Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 13. května 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 13. května 2013."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 13. května 2013

2 1. Primární právo a veřejné podpory 2. Nařízení (ES) č. 659/1999 3. Horizontální podpory 4. České právo a veřejné podpory 5. Veřejné podniky a veřejné podpory Veřejné podpory JUDr. Radim Boháč Ph.D. 2

3  čl. 107-109 Smlouvy o fungování Evropské unie A.Základní pravidlo B.Výjimky per se C.Výjimky na základě rozhodnutí Komise D.Výjimky na základě rozhodnutí Rady E.Pravomoc Komise F.Prováděcí nařízení Veřejné podpory JUDr. Radim Boháč Ph.D. 3

4  neslučitelnost podpor se společným trhem  podmínky ◦ forma podpory ◦ stát – státní prostředky ◦ hospodářská soutěž ◦ obchod mezi členskými státy Veřejné podpory JUDr. Radim Boháč Ph.D. 4

5  podpory sociální povahy poskytované individuálním spotřebitelům za podmínky, že se poskytují bez diskriminace na základě původu výrobků  podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi  podpory poskytované hospodářství určitých oblastí Spolkové republiky Německo postižených rozdělením Německa, pokud jsou potřebné k vyrovnání hospodářských znevýhodnění způsobených tímto rozdělením Veřejné podpory JUDr. Radim Boháč Ph.D. 5

6  podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností, jakož i rozvoji regionů uvedených v článku 299 s ohledem na jejich strukturální, hospodářskou a sociální situaci  podpory, které mají napomoci uskutečnění některého významného projektu společného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu  podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem  podpory určené na pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví, jestliže neovlivní podmínky obchodu a hospodářské soutěže v Unii v míře odporující společnému zájmu  jiné kategorie podpor, které určí Rada na návrh Komise rozhodnutím Veřejné podpory JUDr. Radim Boháč Ph.D. 6

7  žádost členského státu  jednomyslné rozhodnutí  mimořádné okolnosti  přerušení řízení Veřejné podpory JUDr. Radim Boháč Ph.D. 7

8  průběžné zkoumání podpor Komisí  rozhodování Komise a Soudního dvora  informační povinnost vůči Komisi Veřejné podpory JUDr. Radim Boháč Ph.D. 8

9  demonstrativní výčet  nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES  nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES Veřejné podpory JUDr. Radim Boháč Ph.D. 9

10 I. Obecná ustanovení II. Řízení týkající se oznámené podpory III. Řízení týkající se protiprávní podpory IV. Řízení týkající se zneužití podpory V. Řízení týkající se existujících režimů podpory Veřejné podpory JUDr. Radim Boháč Ph.D. 10

11  podpora  existující podpora  nová podpora  režim podpory  jednotlivá podpora  protiprávní podpora  zneužití podpory  zúčastněná strana Veřejné podpory JUDr. Radim Boháč Ph.D. 11

12  úplné oznámení  zákaz uskutečnit podporu  předběžné přezkoumání ◦ opatření není podporou ◦ rozhodnutí nevznášet námitky ◦ rozhodnutí zahájit formální vyšetřovací řízení  ukončení formálního řízení ◦ opatření není podporou ◦ kladné rozhodnutí ◦ podmínečné rozhodnutí ◦ záporné rozhodnutí Veřejné podpory JUDr. Radim Boháč Ph.D. 12

13  přezkoumání informací  příkaz k poskytnutí informací  příkaz k pozastavení podpory  příkaz k navrácení podpory ◦ opatření má charakter podpory ◦ je nutné ihned jednat ◦ podstatná a nenapravitelná újma pro soutěžitele  rozhodnutí Soudního dvora  rozhodnutí Komise Veřejné podpory JUDr. Radim Boháč Ph.D. 13

14  povinnost spolupráce  doporučení Komise ◦ podstatná změna režimu podpory ◦ zavedení procesních požadavků ◦ zrušení dotyčného režimu podpory  přijetí opatření  nepřijetí opatření Veřejné podpory JUDr. Radim Boháč Ph.D. 14

15  nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne 7. května 1998 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory A. Skupinové výjimky B. Podpora de minimis Veřejné podpory JUDr. Radim Boháč Ph.D. 15

16  kategorie podpory ◦ podpora ve prospěch  malých a středních podniků  výzkumu a vývoje  ochrany životního prostředí  zaměstnanosti ◦ regionální podpora  obligatorní náležitosti nařízení  fakultativní náležitosti nařízení  obecné nařízení o blokových výjimkách – nařízení Komise (ES) č. 800/2008 Veřejné podpory JUDr. Radim Boháč Ph.D. 16

17  nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis  oblast působnosti  základní pravidlo  vymezení podpory de minimis Veřejné podpory JUDr. Radim Boháč Ph.D. 17

18  zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje  předmět úpravy ◦ výkon státní správy ◦ práva a povinnosti poskytovatelů a příjemců (B) vůči koordinačnímu orgánu (A) ◦ součinnost Veřejné podpory JUDr. Radim Boháč Ph.D. 18

19  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ◦ ostatní  Ministerstvo zemědělství ◦ zemědělství a rybolov  působnost koordinačního orgánu ◦ spolupráce s Komisí ◦ registr podpor malého rozsahu Veřejné podpory JUDr. Radim Boháč Ph.D. 19

20  poskytovatelé  příjemci  povinnost poskytovat informace ◦ poskytovatelů ◦ příjemců Veřejné podpory JUDr. Radim Boháč Ph.D. 20

21  čl. 106 Smlouvy o fungování Evropské unie  směrnice Komise 2006/111/ES ze dne 16. listopadu 2006 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků  zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory Veřejné podpory JUDr. Radim Boháč Ph.D. 21

22  předmět úpravy  vymezení pojmů ◦ subjekt veřejné správy ◦ osoba ovládaná subjektem veřejné správy  evidenční povinnost Veřejné podpory JUDr. Radim Boháč Ph.D. 22

23 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 Veřejné podpory JUDr. Radim Boháč Ph.D. 23


Stáhnout ppt "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 13. května 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google