Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Volný pohyb osob 8. 8. PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2 PRÁVO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Volný pohyb osob 8. 8. PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2 PRÁVO."— Transkript prezentace:

1 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Volný pohyb osob 8. 8. PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2 PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2

2 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Vnitřní trh a volné pohyby Volný pohyb zboží (čl. 28 – 37 SFEU) Volný pohyb pracovníků (čl. 45 – 48 SFEU) Svoboda usazování (čl. 49 – 55 SFEU) Volný pohyb osob (čl. 45 – 55 SFEU) Volný pohyb služeb (čl. 56 – 62 SFEU) Volný pohyb kapitálu a plateb (čl. 63 – 66 + čl. 75 SFEU) Vnitřní trh (čl. 26 – 27 SFEU)

3 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Volný pohyb osob Volný pohyb osob (čl. 45 – 55 SFEU) • vazba na (pojem vnitřní trh):  čl. 3 odst. 3 SEU : „Unie vytváří vnitřní trh“  čl. 26 odst. 2 SFEU: „Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob,….“ • čl. 21 odst. 1 SFEU : „každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvách a v opatřeních přijatých k jejich provedení“ (čl. 21 SFEU – „lex generalis“) • směrnice 2004/38, o právu pohybu a pobytu občanů EU a jejich rod. příslušníků • Podstatou VPO je právo příslušníků členských států:  vstoupit na území jiného členského státu a  pobývat tam za podmínek, jimž se těší tuzemci (zákaz diskriminace)  toto oprávnění omezují výjimky veřejného zájmu (výjimky primárního práva: veřejný pořádek a bezpečnost, ochrana zdraví, dočasné výjimky z přístupových smluv; kategorické požadavky pro pohyb pracovníků/pro služby a usazování)  reálnost VPO zajišťují předpisy pro prostor svobody, bezpečnosti a práva  mezi členy „schengenského systému“ zrušeny pohraniční kontroly

4 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Volný pohyb osob Volný pohyb osob (čl. 45 – 55 SFEU) • VPO dnes zahrnuje všechny občany EU (dříve: jen ekonomické svobody vnitřního trhu EU – volný pohyb pracovníků, svoboda usazování, volné poskytování služeb)  směrnice 2004/38 rozlišuje 3 kategorie beneficientů („oprávněných“)  Primární (originární) – občané EU  Sekundární (odvození) – rodinní příslušníci - manžel/ka, registrovaný partner, potomci (do 21 let x do doby závislosti), předci primárního b. a jeho manželky (které pracovník vyživuje)  Terciární (komplementární) – nejsou sekundárními b., ale z faktických důvodů (finanční a pečovatelská závislost, ověřený osobní vztah k občanu EU)  jim musí členské usnadnit získání povolení ke vstupu a k pobytu • Obsah práva volného pohybu a pobytu  právo opustit své vlastní území (vydání OP nebo pasu, žádná výjezdová víza)  právo vstupu na území jiného čl. státu (OP nebo pas, žádná vstupní víza)  právo pobývat na území členského státu (specifické podmínky dle délky pobytu)  právo návratu (do členského státu původů po vyhoštění z přijímacího čl. státu)  judikatura SDEU: zásada nediskriminace (zákaz diskriminace) z důvodu státní příslušnosti, osvědčení o právu pobytu, kontroly, …

5 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Volný pohyb osob Volný pohyb pracovníků (čl. 45 – 48 SFEU) • Volný pohyb pracovníků  znamená: právo vstupovat na území jiného členského státu za účelem hledání práce či přípravy na ni, pobývat tam při jejím výkonu a setrvat tam i po jejím ukončení  patří mezi základní práva EU (srov. čl. 15 LPS EU)  reálnost tohoto práva je zajištěn: systémem vzájemného uznávání kvalifikací, společnou sociální politikou (trh práce, soc. politika, politika zaměstnanosti – Evropský sociální fond a strukturální fondy)  pravidla VPP  představují „lex specialis“ vůči obecnému právu volného pohybu a pobytu občanů EU (čl. 21 SFEU – „lex generalis“ )  jsou samostatná vůči úpravě svobodě usazování či poskytování služeb • Pojem „pracovník“  v SFEU není explicitně definován (x přiměřeně dovodit – čl. 45 odst. 2 SFEU)  znaky pojmu „pracovník“ nabízí rozsáhlá judikatura SDEU: příslušnost k členskému státu nebo státu EPH + znaky závislé práce: skutečný výkon práce (hospodářské činnosti) na základě přímých pokynů jinou osobou (řízení jinou osobou), práce za odměnu (mzda/plat/podílnictví),…  není rozhodné: povaha PP vztahu, druh zaměstnavatele, krátko/dlouhodobost

6 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Volný pohyb osob Volný pohyb pracovníků (čl. 45 – 48 SFEU) • Specifická práva pracovníka na volný pohyb a pobyt Zákaz omezení přístupu k zaměstnání  Zákaz omezení přístupu k zaměstnání  diskriminace z důvodu státní příslušnosti (nař. 1612/68) – „zrušení jakékoliv diskriminace založené na státní příslušnosti“ (čl. 45/2 SFEU) = stejná práva pro všechny občany EU x povoleny: požadavky na jazykové znalosti, test profesních znalostí, přechodná omezení, vyplývající z přístupových smluv  nediskriminační disproporční omezení přístupu k zaměstnání – dovoleny jsou jen nediskriminační překážky, odůvodněné tzv. kategorickými požadavky  uznávání diplomů a kvalifikací  Nediskriminace v zaměstnání (nař. 1612/68 + směr. 2004/38)  rovnost při odměňování  návrat do zaměstnání (osobní překážka ve veřejném zájmu – zachování místa)  daňové a sociální výhody  odborářská práva, neplatnost jakéhokoliv ustanovení kolektivní nebo individuální smlouvy obsahující diskriminační ustanovení  ubytování • Sociální politika (cíl EU, horizontální požadavek, sdílená pravomoc;) – podpora zaměstnanosti, zlepšování živ. a prac. podmínek, sociální ochrana, sociální dialog, boj proti sociálnímu vyloučení

7 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Volný pohyb osob Svoboda usazování (čl. 49 – 55 SFEU)  znamená právo zahajovat a provozovat podnikání na území členských států EU (tzv. primární svoboda usazování), včetně zřizování poboček, zastoupení nebo dceřiných společností (tzv. sekundární svoboda usazování), a to za stejných podmínek jako tuzemci (bez diskriminace přímé i nepřímé, bez dalších podvazujících omezení x důvod omezení: veřejný zájem)  používá se jako „lex generalis“ i pro oblast služeb (čl. 62 SFEU), ale sama svoboda usazování (čl. 49 – 55 SFEU) je „lex specialis“ vůči obecné svobodě pohybu a pobytu občanů EU (čl. 21 SFEU)  čl. 49 odst. 2 SFEU (mající horizontální přímý účinek): „přístup k samostatně výdělečným činnostem a jejich výkon, jakož i zřizování a řízení podniků, zejména společností…za podmínek stanovených pro vlastní státní příslušníky právem země usazení, nestanoví-li kapitola o pohybu kapitálu jinak“  C-221/89 „Factortame“ (bod 20) : „skutečný výkon hospodářské činnosti prostřednictvím stálého zařízení (podniku) v jiném členském státu po neurčitou dobu“  Činnost musí být: hospodářská, samostatná, skutečná, trvalá, ve stabilním zařízení a v jiném členském státu

8 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Volný pohyb osob Svoboda usazování (čl. 49 – 55 SFEU)  Výjimky z práva usazování (svobodu usazování lze, stejně jako u celého VPO, omezit)  primární právo – veřejný pořádek, veřejná bezpečnost a veřejné zdraví  výlukou činnosti byť příležitostně spjaté s výkonem veřejné moci  test racionality (pravidlo rozumu) – kategorické důvody veřejného zájmu  Osobní působnost  týká se jak samostatně výdělečně činných FO, tak – na rozdíl od volného pohybu pracovníků – i PO, jež jsou pro účely svobody usazování maximálně asimilovány osobám fyzickým  pracovníci takových PO pracují v jiném členské státě na základě svobody usazování (ne: pravidla volného p. pracovníků)  Vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o kvalifikaci  v minulosti EU vytvořila systém vzájemného uznávání vysvědčení a diplomů pro účely zaměstnávání (rozlišení: zákonem regulované a neregulované profese)  Směrnice EP a Rady 2005/36/ES  konsoliduje a modernizuje 15 směrnic upravujících pravidla pro usazování – vyjma: právníci, činnosti v oblasti toxických substancí, obchodní zástupci  rozlišuje mezi svobodou poskytování služeb a svobodou usazování (kriterium: doby, opakovanosti, pravidelnosti a pokračování v poskytování služeb)

9 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Volný pohyb osob C-66/85 „Lawrie-Blum“ C-41/74 „Van Duyn“ C-55/94 „Gebhard“ ROZBOR: • Questiones facti • Questiones iuris • Rozsudek (samotné závěry soudu) • Vazba na předešlé a následující „cases“ • Vlastní názor a zhodnocení

10 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Závěr Na příští seminář : • prostudovat (všichni) • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích SKUPINY: • letecká doprava: nařízení EP a Rady č. 261/2004 a č. 1008/2008 • železniční doprava: nařízení EP a Rady č. 1371/2007 • autobusová doprava: nařízení EP a Rady č. 181/2011 Podrobněji k tématu: • KLÍMA, K. a kolektiv: Evropské právo, 2011, Hlava VI. (1.kapitola) • SVOBODA, P., Úvod do evropského práva, 2011, Kapitola 12 - 14


Stáhnout ppt "© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Volný pohyb osob 8. 8. PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2 PRÁVO."

Podobné prezentace


Reklamy Google