Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důchodové pojištění I. 22. 10. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důchodové pojištění I. 22. 10. 2013."— Transkript prezentace:

1 Důchodové pojištění I.

2 Osnova přednášky Prameny práva Pojem a účel důchodového pojištění
Principy důchodového pojištění Důchodové právní vztahy Osobní rozsah důchodového pojištění Základní pojmy Dávková formule Druhy důchodů – starobní důchod

3 Prameny práva Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění Vyhláška č. 28/2012 Sb., o dalším studiu Nařízení č. 324/2012 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011… Vyhláška č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity

4 Pojem podsystém sociálního pojištění
dlouhodobá nebo trvalá sociální událost stáří (důchodový věk), invalidita a smrt živitele způsobující trvalou ztrátu pracovní schopnosti nebo její podstatné omezení financování důchodového pojištění

5 Principy a zásady důchodového pojištění
všeobecnost jednotnost zásluhovost sociální solidarita dynamičnost garance zachování nabytých práv soudní ochrana

6 Rozvržení důchodového systému v ČR
I. pilíř – povinné (základní) pojištění II. pilíř – důchodové spoření III. pilíř – doplňkové penzijní spoření předmětem přednášek bude I. pilíř

7 Důchodové právní vztahy
POJISTNÉ (vznikají na základě právních skutečností) obligatorní, fakultativní, kombinované DÁVKOVÉ (vznikají na základě sociálních událostí + zákonem stanovených podmínek) = důchodové schéma originární, derivativní

8 Subjekty pojištěnec stát zaměstnavatel

9 Osobní rozsah Osoby povinně pojištěné vykonávající pracovní činnost [§ 5 odst. 1 písm. a) – d), f) – l), v) – y), a odst. 2, 3] doba pojištění Osoby povinně pojištěné nevykonávající pracovní činnost [§ 5 odst. 1 písm. m)- u)] náhradní doba pojištění Osoby samostatně výdělečně činné (§ 9) Osoby dobrovolně účastné na DP skupina osob dle § 6 odst. 1 skupina osob dle § 6 odst. 2

10 Doba pojištění § 11, 13 odst. 1 po doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až l) a v) až x) a odst. 2, za kterou bylo v ČR zaplaceno pojistné a § 6 (dobrovolná účast na pojištění), za kterou bylo v ČR zaplaceno pojistné, i doby zaměstnání získané před podle předpisů platných před tímto dnem, s výjimkou doby studia po 18. roku věku

11 Náhradní doba pojištění § 12, 13 odst. 2
po doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. m) až u) musela být získána na území ČR (s výjimkou péče o dítě) a doba pojištění trvala aspoň jeden rok, i náhradní doby získané před podle předpisů platných před tímto dnem, doba pobírání důchodu za výsluhu let a doba studia před podle tehdy platných předpisů, a to po dobu prvních šesti let studia po dosažení 18 let.

12 obě doby se pro vznik nároku na důchod a jeho výši hodnotí stejně, pokud není v zákoně stanoveno jinak kryjí-li se navzájem, započte se do celkové doby pojištění ta, která je pro pojištěnce příznivější celková délka doby pojištění se promítne do procentní výše důchodu

13 OSVČ § 9, §10 Vedlejší samostatná výdělečná činnost
(obligatorní za podmínky, že čistý příjem za kal. rok přesáhl rozhodnou částku, jinak jde o fakultativní vztah podmíněný podáním přihlášky) X Hlavní samostatná výdělečná činnost (vždy obligatorní důchodové pojištění)

14 VSVČ (§ 9 odst. 6 a 7) SVČ se považuje za vedlejší v těch kal. měsících, kdy po celý měsíc byla vykonávána SVČ a zároveň trvala jedna z těchto skutečností: v kal. roce je vykonáváno zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění zaměstnanců = vazba na NP! Existuje nárok na výplatu ID, či byl přiznán SD Existuje nárok na rodičovský příspěvek nebo PPvM nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu nebo péče o osobu závislou na péči Osoba vykonávala vojenskou službu Osoba byla nezaopatřeným dítětem podle § 20 odst. 3 písm. a) x účast na nemocenském pojištění OSVČ

15 Základní pojmy dítě a nezaopatřené dítě (§ 20)
dítě vlastní osvojené převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů soustavná příprava na budoucí povolání (§ 21 – § 23) osoba blízká (§ 24) pracovní úraz a nemoc z povolání (§ 25) dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (§ 26) výdělečná činnost (§ 27)

16 Nezaopatřené dítě (§ 20 odst. 3 až 5)
vždy dítě do skončení povinné školní docházky, poté max. do 18. roku věku – evidence na úřadu práce bez nároku na podporu nebo max. do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nemůže se soustavně připravovat nebo vykonávat výdělečnou činnosti (nemoc nebo úraz), nebo z důvodu DNZS je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost

17 Soustavná příprava na budoucí povolání (§ 21 až § 23)
studium na SŠ, VŠ v ČR mimo dálkové, distanční, kombinované studium + VČ nebo pobírání podpory v nezaměstnanosti po dobu vojenské služby, služebního poměru studium v cizině postavené na roveň studia v ČR studium v rámci přípravy pro zaměstnání osob se zdravotním postižením

18 Důchodové schéma = Souhrn podmínek vzniku nároku na dávky důchodového pojištění

19 Výpočet důchodů = dávková formule
= matematický postup, kterým se stanoví výpočtový základ pro vyměření důchodové dávky a její samotné vyměření Důchodová dávka se skládá ze základní výměry a procentní výměry (promítá se zásada zásluhovosti)

20 Pojmy pro výpočet dávky
Rozhodné období Vyměřovací základ Roční vyměřovací základ Všeobecný vyměřovací základ Přepočítací koeficient Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu Osobní vyměřovací základ Vyloučená doba Výpočtový základ Redukční hranice

21 Základní výměra stanovená zákonem 9 % průměrné mzdy r. 2013: 2.330 Kč
Co je to „průměrná mzda“? – § 23b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb.

22 Procentní výměra Z osobního vyměřovacího základu zjistíme výpočtový základ tak, že jej redukujeme pomocí tří redukčních hranic, od r dvou redukčních hranic (§ 15) Z takto zjištěného výpočtového základu určíme výši procentní výměru důchodu, a to tak, že počet let doby pojištění násobíme určitým procentem z výpočtového základu závislá na počtu odpracovaných let a příjmech

23 Druhy důchodů Starobní Invalidní Vdovský a vdovecký Sirotčí

24 Starobní důchod důchodové schéma: důchodový věk
potřebná doba pojištění (čekací doba) – celková doba trvání pojistných důchodových vztahů další kvalifikované právní skutečnosti

25 Starobní důchod – typy – důchodová schémata
řádný (§ 29 odst ) důchodový věk a 25 – 35 let doby pojištění věk dle § 29/2 a 15 – 20 let doby pojištění DV po let 65 let nebo vyšší DV + § 38 65 let nebo vyšší DV + § 61b předčasný (§ 31) doba pojištění dle § 29/1 nebo 3 nejdříve 3 roky před dosažením DV (< 63 let) nebo 5 let před DV (≥ 63 let) + věk alespoň 60 let

26 Určení důchodového věku § 32
pojištěnci narození před rokem 1936 = muži 60 let, ženy 53 – 57 let dle počtu vychovaných dětí pojištěnci narození 1936 – 1977 = dle přílohy zákona pojištěnci narození po roce 1977 = 67 let + 2 kal. měsíce za každý rok do roku narození výchova dítěte: § 32 odst. 4 + § 4 vyhlášky

27 Trocha statistiky… Trend zvyšování odchodu do důchodu je v celé EU
V Evropě je zvykem šetřit si na penzi ve fondech Rozdíl mezi průměrnou mzdou a důchodem se zvětšuje (počet důchodců roste a roste i jejich věk dožití) = řešením je zvyšování důchodového věku předčasný odchod do důchodu = dostanete nižší důchod, ale celý život jste si šetřili třeba v penzijních fondech, takže vám nižší výše předčasného důchodu nevadí

28 Výše starobního důchodu § 33, § 34
základní výměra Kč procentní výměra z VýpZ podle doby pojištění do vzniku nároku na důchod a po jeho vzniku za každý celý rok doby pojištění do vzniku nároku se počítá 1,5 % VýpZ měsíčně x doba účasti na důchodovém spoření (1,2 %) minimální výše 770 Kč za výdělečnou činnost po nároku se procentní výměra zvyšuje: za každých 90 KD o 1,5 % VýpZ za každých 180 KD při současném pobírání starobního důchodu v poloviční výši o 1,5 % VýpZ za každých 360 KD při současném pobírání starobního důchodu v plné výši o 0,4 % VýpZ (po dvou letech)

29 Výše předčasného starobního důchodu (§ 36)
procentní výměra se snižuje za každých i započatých 90 KD, které chybí do dosažení důchodového věku: 0,9 % (prvních 360 KD), 1,2 % (361 – 720 KD), 1,5 % (od 721. KD).


Stáhnout ppt "Důchodové pojištění I. 22. 10. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google