Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Volný pohyb pracovníků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Volný pohyb pracovníků"— Transkript prezentace:

1 Volný pohyb pracovníků
Volný pohyb osob Volný pohyb pracovníků

2 Vnitřní trh – základní obsah
Vnitřní trh zahrnuje Volný pohyb zboží Volný pohyb kapitálu Volný pohyb služeb Volný pohyb osob Volný pohyb zaměstnanců – jádro volného pohybu osob

3 Vývoj volného pohybu osob
Původně právo volného pohybu náleželo pouze pracovníkům zaměstnaných při těžbě uhlí a při výrobě oceli Po přijetí Římské smlouvy rozšířen na pracovní sílu Počátek 90.let rozšíření na studenty, důchodce a osoby žijící z nezávislých příjmů Důvody úpravy volného pohybu osob Volný pohyb představuje základní právo pracovníků a jejich rodin Mobilita pracovníků uvnitř Unie jako jeden z prostředků zlepšení životních a pracovních podmínek Uspokojování potřeb hospodářství členských států Faktické a právní zajištění rovnosti v zacházení

4 Právní úprava volného pohybu osob
Primární právo Smlouva o fungování EU čl. 20 a 21 Smlouva o fungování EU čl. 45 – 47 Smlouva o fungování EU čl. 18 Smlouva o fungování EU čl. 19 Základní úprava Čl. 18 zákaz jakékoliv diskriminace podle státní příslušnosti Čl. 19 boj proti diskriminaci z důvodu pohlaví, rady nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace

5 Primární právní úprava
Článek 45 Smlouvy o fungování EU Zajištění volného pohybu pracovníků Odstranění jakékoliv diskriminace na základě státní příslušnosti v oblasti zaměstnávání, odměny za práci a jiných pracovních podmínek Vymezení obsahu volného pohybu pracovníků Článek 46 Smlouvy o fungování EU Oprávnění EP a Rady přijmout směrnice nebo nařízení potřebná k zavedení volného pohybu osob Úzká spolupráce mezi národními úřady práce Odstranění administrativních postupů Vhodný mechanismus k propojení nabídky a poptávky po pracovní síle Článek 47 Smlouvy o fungování EU Společný program pro podporu výměny mladých pracovníků

6 Primární právní úprava - pokračování
Čl. 20 Smlouvy o fungování EU občanství Unie právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států Unie Čl. 21 Smlouvy o fungování EU Právo každého občana Unie svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států Unie

7 Právní úprava volného pohybu osob - pokračování
Sekundární právo Nařízení Evropského parlamentu a Rady 492/2011/EU ze dne 5.dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie nahradilo Nařízení 1612/68/EHS o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství Směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (nahradila předchozí směrnice ze 60. let)

8 Pracovník Věcný rozsah práva na volný pohyb (čl. 45 odst. 3 Smlouvy o fungování EU) Právo ucházet se o skutečně nabízená pracovní místa Právo pobývat na území jiného členského státu za účelem výkonu práce Právo pohybovat se na území jiného členského státu Právo zůstat na území jiného členského státu po skončení hospodářské aktivity Pojem pracovník Osoby vykonávající hospodářskou aktivitu mají více výhod, než osoby pohybující se za jiným účelem Charakteristické znaky pracovníka (dle ustálené judikatury Evropského soudního dvora) výkon činnosti po určitou dobu pod vedením jiné osoby za odměnu

9 Omezení volného pohybu osob - pracovníků
Výkon veřejné služby výjimka ze zásady volného pohybu osob oprávnění státu vázat výkon veřejné služby na státní občanství SD EU- restriktivní výklad pojmu – výkon svrchovaných pravomocí státu čl. 45 odst. 3 Smlouvy o fungování EU Článek 45 Smlouvy o fungování EU Výhrada veřejného pořádku veřejné bezpečnosti ochrana zdraví Článek 27 směrnice 2004/38/ES Výhrady veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a veřejného zdraví Nesmějí být využity k hospodářským účelům

10 Výhrady proti volnému pohybu zaměstnanců
Konkretizovány ve směrnici 2004/38/ES velmi omezené použití, neměly by být používány proti zaměstnancům a OSVČ zásada přiměřenosti ke všem okolnostem Veřejný pořádek nebo veřejná bezpečnost – čl. 27 zásada přiměřenosti osobní chování dotyčné osoby skutečné, aktuální, dostatečně závažné ohrožení některého ze základních zájmů společnosti možnost požádat původní členský stát o poskytnutí informací ochrana před vyhoštěním – čl. 28 Veřejné zdraví výhradně nemoci s epidemickým potenciálem, nakažlivé a parazitické nemoci nelze vyhostit u nemocí, které se vyskytnou po uplynutí 3 měsíců po příjezdu při závazném důvodu lze vyžadovat bezplatnou lékařskou prohlídku ve lhůtě 3 měsíců od příjezdu

11 Právo volného pohybu Základem volného pohybu zaměstnanců je právo volného pohybu osob Čl. 20 a čl. 21 Smlouvy o fungování EU konkretizováno ve směrnici 2004/38/ES Obsah práva volného pohybu osob Právo opustit území Právo na vstup na území jiného členského státu Právo pobytu po dobu do 3 měsíců Právo pobytu po dobu delší než 3 měsíce Uvedená práva svědčí i rodinným příslušníkům občana Unie, i když sami nejsou občany některého členského státu Zachování práva pobytu občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, pokud se nestanou nepřiměřenou zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského státu

12 Práva pracovníků – volný pohyb pracovníků
Právo na přístup k zaměstnání na území jiného členského státu bez ohledu na bydliště Právo na výkon zaměstnání na území jiného členského státu bez ohledu na bydliště Stejná přednost pro přístup k volnému zaměstnání jako příslušníci toho státu Státní příslušník a zaměstnavatel si mohou vyměňovat nabídky volných pracovních míst a žádosti o zaměstnání, uzavírat pracovní smlouvy bez jakékoliv diskriminace Vyloučení právních a správních předpisů členského státu, které Omezují přístup k zaměstnání podmínkami, které neplatí pro tuzemské státní příslušníky (přímo nebo nepřímo) Nevztahuje se na jazykové znalosti vázané na povahu pracovního místa

13 Práva pracovníků - pokračování
Právo na využití služeb zaměstnanosti Zaměstnání a získání státního příslušníka na pracovní místo v jiném členském státě nesmí být závislé na kritériích diskriminační povahy Právo na rovné zacházení pokud jde o podmínky zaměstnání pracovní podmínky skončení pracovního poměru návratu k povolání nebo opětovného zaměstnání Právo na rovné zacházení pokud jde o sociální a daňové výhody Právo na vzdělávání v odborných školách a ve střediscích pro rekvalifikaci

14 Práva pracovníků - pokračování
Vyloučení všech ujednání v KS, pokud stanoví nebo povolují diskriminační podmínky vůči pracovníků, kteří jsou státními příslušníky jiných členských států Právo na rovné zacházení v oblasti členství v odborech, výkonu práv spojených s odborovou činností hlasovací právo právo přístupu na správní nebo vedoucí místa v odborových organizacích právo být volen do orgánů zastupujících pracovníky v podnicích může být vyloučen z účasti ve vedení subjektů veřejného práva a z výkonu veřejnoprávních funkcí Stejná práva v oblasti bydlení včetně vlastnictví bydlení

15 Rodiny pracovníků Děti státního příslušníka členského státu, který je nebo byl zaměstnán na území jiného členského státu přístup k obecnému, učňovskému a odbornému vzdělání za stejných podmínek jako příslušníci toho státu podmínka bydliště na jeho území

16 Orgány EU Orgány EU, které napomáhají realizaci volného pohybu pracovníků Evropský koordinační úřad Poradní výbor Komise Technický výbor Komise

17 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Volný pohyb pracovníků"

Podobné prezentace


Reklamy Google