Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o příspěvku na péči

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o příspěvku na péči"— Transkript prezentace:

1 Informace o příspěvku na péči
Zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

2 Od 1. ledna 2007 došlo k zásadní změně v systému poskytování sociálních služeb a to účinností zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.), který má zásadní vliv jak na poskytovatele sociálních služeb tak na jejich uživatele. Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb (definuje druhy sociálních služeb a úhradu za jejich poskytování a formy financování) a příspěvku na péči.

3 Příspěvek na péči Příspěvek na péči je státní sociální dávkou, kterou mohou získat občané na zajištění pomoci potřebné k řešení jejich obtížné sociální situace. Tímto příspěvkem došlo ke zrušení: 1.  zvýšení důchodu pro bezmocnost (vyplácela ČSSZ Praha s důchodem) 2. příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu poskytovaný osobám pečujícím o osoby s přiznanou bezmocností nebo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči.

4 Žádost o příspěvek na péči se podává:
u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „příslušný úřad“), který následně o žádosti rozhoduje a to podle trvalého bydliště oprávněné osoby žádost se podává na předepsaném tiskopise. Musí obsahovat také označení osoby resp. poskytovatele sociálních služeb, která poskytuje nebo bude poskytovat péči, pokud je již v té době známa, způsob výplaty, nově musí obsahovat i plátce důchodu a zdravotní pojišťovnu oprávněné osoby

5 Příspěvek na péči Poskytuje se:
osobám starším jednoho roku věku závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci při úkonech péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Schopnost zvládat péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává 4 stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od lehké až po úplnou závislost. Těmto stupňům následně odpovídá také výše příspěvku v korunách.

6 Výše příspěvku Stupeň závislosti osoby do 18 let osoby nad 18 let
Stupeň I – lehká závislost ,- Kč ,-Kč Stupeň II – středně těžká závislost ,- Kč ,- Kč Stupeň III – těžká závislost ,- Kč ,- Kč Stupeň IV – úplná závislost ,- Kč ,- Kč

7 Účel příspěvku: přispět osobám, které jsou pro svou nepříznivou sociální situaci závislé na pomoci jiné osoby, na zajištění potřebné pomoci zejména prostřednictvím služeb sociální péče. Posiluje finanční soběstačnost (kupní sílu) uživatelů sociálních služeb.

8 Příspěvek na péči příspěvek na péči se pro osobu, které náleží, nepovažuje za příjem. Příjemci dávky, tj. závislé osobě, se dává možnost rozhodovat o způsobu zajištění pomoci a dále možnost hledat zdroje pomoci ve svém prostředí u  osob blízkých nebo jiných fyzických osob a u poskytovatelů sociálních služeb. Oba uvedené způsoby pomoci lze kombinovat.

9 Příspěvek na péči Pomoc může poskytovat současně více osob blízkých nebo jiných fyzických osob, avšak pouze jedné z nich (a to té, která bude pečovat v největším rozsahu) může z titulu péče o osobu závislou ve II. až IV. stupni nebo o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I. (lehká závislost) být započtena tato doba péče jako náhradní doba pro účely důchodového zabezpečení.To platí i pro zdravotní pojištění. Potvrzení prokazující dobu péče pro účely hmotné nouze, zaměstnanosti, zdravotního a důchodového pojištění vydá pečujícím osobám obecní úřad, který příspěvek poskytuje. Pečující osoba může být zaměstnaná, být v evidenci úřadu práce, studovat, apod. Podstatné je jen zajištění potřeb pečované osoby.

10 Povinnosti žadatele a oprávněné osoby:
podrobit se sociálnímu šetření, které provede sociální pracovník příslušného úřadu v domácnosti žadatele. Tento vyhodnotí schopnost oprávněné osoby zvládat 36 jednotlivých úkonů při péči o vlastní osobu a schopnost zajištění soběstačnosti tak, jak jsou vymezeny v zákoně podrobit se vyšetření zdravotního stavu pro potřeby posouzení stupně závislosti, které provede lékař úřadu práce na podkladě nálezu ošetřujícího lékaře, výsledku sociálního šetření, popř. vlastního vyšetření osvědčit rozhodné skutečnosti pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu a dát úřadu písemný souhlas k jejich ověření

11 Příjemce příspěvku je povinen:
a) písemně ohlásit příslušnému úřadu do 8mi dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu b) na výzvu příslušného úřadu osvědčit rozhodné skutečnosti pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu, a to do 8 dnů ode dne doručení výzvy c) písemně ohlásit příslušnému úřadu, kdo osobě poskytuje pomoc a jakým způsobem, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o příspěvku,pokud tato skutečnost již nebyla uvedena v žádosti o příspěvek; ve lhůtě do 8 dnů je povinen písemně ohlásit také změny týkající se zajištění pomoci (na předepsaném tiskopise) d) využívat příspěvek na zajištění potřebné pomoci. Příslušný úřad bude následně kontrolovat využití příspěvku na zajištění odpovídající pomoci.

12 Osoba blízká nebo jiná fyzická osoba je povinna:
Písemně ohlásit příslušnému úřadu přijetí oprávněné osoby do ústavní péče zdravotnického zařízení, do školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, vzetí do vazby nebo nástup k výkonu trestu odnětí svobody, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, pokud tuto povinnost nemůže splnit příjemce příspěvku. Tuto povinnost má i zařízení sociálních služeb (§ 41 až 51), jestliže poskytuje oprávněné osobě pobytové sociální služby

13 Informace k přechodným ustanovením
Osobám převážně bezmocným (ve stupni II – středně těžká závislost) o něž pečuje fyzická osoba, které z tohoto důvodu náležel ke dni účinnosti tohoto zákona příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu, se poskytl příspěvek na péči ve výši odpovídající stupni III (těžká závislost). V tomto případě je omezeno jeho poskytování po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti zákona (nejdéle do ), po uplynutí této doby náleží příspěvek ve výši podle stupně závislosti stanoveného na základě kontroly posouzení zdravotního stavu.

14 Příspěvek na péči-důchodové pojištění
Důchodového pojištění jsou ze zákona účastny osoby pečující osobně o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II až IV, pokud spolu žijí v domácnosti, podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu. Doba péče je započtena i osobě, která pečuje o osobu mladší 10 let závislou na péči v I. stupni. V případě, kdy je péče poskytována více osobami, může být doba péče zohledněna jako náhradní doba pouze jedné z nich, a to osobě, která zabezpečuje péči v převážném rozsahu.

15 Upozornění Zde je nutné upozornit na skutečnost, že v případě, kdy bude pečováno o osobu, která je osobou v I. stupni závislosti starší 10ti let, nebudou pečující osoby účastny důchodového ani zdravotního pojištění.

16 Odvolací orgán: krajský úřad

17 Naše adresa Bližší informace o příspěvku na péči může občan získat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Naše nová adresa: Odbor sociálních věcí oddělení péče o těžce zdravotně postižené občany Krnovská 71 C Opava

18 Příspěvek na péči - překlopeno k 31. 12
Příspěvek na péči - překlopeno k včetně POB (celkem 2565 oprávněných osob)

19 Příspěvek na péči - nové žádosti k 31.12.2007 (celkem 1332)

20 Příspěvek na péči k 31.12.2007 - žádosti o zvýšení (celkem 832)

21 Příspěvek na péči - celkový počet vyřízených žádostí k 31. 12
Příspěvek na péči - celkový počet vyřízených žádostí k činí 2985

22 Příspěvek na péči - stupně závislosti k 31.12.2007

23 Příspěvek na péči – forma zajištění péče pro 2985 oprávněných osob

24 Děkuji za pozornost  Michaela Daníšková t.č


Stáhnout ppt "Informace o příspěvku na péči"

Podobné prezentace


Reklamy Google