Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora v nezaměstnanosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora v nezaměstnanosti"— Transkript prezentace:

1 Podpora v nezaměstnanosti
Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.Pokud uchazeč o zaměstnání onemocní v šesti týdnech po ukončení pracovního poměru, nemocenské dávky vyplácí bývalý zaměstnavatel. Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba: → přípravy osoby se zdravotním postižením k práci → pobírání plného invalidní ho důchodu → výkonu vojenské základní ( náhradní ) služby → výkonu civilní služby → osobní péče o dítě do 4 let nebo o dítě do 18 let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči → osobní péče o převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo částečně bezmocnou fyzickou osobu starší 80 let → výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby

2 Uchazeč o zaměstnání je povinen osvědčit úřadu práce skutečnosti a jejich změny rozhodné pro přiznání podpory v nezaměstnanosti a změny těchto skutečností ohlašovat nejpozději do 8 kalendářních dnů je povinen předložit úřadu práce zejména doklady, osvědčující následující skutečnosti: ● potvrzení o době zaměstnání ( náhradní doby, doby pojištění v délce 25 a 30 roků) ● potvrzení o průměrném měsíčním čistém výdělku od posledního zaměstnavatele.Osoby samostatně výdělečně činné doloží potvrzení z OSSZ o posledním vyměřovacím základu pro účely důchodového pojištění. Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek ode dne podání písemné žádosti o podporu v nezaměstnanosti. V případě, že uchazeč o zaměstnání požádá o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností uvedených v §25 odst. 1 nebo činností, které jsou podle §41 odst. 3 považovány za náhradní doby zaměstnání, přizná se podpora v nezaměstnanosti ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo uvedených činností.

3 Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci se neposkytuje po dobu:
Nedoloží-li uchazeč celkovou dobu účasti na důchodovém pojištění je možné tuto dobu dokladovat do 6 měsíců ode dne podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Hmotné zabezpečení se vyplácí v měsíčních splátkách pozadu. Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci se neposkytuje po dobu: → poskytování starobního důchodu → poskytování dávek nemocenského pojištění → vazby → úmyslného maření součinnosti s úřadem práce → kdy uchazeč o zaměstnání odmítne bez vážných osobních nebo rodinných důvodů nastoupit do vhodného zaměstnání nebo rekvalifikaci

4 Do podpůrčí doby se započítává doba, po kterou byl uchazeč o zaměstnání vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání ( výjimku tvoří zdravotní důvody) v délce 3 měsíců ode dne vyřazení. V uvedených případech se podpora v nezaměstnanosti nebo rekvalifikaci rozhodnutím zastaví. Vážné důvody jsou vymezeny v § 5 písm. c)zákona č.435/2004 o zaměstnanosti Sb.Jsou to např. důvody: - - péče o dítě do 4 let věku - - péče o dlouhodobě zdravotně těžce postižené dítě do 18 let věku - - docházce dítěte do předškolního a školního zařízení atd.

5 Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních třech letech před zařazením do evidence neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby nastoupil do zaměstnání nebo vykonával výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti po dobu alespoň 3 měsíců , má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu.Jestliže byla tato doba kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby.Současně musí být splněna podmínka celkové doby zaměstnání v posledních třech letech v délce 12 měsíců. Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních třech letech před zařazením do evidence uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby nastoupil do zaměstnání nebo vykonával samostatnou výdělečnou činnost zakládají povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a to po dobu alespoň 6 měsíců. Současně musí být splněna podmínka odpracování 12 měsíců v posledních třech letech.

6 Byla-li uchazeči o zaměstnání jeho zaviněním podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci přiznána a poskytována neprávem nebo ve vyšší částce, než skutečně náležela, zejména proto, že uchazeč o zaměstnání zamlčel nebo nesprávně uvedl některou rozhodnou skutečnost nebo nesplnil svou oznamovací povinnost, je uchazeč o zaměstnání povinen částky neprávem vyplacené vrátit. nárok na vrácení podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci nebo jejich splátek poskytnutých neprávem nebo v nesprávné výši zaniká uplynutím 5 let ode dne, od kterého nenáležela vůbec nebo v poskytnuté výši. Zjistí-li se dodatečně, že podpora v nezaměstnanosti byla uchazeči neprávem odepřena nebo poskytována v nižší částce, než v jaké náležela anebo přiznána od pozdějšího dne , než od kterého náležela, dodatečně se přizná a doplatí.


Stáhnout ppt "Podpora v nezaměstnanosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google