Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důchodové pojištění a státy EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důchodové pojištění a státy EU"— Transkript prezentace:

1 Důchodové pojištění a státy EU
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění a státy EU Mgr. Irena Tolarová vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Plzeň-město březen 2013 Lidé na prvním místě …

2 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Důchodové pojištění Koordinační nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/ a 987/2009 platnost od jsou bezprostředně závazná a přímo aplikovatelná ve všech 27 členských státech EU pro koordinaci národních systémů starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů se používá tzv. metoda dílčích důchodů celkový důchod se skládá z jednotlivých dílčích důchodů odpovídajících době pojištění v jednotlivých státech Důchodové pojištění v r. 2013

3 sčítání dob pojištění pro získání nároku na dávku
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění Základní princip: sčítání dob pojištění pro získání nároku na dávku Nároky z důchodového pojištění: získané pouze na základě českých dob pojištění získané jen s přihlédnutím k zahraniční době pojištění Důchodové pojištění v r. 2013

4 Nároky získané na základě českých dob pojištění:
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění Nároky získané na základě českých dob pojištění: výpočet důchodu výhradně podle českých právních předpisů (doba před získaná podle cizích předpisů se vylučuje) výpočet důchodu podle článku 52 Nařízení 883/2004 (tzv. teoretická výše) dílčí důchod = teoretická výše důchodu * česká doba pojištění celková doba pojištění porovnání obou výpočtů = přiznání vyšší dávky Důchodové pojištění v r. 2013

5 Nároky získané jen s přihlédnutím k zahraniční době pojištění:
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění Nároky získané jen s přihlédnutím k zahraniční době pojištění: výpočet důchodu podle článku 52 Nařízení 883/2004 = teoretická výše dílčí důchod = teoretická výše důchodu * česká doba pojištění celková doba pojištění Důchodové pojištění v r. 2013

6 Doby pojištění nebo bydlení kratší než 1 rok:
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění Doby pojištění nebo bydlení kratší než 1 rok: instituce členského stánu není povinna přiznat dávku – pokud doba pojištění nedosahuje jednoho roku další členské státy, ve kterých byl žadatel pojištěn, převezmou doby kratší než jeden rok a započítají je do celkové doby pojištění při výpočtu teoretické výše dávky Důchodové pojištění v r. 2013

7 a které byly kromě ČR pojištěny rovněž v jiném členském státě
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění Přepočet důchodu: osoby, kterým byl přiznán důchod z českého systému před vstupem nařízení 883/2004 v platnost a které byly kromě ČR pojištěny rovněž v jiném členském státě mohou požádat o přepočet důchodu podle pravidel nového nařízení Důchodové pojištění v r. 2013

8 důchod z ČR a současně i z některého členského státu
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění Žadatel požaduje: důchod z ČR a současně i z některého členského státu důchod z ČR a současně žádá o odklad přiznání starobního důchodu z některého členského státu pouze český důchod s tím, že důchod v jiném členském státu byl již přiznán pouze důchod z jiného členského státu s tím, že v ČR byl již důchod přiznán Důchodové pojištění v r. 2013

9 přiznání dávek podmíněných nepříznivým zdravotním stavem
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění Žadatel požaduje: přiznání dávek podmíněných nepříznivým zdravotním stavem v ČR jde o invaliditu I., II. nebo III. st. instituce členského státu posuzuje zdravotní stav žadatele – výlučně podle svých právních předpisů Důchodové pojištění v r. 2013

10 Žadatel pracoval v ČR a v zemích EU:
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění Žadatel pracoval v ČR a v zemích EU: požádá běžným způsobem o český důchod – žádost bude sepsána na příslušné OSSZ kontaktní pracovník vyplní všechny přílohy potřebné k žádosti důchod s mezinárodním prvkem nemusí žádat sám zahraniční instituci, protože ČSSZ se na ní obrátí a zajistí, aby nárok byl řádně uplatněn ve všech členských státech rozhodnutí obdrží jak od ČSSZ, tak i od všech zahraničních pojišťovacích institucí český důchod bude obvyklým způsobem vyplácet ČSSZ, důchody z jiných členských států budou vyplácet tamní pojišťovny podle svých pravidel Důchodové pojištění v r. 2013

11 zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Důchodové pojištění Důchodové pojištění zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění poskytují se tyto důchody: starobní invalidní vdovský a vdovecký sirotčí Důchodové pojištění v r. 2013

12 odst. 1 – starobní důchod při dosažení důchodového věku
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Starobní důchod Starobní důchod odst. 1 – starobní důchod při dosažení důchodového věku odst. 2 – „poměrný“ starobní důchod odst. 3 – starobní důchod při získání 30ti let pojištění odst. 4 – starobní důchod při splnění podmínek nároku na invalidní důchod Důchodové pojištění v r. 2013

13 Starobní důchod před dosažením důchodového věku
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Starobní důchod Starobní důchod před dosažením důchodového věku získání potřebné doby pojištění pokud důchodový věk pojištěnce činí alespoň 63 let – vzniká nárok nejdříve dosažením věku 60ti let je-li důchodový věk nižší než 63 let – nárok vzniká nejdříve ode dne, od kterého chybí do důchodového věku nejvýše 3 roky Důchodové pojištění v r. 2013

14 Starobní důchod před dosažením důchodového věku
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Starobní důchod Starobní důchod před dosažením důchodového věku výše procentní výměry se snižuje za každých, i započatých 90 kalendářních dnů o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů o 1,2 % výpočtového základu za období od 361. do 720. kalendářního dne o 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne Důchodové pojištění v r. 2013

15 Podmínky nároku na invalidní důchod
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Invalidní důchod Podmínky nároku na invalidní důchod pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65ti let stal se invalidním a získal potřebnou dobu pojištění x stal se invalidním následkem pracovního úrazu nejméně o 35 %, nejvíce o 49 % - invalidita I. stupně nejméně o 50 %, nejvíce o 69 % - invalidita II. stupně nejméně o 70 % - invalidita III. stupně Důchodové pojištění v r. 2013

16 Invalidní důchod v mimořádných případech
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Invalidní důchod Invalidní důchod v mimořádných případech nárok má osoba, která: dosáhla alespoň 18. roku věku a má trvalý pobyt na území ČR je invalidní pro invaliditu třetího stupně a tato invalidita vznikla před dosažením 18. roku věku nebo jde o omezení tělesných, smyslových nebo duševních schopností, které má za následek neschopnost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění Důchodové pojištění v r. 2013

17 Změna stupně invalidity
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Invalidní důchod Změna stupně invalidity změnu konstatuje posudkový lékař LPS snížení nebo zvýšení důchodu provede ČSSZ automaticky z moci úřední přepočtem procentní výměry důchodu Důchodové pojištění v r. 2013

18 Přeměna invalidního důchodu na starobní
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Invalidní důchod Přeměna invalidního důchodu na starobní nárok na invalidní důchod zaniká dnem, kdy pojištěnec dosáhne věku 65ti let řízení o přeměně invalidního důchodu na starobní důchod se zahajuje z moci úřední Důchodové pojištění v r. 2013

19 Vdovský a vdovecký důchod
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pozůstalostní důchod Vdovský a vdovecký důchod vdova, vdovec má nárok na důchod po manželovi (manželce) – pokud byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela (manželky) po uplynutí jednoho roku od úmrtí náleží výplata, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky Důchodové pojištění v r. 2013

20 Pozůstalostní důchod Sirotčí důchod
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pozůstalostní důchod Sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, zemřel-li – rodič, osvojitel dítěte nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů a dítě na ní bylo převážně odkázáno výživou nezaopatřené dítě - je dítě do ukončení povinné školní docházky a poté nejpozději do 26ti let, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, nebo se nemůže připravovat pro nemoc či úraz nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost Důchodové pojištění v r. 2013

21 Řízení ve věcech důchodového pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řízení ve věcech důchodového pojištění Podávání žádosti o dávky žádosti o dávky důchodového pojištění sepisuje s občany příslušná okresní správa sociálního zabezpečení za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o důchod, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci žádost lze podat nejdříve 4 měsíce přede dnem, od něhož je dávka požadována Důchodové pojištění v r. 2013

22 Rozhodnutí a námitkové řízení
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Rozhodnutí a námitkové řízení Rozhodnutí rozhodnutí se vydává písemně a doručuje se do vlastních rukou rozhodnutí o invalidním důchodu musí obsahovat zákonem stanovené údaje: o jaký stupeň invalidity se jedná den vzniku invalidity nebo den, od něhož došlo ke změně stupně invalidity procentní míru poklesu pracovní schopnosti pojištěnce údaj o tom, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek označení orgánu, který posouzení provedl a datum tohoto posouzení event. jde-li o pracovní úraz nebo nemoc z povolání Důchodové pojištění v r. 2013

23 Rozhodnutí a námitkové řízení
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Rozhodnutí a námitkové řízení Námitky proti rozhodnutí lze jako řádný opravný prostředek podat písemné námitky (do 30ti dnů) absolvování námitkového řízení je nezbytným předpokladem pro případné pozdější podání správní žaloby Důchodové pojištění v r. 2013

24 do členských států EU (EHP):
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Vyplácení důchodů Vyplácení důchodů do členských států EU (EHP): na adresu příjemce v jiném členském státě UE (EHP) osobní účet příjemce u peněžního ústavu v členském státě EU (EHS) na účet příjemce, popř. účet manžela/manželky u peněžního ústavu (banky) v ČR v ČR: v hotovosti na adresu příjemce prostřednictvím České pošty na vlastní účet, popř. účet manžela/manželky u peněžního ústavu v ČR Důchodové pojištění v r. 2013

25 Děkuji za pozornost Mgr. Irena Tolarová
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Děkuji za pozornost Mgr. Irena Tolarová vedoucí oddělení důchodového pojištění Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň-město telefon:


Stáhnout ppt "Důchodové pojištění a státy EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google