Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, v platném znění – řeší nároky na jednotlivé druhy důchodů Zákon.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, v platném znění – řeší nároky na jednotlivé druhy důchodů Zákon."— Transkript prezentace:

1 1 Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, v platném znění – řeší nároky na jednotlivé druhy důchodů Zákon č. 582/1991, Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení – řeší způsob podávání žádosti o důchody a povinnosti orgánů, organizací a občanů v důchodovém pojištění

2 2 Nejdůležitější změny od  Zákon č. 306/2008 Sb. – tzv. „parametrické změny“ - platné od  Zákon č. 220/2011 Sb. „malá důchodová reforma“ – platnost od ,  Zákon č. 470/2011 Sb. – platnost od (sirotčí důchody – potřebná doba pojištění na polovinu, změna v podmínce odkázání výživou, svěření dne § 45 z o rodině, změny v koeficientech – přepočet invalidních důchodů  Vyhláška MPSV č. 324/2012 a 325/ /2011 – VVZ za rok 2011 a PK za rok 2011 (pro výpočet důchodů v roce 2013) valorizace důchodů a příplatků k důchodům od 1/2013

3 3 Nejdůležitější změny od  Důchodové spoření – (II. pilíř)  - Zákon č. 426/2011 o důchodovém spoření,  - Zákon č. 397/2012 o pojistném na důchodové spoření  Doplňkové penzijní spoření (III. pilíř)  - Zákon č. 427/2011 o doplňkovém penzijním spoření  - Zákon č. 403/2012 změna zákona o doplňkovém penzijním spoření a další související zákony (předdůchody)  Změny v zákonech  Zákon č. 428/2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s důchodovým spořením a doplňkovým penzijním spořením (S, IT)  Zákon č. 399/2012 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření (DOPOJ)

4 4 Důchodové spoření – II. pilíř – vliv na starobní důchod  - snížení výše procentní výměry důchodu za dobu, po kterou je klient účasten DS - místo 1,5 % bude hodnoceno 1,2 %  - doba náhradní v období, kdy je klient účasten DS – hodnoceno nadále 1,5 %  - poživatel IT který byl účasten DS – zaniká nárok na IT dosažením věku 65 let, případně důchodového věku, je-li věk vyšší  – o starobní důchod je nutno požádat (není přiznáván automaticky ve výši pobíraného IT) a klient se musí rozhodnout, zda chce výpočet s ohledem na účast na DS nebo bez ohledu na účast na DS (tady bude vracet 2/3 naspořených prostředků v systému DS)

5 5 Důchodové spoření – II. pilíř – DOPOJ  Dobrovolné důchodové pojištění  - povinnost sdělit OSSZ účast na DS  - občan, který není účasten DS platí 28 % z určeného vyměřovacího základu (minimální měsíční VZ 6 471,- Kč, 28 % Kč)  - občan účastný DS platí 30 % z určeného vyměřovacího základu (1 942,- Kč)  - občan, který je účasten DOPOJ, vstoupil do DS, povinnost oznámit a platit ve výši 30 %, do 6 měsíců povinnost doplatit, v případě nedoplacení zaniká účast na DOPOJ

6 6 Doplňkové penzijní spoření – III. pilíř – „předdůchod“  Možnost požádat o výplatu tzv. „předdůchodu“  - dosažení důchodového věku o 5 let nižšího než je věk pro nárok na starobní důchod (u ženy dle důchodového věku muže stejného data narození)  - jednotlivá splátka dosahuje výše alespoň 30 % průměrné mzdy, vyplácení v neklesající, výplata alespoň po dobu 2 let  - výplatu nelze přerušit nebo zastavit

7 7 „Předdůchod“ a jeho vliv na starobní důchod  - pobírání předdůchodu je dobou vyloučenou  - pobírání předdůchodu není dobou pojištění ani dobou náhradní  - při pobírání předdůchodu může být občan výdělečně činný  - v žádosti o přiznání starobního důchodu pak může žádat o výpočet starobního důchodu s uvedením vyloučené doby nebo doby výdělečné činnosti

8 8 Orgány sociálního zabezpečení  Ministerstvo práce a sociálních věcí  Česká správa sociálního zabezpečení  Okresní správy sociálního zabezpečení  Ministerstvo vnitra  Ministerstvo spravedlnosti  Ministerstvo obrany  - příslušnost orgánů MO, MV a MS - § 9 zákona č. 582/1991

9 9 Změny po – starobní důchody  prodlužování důchodového věku postupně u mužů a žen dle počtu vychovaných dětí,  zákonem 220/2011 další prodlužování důchodového věku (srovnání důchodového věku o občanů narozených v roce 1977 na odchod do důchodu v 67 letech  u občanů narozených po roce 1977 navyšování o 2 měsíce za každý rok

10 10 Starobní důchody  § 29 odst. 1– dosažení důchodového věku a získání potřebné doby pojištění  dosažení důchodového věku - doba pojištění rok let rok let rok let rok let rok let rok let rok let rok let rok let po roce let

11 11 Starobní důchod „poměrný“ § 29 odst. 2  15 let doby pojištění, před rokem 2010 dosáhl věku 65 let (do )  nově po odvozeno od důchodového věku muže stejného data narození + 5 let, a postupné navyšování potřebné doby pojištění až na 20 let v roce 2013

12 12 pokračování Důchodový věk muže stejného data nar.+5 let Potřebná doba pojištění v roce let v roce let v roce let v roce let po roce let

13 13 Starobní důchod podle § 29, odst. 3  dosažení důchodového věku po roce 2014 a získání alespoň 30 let tzv. „čisté doby pojištění“ (doba pojištění uvedená v § 11 a § 13 odst. 1 – tj. § 5 odst. 1 písm. a) až l), v) až x) a odst. 2 a 3 + doby zaměstnání před )  nezapočítávají se tedy náhradní doby (např. studium, péče o dítě, péče o osobu závislou, evidence na ÚP atd.)

14 14 Starobní důchod dle § 29 odst. 4  věk 65 let,  splnil podmínky nároku na invalidní důchod de § 38 písm. a) nebo b)  v posledních 10 letech 5 let pojištění, v posledních 20 letech 10 let pojištění, invalidní následkem pracovního úrazu

15 Starobní důchod podle § 29 odst. 5  Občan dosáhl věku 65 let nebo důchodového věku - je-li vyšší než 65 let, pokud mu zanikl nárok na IT  V případě pobírání invalidního důchodu lze požádat o přiznání S i od data splnění věkové podmínky pro přiznání důchodu, je však nutné splnit další podmínky pro výplatu S (např. do PP na dobu určitou ne delší než 1 rok) 15

16 16 Starobní důchod dle § 31 „předčasný“  získání potřebné doby pojištění (dle § 29 odst. 1 nebo 3) –  o tři roky dříve, pokud důchodový věk nedosahuje 63 let,  o pět let, pokud důchodový věk činí alespoň 63 let, ne však dříve, než v 60-tém roce věku

17 17 pokračování  trvalé krácení od : 360 dnů – 0,9% výpočtového základu za každých 90 KD den – 1,2 % výpočtového základu za každých 90 KD 721 – další den – 1,5 % výpočtového základu za každých 90 KD POZOR – o přiznání ST § 31 nelze žádat zpětně před datum uplatnění žádosti

18 18 Výše důchodu  procentní výměra důchodu – za jeden rok doby pojištění 1,5 % výpočtového základu  pevná částka : rok ,- Kč, rok 2013 – 2330,- Kč  minimální procentní výše důchodu 770,- Kč  důchody dle § 31 – krácení procentní výměry  zvýšení procentní výměry důchodu za každých 90 DK výkonu výdělečné činnosti bez pobírání důchodu o 1,5 %

19 Výše důchodu - pokračování  Osobní vyměřovací základ OVZ – je vypočítáván z příjmů v rozhodném období (od roku 1986) a vyloučených dob  Výpočtový základ – je vypočítáván z OVZ podle redukčních hranic (vyhl. MPSV) 19

20 20 Zvyšování důchodů v souvislosti s výdělečnou činností po důchodovém věku  § 29,odst. 1,3 – bez důchodu 90 KD 1,5 % VZ  § 29,odst. 1,3 – s ½ důchodu 180 KD 1,5%  § 29,odst. 1,3 – s celým důchodem 360 KD 0,4 %, ev. za 720 KD o 0,8 % při výkonu nepřetržité činnosti  § 31 – do dovršení DV snižování krácení,  § 31 - po dovršení DP stejně jako S § 29 odst.1  § 29,odst.4 (S pobíraný ve výši I) – nelze zvyšovat

21 21 Podmínky nároku na invalidní důchod  pojištěnec nedosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let a stal se invalidním ke dni vzniku invalidity nesplnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29, pokud splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 31, nedosáhl ještě důchodového věku stal se invalidním následkem pracovního úrazu  posouzení zdravotního stavu

22 22 Invalidní důchody  Invalidita I. stupně – pokles pracovní schopnosti %  Invalidita II. stupně – pokles pracovní schopnosti %  Invalidita III. stupně – pokles pracovní schopnosti 70 a více %  Nárok na invalidní důchod zaniká přiznáním starobního důchodu, možnost požádat o starobní důchod (vyplácí se vyšší důchod)  ve věku 65 let, nebo dosažením důchodového věku (pokud je tento věk vyšší než 65 let) – změna na SI – rozhodnutím ČSSZ z „moci úřední“

23 23 Potřebná doba pojištění pro nárok na výplatu invalidního důchodu  do 20 let méně než 1 rok  od 22 do 24 let jeden rok  od 24 do 26 let tři roky  od 26 do 28 let čtyři roky  nad 28 let pět let v posledních 10 letech před vznikem invalidity  u starších 38 let v posledních 20 letech 10 let pojištění  podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou, byla-li získána v kterémkoliv období deseti let po vzniku invalidity, u občanů mladších 24 let však tato doba pojištění činí 2 roky  invalidní důchody z mládí – III. stupně – vznik invalidity před 18 rokem věku, osoba nebyla účastna pojištění (% výměra důchodu : 45 % VZ stanoveného z OVZ x PK o dva roky předcházející roku přiznání důchodu ( IM - Rok 2012 – 9022,- rok 2013 – 9217,- Kč)

24 24 Procentní sazba VZ za každý rok pojištění  Procentní sazba důchodu za 1 rok pojištění  Invalidní I. stupně 0,50 % výpočtového základu Invalidní II. stupně 0,75 % výpočtového základu  Invalidní III. stupně 1,50 % výpočtového základu  Základní výměra v roce ,-, rok ,- Kč  Dopočtená doba  započítává se podle důchodového věku bezdětné ženy stejného data narození  řídí se získáním české doby pojištění od 18 let do vzniku nároku na invalidní důchod  zápočet plně – I následkem pracovního úrazu, chybějící doba kratší 1 roku, mladší 28 let chybí 2 roky, let 3 roky, starší 40 let 3 roky  ve sníženém rozsahu (krácení dopočtené doby) – krátí se v poměru celkové doby od 18 let věku do vzniku invalidity a získané doby pojištění od 18-ti let do vzniku invalidity v českém pojištění

25 25 Žádost o změnu výše invalidního důchodu  při změně stupně invalidního důchodu se již nevypočítává nová výše invalidního důchodu a nezkoumají se podmínky potřebné doby pojištění před vznikem invalidity,  výše důchodu se nepřepočítává v závislosti na dosažených příjmech po datu přiznání původního důchodu, stanoví se přepočtem z výše dosud pobíraného invalidního důchodu stanoveným koeficientem

26 26 Změna výše u invalidních důchodů přiznaných před  ochrana poživatelů plných invalidních důchodů při 1. KLP konané po :  snížení výše důchodu při změně na IP, IT se provede až od 13. splátky po KLP  pozor náhradní dobou pojištění § 5 odst. 1 písm. t) je pouze doba, do které je podle rozhodnutí ČSSZ považován na poživatele invalidního důchodu III. stupně

27 27 Pozůstalostní důchody  vdovský a vdovecký – 1 rok po úmrtí, poté se zkoumají podmínky - péče o nezaopatřené dítě  - péče o dítě, závislé ve stupni II.-IV.  péče o rodiče své nebo zemřelého manžela, závislé ve stupni II.- IV., se kterými žije ve společné domácnosti  invalidní ve III. stupni  dosažení věku o 4 roky nižšího než činí důchodový věk muže stejného data narození, nebo důchodového věku, pokud je tento nižší  splnění podmínek do 5-ti let od zániku při úmrtí před  od splnění podmínek do dvou let po zániku při úmrtí po  při vzniku nároku na důchod před po prvním zániku nároku splnění podmínek do 5-ti let, poté při dalším zániku nutno splnit podmínku pro obnovu výplaty do 2 let

28 28 Pozůstalostní důchody - pokračování  nárok na vdovský a vdovecký důchod zaniká uzavřením nového manželství ( při sňatku po nárok na odbytné nevzniká 12 měsíců)

29 29 Sirotčí důchody  náleží nezaopatřeným dětem  nezaopatřené dítě není dítě, které je poživatelem IT  nezaopatřené dítě dle § 20 ZDP nejdéle do 26 let věku, připravující se budoucí povolání, nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nebo nemoci či úrazu,  do 18-ti let věku je i to dítě nezaopatřené, které je vedeno jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti či rekvalifikaci

30 30 Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání a příjmy z výdělečné činnosti - nezaopatřenost dítěte  studium – denní řádné – lze vykonávat výdělečnou činnost  studium dálkové, distanční, večerní kombinované při výkonu výdělečné činnosti nebo pobírání podpory v nezaměstnanosti či rekvalifikaci – v tomto případě se nejedná o nezaopatřené dítě

31 Sirotčí důchody - pokračování  Nárok po rodiči nebo osvojiteli  Po osobě, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů rozhodnutím soudu o svěření dítěte do výchovy (§ 45 zákona o rodině)  Nenáleží po pěstounovi nebo poručníkovi 31

32 32 Okruh pojištěných osob – některé změny  § 5 studium po se nezapočítává do doby pojištění, předtím jen 6 let po 18 roce věku  § 5 pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně v souvislosti s odnětím IT při první kontrole po  § 5 úřad práce – pobírání podpory – celá doba  § 5 úřad práce bez pobírání podpory - jen poslední 3 roky před vznikem nároku na důchod, před 55 rokem věku jen 1 rok

33 33 Námitky proti rozhodnutí ČSSZ již od nelze podat žalobu k soudu – je řešeno institutem „námitky“ do 30 dnů po převzetí rozhodnutí o námitkách rozhoduje ČSSZ Praha pokud občan podá námitku, je podrobováno zkoumání celé rozhodnutí (i části, které v námitce nebyly specifikovány, vč. zdravotního stavu) proti námitce již nelze podat opravný prostředek, lze do dvou měsíců po doručení uplatnit žalobu u soudu Vyplácení důchodů v hotovosti na účet důchodce nebo manžela, manželky na účet do ciziny potvrzování dokladu o žití vyplácení opatrovníkovi, jinému příjemci důchodu, do ústavu sociální péče Hrazení nákladů držitele poštovní licence u důchodů vyplácených v hotovosti v letošním roce 21,- Kč, pouze u poživatelů důchodů přiznaných po

34 34 Možnosti zaměstnávání důchodců invalidní důchod – hlášení se nepodává starobní důchod – předčasný § 31 do doby dosažení důchodového věku – občan nemůže být výdělečně činný (u OSVČ až do konce kalendářního roku ve kterém dosáhne důchodového věku) starobní důchod v důchodovém věku – není omezení ohlašovací povinnost zaměstnavatele pouze při zaměstnání poživatele S § 31, který ještě nedosáhl důchodového věku

35 35 z.č. 582/ Rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění  § 86 odst. 4 – do 30 dnů změnit datu přiznání výplaty důchodu  § 86 odst. 5 – do 30 dnů požádat o změnu dle § 16, odst. 8 – vyloučené doby místo příjmů  § 88 námitky do 30 dnů  § 88 - právní moc a opravné prostředky – rozhodnutí nabývá PM bylo-li oznámeno a nelze-li proti němu podat námitky  soudní přezkum (do 2 měsíců)

36 36 Dobrovolné důchodové pojištění § 6  bez udání důvodů – 10 let, 1 rok zpětně  evidence ÚP kdykoliv  studium kdykoliv  výdělečná činnost v cizině – 2 roky zpětně  dobrovolnická služba – 2 roky zpětně  činnost v ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele – 2 roky zpětně  výkon funkce poslance Evropského parlamentu  pobyt v cizině – následování manžela/ky v diplomatických službách  Je možno nejdéle do dne který bezprostředně předchází vznik nároku na starobní důchod

37 37 DOPOJ pokračování  měsíční platba v roce 2012 – 1760,- Kč  měsíční platba v roce 2013 – 1812,- Kč (osoba účastná důchodového spoření – 1942,- Kč)

38 38 Dokladování žádostí o důchod ze strany zaměstnavatele  potvrzení zaměstnavatele podle § 83 zákona č.582/1991 Sb.,  evidenční list,  předložení potřebných dokladů na výzvu ČSSZ, OSSZ (došetřování dob pojištění vč. příjmů po roce 1986, v určitých případech i před rokem 1986 – mezinárodní prvek),  evidenční list pro účely přepočtu výše důchodu za výkon výdělečné činnosti při pobírání důchodu ve výši 1/2 nebo celého důchodu  potvrzení zaměstnavatele podle § 83 a evidenční list při uvolňování výplaty důchodu v případě přiznání důchodu bez výplaty

39 39 Informativní osobní list důchodového pojištění  občan podává písemně žádost na ČSSZ, Křížová 25, , Praha  uvádí rodné číslo, všechna používaná jména příjmení, adresu, na kterou žádá zaslat IOLDP  Call-centrum DP ČSSZ každý pracovní dne 8-12 hodin, tel , pro složitější konzultace, důchod do roku 2015, možnost též volat do call centra DP

40 40 Důchody s mezinárodním prvkem  státy EU, EHS (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), Švýcarsko  mezivládní smlouvy : Bosna a Hercegoina Černá Hora Chile Chorvatsko Izrael Japonsko Kanada Korea Makedonie Québec Srbsko Turecko Ukrajina USA Austrálie Moldávie Smlouva s Ruskem – pravděpodobně 3/2013

41 41 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, v platném znění – řeší nároky na jednotlivé druhy důchodů Zákon."

Podobné prezentace


Reklamy Google