Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o zaměstnanosti Novela účinná dnem 01.01.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o zaměstnanosti Novela účinná dnem 01.01.2012."— Transkript prezentace:

1 Zákon o zaměstnanosti Novela účinná dnem

2 Právní úprava zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZ“), zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících předpisů,

3 Cíl právní úpravy a státní politika zaměstnanosti
soulad s právem Evropské unie, úprava zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti, zejména zabezpečování práva na zaměstnání, uplatňování APZ, poskytování PvN a PpR, sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, opatření pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením a dalších skupin se ztíženým postavením na trhu práce, hospodaření s prostředky na politiku zaměstnanosti, poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb na trhu práce apod.,

4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace
Česká republika (tj. MPSV a Úřad práce), zaměstnavatelé a právnické a fyzické osoby a další subjekty podle zvláštních právních předpisů jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání, při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána jakákoliv diskriminace, odkaz na zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).

5 Vymezení některých pojmů
V § 5 ZoZ je uvedeno, co se pro účely tohoto zákona rozumí: identifikačními údaji, bydlištěm, vážnými důvody, soustavnou přípravou na budoucí povolání, nelegální prací, povoláním.

6 Zprostředkování zaměstnání
za podmínek stanovených ZoZ Úřad práce (resp. jednotlivé krajské pobočky Úřadu práce) a agentury práce – vzájemná spolupráce, i na základě dohody (viz dále - sdílené zprostředkování), vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly – Úřad práce a agentury práce, zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele (jiná právnická nebo fyzická osoba), který práci přiděluje a dohlíží na její provedení – pouze agentury práce, poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí – Úřad práce a agentury práce.

7 Agentura práce právnická nebo fyzická osoba, má-li povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání (vydává GŘ Úřadu práce) a sjednané pojištění pro případ svého úpadku (pouze dle § 14 odst. 1 písm. b) ZoZ), zprostředkovává zaměstnání bezplatně nebo za úhradu, včetně úhrady, při které je dosahován zisk – úhrada nesmí být požadována od fyzické osoby, které je zaměstnání zprostředkováno, vede evidence stanovené ZoZ, musí mít platné povolení – na žádost, dané přílohy, správní poplatek, činnost podléhá kontrole, nemůže dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla udělena zelená karta, modrá karta, povolení k zaměstnání anebo je osobou se zdravotním postižením.

8 Vhodné zaměstnání Nestanoví-li ZoZ jinak, je to zaměstnání:
které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jehož délka pracovní doby činí nejméně 80% stanovené týdenní pracovní doby, které je sjednáno na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce a které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání,

9 Vhodné zaměstnání uchazeč o zaměstnání, který je veden déle než 1 rok v evidenci – platí výše uvedené + délka pracovní doby musí činit nejméně 50% stanovené týdenní pracovní doby, pro uchazeče o zaměstnání, který má být umístěn na výkon veřejně prospěšných prací – i takové zaměstnání, jehož délka pracovní doby činí nejvýše 50% stanovené týdenní pracovní doby a které odpovídá zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání.

10 Uchazeč o zaměstnání fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště, zákonem stanovené podmínky, zařazena krajskou pobočkou Úřadu práce do evidence uchazečů, zařazení a vedení v evidenci nebrání – soustavná příprava na budoucí povolání, nekolidující zaměstnání, výkon nutno oznámit při podání žádosti o zprostředkování, nejpozději v den nástupu k výkonu + pravidelně dokládat výši výdělku; nesmí být překážkou pro poskytování součinnosti úřadu práce,

11 Uchazeč o zaměstnání překážkou pro zařazení a vedení v evidenci je, pokud: fyzická osoba bez vážného důvodu ukončí sama nebo na základě dohody se zaměstnavatelem vhodné zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce, nebo zaměstnavatel s fyzickou osobou ukončí vhodné zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce z důvodu porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, může být zařazen na základě nové písemné žádosti do evidence po uplynutí 6 měsíců ode dne sjednaného jako den nástupu do zaměstnání, zprostředkovaného krajskou pobočkou Úřadu práce.

12 Uchazeč o zaměstnání na žádost uchazeče lze požádat krajskou pobočku o zprostředkování zaměstnání krajskou pobočkou, v jejímž správním obvodu se z vážných důvodů zdržuje (dohoda ve lhůtě do 10 dnů, jinak GŘ Úřadu práce určí, která z krajských poboček bude tou aktivní), ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání – např. dnem, kdy nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci, a to na základě osobního nebo písemného oznámení uchazeče, doručením žádosti o ukončení evidence, nástupem VTOS, následujícím dnem po úmrtí uchazeče, vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání – formou rozhodnutí, sankční charakter, nelze zařadit do evidence 3 až 6 měsíců podle významu porušené povinnosti, nelze vydat po uplynutí 3 let ode dne, kdy nastala skutečnost bránící vedení v evidenci nebo kdy uchazeč nesplnil svou povinnost,

13 Uchazeč o zaměstnání odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání,
odmítne nastoupit dohodnutou rekvalifikaci, neplní své povinnosti v rámci rekvalifikace, neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci nebo vyhodnocování, odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně, je-li veden v evidenci nepřetržitě déle než 2 měsíce, odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu nebo psychologickému vyšetření, maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce.

14 Podpora při nezaměstnanosti
na podporu má nárok uchazeč, který v rozhodném období získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců, je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, požádal krajskou pobočku Úřadu práce o její poskytnutí a ke dni, kdy si požádal, není poživatelem starobního důchodu, ZoZ zároveň stanoví, kdo na ni nárok nemá – např. uchazeč, se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a ZP (porušení léčebného režimu), ve znění pozdějších předpisů zvlášť hrubým způsobem, o podpoře rozhodne krajská pobočka Úřadu práce, náleží při splnění podmínek ode dne podání žádosti (tiskopis),

15 Podpora při nezaměstnanosti
odstupné, odbytné nebo odchodné z posledního zaměstnání – až po uplynutí příslušné doby zákonného nároku, kompenzace, nebylo-li vyplaceno v nejbližším výplatním termínu po skončení pracovního nebo služebního poměru, zánik nároku: uplynutím podpůrčí doby, ukončením vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání , do podpůrčí doby se nezapočítává – doba, po kterou uchazeč pobíral dávky nemocenského pojištění, výkonu nekolidujícího zaměstnání, doba poskytování podpory při rekvalifikaci a vazby.

16 Obecně k podporám rozhodným obdobím pro posuzování nároku - poslední 2 roky před zařazením uchazeče do evidence, příp. náhradní doby, náleží ode dne podání písemné žádosti o podporu (PvN, PpR), požádá-li nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání či jiných uznatelných činností, přizná se PvN ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo jiných uznatelných činností, výše se stanoví % sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, zjištěného u uchazeče a používaného pro pracovně právní účely, u OSVČ – z vyměřovacího základu v rozhodném období/měsíc,

17 Obecně k podporám zaokrouhluje se na celé koruny nahoru, vyplácí se převodem na účet, v hotovosti anebo využitím platební funkce karty sociálních systémů – způsob výplaty určuje příjemce dávky, stanovena max. výše – násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku, výše podpory v nezaměstnanosti činí: 65% - první dva měsíce, 50% - další dva měsíce a 45% - po zbývající část podpůrčí doby, 45% po celou podpůrčí dobu - uchazeč bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem (nepoužije se u výpočtu výše podpory OSVČ),

18 Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání
věnována uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodu potřebují - zrušeny všechny dosavadní kategorie, nástroj – individuální akční plán (IAP) - dokument vypracovávaný krajskou pobočkou Úřadu práce za součinnosti uchazeče, obsah – zejména stanovení postupu časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče na volném trhu práce; vychází se z dosažené kvalifikace, zdravotního stavu, možností a schopností uchazeče,

19 Individuální akční plán
vypracován vždy, pokud je uchazeč v evidenci nepřetržitě déle než 5 měsíců, součinnost – tvorba, aktualizace a vyhodnocování IAP, v termínech stanovených Úřadem práce a plnění podmínek v plánu krajskou pobočkou Úřadu práce stanovených, uchazeč o zaměstnání může požádat Úřad práce o vypracování individuálního akčního plánu kdykoliv v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.

20 Volná pracovní místa nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zamýšlí zaměstnavatel získat zaměstnance nebo je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce, zaměstnavatel může oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku – vypadly lhůty a povinnost hlásit obsazení těchto míst, evidence vedená Úřadem obsahuje identifikaci zaměstnavatele, základní charakteristiku pracovního místa (druh práce, místo výkonu práce), předpoklady a požadavky, základní informace o pracovních a mzdových podmínkách, dobu trvání, zda místo je vyhrazené nebo hodné pro osobu se zdravotním postižením; centrální evidenci vede MPSV.

21 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
fyzickým osobám se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce, OZP je osoba, která je uznána orgánem sociálního zabezpečení invalidní: v 3. stupni („s těžším zdravotním postižením“) – dokládá se posudkem nebo potvrzením, v 1. nebo 2. stupni – dokládá se posudkem nebo potvrzením + takové osoby, které byly posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení, krajská pobočka Úřadu práce vede evidenci osob, kterým poskytuje služby podle ZoZ – údaje slouží výhradně pro účely začlenění těchto osob a jejich setrvání na trhu práce a pro statistické účely.

22 Chráněné pracovní místo
pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro OZP na základě písemné dohody s Úřadem práce, může jím být i pracovní místo, které je obsazeno OZP, pokud je vymezeno v písemné dohodě mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce, na zřízení tohoto místa poskytuje Úřad práce zaměstnavateli příspěvek, musí být obsazeno po dobu 3 let, dohoda se uzavírá na dobu 3 let, ZoZ stanoví, s jakými zaměstnavateli dohodu nelze uzavřít – viz § 75 odst. 2 a 3 zákona,

23 Chráněné pracovní místo
příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro OZP může činit max. 8 násobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením max. 12 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku, jedna dohoda se zaměstnavatelem – 10 a více zřízených míst – příspěvek činí max. 10 násobek, resp. 14 násobek/1 takové místo, bezdlužnost, výjimka – povolené splátky či posečkání daně a není v prodlení s plněním, neposkytne se – 3 roky ode dne právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce,

24 Chráněné pracovní místo
obsah žádosti o zřízení, resp. o vymezení chráněného pracovního místa stanoví ZoZ, rovněž tak přílohy žádosti, obsah dohody o zřízení chráněného pracovního místa stanoví ZoZ – zejména způsob prokazování, jak jsou sjednané podmínky plněny, dohodu lze uzavřít i s OZP, která se rozhodne vykonávat SVČ, přičemž vrácení příspěvku nelze požadovat, pokud OZP přestane vykonávat SVČ ze zdravotních důvodů nebo v případě jejího úmrtí, může být poskytnut i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa – nejdříve po 12 měsících od obsazení či vymezení tohoto místa – max ,- Kč/rok, podmínka – musí být zřízeno na pracovišti zaměstnavatele,

25 Chráněné pracovní místo
žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa, přílohy žádosti (např. bezdlužnost), obsah dohody - stanoví ZoZ, charakteristika chráněného pracovního místa, druhy provozních nákladů, na které lze příspěvek poskytnout, způsob poskytnutí příspěvku a skutečnosti rozhodné pro uzavření dohody o zřízení nebo vymezení chráněného pracovního místa – stanoví MPSV vyhláškou.

26 Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na chráněném pracovním místě
poskytuje se zaměstnavateli, který zaměstnává na chráněném pracovním místě více než 50% OZP z celkového počtu svých zaměstnanců, formou částečné úhrady vynaložených prostředků na mzdy, resp. platy a dalších nákladů, krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž obvodu má zaměstnavatel sídlo (právnická osoba) nebo bydliště (fyzická osoba), výše – 75% skutečných výdajů na mzdu/plat včetně odvodů, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance OZP, max. však 8.000,-Kč – ZoZ stanoví, kdy se výše snižuje a o co,

27 Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na chráněném pracovním místě
po 12 měsících od obsazení zřízeného chráněného pracovního místa nebo vymezení lze na žádost zvýšit max. o 2.000,- Kč/1 OZP – podmínka zřízeno v rámci zaměstnavatele (ne mimo), příspěvek – čtvrtletně zpětně, písemná žádost, do konce měsíce následujícího po uplynutí čtvrtletí, podmínka – k poslednímu dni čtvrtletí bezdlužnost, součásti žádosti a podmínky poskytnutí příspěvku podrobně stanoví ZoZ, způsob výpočtu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců a zaměstnanců OZP za kalendářní čtvrtletí a druhy dalších nákladů, o které se příspěvek zvyšuje – stanoví MPSV vyhláškou, vydává se rozhodnutí, příspěvek je splatný – nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne právní moci rozhodnutí o jeho poskytnutí, vymáhání odvodu do státního rozpočtu – celní úřad.

28 Opatření APZ poradenství – provádí nebo zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů fyzických osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci OZP a při výběru vhodných nástrojů APZ, podpora zaměstnávání OZP mimo příspěvku podle § 78 ZoZ, sdílené zprostředkování zaměstnání, cílené programy k řešení zaměstnanosti, poradenství – odborná zařízení a bilančně diagnostická pracoviště, úhrada, písemná dohoda, náležitosti stanovené ZoZ; charakteristiku jednotlivých poradenských činností a forem poradenství, včetně druhu nákladů hrazených Úřadem práce, stanoví prováděcí vyhláška.

29 Rekvalifikace uchazeč nebo zájemce si může rekvalifikaci zabezpečit sám, povinen doložit cenu; přispěje-li k uplatnění na trhu a je-li vhodná (zdravotní stav) – Úřad práce ji po úspěšném absolvování může uhradit rekvalifikačnímu zařízení – podrobnosti stanoví ZoZ.

30 Veřejně prospěšné práce
časově omezené pracovní příležitosti, které spočívají zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo v jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo jiných státních či jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání, pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody s Úřadem práce, který na ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek, až do výše skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance umístěného na veřejně prospěšné práce, včetně odvodů, které za sebe zaměstnavatel odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance.

31 Příspěvky obecně žádost fyzické osoby nebo zaměstnavatele, stanoven obsah žádosti a její přílohy, bezdlužnost – žadatel může dát souhlas, aby si zjistil Úřad práce sám + zprostí finanční nebo celní úřad vůči Úřadu práce mlčenlivosti, uzavírá se na ně dohoda s Úřadem práce, nedodržení podmínek poskytnutí příspěvku = porušení rozpočtové kázně – vzniká povinnost vracet, nevrácení v termínu = porušení RK, neposkytnou se po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce, předmětem průběžné a následné veřejnosprávní kontroly.

32 Sdílené zprostředkování
krajská pobočka Úřadu práce může uchazečům zprostředkovávat zaměstnání prostřednictvím agentury práce, na základě IAP a s předchozím souhlasem uchazeče, písemná dohoda mezi KrP ÚP a agenturou – obsah stanoví ZoZ, Úřad práce může poskytnout agentuře příspěvek: 5.000,- Kč na 1 uchazeče o zaměstnání, 1.250,- Kč za umístnění do pracovního poměru na dobu neurčitou, 500,- Kč za setrvání umístěného uchazeče v PP min. 6 měsíců, nesmí ho přijmout sama agentura; podrobnosti - vyhláška MPSV.

33 Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti;
vykonávají – SÚIP, oblastní inspektoráty práce, omezeně – celní úřady (cizinci), GŘ Úřadu práce (plnění dohod - investiční pobídky, cílené programy celostátního charakteru) a krajské pobočky Úřadu práce (výše průměrného měsíčního čistého výdělku – PvN a PpR), předmětem – ZoZ, prováděcí předpisy k němu, zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (zákon o insolvenci), řídí se – zákonem o státní kontrole a správním řádem,

34 Kontrolní činnost provádí se u zaměstnavatelů a osob vykonávajících činnosti podle ZoZ a u osob, kterým jsou poskytovány služby podle ZoZ, právnická nebo fyzická osoba je povinna mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovně právního vztahu a oprávněnost pobytu cizince na území ČR (ještě 3 roky po skončení jeho zaměstnávání), porušení zákona právnickou osobou – správní delikt, porušení povinnosti fyzickou osobou – přestupek, za porušení je možno ve správním řízení uložit pokutu, podrobnosti stanoví ZoZ – obecně zpřísněno, zvýšeny částky pokut.

35 Nelegální práce závislá práce fyzické osoby mimo pracovněprávní vztah – pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, pokud cizinec ze zemí mimo Evropské unie vykonává práci bez povolení k zaměstnání nebo bez zelené nebo modré karty nebo v rozporu s těmito povoleními, pokud cizinec vykonává pro právnickou osobu nebo fyzickou osobu práci bez platného povolení k pobytu na území ČR, je-li vyžadováno podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

36 Zaměstnávání cizinců Zaměstnávání cizinců:
povolení lze vydat nejdéle na dobu 2 let, lze je i rozhodnutím odejmout, o vydání žádá sám cizinec nebo prostřednictvím zaměstnavatele, podání žádosti podléhá správnímu poplatku , povolení musí mít i společník, člen statutárního nebo jiného orgánu obchodní společnosti nebo družstva nebo člen družstva, povolení nepotřebují – např. azylant, trvalý pobyt, sloučení rodiny, diplomat, záchranář, akreditovaný novinář, student, pedagog, NATO, zaměstnavatel - povinnost uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území ČR (ještě 3 roky po skončení).

37 Přechodná ustanovení do dne vydání karty sociálních systémů – výplata podpor na účet, poštovní poukázkou či v hotovosti – způsob výplaty určuje příjemce, OZZ – řízení se dokončí a podmínky posoudí podle znění ZoZ v době podání žádosti o uznání OZZ, rozhodnutí platí nejdéle do , OZZ se v té době považují za OZP podle ZoZ ve znění od , dohody – chráněné pracovní dílny – práva a povinnosti se posuzují dle ZoZ ve znění do , pracovní místa se považují za chráněné pracovní místo podle ZoZ ve znění od , plnění povinného podílu za – dle ZoZ ve znění do , kontroly dokončí oblastní inspektorát práce podle dosavadních právních předpisů + prodloužení lhůt v řízení o 30 dnů.


Stáhnout ppt "Zákon o zaměstnanosti Novela účinná dnem 01.01.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google