Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lisabonská smlouva Evropa států a Evropa občanů … Evropa států a Evropa občanů … © JUDr. Lenka Pítrová, CSc. © JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2008 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lisabonská smlouva Evropa států a Evropa občanů … Evropa států a Evropa občanů … © JUDr. Lenka Pítrová, CSc. © JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2008 2008."— Transkript prezentace:

1 Lisabonská smlouva Evropa států a Evropa občanů … Evropa států a Evropa občanů … © JUDr. Lenka Pítrová, CSc. © JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2008 2008

2 Hlava II SEU: Ustanovení o demokratických zásadách Členské státy Občané členských států Hlava II. SEU Národní parlamenty Evropský parlament Občané Unie Hodnoty a cíle

3 Pravomoci EU Základní principy: –Princip svěření pravomocí –Princip subsidiarity –Princip proporcionality Unie jedná:Unie jedná: 1) pouze v mezích pravomocí svěřených jí ve Smlouvách1) pouze v mezích pravomocí svěřených jí ve Smlouvách 2) pouze pro dosažení cílů stanovených ve Smlouvách2) pouze pro dosažení cílů stanovených ve Smlouvách Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality Prohlášení č. 18 (česká iniciativa) „…Konference zdůrazňuje … že pravomoci, které nejsou Smlouvami svěřeny Unii, náležejí členským států …“„…Konference zdůrazňuje … že pravomoci, které nejsou Smlouvami svěřeny Unii, náležejí členským států …“ Čl. 5, odst. 1 SEU

4 Výlučné pravomoci EU Čl. 3 SFEU (id. I-13 SÚ) celní unie pravidla hospodářské soutěže nezbytná pro fungování vnitřního trhu nadále platí vnitrostátní úprava pro fungování trhu členských států měnová politika pouze pro členské státy, jejichž měnou je euro zachování biologických mořských zdrojů v rámci společné rybářské politiky společná obchodní politika uzavření mezinárodní smlouvy: je-li zmocnění legislativním aktem, nebo je nezbytně nutná k výkonu vnitřní pravomoci Unie, nebo pokud její uzavření může ovlivnit společná pravidla nebo působnost

5 Sdílené pravomoci EU Prohlášení č. 18: Svěřují-li v určité oblasti Smlouvy Unii pravomoc sdílenou s členskými státy, vykonávají členské státy svou pravomoc v rozsahu, v jakém ji Unie nevykonala nebo se jí rozhodla přestat vykonávat …“ vnitřní trh sociální politika (pouze v mezích stanovených Smlouvou) hospodářská, sociální a územní soudržnost zemědělství a rybolov, životní prostředí ochrana spotřebitele,doprava, transevropské sítě prostor svobody, bezpečnosti a práva bezpečnost v oblasti veřejného zdraví (pouze dle Smlouvy) Princip oboustranné flexibility Protokol č. 8 + prohlášení č. 18 Vyloučení koncepce „dobytého pole“

6 Podpůrné pravomoci EU Čl. 6 SFEU ( odlišnost od čl. I - 12 SÚ) „…činnosti, jimiž podporuje, koordinuje nebo doplňuje činnosti členských států …“ ochrana a zlepšování lidského zdraví průmysl kultura cestovní ruch všeobecné a odborné vzdělávání, mládež a sport civilní ochrana administrativní spolupráce

7 Nové pravomoci Evropské unie energetika (čl. 194 SFEU, čl. III-256 SÚ) civilní ochrana (čl. 196 SFEU, čl. III-284 SÚ) duševní vlastnictví (čl. 118 SFEU, čl. III-176 SÚ) administrativní spolupráce (čl. 197 SFEU, čl. III-285 SÚ) opatření nezbytné k použití eura finanční sankce vůči osobám nebo skupinám osob páchajících teroristickou činnost (čl. 75 SFEU, čl. III-160 SÚ) vesmír spolu s výzkumem (čl. 189 SFEU, čl. III-254 SÚ) sport v rámci kultury (čl. 165 SFEU, čl. III-282 SÚ) cestovní ruch (čl. 195 SFEU, čl. III-281 SÚ) změna klimatu (čl. 191 SFEU)

8 Doložka flexibility čl. 308 (352) SFEU (čl. I - 18 SÚ) oprávnění Unie přijmout „nezbytná opatření“ i tehdy, pokud k tomu neexistuje explicitní zmocnění Dosud: výlučně v oblasti vnitřního trhu Nově: v oblasti všech unijních politik Omezení aplikace: Jednomyslný souhlas Rady na základě návrhu Komise a po souhlasu Parlamentu Omezení cíli Unie + respektování mezí stanovených v SEU Výslovné vyloučení použití v oblasti SZBP a SBOP Není možné využít pro faktické rozšiřování pravomocí Unie nad rámec vymezený principem svěření a obcházet tak nutnou změnu Smluv 2 prohlášení: (41 + 42) Kontrola ex ante: národní parlamenty Kontrola ex post: ESD

9 Posílená spolupráce čl. 20 SEU (čl. 326-334 SFEU) čl. I-44 (III-416-423 SÚ), Pouze v rámci nevýlučné pravomoci Unie, Omezena cíli Unie: „ …Posílená spolupráce je zaměřena na to, aby podporovala cíle Unie, chránila její zájmy a posilovala její proces integrace …“ „Poslední prostředek“ nelze-li dosáhnout v přiměřené lhůtě Unií jako celkem jinak Účast nejméně 9 států a rozhodnutí Rady o povolení, Rozhodování v rámci spolupráce hlasují zúčastněné státy, účastní se všichni. Otevřena všem - podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení

10 Úloha národních parlamentů Kontrola principu subsidiarity - žlutá karta Systém včasného varování (Protokol) Posílení včasné a úplné informovanosti NP (Protokol) Kontrola využití doložky flexibility (čl. 308 SFEU) VETO NP - červená karta. Povinnost Evropské rady informovat NP o změně legislativního a rozhodovacího postupu Zásada: „Kdo mlčí, ten souhlasí“ Parlamentní výhrada - prodloužení lhůty ze 6 na 8 týdnů Veto v oblasti rodinného práva s mezinárodním prvkem Informovat NP o žádostech o členství OBLAST SBS, Europol a Eurojust Žaloba národního parlamentu k ESD (ex post)

11 Evropské občanství ČL. 20 SFEU (id. č. I - 10 SÚ) Amsterodam 1997: občanství doplňuje, nikoliv nahrazuje státní příslušnost Koncepce odvozeného občanství –svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států –volit a být volen do EP a v obecních volbách –diplomatická a konzulární ochrana –petiční právo na orgány Unie Zákaz jakékoliv diskriminace na základě státní příslušnosti Čl. 19 SFEU: Rada jednomyslným souhlasem po obdržení souhlasu EP může přijmout opatření k boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace

12 Garance základních práv a svobod v rámci EU 1. Listina základních práv EU „ Unie uznává práva, svobody a zásady obsažené v Listině, jež má stejnou právní sílu jako Smlouvy“ (čl. 6 SEU) zákaz rozšiřování pravomocí Unie přihlédnutí k vysvětlením + výklad v hlavě VII Listiny 2. Přistoupení k ÚmlLp nedotkne se pravomocí Unie vymezených Smlouvami 3. Obecné zásady práva Unie práva zaručená ÚmlLp a práva vyplývající z ústavních tradic společných členským státům


Stáhnout ppt "Lisabonská smlouva Evropa států a Evropa občanů … Evropa států a Evropa občanů … © JUDr. Lenka Pítrová, CSc. © JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2008 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google