Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín"— Transkript prezentace:

1 Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín
Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, v platném znění – řeší nároky na jednotlivé druhy důchodů Zákon č. 582/1991, Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení – řeší způsob podávání žádosti o důchody a povinnosti orgánů, organizací a občanů v důchodovém pojištění

2 Nejdůležitější změny od 1.1.2010
Zákon č. 306/2008 Sb. – tzv. „parametrické změny“ - platné od Zákon č. 220/2011 Sb. „malá důchodová reforma“ – platnost od , Zákon č. 470/2011 Sb. – platnost od (sirotčí důchody – potřebná doba pojištění na polovinu, změna v podmínce odkázání výživou, svěření dne § 45 z o rodině, změny v koeficientech – přepočet invalidních důchodů Vyhláška MPSV č. 324/2012 a 325/ /2011 – VVZ za rok 2011 a PK za rok 2011 (pro výpočet důchodů v roce 2013) valorizace důchodů a příplatků k důchodům od 1/2013

3 Nejdůležitější změny od 1.1.2013
Důchodové spoření – (II. pilíř) - Zákon č. 426/2011 o důchodovém spoření, - Zákon č. 397/2012 o pojistném na důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření (III. pilíř) - Zákon č. 427/2011 o doplňkovém penzijním spoření - Zákon č. 403/2012 změna zákona o doplňkovém penzijním spoření a další související zákony (předdůchody) Změny v zákonech Zákon č. 428/2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s důchodovým spořením a doplňkovým penzijním spořením (S, IT) Zákon č. 399/2012 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření (DOPOJ)

4 Důchodové spoření – II. pilíř 1.1.2013 – vliv na starobní důchod
- snížení výše procentní výměry důchodu za dobu, po kterou je klient účasten DS - místo 1,5 % bude hodnoceno 1,2 % - doba náhradní v období, kdy je klient účasten DS – hodnoceno nadále 1,5 % - poživatel IT který byl účasten DS – zaniká nárok na IT dosažením věku 65 let, případně důchodového věku, je-li věk vyšší – o starobní důchod je nutno požádat (není přiznáván automaticky ve výši pobíraného IT) a klient se musí rozhodnout, zda chce výpočet s ohledem na účast na DS nebo bez ohledu na účast na DS (tady bude vracet 2/3 naspořených prostředků v systému DS)

5 Důchodové spoření – II. pilíř 1.1.2013 – DOPOJ
Dobrovolné důchodové pojištění - povinnost sdělit OSSZ účast na DS - občan, který není účasten DS platí 28 % z určeného vyměřovacího základu (minimální měsíční VZ 6 471,- Kč, 28 % Kč) - občan účastný DS platí 30 % z určeného vyměřovacího základu (1 942,- Kč) - občan, který je účasten DOPOJ, vstoupil do DS, povinnost oznámit a platit ve výši 30 %, do 6 měsíců povinnost doplatit, v případě nedoplacení zaniká účast na DOPOJ

6 Doplňkové penzijní spoření – III. pilíř 1.1.2013 – „předdůchod“
Možnost požádat o výplatu tzv. „předdůchodu“ - dosažení důchodového věku o 5 let nižšího než je věk pro nárok na starobní důchod (u ženy dle důchodového věku muže stejného data narození) - jednotlivá splátka dosahuje výše alespoň 30 % průměrné mzdy, vyplácení v neklesající , výplata alespoň po dobu 2 let - výplatu nelze přerušit nebo zastavit

7 „Předdůchod“ a jeho vliv na starobní důchod
- pobírání předdůchodu je dobou vyloučenou - pobírání předdůchodu není dobou pojištění ani dobou náhradní - při pobírání předdůchodu může být občan výdělečně činný - v žádosti o přiznání starobního důchodu pak může žádat o výpočet starobního důchodu s uvedením vyloučené doby nebo doby výdělečné činnosti

8 Orgány sociálního zabezpečení
Ministerstvo práce a sociálních věcí Česká správa sociálního zabezpečení Okresní správy sociálního zabezpečení Ministerstvo vnitra Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo obrany - příslušnost orgánů MO, MV a MS - § 9 zákona č. 582/1991

9 Změny po 1.1.2010 – starobní důchody
prodlužování důchodového věku postupně u mužů a žen dle počtu vychovaných dětí, zákonem 220/2011 další prodlužování důchodového věku (srovnání důchodového věku o občanů narozených v roce 1977 na odchod do důchodu v 67 letech u občanů narozených po roce 1977 navyšování o 2 měsíce za každý rok

10 Starobní důchody § 29 odst. 1– dosažení důchodového věku a získání potřebné doby pojištění dosažení důchodového věku - doba pojištění rok let rok let rok let rok let rok let rok let rok let rok let rok let po roce let

11 Starobní důchod „poměrný“ § 29 odst. 2
15 let doby pojištění, před rokem 2010 dosáhl věku 65 let (do ) nově po odvozeno od důchodového věku muže stejného data narození + 5 let, a postupné navyšování potřebné doby pojištění až na 20 let v roce 2013

12 pokračování Důchodový věk muže stejného data nar.+5 let
Potřebná doba pojištění v roce 2010 16 let v roce 2011 17 let v roce 2012 18 let v roce 2013 19 let po roce 2013 20 let

13 Starobní důchod podle § 29 , odst. 3
dosažení důchodového věku po roce 2014 a získání alespoň 30 let tzv. „čisté doby pojištění“ (doba pojištění uvedená v § 11 a § 13 odst. 1 – tj. § 5 odst. 1 písm. a) až l), v) až x) a odst. 2 a 3 + doby zaměstnání před ) nezapočítávají se tedy náhradní doby (např. studium, péče o dítě, péče o osobu závislou, evidence na ÚP atd.)

14 Starobní důchod dle § 29 odst. 4
věk 65 let, splnil podmínky nároku na invalidní důchod de § 38 písm. a) nebo b) v posledních 10 letech 5 let pojištění, v posledních 20 letech 10 let pojištění, invalidní následkem pracovního úrazu možnost přepočtu invalidního důchodu na starobní důchod zachována

15 Starobní důchod podle § 29 odst. 5
Občan dosáhl věku 65 let nebo důchodového věku - je-li vyšší než 65 let, pokud mu zanikl nárok na IT V případě pobírání invalidního důchodu lze požádat o přiznání S i od data splnění věkové podmínky pro přiznání důchodu, je však nutné splnit další podmínky pro výplatu S (např. do PP na dobu určitou ne delší než 1 rok)

16 Starobní důchod dle § 31 „předčasný“
získání potřebné doby pojištění (dle § 29 odst. 1 nebo 3) – o tři roky dříve, pokud důchodový věk nedosahuje 63 let, o pět let, pokud důchodový věk činí alespoň 63 let, ne však dříve, než v 60-tém roce věku Je tedy možnost v budoucnu odejít do ST až 5 let dopředu. 3 roky dopředu : 8x0,9=7,2 %,5x1,5=7,5% tj. 14,7% (výpočt.základ cca – tj. 2205,- Kč

17 pokračování trvalé krácení od 1.1.2012 :
360 dnů – 0,9% výpočtového základu za každých 90 KD den – 1,2 % výpočtového základu za každých 90 KD 721 – další den – 1,5 % výpočtového základu za každých 90 KD POZOR – o přiznání ST § 31 nelze žádat zpětně před datum uplatnění žádosti

18 Výše důchodu procentní výměra důchodu – za jeden rok doby pojištění 1,5 % výpočtového základu pevná částka : rok ,- Kč, rok 2013 – 2330,- Kč minimální procentní výše důchodu 770,- Kč důchody dle § 31 – krácení procentní výměry zvýšení procentní výměry důchodu za každých 90 DK výkonu výdělečné činnosti bez pobírání důchodu o 1,5 %

19 Výše důchodu - pokračování
Osobní vyměřovací základ OVZ – je vypočítáván z příjmů v rozhodném období (od roku 1986) a vyloučených dob Výpočtový základ – je vypočítáván z OVZ podle redukčních hranic (vyhl. MPSV)

20 Zvyšování důchodů v souvislosti s výdělečnou činností po důchodovém věku
§ 29,odst. 1,3 – bez důchodu 90 KD 1,5 % VZ § 29,odst. 1,3 – s ½ důchodu 180 KD 1,5% § 29,odst. 1,3 – s celým důchodem 360 KD 0,4 %, ev. za 720 KD o 0,8 % při výkonu nepřetržité činnosti § 31 – do dovršení DV snižování krácení, § 31 - po dovršení DP stejně jako S § 29 odst.1 § 29,odst.4 (S pobíraný ve výši I) – nelze zvyšovat VZ – výpočtový základ

21 Podmínky nároku na invalidní důchod
pojištěnec nedosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let a stal se invalidním ke dni vzniku invalidity nesplnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29, pokud splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 31, nedosáhl ještě důchodového věku stal se invalidním následkem pracovního úrazu posouzení zdravotního stavu

22 Invalidní důchody Invalidita I. stupně – pokles pracovní schopnosti % Invalidita II. stupně – pokles pracovní schopnosti % Invalidita III. stupně – pokles pracovní schopnosti 70 a více % Nárok na invalidní důchod zaniká přiznáním starobního důchodu, možnost požádat o starobní důchod (vyplácí se vyšší důchod) ve věku 65 let, nebo dosažením důchodového věku (pokud je tento věk vyšší než 65 let) – změna na SI – rozhodnutím ČSSZ z „moci úřední“

23 Potřebná doba pojištění pro nárok na výplatu invalidního důchodu
do 20 let méně než 1 rok od 22 do 24 let jeden rok od 24 do 26 let tři roky od 26 do 28 let čtyři roky nad 28 let pět let v posledních 10 letech před vznikem invalidity u starších 38 let v posledních 20 letech 10 let pojištění podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou, byla-li získána v kterémkoliv období deseti let po vzniku invalidity, u občanů mladších 24 let však tato doba pojištění činí 2 roky invalidní důchody z mládí – III. stupně – vznik invalidity před 18 rokem věku, osoba nebyla účastna pojištění (% výměra důchodu : 45 % VZ stanoveného z OVZ x PK o dva roky předcházející roku přiznání důchodu ( IM - Rok 2012 – 9022,- rok 2013 – 9217,- Kč)

24 Procentní sazba VZ za každý rok pojištění
Procentní sazba důchodu za 1 rok pojištění Invalidní I. stupně ,50 % výpočtového základu Invalidní II. stupně 0,75 % výpočtového základu Invalidní III. stupně 1,50 % výpočtového základu Základní výměra v roce ,-, rok ,- Kč Dopočtená doba započítává se podle důchodového věku bezdětné ženy stejného data narození řídí se získáním české doby pojištění od 18 let do vzniku nároku na invalidní důchod zápočet plně – I následkem pracovního úrazu, chybějící doba kratší 1 roku, mladší 28 let chybí 2 roky, let 3 roky, starší 40 let 3 roky ve sníženém rozsahu (krácení dopočtené doby) – krátí se v poměru celkové doby od 18 let věku do vzniku invalidity a získané doby pojištění od 18-ti let do vzniku invalidity v českém pojištění

25 Žádost o změnu výše invalidního důchodu
při změně stupně invalidního důchodu se již nevypočítává nová výše invalidního důchodu a nezkoumají se podmínky potřebné doby pojištění před vznikem invalidity, výše důchodu se nepřepočítává v závislosti na dosažených příjmech po datu přiznání původního důchodu, stanoví se přepočtem z výše dosud pobíraného invalidního důchodu stanoveným koeficientem

26 Změna výše u invalidních důchodů přiznaných před 1.1.2010
ochrana poživatelů plných invalidních důchodů při 1. KLP konané po : snížení výše důchodu při změně na IP, IT se provede až od 13. splátky po KLP pozor náhradní dobou pojištění § 5 odst. 1 písm. t) je pouze doba, do které je podle rozhodnutí ČSSZ považován na poživatele invalidního důchodu III. stupně

27 Pozůstalostní důchody
vdovský a vdovecký – 1 rok po úmrtí, poté se zkoumají podmínky - péče o nezaopatřené dítě - péče o dítě, závislé ve stupni II.-IV. péče o rodiče své nebo zemřelého manžela, závislé ve stupni II.-IV., se kterými žije ve společné domácnosti invalidní ve III. stupni dosažení věku o 4 roky nižšího než činí důchodový věk muže stejného data narození, nebo důchodového věku, pokud je tento nižší splnění podmínek do 5-ti let od zániku při úmrtí před od splnění podmínek do dvou let po zániku při úmrtí po při vzniku nároku na důchod před po prvním zániku nároku splnění podmínek do 5-ti let, poté při dalším zániku nutno splnit podmínku pro obnovu výplaty do 2 let

28 Pozůstalostní důchody - pokračování
nárok na vdovský a vdovecký důchod zaniká uzavřením nového manželství ( při sňatku po nárok na odbytné nevzniká 12 měsíců)

29 Sirotčí důchody náleží nezaopatřeným dětem
nezaopatřené dítě není dítě, které je poživatelem IT nezaopatřené dítě dle § 20 ZDP nejdéle do 26 let věku, připravující se budoucí povolání, nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nebo nemoci či úrazu, do 18-ti let věku je i to dítě nezaopatřené, které je vedeno jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti či rekvalifikaci 40 %

30 studium – denní řádné – lze vykonávat výdělečnou činnost
Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání a příjmy z výdělečné činnosti - nezaopatřenost dítěte studium – denní řádné – lze vykonávat výdělečnou činnost studium dálkové, distanční, večerní kombinované při výkonu výdělečné činnosti nebo pobírání podpory v nezaměstnanosti či rekvalifikaci – v tomto případě se nejedná o nezaopatřené dítě

31 Sirotčí důchody - pokračování
Nárok po rodiči nebo osvojiteli Po osobě, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů rozhodnutím soudu o svěření dítěte do výchovy (§ 45 zákona o rodině) Nenáleží po pěstounovi nebo poručníkovi

32 Okruh pojištěných osob – některé změny
§ 5 studium po se nezapočítává do doby pojištění, předtím jen 6 let po 18 roce věku § 5 pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně v souvislosti s odnětím IT při první kontrole po § 5 úřad práce – pobírání podpory – celá doba § 5 úřad práce bez pobírání podpory - jen poslední 3 roky před vznikem nároku na důchod, před 55 rokem věku jen 1 rok

33 Námitky Vyplácení důchodů
proti rozhodnutí ČSSZ již od nelze podat žalobu k soudu – je řešeno institutem „námitky“ do 30 dnů po převzetí rozhodnutí o námitkách rozhoduje ČSSZ Praha pokud občan podá námitku, je podrobováno zkoumání celé rozhodnutí (i části, které v námitce nebyly specifikovány, vč. zdravotního stavu) proti námitce již nelze podat opravný prostředek, lze do dvou měsíců po doručení uplatnit žalobu u soudu Vyplácení důchodů v hotovosti na účet důchodce nebo manžela, manželky na účet do ciziny potvrzování dokladu o žití vyplácení opatrovníkovi, jinému příjemci důchodu, do ústavu sociální péče Hrazení nákladů držitele poštovní licence u důchodů vyplácených v hotovosti v letošním roce 21,- Kč, pouze u poživatelů důchodů přiznaných po

34 Možnosti zaměstnávání důchodců
invalidní důchod – hlášení se nepodává starobní důchod – předčasný § 31 do doby dosažení důchodového věku – občan nemůže být výdělečně činný (u OSVČ až do konce kalendářního roku ve kterém dosáhne důchodového věku) starobní důchod v důchodovém věku – není omezení ohlašovací povinnost zaměstnavatele pouze při zaměstnání poživatele S § 31, který ještě nedosáhl důchodového věku

35 z.č. 582/1991 - Rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění
§ 86 odst. 4 – do 30 dnů změnit datu přiznání výplaty důchodu § 86 odst. 5 – do 30 dnů požádat o změnu dle § 16, odst. 8 – vyloučené doby místo příjmů § 88 námitky do 30 dnů § 88 - právní moc a opravné prostředky – rozhodnutí nabývá PM bylo-li oznámeno a nelze-li proti němu podat námitky soudní přezkum (do 2 měsíců)

36 Dobrovolné důchodové pojištění § 6
bez udání důvodů – 10 let, 1 rok zpětně evidence ÚP kdykoliv studium kdykoliv výdělečná činnost v cizině – 2 roky zpětně dobrovolnická služba – 2 roky zpětně činnost v ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele – 2 roky zpětně výkon funkce poslance Evropského parlamentu pobyt v cizině – následování manžela/ky v diplomatických službách Je možno nejdéle do dne který bezprostředně předchází vznik nároku na starobní důchod

37 DOPOJ pokračování měsíční platba v roce 2012 – 1760,- Kč
měsíční platba v roce 2013 – 1812,- Kč (osoba účastná důchodového spoření – 1942,- Kč)

38 Dokladování žádostí o důchod ze strany zaměstnavatele
potvrzení zaměstnavatele podle § 83 zákona č.582/1991 Sb., evidenční list, předložení potřebných dokladů na výzvu ČSSZ, OSSZ (došetřování dob pojištění vč. příjmů po roce 1986, v určitých případech i před rokem 1986 – mezinárodní prvek), evidenční list pro účely přepočtu výše důchodu za výkon výdělečné činnosti při pobírání důchodu ve výši 1/2 nebo celého důchodu potvrzení zaměstnavatele podle § 83 a evidenční list při uvolňování výplaty důchodu v případě přiznání důchodu bez výplaty

39 Informativní osobní list důchodového pojištění
občan podává písemně žádost na ČSSZ, Křížová 25, , Praha uvádí rodné číslo, všechna používaná jména příjmení, adresu, na kterou žádá zaslat IOLDP Call-centrum DP ČSSZ každý pracovní dne 8-12 hodin, tel , pro složitější konzultace, důchod do roku 2015, možnost též volat do call centra DP

40 Důchody s mezinárodním prvkem
státy EU, EHS (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), Švýcarsko mezivládní smlouvy : Bosna a Hercegoina Černá Hora Chile Chorvatsko Izrael Japonsko Kanada Korea Makedonie Québec Srbsko Turecko Ukrajina USA Austrálie Moldávie Smlouva s Ruskem – pravděpodobně 3/2013

41 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín"

Podobné prezentace


Reklamy Google