Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o zaměstnanosti Novela účinná dnem 01.01.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o zaměstnanosti Novela účinná dnem 01.01.2012."— Transkript prezentace:

1 Zákon o zaměstnanosti Novela účinná dnem 01.01.2012

2 Právní úprava  zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZ“),  zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů,  zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících předpisů,

3 Cíl právní úpravy a státní politika zaměstnanosti  soulad s právem Evropské unie,  úprava zabezpečování státní politiky zaměstnanosti,  dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti,  zejména zabezpečování práva na zaměstnání, uplatňování APZ, poskytování PvN a PpR, sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, opatření pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením a dalších skupin se ztíženým postavením na trhu práce, hospodaření s prostředky na politiku zaměstnanosti, poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb na trhu práce apod.,

4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace  Česká republika (tj. MPSV a Úřad práce), zaměstnavatelé a právnické a fyzické osoby a další subjekty podle zvláštních právních předpisů jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání,  při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána jakákoliv diskriminace,  odkaz na zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).

5 Vymezení některých pojmů V § 5 ZoZ je uvedeno, co se pro účely tohoto zákona rozumí: a)identifikačními údaji, b)bydlištěm, c)vážnými důvody, d)soustavnou přípravou na budoucí povolání, e)nelegální prací, f)povoláním.

6 Zprostředkování zaměstnání  za podmínek stanovených ZoZ Úřad práce (resp. jednotlivé krajské pobočky Úřadu práce) a agentury práce – vzájemná spolupráce, i na základě dohody (viz dále - sdílené zprostředkování), a)vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly – Úřad práce a agentury práce, b)zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele (jiná právnická nebo fyzická osoba), který práci přiděluje a dohlíží na její provedení – pouze agentury práce, c)poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí – Úřad práce a agentury práce.

7 Agentura práce  právnická nebo fyzická osoba, má-li povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání ( vydává GŘ Úřadu práce ) a sjednané pojištění pro případ svého úpadku ( pouze dle § 14 odst. 1 písm. b) ZoZ ),  zprostředkovává zaměstnání bezplatně nebo za úhradu, včetně úhrady, při které je dosahován zisk – úhrada nesmí být požadována od fyzické osoby, které je zaměstnání zprostředkováno,  vede evidence stanovené ZoZ, musí mít platné povolení – na žádost, dané přílohy, správní poplatek, činnost podléhá kontrole,  nemůže dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla udělena zelená karta, modrá karta, povolení k zaměstnání anebo je osobou se zdravotním postižením.

8 Vhodné zaměstnání Nestanoví-li ZoZ jinak, je to zaměstnání:  které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,  jehož délka pracovní doby činí nejméně 80% stanovené týdenní pracovní doby,  které je sjednáno na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce a  které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání,

9 Vhodné zaměstnání  uchazeč o zaměstnání, který je veden déle než 1 rok v evidenci – platí výše uvedené + délka pracovní doby musí činit nejméně 50% stanovené týdenní pracovní doby,  pro uchazeče o zaměstnání, který má být umístěn na výkon veřejně prospěšných prací – i takové zaměstnání, jehož délka pracovní doby činí nejvýše 50% stanovené týdenní pracovní doby a které odpovídá zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání.

10 Uchazeč o zaměstnání  fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště,  zákonem stanovené podmínky,  zařazena krajskou pobočkou Úřadu práce do evidence uchazečů,  zařazení a vedení v evidenci nebrání – soustavná příprava na budoucí povolání, nekolidující zaměstnání, výkon nutno oznámit při podání žádosti o zprostředkování, nejpozději v den nástupu k výkonu + pravidelně dokládat výši výdělku; nesmí být překážkou pro poskytování součinnosti úřadu práce,

11 Uchazeč o zaměstnání  překážkou pro zařazení a vedení v evidenci je, pokud: a)fyzická osoba bez vážného důvodu ukončí sama nebo na základě dohody se zaměstnavatelem vhodné zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce, nebo b)zaměstnavatel s fyzickou osobou ukončí vhodné zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce z důvodu porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem,  může být zařazen na základě nové písemné žádosti do evidence po uplynutí 6 měsíců ode dne sjednaného jako den nástupu do zaměstnání, zprostředkovaného krajskou pobočkou Úřadu práce.

12 Uchazeč o zaměstnání  na žádost uchazeče lze požádat krajskou pobočku o zprostředkování zaměstnání krajskou pobočkou, v jejímž správním obvodu se z vážných důvodů zdržuje ( dohoda ve lhůtě do 10 dnů, jinak GŘ Úřadu práce určí, která z krajských poboček bude tou aktivní ),  ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání – např. dnem, kdy nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci, a to na základě osobního nebo písemného oznámení uchazeče, doručením žádosti o ukončení evidence, nástupem VTOS, následujícím dnem po úmrtí uchazeče,  vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání – formou rozhodnutí, sankční charakter, nelze zařadit do evidence 3 až 6 měsíců podle významu porušené povinnosti, nelze vydat po uplynutí 3 let ode dne, kdy nastala skutečnost bránící vedení v evidenci nebo kdy uchazeč nesplnil svou povinnost,

13 Uchazeč o zaměstnání  odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání,  odmítne nastoupit dohodnutou rekvalifikaci, neplní své povinnosti v rámci rekvalifikace,  neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci nebo vyhodnocování,  odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně, je-li veden v evidenci nepřetržitě déle než 2 měsíce,  odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu nebo psychologickému vyšetření,  maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce.

14 Podpora při nezaměstnanosti  na podporu má nárok uchazeč, který v rozhodném období získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců, je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, požádal krajskou pobočku Úřadu práce o její poskytnutí a ke dni, kdy si požádal, není poživatelem starobního důchodu,  ZoZ zároveň stanoví, kdo na ni nárok nemá – např. uchazeč, se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a ZP ( porušení léčebného režimu ), ve znění pozdějších předpisů zvlášť hrubým způsobem,  o podpoře rozhodne krajská pobočka Úřadu práce,  náleží při splnění podmínek ode dne podání žádosti (tiskopis),

15 Podpora při nezaměstnanosti  odstupné, odbytné nebo odchodné z posledního zaměstnání – až po uplynutí příslušné doby zákonného nároku,  kompenzace, nebylo-li vyplaceno v nejbližším výplatním termínu po skončení pracovního nebo služebního poměru,  zánik nároku:  uplynutím podpůrčí doby,  ukončením vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo  vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání,  do podpůrčí doby se nezapočítává – doba, po kterou uchazeč pobíral dávky nemocenského pojištění, výkonu nekolidujícího zaměstnání, doba poskytování podpory při rekvalifikaci a vazby.

16 Obecně k podporám  rozhodným obdobím pro posuzování nároku - poslední 2 roky před zařazením uchazeče do evidence, příp. náhradní doby,  náleží ode dne podání písemné žádosti o podporu (PvN, PpR),  požádá-li nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání či jiných uznatelných činností, přizná se PvN ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo jiných uznatelných činností,  výše se stanoví % sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, zjištěného u uchazeče a používaného pro pracovně právní účely, u OSVČ – z vyměřovacího základu v rozhodném období/měsíc,

17 Obecně k podporám  zaokrouhluje se na celé koruny nahoru, vyplácí se převodem na účet, v hotovosti anebo využitím platební funkce karty sociálních systémů – způsob výplaty určuje příjemce dávky,  stanovena max. výše – násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku,  výše podpory v nezaměstnanosti činí:  65% - první dva měsíce,  50% - další dva měsíce a  45% - po zbývající část podpůrčí doby,  45% po celou podpůrčí dobu - uchazeč bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem ( nepoužije se u výpočtu výše podpory OSVČ ),

18 Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání  věnována uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodu potřebují - zrušeny všechny dosavadní kategorie,  nástroj – individuální akční plán (IAP) - dokument vypracovávaný krajskou pobočkou Úřadu práce za součinnosti uchazeče,  obsah – zejména stanovení postupu časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče na volném trhu práce; vychází se z dosažené kvalifikace, zdravotního stavu, možností a schopností uchazeče,

19 Individuální akční plán  vypracován vždy, pokud je uchazeč v evidenci nepřetržitě déle než 5 měsíců,  součinnost – tvorba, aktualizace a vyhodnocování IAP, v termínech stanovených Úřadem práce a plnění podmínek v plánu krajskou pobočkou Úřadu práce stanovených,  uchazeč o zaměstnání může požádat Úřad práce o vypracování individuálního akčního plánu kdykoliv v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.

20 Volná pracovní místa  nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zamýšlí zaměstnavatel získat zaměstnance nebo je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce,  zaměstnavatel může oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku – vypadly lhůty a povinnost hlásit obsazení těchto míst,  evidence vedená Úřadem obsahuje identifikaci zaměstnavatele, základní charakteristiku pracovního místa (druh práce, místo výkonu práce), předpoklady a požadavky, základní informace o pracovních a mzdových podmínkách, dobu trvání, zda místo je vyhrazené nebo hodné pro osobu se zdravotním postižením; centrální evidenci vede MPSV.

21 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením  fyzickým osobám se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce,  OZP je osoba, která je uznána orgánem sociálního zabezpečení invalidní:  v 3. stupni („s těžším zdravotním postižením“) – dokládá se posudkem nebo potvrzením,  v 1. nebo 2. stupni – dokládá se posudkem nebo potvrzením + takové osoby, které byly posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení,  krajská pobočka Úřadu práce vede evidenci osob, kterým poskytuje služby podle ZoZ – údaje slouží výhradně pro účely začlenění těchto osob a jejich setrvání na trhu práce a pro statistické účely.

22 Chráněné pracovní místo  pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro OZP na základě písemné dohody s Úřadem práce, může jím být i pracovní místo, které je obsazeno OZP, pokud je vymezeno v písemné dohodě mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce,  na zřízení tohoto místa poskytuje Úřad práce zaměstnavateli příspěvek,  musí být obsazeno po dobu 3 let,  dohoda se uzavírá na dobu 3 let,  ZoZ stanoví, s jakými zaměstnavateli dohodu nelze uzavřít – viz § 75 odst. 2 a 3 zákona,

23 Chráněné pracovní místo  příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro OZP může činit max. 8 násobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením max. 12 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku,  jedna dohoda se zaměstnavatelem – 10 a více zřízených míst – příspěvek činí max. 10 násobek, resp. 14 násobek/1 takové místo,  bezdlužnost, výjimka – povolené splátky či posečkání daně a není v prodlení s plněním,  neposkytne se – 3 roky ode dne právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce,

24 Chráněné pracovní místo  obsah žádosti o zřízení, resp. o vymezení chráněného pracovního místa stanoví ZoZ, rovněž tak přílohy žádosti,  obsah dohody o zřízení chráněného pracovního místa stanoví ZoZ – zejména způsob prokazování, jak jsou sjednané podmínky plněny,  dohodu lze uzavřít i s OZP, která se rozhodne vykonávat SVČ, přičemž vrácení příspěvku nelze požadovat, pokud OZP přestane vykonávat SVČ ze zdravotních důvodů nebo v případě jejího úmrtí,  může být poskytnut i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa – nejdříve po 12 měsících od obsazení či vymezení tohoto místa – max. 48.000,- Kč/rok, podmínka – musí být zřízeno na pracovišti zaměstnavatele,

25 Chráněné pracovní místo  žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa, přílohy žádosti (např. bezdlužnost), obsah dohody - stanoví ZoZ,  charakteristika chráněného pracovního místa, druhy provozních nákladů, na které lze příspěvek poskytnout, způsob poskytnutí příspěvku a skutečnosti rozhodné pro uzavření dohody o zřízení nebo vymezení chráněného pracovního místa – stanoví MPSV vyhláškou.

26 Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na chráněném pracovním místě  poskytuje se zaměstnavateli, který zaměstnává na chráněném pracovním místě více než 50% OZP z celkového počtu svých zaměstnanců,  formou částečné úhrady vynaložených prostředků na mzdy, resp. platy a dalších nákladů,  krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž obvodu má zaměstnavatel sídlo (právnická osoba) nebo bydliště (fyzická osoba),  výše – 75% skutečných výdajů na mzdu/plat včetně odvodů, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance OZP, max. však 8.000,-Kč – ZoZ stanoví, kdy se výše snižuje a o co,

27 Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na chráněném pracovním místě  po 12 měsících od obsazení zřízeného chráněného pracovního místa nebo vymezení lze na žádost zvýšit max. o 2.000,- Kč/1 OZP – podmínka zřízeno v rámci zaměstnavatele (ne mimo),  příspěvek – čtvrtletně zpětně, písemná žádost, do konce měsíce následujícího po uplynutí čtvrtletí, podmínka – k poslednímu dni čtvrtletí bezdlužnost, součásti žádosti a podmínky poskytnutí příspěvku podrobně stanoví ZoZ, způsob výpočtu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců a zaměstnanců OZP za kalendářní čtvrtletí a druhy dalších nákladů, o které se příspěvek zvyšuje – stanoví MPSV vyhláškou,  vydává se rozhodnutí, příspěvek je splatný – nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne právní moci rozhodnutí o jeho poskytnutí, vymáhání odvodu do státního rozpočtu – celní úřad.

28 Opatření APZ  poradenství – provádí nebo zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů fyzických osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci OZP a při výběru vhodných nástrojů APZ,  podpora zaměstnávání OZP mimo příspěvku podle § 78 ZoZ,  sdílené zprostředkování zaměstnání,  cílené programy k řešení zaměstnanosti,  poradenství – odborná zařízení a bilančně diagnostická pracoviště, úhrada, písemná dohoda, náležitosti stanovené ZoZ; charakteristiku jednotlivých poradenských činností a forem poradenství, včetně druhu nákladů hrazených Úřadem práce, stanoví prováděcí vyhláška.

29 Rekvalifikace  uchazeč nebo zájemce si může rekvalifikaci zabezpečit sám, povinen doložit cenu; přispěje-li k uplatnění na trhu a je-li vhodná (zdravotní stav) – Úřad práce ji po úspěšném absolvování může uhradit rekvalifikačnímu zařízení – podrobnosti stanoví ZoZ.

30 Veřejně prospěšné práce  časově omezené pracovní příležitosti, které spočívají zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo v jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo jiných státních či jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání,  pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody s Úřadem práce, který na ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek,  až do výše skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance umístěného na veřejně prospěšné práce, včetně odvodů, které za sebe zaměstnavatel odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance.

31 Příspěvky obecně  žádost fyzické osoby nebo zaměstnavatele, stanoven obsah žádosti a její přílohy, bezdlužnost – žadatel může dát souhlas, aby si zjistil Úřad práce sám + zprostí finanční nebo celní úřad vůči Úřadu práce mlčenlivosti,  uzavírá se na ně dohoda s Úřadem práce,  nedodržení podmínek poskytnutí příspěvku = porušení rozpočtové kázně – vzniká povinnost vracet, nevrácení v termínu = porušení RK,  neposkytnou se po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce,  předmětem průběžné a následné veřejnosprávní kontroly.

32 Sdílené zprostředkování  krajská pobočka Úřadu práce může uchazečům zprostředkovávat zaměstnání prostřednictvím agentury práce,  na základě IAP a s předchozím souhlasem uchazeče,  písemná dohoda mezi KrP ÚP a agenturou – obsah stanoví ZoZ,  Úřad práce může poskytnout agentuře příspěvek:  5.000,- Kč na 1 uchazeče o zaměstnání,  1.250,- Kč za umístnění do pracovního poměru na dobu neurčitou,  500,- Kč za setrvání umístěného uchazeče v PP min. 6 měsíců,  nesmí ho přijmout sama agentura; podrobnosti - vyhláška MPSV.

33 Kontrolní činnost  na úseku zaměstnanosti;  vykonávají – SÚIP, oblastní inspektoráty práce, omezeně – celní úřady ( cizinci ), GŘ Úřadu práce ( plnění dohod - investiční pobídky, cílené programy celostátního charakteru ) a krajské pobočky Úřadu práce ( výše průměrného měsíčního čistého výdělku – PvN a PpR ),  předmětem – ZoZ, prováděcí předpisy k němu, zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (zákon o insolvenci),  řídí se – zákonem o státní kontrole a správním řádem,

34 Kontrolní činnost  provádí se u zaměstnavatelů a osob vykonávajících činnosti podle ZoZ a u osob, kterým jsou poskytovány služby podle ZoZ,  právnická nebo fyzická osoba je povinna mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovně právního vztahu a oprávněnost pobytu cizince na území ČR (ještě 3 roky po skončení jeho zaměstnávání),  porušení zákona právnickou osobou – správní delikt,  porušení povinnosti fyzickou osobou – přestupek,  za porušení je možno ve správním řízení uložit pokutu,  podrobnosti stanoví ZoZ – obecně zpřísněno, zvýšeny částky pokut.

35 Nelegální práce  závislá práce fyzické osoby mimo pracovněprávní vztah – pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti,  pokud cizinec ze zemí mimo Evropské unie vykonává práci bez povolení k zaměstnání nebo bez zelené nebo modré karty nebo v rozporu s těmito povoleními,  pokud cizinec vykonává pro právnickou osobu nebo fyzickou osobu práci bez platného povolení k pobytu na území ČR, je-li vyžadováno podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

36 Zaměstnávání cizinců Zaměstnávání cizinců:  povolení lze vydat nejdéle na dobu 2 let, lze je i rozhodnutím odejmout,  o vydání žádá sám cizinec nebo prostřednictvím zaměstnavatele,  podání žádosti podléhá správnímu poplatku,  povolení musí mít i společník, člen statutárního nebo jiného orgánu obchodní společnosti nebo družstva nebo člen družstva,  povolení nepotřebují – např. azylant, trvalý pobyt, sloučení rodiny, diplomat, záchranář, akreditovaný novinář, student, pedagog, NATO,  zaměstnavatel - povinnost uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území ČR (ještě 3 roky po skončení).

37 Přechodná ustanovení  do dne vydání karty sociálních systémů – výplata podpor na účet, poštovní poukázkou či v hotovosti – způsob výplaty určuje příjemce,  OZZ – řízení se dokončí a podmínky posoudí podle znění ZoZ v době podání žádosti o uznání OZZ, rozhodnutí platí nejdéle do 1.1.2015, OZZ se v té době považují za OZP podle ZoZ ve znění od 1.1.2012,  dohody – chráněné pracovní dílny – práva a povinnosti se posuzují dle ZoZ ve znění do 31.12.2011, pracovní místa se považují za chráněné pracovní místo podle ZoZ ve znění od 1.1.2012,  plnění povinného podílu za 2011 – dle ZoZ ve znění do 31.12.2011,  kontroly dokončí oblastní inspektorát práce podle dosavadních právních předpisů + prodloužení lhůt v řízení o 30 dnů.


Stáhnout ppt "Zákon o zaměstnanosti Novela účinná dnem 01.01.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google