Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopady Lisabonské smlouvy na fungování Evropské unie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopady Lisabonské smlouvy na fungování Evropské unie"— Transkript prezentace:

1 Dopady Lisabonské smlouvy na fungování Evropské unie
Eva Zahořová České Budějovice 2009

2 Listina základních práv Evropské unie
základní vymezení pravomocí mezi EU a členské státy článek 352 SFEU (doložka flexibility) právní subjektivita a možnost vystoupení z Unie pilířová struktura institucionální změny

3 Lisabonská smlouva Článek 18 se mění takto:
a) v odstavci 2 se slova „může Rada“ nahrazují slovy „mohou Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem“ a poslední věta se zrušuje; b) odstavec 3 se nahrazuje tímto: 3. Ke stejnému účelu jako účelu uvedenému v odstavci 1, nestanoví-li k tomu Smlouvy nezbytné pravomoci, může Rada zvláštním legislativním postupem přijmout opatření týkající se sociálního zabezpečení nebo sociální ochrany. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem.“

4 Smlouva o Evropské Unii (SEU)
Smlouva o založení Evropského společenství → Smlouva o fungování Evropské Unie (SFEU) Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii Protokoly Listina základních práv EU

5 Listina základních práv Evropské unie
Článek 6 (SEU) Unie uznává práva, svobody a zásady obsažené v Listině základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, ve znění upraveném dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku, jež má stejnou právní sílu jako Smlouvy. Listina nijak nerozšiřuje pravomoci Unie vymezené ve Smlouvách.

6 Výlučná pravomoc Unie a) celní unie; b) stanovení pravidel hospodářské soutěže nezbytných pro fungování vnitřního trhu; c) měnová politika pro členské státy, jejichž měnou je euro; d) zachování biologických mořských zdrojů v rámci společné rybářské politiky; e) společná obchodní politika; f) některé mezinárodní smlouvy Sdílená pravomoc Unie a) vnitřní trh; b) sociální politika, pokud jde o hlediska vymezená v této smlouvě; c) hospodářská, sociální a územní soudržnost; d) zemědělství a rybolov, vyjma zachování biologických mořských zdrojů; e) životní prostředí; f) ochrana spotřebitele; g) doprava; h) transevropské sítě; i) energetika; j) prostor svobody, bezpečnosti a práva; k) společné otázky bezpečnosti v oblasti veřejného zdraví, pokud jde o hlediska vymezená v této smlouvě

7 Přenos pravomocí podle čl. 10a Ústavy
Článek 10a Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci. (2) K ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v odstavci 1 je třeba souhlasu Parlamentu, nestanoví-li ústavní zákon, že k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu.

8 Doložka flexibility Článek 352 (SFEU) Ukáže-li se, že k dosažení některého z cílů stanovených Smlouvami je nezbytná určitá činnost Unie v rámci politik vymezených Smlouvami, které však k této činnosti neposkytují nezbytné pravomoci, přijme Rada na návrh Komise jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu vhodná ustanovení.

9 Právní subjektivita Unie
Článek 47 (SEU) Unie má právní subjektivitu.

10 Vystoupení z Unie Článek 50 (SEU)
Každý členský stát se v souladu se svými ústavními předpisy může rozhodnout z Unie vystoupit.

11 Pilířová struktura Unie
Evropská unie I. pilíř Evropská společenství II. pilíř Společná zahraniční a bezpečnostní politika III. pilíř Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech

12 Evropský parlament zastupuje demokratický prvek
všeobecné, přímé, svobodné, tajné volby 751 poslanců včetně předsedy / minimálně 6, maximálně 96 míst z každého členského státu funkční období – 5 let posílení role Evropského parlamentu - spolurozhodování

13 Evropská komise zastupuje zájmy EU
počet členů – listopad 2009 až 31. říjen 2014 – 27 – od 1. listopadu 2014 – snížení počtu funkční období – 5 let

14 Evropská rada hlavy států nebo předsedové vlád členských států + předseda + předseda Komise vymezuje obecné politické směry a priority EU nevykonává legislativní funkci rotující předsednictví x stálý předseda

15 Předseda Evropské rady
vnější zastupování Unie v záležitostech týkajících se společné zahraniční a bezpečnostní politiky svolává Evropskou radu předsedá Evropské radě a vede její jednání

16 Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
volen Evropskou radou se souhlasem předsedy Komise jako místopředseda Komise – schválení Evropským parlamentem předsedá Radě pro zahraniční věci, je místopředsedou Komise předkládá návrhy k vypracovávání společné zahraniční a bezpečnostní politiky zajišťuje provádění rozhodnutí přijatých Evropskou radou a Radou zastupuje Unii v záležitostech společné zahraniční a bezpečnostní politiky vede politický dialog se třetími stranami, vyjadřuje postoj Unie v mezinárodních organizacích a na mezinárodních konferencích

17 Děkuji za pozornost Mgr. Eva Zahořová, LL.M.
Odbor kompatibility | Department for Compatibility with EC Law Oddělení pro legislativní proces EU | Unit for Legislative Process of the EU Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic nábřeží Edvarda Beneše 4 CZ Praha


Stáhnout ppt "Dopady Lisabonské smlouvy na fungování Evropské unie"

Podobné prezentace


Reklamy Google