Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Lidé na prvním místě … Důchodové pojištění a státy EU Mgr. Irena Tolarová vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Lidé na prvním místě … Důchodové pojištění a státy EU Mgr. Irena Tolarová vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ."— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Lidé na prvním místě … Důchodové pojištění a státy EU Mgr. Irena Tolarová vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Plzeň-město březen 2013

2 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění Důchodové pojištění v r. 2013 Koordinační nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009 • platnost od 1.5.2010 • jsou bezprostředně závazná a přímo aplikovatelná ve všech 27 členských státech EU • pro koordinaci národních systémů starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů se používá tzv. metoda dílčích důchodů • celkový důchod se skládá z jednotlivých dílčích důchodů odpovídajících době pojištění v jednotlivých státech

3 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění Důchodové pojištění v r. 2013 Základní princip: • sčítání dob pojištění pro získání nároku na dávku Nároky z důchodového pojištění: • získané pouze na základě českých dob pojištění •získané jen s přihlédnutím k zahraniční době pojištění

4 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění Důchodové pojištění v r. 2013 Nároky získané na základě českých dob pojištění: 1.výpočet důchodu výhradně podle českých právních předpisů •(doba před 1.1.1996 získaná podle cizích předpisů se vylučuje) 2.výpočet důchodu podle článku 52 Nařízení 883/2004 (tzv. teoretická výše) • dílčí důchod = teoretická výše důchodu * česká doba pojištění celková doba pojištění 3.porovnání obou výpočtů = přiznání vyšší dávky

5 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění Důchodové pojištění v r. 2013 Nároky získané jen s přihlédnutím k zahraniční době pojištění: •výpočet důchodu podle článku 52 Nařízení 883/2004 = teoretická výše • dílčí důchod = teoretická výše důchodu * česká doba pojištění celková doba pojištění

6 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění Důchodové pojištění v r. 2013 Doby pojištění nebo bydlení kratší než 1 rok: • instituce členského stánu není povinna přiznat dávku – pokud doba pojištění nedosahuje jednoho roku • další členské státy, ve kterých byl žadatel pojištěn, převezmou doby kratší než jeden rok a započítají je do celkové doby pojištění při výpočtu teoretické výše dávky

7 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění Důchodové pojištění v r. 2013 Přepočet důchodu: • osoby, kterým byl přiznán důchod z českého systému před vstupem nařízení 883/2004 v platnost • a které byly kromě ČR pojištěny rovněž v jiném členském státě • mohou požádat o přepočet důchodu podle pravidel nového nařízení

8 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění Důchodové pojištění v r. 2013 Žadatel požaduje: • důchod z ČR a současně i z některého členského státu • důchod z ČR a současně žádá o odklad přiznání starobního důchodu z některého členského státu • pouze český důchod s tím, že důchod v jiném členském státu byl již přiznán • pouze důchod z jiného členského státu s tím, že v ČR byl již důchod přiznán

9 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění Důchodové pojištění v r. 2013 Žadatel požaduje: • přiznání dávek podmíněných nepříznivým zdravotním stavem • v ČR jde o invaliditu I., II. nebo III. st. • instituce členského státu posuzuje zdravotní stav žadatele – výlučně podle svých právních předpisů

10 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění Důchodové pojištění v r. 2013 Žadatel pracoval v ČR a v zemích EU: •požádá běžným způsobem o český důchod – žádost bude sepsána na příslušné OSSZ •kontaktní pracovník vyplní všechny přílohy potřebné k žádosti důchod s mezinárodním prvkem •nemusí žádat sám zahraniční instituci, protože ČSSZ se na ní obrátí a zajistí, aby nárok byl řádně uplatněn ve všech členských státech •rozhodnutí obdrží jak od ČSSZ, tak i od všech zahraničních pojišťovacích institucí •český důchod bude obvyklým způsobem vyplácet ČSSZ, důchody z jiných členských států budou vyplácet tamní pojišťovny podle svých pravidel

11 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění Důchodové pojištění v r. 2013 Důchodové pojištění zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění poskytují se tyto důchody: • starobní • invalidní • vdovský a vdovecký • sirotčí

12 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Starobní důchod Důchodové pojištění v r. 2013 Starobní důchod • odst. 1 – starobní důchod při dosažení důchodového věku • odst. 2 – „poměrný“ starobní důchod • odst. 3 – starobní důchod při získání 30ti let pojištění • odst. 4 – starobní důchod při splnění podmínek nároku na invalidní důchod

13 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Starobní důchod Důchodové pojištění v r. 2013 Starobní důchod před dosažením důchodového věku • získání potřebné doby pojištění • pokud důchodový věk pojištěnce činí alespoň 63 let – vzniká nárok nejdříve dosažením věku 60ti let • je-li důchodový věk nižší než 63 let – nárok vzniká nejdříve ode dne, od kterého chybí do důchodového věku nejvýše 3 roky

14 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Starobní důchod Důchodové pojištění v r. 2013 Starobní důchod před dosažením důchodového věku výše procentní výměry se snižuje za každých, i započatých 90 kalendářních dnů • o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů • o 1,2 % výpočtového základu za období od 361. do 720. kalendářního dne • o 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

15 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Invalidní důchod Důchodové pojištění v r. 2013 Podmínky nároku na invalidní důchod pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65ti let stal se invalidním a získal potřebnou dobu pojištění x stal se invalidním následkem pracovního úrazu •nejméně o 35 %, nejvíce o 49 % - invalidita I. stupně •nejméně o 50 %, nejvíce o 69 % - invalidita II. stupně •nejméně o 70 % - invalidita III. stupně

16 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Invalidní důchod Důchodové pojištění v r. 2013 Invalidní důchod v mimořádných případech nárok má osoba, která: •dosáhla alespoň 18. roku věku a má trvalý pobyt na území ČR •je invalidní pro invaliditu třetího stupně •a tato invalidita vznikla před dosažením 18. roku věku •nebo jde o omezení tělesných, smyslových nebo duševních schopností, které má za následek neschopnost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění

17 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Invalidní důchod Důchodové pojištění v r. 2013 Změna stupně invalidity •změnu konstatuje posudkový lékař LPS •snížení nebo zvýšení důchodu provede ČSSZ automaticky z moci úřední •přepočtem procentní výměry důchodu

18 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Invalidní důchod Důchodové pojištění v r. 2013 Přeměna invalidního důchodu na starobní •nárok na invalidní důchod zaniká dnem, kdy pojištěnec dosáhne věku 65ti let •řízení o přeměně invalidního důchodu na starobní důchod se zahajuje z moci úřední

19 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pozůstalostní důchod Důchodové pojištění v r. 2013 Vdovský a vdovecký důchod • vdova, vdovec má nárok na důchod po manželovi (manželce) – pokud byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod • důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela (manželky) • po uplynutí jednoho roku od úmrtí náleží výplata, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky

20 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pozůstalostní důchod Důchodové pojištění v r. 2013 Sirotčí důchod • má nárok nezaopatřené dítě, zemřel-li – rodič, osvojitel dítěte nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů a dítě na ní bylo převážně odkázáno výživou • nezaopatřené dítě - je dítě do ukončení povinné školní docházky a poté nejpozději do 26ti let, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, nebo se nemůže připravovat pro nemoc či úraz nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost

21 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řízení ve věcech důchodového pojištění Důchodové pojištění v r. 2013 Podávání žádosti o dávky • žádosti o dávky důchodového pojištění sepisuje s občany příslušná okresní správa sociálního zabezpečení • za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o důchod, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci • žádost lze podat nejdříve 4 měsíce přede dnem, od něhož je dávka požadována

22 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Rozhodnutí a námitkové řízení Důchodové pojištění v r. 2013 Rozhodnutí • rozhodnutí se vydává písemně a doručuje se do vlastních rukou rozhodnutí o invalidním důchodu musí obsahovat zákonem stanovené údaje: • o jaký stupeň invalidity se jedná • den vzniku invalidity nebo den, od něhož došlo ke změně stupně invalidity • procentní míru poklesu pracovní schopnosti pojištěnce • údaj o tom, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek • označení orgánu, který posouzení provedl a datum tohoto posouzení • event. jde-li o pracovní úraz nebo nemoc z povolání

23 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Rozhodnutí a námitkové řízení Důchodové pojištění v r. 2013 Námitky • proti rozhodnutí lze jako řádný opravný prostředek podat písemné námitky (do 30ti dnů) • absolvování námitkového řízení je nezbytným předpokladem pro případné pozdější podání správní žaloby

24 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Vyplácení důchodů Důchodové pojištění v r. 2013 Vyplácení důchodů do členských států EU (EHP): • na adresu příjemce v jiném členském státě UE (EHP) • osobní účet příjemce u peněžního ústavu v členském státě EU (EHS) • na účet příjemce, popř. účet manžela/manželky u peněžního ústavu (banky) v ČR v ČR: • v hotovosti na adresu příjemce prostřednictvím České pošty • na vlastní účet, popř. účet manžela/manželky u peněžního ústavu v ČR

25 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Děkuji za pozornost Mgr. Irena Tolarová vedoucí oddělení důchodového pojištění Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň-město telefon: 377 486 200 e-mail: irena.tolarova@cssz.cz


Stáhnout ppt "ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Lidé na prvním místě … Důchodové pojištění a státy EU Mgr. Irena Tolarová vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google