutí národních soudů.

5 Způsob rozhodování v EU Komise - iniciační monopol Dokud není s konečností právní akt přijat, může ho Komise měnit Pokud chce Rada měnit návrh Komise – pouze jednomyslně Součástí návrhu – odvolání na vhodný článek primárního práva

6 Způsob rozhodování v EU (pokr.) Spolurozhodování – Parlament rozhoduje spolu s Radou Spolupráce – Parlament iniciuje pozměňovací návrhy k návrhům Komise Souhlas – mezinárodní smlouvy, rozpočet Konzultace – před jednáním stanovisko Parlamentu Bez vyjádření (např. spol. obch. politika)

7 Charakteristika práva ES Charakteristika práva ES Princip nadřazenosti práva ES – právní řád členských zemí nesmí být v rozporu s právem ES. Přímá účinnost práva ES – smlouvy přenášejí na individuální právnické a fyzické osoby práva a povinnosti, pokud jsou porušeny, mohou být v rámci soudního sporu vynuceny.

8 Charakteristika práva ES (pokračování) Charakteristika práva ES (pokračování) Ochrana před porušováním práva ES – právo ES je vynutitelné na:   Institucích Společenství, které ve své pravomoci vydávat právní akty jednaly v rozporu s právem ES.   Členských státech, které porušily právo ES při jeho aplikaci či neplnily povinnosti uložené jim právem ES.   Individuálních fyzických či právnických osobách, které jednaly v rozporu s právem ES nebo jej porušily.

9 Charakteristika práva ES (pokračování) Charakteristika práva ES (pokračování) Žaloby a právo ES   Žaloby proti institucím – přezkoumání právních aktů Rady EU či Komise, žaloba na nečinnost členského státu nebo instituce ES.   Žaloby proti členským zemím – neplnění povinností uložených smlouvou o založení ES, žaloby jednoho čl. státu proti druhému apod.

10 Charakteristika práva ES (pokračování) Charakteristika práva ES (pokračování) Lidská práva – začala být od 70. let zahrnována do acquis communautaire, Maastrichtská smlouva poskytla možnost jejich ochrany, další pokrok byla Amsterodamská smlouva:   Potvrzuje jurisdikci Evropského soudního dvora k této problematice.   Postihy pro členské státy, pokud nejsou schopny formálně respektovat lidská práva.   Zákaz diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnika, víry, věku, sexuální orientace či postižení.

11 Unijní občanství Pouze práva, žádné povinnosti Provázanost se st. příslušností členských států, ihned po vstupu se občané ČR stanou unijními občany Volební právo – Parlament, místní volby Právo obracet se na orgány EU a dostat odpověď Petiční právo k Parlamentu

12 Unijní občanství (pokračování) Právo obracet se na ombudsmana Právo na přístup k dokumentům EU Právo na diplomatickou a konzulární ochranu Právo volně vstupovat na území jiného čl. státu (s průkazem totožnosti) Právo pobývat na území jiného členského státu (kromě osob sam. výdělečně činných musí předložit doklad o zdravotním pojištění a nesmí se stát přítěží pro soc. systém státu)

13 Naplňování základních svobod Volný pohyb zboží: kapitola uzavřena již 7.12.1999 žádná přechodná období Volný pohyb osob: kapitola uzavřena 26.10.2001 omezení volného pohybu pracovních sil maximálně 7 let (2-3+2)

14 Naplňování základních svobod (pokračování) Volný pohyb služeb: kapitola uzavřena již 29.3.2001 určitá přechodná období pro SRN a Rakousko Volný pohyb kapitálu: kapitola uzavřena 1.6.2001 omezení nakupování půdy a lesů občany jiných zemí EU na dobu 7 let (možno ještě +3), omezení nakupování rekreačních obydlí - 5 let

15 Budoucnost EU Konvent připravil návrh nové ústavy, která zjednoduší a sjednotí zakladatelské smlouvy, návrhy:   EU získá právní subjektivitu   EU otevřena všem evropským státům   zakotvení možnosti vystoupení z Unie   zjednodušení (zrušení) dosavadní Unie o 3 pilířích   součástí – Charta základních práv občanů EU (přijata v Nice)

16 Budoucnost EU (pokr.)   v čele Evropské rady – silný předseda až na dobu 5 let   zrušení rotace předsednictví Unie   možnost volby předsedy Evropské komise Evropským parlamentem   možnost většího prostoru pro národní parlamenty   rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou namísto konsensu   snaha o zmenšení Evropské komise Zatím nebyla přijata

17 Vydržte ve studiu Rádi Vám pomůžeme!!!


Stáhnout ppt "KOMBI Obsah: Legislativa Evropské unie Legislativa Evropské unie."

Podobné prezentace


Reklamy Google