Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Volný pohyb osob Volný pohyb pracovníků. 2 Vnitřní trh – základní obsah Vnitřní trh zahrnuje –Volný pohyb zboží –Volný pohyb kapitálu –Volný pohyb služeb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Volný pohyb osob Volný pohyb pracovníků. 2 Vnitřní trh – základní obsah Vnitřní trh zahrnuje –Volný pohyb zboží –Volný pohyb kapitálu –Volný pohyb služeb."— Transkript prezentace:

1 1 Volný pohyb osob Volný pohyb pracovníků

2 2 Vnitřní trh – základní obsah Vnitřní trh zahrnuje –Volný pohyb zboží –Volný pohyb kapitálu –Volný pohyb služeb –Volný pohyb osob Volný pohyb zaměstnanců – jádro volného pohybu osob

3 3 Vývoj volného pohybu osob – Původně právo volného pohybu náleželo pouze pracovníkům zaměstnaných při těžbě uhlí a při výrobě oceli – Po přijetí Římské smlouvy rozšířen na pracovní sílu – Počátek 90.let rozšíření na studenty, důchodce a osoby žijící z nezávislých příjmů Důvody úpravy volného pohybu osob – Volný pohyb představuje základní právo pracovníků a jejich rodin – Mobilita pracovníků uvnitř Unie jako jeden z prostředků zlepšení životních a pracovních podmínek – Uspokojování potřeb hospodářství členských států – Faktické a právní zajištění rovnosti v zacházení

4 Právní úprava volného pohybu osob Primární právo – Smlouva o fungování EU čl. 20 a 21 – Smlouva o fungování EU čl. 45 – 47 – Smlouva o fungování EU čl. 18 – Smlouva o fungování EU čl. 19 Základní úprava – Čl. 18 zákaz jakékoliv diskriminace podle státní příslušnosti – Čl. 19 boj proti diskriminaci z důvodu pohlaví, rady nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace 4

5 Primární právní úprava Článek 45 Smlouvy o fungování EU – Zajištění volného pohybu pracovníků – Odstranění jakékoliv diskriminace na základě státní příslušnosti v oblasti zaměstnávání, odměny za práci a jiných pracovních podmínek – Vymezení obsahu volného pohybu pracovníků Článek 46 Smlouvy o fungování EU – Oprávnění EP a Rady přijmout směrnice nebo nařízení potřebná k zavedení volného pohybu osob Úzká spolupráce mezi národními úřady práce Odstranění administrativních postupů Vhodný mechanismus k propojení nabídky a poptávky po pracovní síle Článek 47 Smlouvy o fungování EU – Společný program pro podporu výměny mladých pracovníků 5

6 Primární právní úprava - pokračování Čl. 20 Smlouvy o fungování EU – občanství Unie – právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států Unie Čl. 21 Smlouvy o fungování EU – Právo každého občana Unie svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států Unie 6

7 Právní úprava volného pohybu osob - pokračování Sekundární právo – Nařízení Evropského parlamentu a Rady 492/2011/EU ze dne 5.dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie nahradilo Nařízení 1612/68/EHS o volném pohybu pracovníků uvnitř S polečenství – Směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (nahradila předchozí směrnice ze 60. let) 7

8 Pracovník Věcný rozsah práva na volný pohyb (čl. 45 odst. 3 Smlouvy o fungování EU) – Právo ucházet se o skutečně nabízená pracovní místa – Právo pobývat na území jiného členského státu za účelem výkonu práce – Právo pohybovat se na území jiného členského státu – Právo zůstat na území jiného členského státu po skončení hospodářské aktivity Pojem pracovník – Osoby vykonávající hospodářskou aktivitu mají více výhod, než osoby pohybující se za jiným účelem – Charakteristické znaky pracovníka (dle ustálené judikatury Evropského soudního dvora) – výkon činnosti po určitou dobu – pod vedením jiné oso b y – za odměnu 8

9 Omezení volného pohybu osob - pracovníků Výkon veřejné služby – výjimka ze zásady volného pohybu osob – oprávnění státu vázat výkon veřejné služby na státní občanství – SD EU- restriktivní výklad pojmu – výkon svrchovaných pravomocí státu – čl. 45 odst. 3 Smlouvy o fungování EU Článek 45 Smlouvy o fungování EU – Výhrada veřejného pořádku veřejné bezpečnosti ochrana zdraví Článek 27 směrnice 2004/38/ES – Výhrady veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a veřejného zdraví – Nesmějí být využity k hospodářským účelům 9

10 Výhrady proti volnému pohybu zaměstnanců Konkretizovány ve směrnici 2004/38/ES – velmi omezené použití, neměly by být používány proti zaměstnancům a OSVČ – zásada přiměřenosti ke všem okolnostem Veřejný pořádek nebo veřejná bezpečnost – čl. 27 – zásada přiměřenosti – osobní chování dotyčné osoby – skutečné, aktuální, dostatečně závažné ohrožení některého ze základních zájmů společnosti – možnost požádat původní členský stát o poskytnutí informací – ochrana před vyhoštěním – čl. 28 Veřejné zdraví – výhradně nemoci s epidemickým potenciálem, nakažlivé a parazitické nemoci – nelze vyhostit u nemocí, které se vyskytnou po uplynutí 3 měsíců po příjezdu – při závazném důvodu lze vyžadovat bezplatnou lékařskou prohlídku ve lhůtě 3 měsíců od příjezdu 10

11 Právo volného pohybu Základem volného pohybu zaměstnanců je právo volného pohybu osob – Čl. 20 a čl. 21 Smlouvy o fungování EU – konkretizováno ve směrnici 2004/38/ES Obsah práva volného pohybu osob – Právo opustit území – Právo na vstup na území jiného členského státu – Právo pobytu po dobu do 3 měsíců – Právo pobytu po dobu delší než 3 měsíce Uvedená práva svědčí i rodinným příslušníkům občana Unie, i když sami nejsou občany některého členského státu Zachování práva pobytu občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, pokud se nestanou nepřiměřenou zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského státu 11

12 Práva pracovníků – volný pohyb pracovníků Právo na přístup k zaměstnání na území jiného členského státu bez ohledu na bydliště Právo na výkon zaměstnání na území jiného členského státu bez ohledu na bydliště Stejná přednost pro přístup k volnému zaměstnání jako příslušníci toho státu Státní příslušník a zaměstnavatel si mohou vyměňovat nabídky volných pracovních míst a žádosti o zaměstnání, uzavírat pracovní smlouvy bez jakékoliv diskriminace Vyloučení právních a správních předpisů členského státu, které – Omezují přístup k zaměstnání podmínkami, které neplatí pro tuzemské státní příslušníky (přímo nebo nepřímo) – Nevztahuje se na jazykové znalosti vázané na povahu pracovního místa 12

13 Práva pracovníků - pokračování Právo na využití služeb zaměstnanosti Zaměstnání a získání státního příslušníka na pracovní místo v jiném členském státě nesmí být závislé na kritériích diskriminační povahy Právo na rovné zacházení pokud jde o – podmínky zaměstnání – pracovní podmínky – skončení pracovního poměru – návratu k povolání nebo opětovného zaměstnání Právo na rovné zacházení pokud jde o sociální a daňové výhody Právo na vzdělávání v odborných školách a ve střediscích pro rekvalifikaci 13

14 Práva pracovníků - pokračování Vyloučení všech ujednání v KS, pokud stanoví nebo povolují diskriminační podmínky vůči pracovníků, kteří jsou státními příslušníky jiných členských států Právo na rovné zacházení v oblasti členství v odborech, výkonu práv spojených s odborovou činností – hlasovací právo – právo přístupu na správní nebo vedoucí místa v odborových organizacích – právo být volen do orgánů zastupujících pracovníky v podnicích – může být vyloučen z účas ti ve vedení subjektů veřejného práva a z výkonu veřejnoprávních funkcí Stejná práva v oblasti bydlení včetně vlastnictví bydlení 14

15 Rodiny pracovníků Děti státního příslušníka členského státu, který je nebo byl zaměstnán na území jiného členského státu – přístup k obecnému, učňovskému a odbornému vzdělání za stejných podmínek jako příslušníci toho státu – podmínka bydliště na jeho území 15

16 Orgány EU Orgány EU, které napomáhají realizaci volného pohybu pracovníků – Evropský koordinační úřad – Poradní výbor Komise – Technický výbor Komise 16

17 17 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "1 Volný pohyb osob Volný pohyb pracovníků. 2 Vnitřní trh – základní obsah Vnitřní trh zahrnuje –Volný pohyb zboží –Volný pohyb kapitálu –Volný pohyb služeb."

Podobné prezentace


Reklamy Google