Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Katedra ústavního a evropského práva PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2 Volný pohyb osob 8. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

2 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Vnitřní trh a volné pohyby Vnitřní trh (čl. 26 – 27 SFEU) Volný pohyb zboží (čl. 28 – 37 SFEU) Volný pohyb osob (čl. 45 – 55 SFEU) Volný pohyb pracovníků (čl. 45 – 48 SFEU) Svoboda usazování (čl. 49 – 55 SFEU) Volný pohyb služeb (čl. 56 – 62 SFEU) Volný pohyb kapitálu a plateb (čl. 63 – 66 + čl. 75 SFEU) © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

3 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Volný pohyb osob Volný pohyb osob (čl. 45 – 55 SFEU) vazba na (pojem vnitřní trh):  čl. 3 odst. 3 SEU : „Unie vytváří vnitřní trh“  čl. 26 odst. 2 SFEU: „Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob,….“ čl. 21 odst. 1 SFEU : „každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvách a v opatřeních přijatých k jejich provedení“ (čl. 21 SFEU – „lex generalis“) směrnice 2004/38, o právu pohybu a pobytu občanů EU a jejich rod. příslušníků Podstatou VPO je právo příslušníků členských států: vstoupit na území jiného členského státu a pobývat tam za podmínek, jimž se těší tuzemci (zákaz diskriminace) toto oprávnění omezují výjimky veřejného zájmu (výjimky primárního práva: veřejný pořádek a bezpečnost, ochrana zdraví, dočasné výjimky z přístupových smluv; kategorické požadavky pro pohyb pracovníků/pro služby a usazování) reálnost VPO zajišťují předpisy pro prostor svobody, bezpečnosti a práva mezi členy „schengenského systému“ zrušeny pohraniční kontroly © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

4 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Volný pohyb osob Volný pohyb osob (čl. 45 – 55 SFEU) VPO dnes zahrnuje všechny občany EU (dříve: jen ekonomické svobody vnitřního trhu EU – volný pohyb pracovníků, svoboda usazování, volné poskytování služeb)  směrnice 2004/38 rozlišuje 3 kategorie beneficientů („oprávněných“) Primární (originární) – občané EU Sekundární (odvození) – rodinní příslušníci - manžel/ka, registrovaný partner, potomci (do 21 let x do doby závislosti), předci primárního b. a jeho manželky (které pracovník vyživuje) Terciární (komplementární) – nejsou sekundárními b., ale z faktických důvodů (finanční a pečovatelská závislost, ověřený osobní vztah k občanu EU)  jim musí členské usnadnit získání povolení ke vstupu a k pobytu Obsah práva volného pohybu a pobytu právo opustit své vlastní území (vydání OP nebo pasu, žádná výjezdová víza) právo vstupu na území jiného čl. státu (OP nebo pas, žádná vstupní víza) právo pobývat na území členského státu (specifické podmínky dle délky pobytu) právo návratu (do členského státu původů po vyhoštění z přijímacího čl. státu) judikatura SDEU: zásada nediskriminace (zákaz diskriminace) z důvodu státní příslušnosti, osvědčení o právu pobytu, kontroly, … © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

5 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Volný pohyb osob Volný pohyb pracovníků (čl. 45 – 48 SFEU) Volný pohyb pracovníků znamená: právo vstupovat na území jiného členského státu za účelem hledání práce či přípravy na ni, pobývat tam při jejím výkonu a setrvat tam i po jejím ukončení patří mezi základní práva EU (srov. čl. 15 LPS EU) reálnost tohoto práva je zajištěn: systémem vzájemného uznávání kvalifikací, společnou sociální politikou (trh práce, soc. politika, politika zaměstnanosti – Evropský sociální fond a strukturální fondy) pravidla VPP představují „lex specialis“ vůči obecnému právu volného pohybu a pobytu občanů EU (čl. 21 SFEU – „lex generalis“ ) jsou samostatná vůči úpravě svobodě usazování či poskytování služeb Pojem „pracovník“ v SFEU není explicitně definován (x přiměřeně dovodit – čl. 45 odst. 2 SFEU) znaky pojmu „pracovník“ nabízí rozsáhlá judikatura SDEU: příslušnost k členskému státu nebo státu EPH + znaky závislé práce: skutečný výkon práce (hospodářské činnosti) na základě přímých pokynů jinou osobou (řízení jinou osobou), práce za odměnu (mzda/plat/podílnictví),… není rozhodné: povaha PP vztahu, druh zaměstnavatele, krátko/dlouhodobost © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

6 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Volný pohyb osob Volný pohyb pracovníků (čl. 45 – 48 SFEU) Specifická práva pracovníka na volný pohyb a pobyt Zákaz omezení přístupu k zaměstnání diskriminace z důvodu státní příslušnosti (nař. 1612/68) – „zrušení jakékoliv diskriminace založené na státní příslušnosti“ (čl. 45/2 SFEU) = stejná práva pro všechny občany EU x povoleny: požadavky na jazykové znalosti, test profesních znalostí, přechodná omezení, vyplývající z přístupových smluv nediskriminační disproporční omezení přístupu k zaměstnání – dovoleny jsou jen nediskriminační překážky, odůvodněné tzv. kategorickými požadavky uznávání diplomů a kvalifikací Nediskriminace v zaměstnání (nař. 1612/68 + směr. 2004/38) rovnost při odměňování návrat do zaměstnání (osobní překážka ve veřejném zájmu – zachování místa) daňové a sociální výhody odborářská práva, neplatnost jakéhokoliv ustanovení kolektivní nebo individuální smlouvy obsahující diskriminační ustanovení ubytování Sociální politika (cíl EU, horizontální požadavek, sdílená pravomoc;) – podpora zaměstnanosti, zlepšování živ. a prac. podmínek, sociální ochrana, sociální dialog, boj proti sociálnímu vyloučení © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

7 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Volný pohyb osob Svoboda usazování (čl. 49 – 55 SFEU) znamená právo zahajovat a provozovat podnikání na území členských států EU (tzv. primární svoboda usazování) , včetně zřizování poboček, zastoupení nebo dceřiných společností (tzv. sekundární svoboda usazování), a to za stejných podmínek jako tuzemci (bez diskriminace přímé i nepřímé, bez dalších podvazujících omezení x důvod omezení: veřejný zájem) používá se jako „lex generalis“ i pro oblast služeb (čl. 62 SFEU), ale sama svoboda usazování (čl. 49 – 55 SFEU) je „lex specialis“ vůči obecné svobodě pohybu a pobytu občanů EU (čl. 21 SFEU) čl. 49 odst. 2 SFEU (mající horizontální přímý účinek): „přístup k samostatně výdělečným činnostem a jejich výkon, jakož i zřizování a řízení podniků, zejména společností…za podmínek stanovených pro vlastní státní příslušníky právem země usazení, nestanoví-li kapitola o pohybu kapitálu jinak“ C-221/89 „Factortame“ (bod 20) : „skutečný výkon hospodářské činnosti prostřednictvím stálého zařízení (podniku) v jiném členském státu po neurčitou dobu“  Činnost musí být: hospodářská, samostatná, skutečná, trvalá, ve stabilním zařízení a v jiném členském státu © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

8 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Volný pohyb osob Svoboda usazování (čl. 49 – 55 SFEU) Výjimky z práva usazování (svobodu usazování lze, stejně jako u celého VPO, omezit) primární právo – veřejný pořádek, veřejná bezpečnost a veřejné zdraví výlukou činnosti byť příležitostně spjaté s výkonem veřejné moci test racionality (pravidlo rozumu) – kategorické důvody veřejného zájmu Osobní působnost týká se jak samostatně výdělečně činných FO, tak – na rozdíl od volného pohybu pracovníků – i PO, jež jsou pro účely svobody usazování maximálně asimilovány osobám fyzickým  pracovníci takových PO pracují v jiném členské státě na základě svobody usazování (ne: pravidla volného p. pracovníků) Vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o kvalifikaci v minulosti EU vytvořila systém vzájemného uznávání vysvědčení a diplomů pro účely zaměstnávání (rozlišení: zákonem regulované a neregulované profese) Směrnice EP a Rady 2005/36/ES konsoliduje a modernizuje 15 směrnic upravujících pravidla pro usazování – vyjma: právníci, činnosti v oblasti toxických substancí, obchodní zástupci rozlišuje mezi svobodou poskytování služeb a svobodou usazování (kriterium: doby, opakovanosti, pravidelnosti a pokračování v poskytování služeb) © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

9 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Volný pohyb osob C-41/74 „Van Duyn“ C-66/85 „Lawrie-Blum“ C-55/94 „Gebhard“ ROZBOR: Questiones facti Questiones iuris Rozsudek (samotné závěry soudu) Vazba na předešlé a následující „cases“ Vlastní názor a zhodnocení © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

10 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Závěr Podrobněji k tématu: KLÍMA, K. a kolektiv: Evropské právo, 2011, Hlava VI. (1.kapitola) SVOBODA, P., Úvod do evropského práva, 2011, Kapitola Na příští seminář : prostudovat (všichni) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne  prosince 2006 , kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007 , kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích SKUPINY: letecká doprava: nařízení EP a Rady č. 261/2004 a č. 1008/2008 železniční doprava: nařízení EP a Rady č. 1371/2007 autobusová doprava: nařízení EP a Rady č. 181/2011 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.


Stáhnout ppt "© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google