Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Úřad práce České republiky zřizuje zákon č. 73/2011 Sb (zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů). Účinnost zákona je od 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Úřad práce České republiky zřizuje zákon č. 73/2011 Sb (zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů). Účinnost zákona je od 1."— Transkript prezentace:

1

2  Úřad práce České republiky zřizuje zákon č. 73/2011 Sb (zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů). Účinnost zákona je od 1. 4. 2011. Datem účinnosti se zrušují původní (okresní) úřady práce zřízené podle zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.). Veškeré úkoly v oblastech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory a dalších přebírá Úřad práce České republiky (dále jen Úřad práce).  Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností. Úřad práce je účetní jednotkou.

3  Organizačně je Úřad práce členěn na generální ředitelství a krajské pobočky. Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle zákona č. 347/1997 Sb. Krajské pobočky se dále člení na kontaktní pracoviště. Kontaktní pracoviště vznikla reorganizací původních úřadů práce a jejich kontaktních míst. Pokud Úřad práce určí, mohou být některé úkony vůči němu činěny prostřednictvím pověřeného kontaktního místa veřejné správy. Úřad práce může naopak sám některé úkony činit prostřednictvím pověřeného kontaktního místa veřejné správy.generální ředitelstvíkrajské pobočky

4  Politika zaměstnanosti  ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,  státní sociální podpora  hmotná nouze  udělování a odnímání povolení právnickým nebo fyzickým osobám ke zprostředkování zaměstnání (agentury práce).

5  Uchazeč o zaměstnání (viz dále)  Zájemcem o zaměstnání se může stát fyzická osoba, která ◦ má zájem o zprostředkování zaměstnání a ◦ za tímto účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání.

6  Uchazečem o zaměstnání se může stát fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce, v jehož správním obvodu má bydliště, a splňuje zákonem stanovené podmínky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání (ke stažení Žádost o zprostředkování zaměstnání.)Žádost o zprostředkování zaměstnání Bydlištěm se rozumí:  u státního občana ČR adresa místa trvalého pobytu na území ČR  u cizince, který je občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem anebo rodinným příslušníkem občana ČR, adresa trvalého nebo přechodného pobytu na území ČR, a pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území ČR obvykle zdržuje  u cizince, který není občanem EU ani jeho rodinným příslušníkem anebo rodinným příslušníkem občana ČR, adresa místa trvalého pobytu na území ČR.

7  v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, s výjimkou tzv. nekolidujícího zaměstnání (pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy,)  osobou samostatně výdělečně činnou  společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným, komanditistou komanditní společnosti, společníkem veřejné obchodní společnosti, členem představenstva akciové společnosti, členem dozorčí rady  členem družstva,  soudcem, poslancem nebo senátorem Parlamentu, členem zastupitelstva územního samosprávného celku, je-li odměňován jako uvolněný člen zastupitelstva, prezidentem republiky, členem vlády, prezidentem, viceprezidentem nebo členem Nejvyššího kontrolního úřadu, Veřejným ochráncem práv nebo zástupcem Veřejného ochrance práv, ředitelem Bezpečnostní informační služby, členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů nebo členem Rady Českého telekomunikačního úřadu, finančním arbitrem nebo zástupcem finančního arbitra,  pěstounem vykonávajícím pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče nebo pěstounem, kterému je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna  výdělečně činná v cizině,  fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání;

8  Je-li uznána dočasně neschopnou práce  Pobírá-li peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu  je invalidní ve třetím stupni  vykonává trest odnětí svobody, vykonává ochranné opatření zabezpečovací detenci nebo je ve vazbě  neposkytne úřadu práce identifikační údaje  neposkytne souhlas se zpracováním osobních údajů.

9  Pokud fyzická osoba bez vážného důvodu ukončí sama nebo na základě dohody se zaměstnavatelem vhodné zaměstnání zprostředkované úřadem práce,  Pokud zaměstnavatel s fyzickou osobou ukončí vhodné zaměstnání zprostředkované úřadem práce z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.  V těchto případech může být fyzická osoba zařazena na základě nové písemné žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání po uplynutí 6 měsíců ode dne sjednaného jako den nástupu do zaměstnání, zprostředkovaného úřadem práce.

10  na zprostředkování zaměstnání, tj. na vyhledávání vhodného zaměstnání, poradenství a poskytování informací o pracovních příležitostech  na podporu v nezaměstnanosti při splnění zákonem stanovených podmínek  na zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, pokud ji potřebuje  na pracovní rehabilitaci, pokud je osobou se zdravotním postižením. Vhodným zaměstnáním je zaměstnání  které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,  jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby,  které je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce a  které odpovídá zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání a pokud možno jeho kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání. V případě osob nezaměstnaných déle než 1 rok se podmínky zpřísňují.

11  poskytovat úřadu práce potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a řídit se jeho pokyny (např. projednat doporučené zaměstnání ve lhůtě stanovené úřadem práce, dostavit se na úřad práce ve stanoveném termínu, poskytnout součinnost při vypracování IAP, jeho aktualizaci a vyhodnocování, a to v termínech stanovených úřadem práce, a plnit podmínky v něm stanovené),  sdělit úřadu práce údaje o svých zdravotních omezeních v rozsahu potřebném pro vyhledání vhodného zaměstnání, rekvalifikaci a pro stanovení vhodné formy pracovní rehabilitace, a dále sdělit, zda je osobou se zdravotním postižením; uplatňuje-li pracovní omezení ze zdravotních důvodů, je povinen je doložit lékařským posudkem registrujícího praktického lékaře  podrobit se na žádost úřadu práce vyšetření za účelem posouzení svého zdravotního stavu a vydání lékařského posudku, pokud žádá o zabezpečení pracovní rehabilitace, poskytnutí příspěvku na vytvoření chráněného pracovního místa, uvádí zdravotní důvody, které mu brání v plnění povinností uchazeče o zaměstnání nebo v nástupu na rekvalifikaci, nebo pokud jde o posouzení vhodnosti doporučeného zaměstnání z hlediska jeho zdravotní způsobilosti  oznámit úřadu práce výkon nekolidujícího zaměstnání bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti. Ve lhůtě stanovené úřadem práce je povinen dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny.  oznámit úřadu práce nejpozději do 8 kalendářních dnů změny skutečností rozhodných pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, které osvědčil v žádosti o zprostředkování zaměstnání, důvody, pro které se nedostavil na úřad práce ve stanoveném termínu, a změnu bydliště v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.

12  nástupu do zaměstnání na základě oznámení uchazeče o zaměstnán, a to nejpozději do 8 kalendářních dnů,  doručení písemné žádosti uchazeče o zaměstnání o ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání,  nástupu výkonu trestu odnětí svobody, nástupu výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence, následujícím po uplynutí 6 měsíců ode dne vzetí uchazeče o zaměstnání do vazby; zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, pokud úřad práce dodatečně zjistil, že uchazeč o zaměstnání nebyl způsobilý být účastníkem právních vztahů podle zákona o zaměstnanosti nebo dnem pozbytí této způsobilosti,  zrušením platnosti modré karty nebo uplynutím doby její platnosti.

13  nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a uchazeč o zaměstnání nesplní oznamovací povinnost nejpozději do 8 kalendářních dnů,  bez vážných důvodů neoznámí výkon nekolidujícího zaměstnání při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti; neoznámí osobně nebo písemně nejpozději do 8 kalendářních dnů důvody, pro které se nedostavil na úřad práce ve stanoveném termínu; neoznámí osobně nebo písemně nejpozději do 8 kalendářních dnů další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání,  není podle lékařského posudku schopen plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání  zrušil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů  vykonává nelegální práci. Dále uchazeče o zaměstnání úřad práce z evidence vyřadí rozhodnutím, jestliže bez vážných důvodů  odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání  odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci nebo neplní povinnosti související s rekvalifikací  neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci nebo vyhodnocování anebo neplní podmínky v něm stanovené  odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně v případě, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 2 měsíce,  odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu, psychologickému vyšetření,  maří součinnost s úřadem práce. V těchto případech může být uchazeč o zaměstnání znovu zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání nejdříve po uplynutí doby 6 měsíců ode dne tohoto vyřazení, a to na základě nové písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání.

14  nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,  nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,  docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,  místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,  zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání,  jiných vážných osobních důvodech, např. etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele  okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce.

15 Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který  získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců  požádal o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti  ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu. Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání  se kterým byl v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem; to platí i v případě skončení jiného pracovního poměru z obdobného důvodu,  se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem (porušení dodržování stanoveného režimu dočasně práce neschopného pojištěnce),  kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti. Pokud je tento příspěvek nižší, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve výši odpovídající rozdílu mezi podporou v nezaměstnanosti a příspěvkem

16  přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,  pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,  osobní péče o dítě ve věku do 4 let,  osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměsnátnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízko,  výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstva vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,  osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).

17  do 50 let věku - 5 měsíců  od 50 do 55 let věku - 8 měsíců  nad 55 let věku -11 měsíců

18  Činí v prvních dvou měsících podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% a po zbývající podpůrčí dobu 45%  Činí 45% po celou podpůrčí dobu, pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem Podpora v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním ukončeném zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc, pokud uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával samostatnou výdělečnou činnost.  Uchazeč o zaměstnání bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu se podpora stanoví na základě průměrné mzdy (pro rok 2012 činí 23.726,-Kč)  Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy, tj. 13.762,-Kč.  Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy, tj. 15.422,-Kč.


Stáhnout ppt " Úřad práce České republiky zřizuje zákon č. 73/2011 Sb (zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů). Účinnost zákona je od 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google