Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koordinace sociálního zabezpečení ve vztahu k migrujícím vědeckým a výzkumným pracovníkům Mgr. Vít Holubec Oddělení koordinace sociálního zabezpečení Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koordinace sociálního zabezpečení ve vztahu k migrujícím vědeckým a výzkumným pracovníkům Mgr. Vít Holubec Oddělení koordinace sociálního zabezpečení Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 Koordinace sociálního zabezpečení ve vztahu k migrujícím vědeckým a výzkumným pracovníkům Mgr. Vít Holubec Oddělení koordinace sociálního zabezpečení Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

2 Co je koordinace sociálního zabezpečení Základní právní nástroje koordinace SZ Koordinace SZ v rámci EU/EHP Koordinace SZ na základě bilaterálních smluv Základní principy koordinace Hlavní pravidla v jednotlivých dávkových oblastech Právní režim postavení vědecko-výzkumných pracovníků Prameny informací Obsah

3 Co je koordinace SZ? Systém A Systém B Sociální systém založený na dobách pojištění Sociální systém založený na dobách bydliště

4 Účel koordinace Účelem není harmonizovat (sbližovat) sociální systémy států Jde o to, aby migrující osoby v důsledku přesunu mezi státy neztrácely sociální nároky Základním cílem je podporovat pohyb osob mezi státy a odstraňovat překážky migrace v oblasti sociálního zabezpečení

5 Nástroje koordinace SZ  Úroveň EU/EHP Smlouva o fungování EU – článek 48 –Nařízení (ES) č. 883/2004 a 987/2009 (o koordinaci systémů sociálního zabezpečení) –Nařízení (ES) č. 1231/2010 –Dohody s ESVO a Švýcarskem  Bilaterální vztahy ČR – „třetí země“ Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení (prezidentský charakter) Aktuálně cca 20 smluv – seznam viz web MPSV (http://www.mpsv.cz/cs/1275)

6 Koordinace SZ na úrovni EU/EHP Osobní rozsah: Občané EU/EHP a jejich rodinní příslušníci Legálně pobývající občané třetích zemí - jejichž situace není omezena výlučně na jeden členský stát Věcný rozsah: určení příslušnosti k právním předpisům dávky v nemoci, v mateřství a rovnocenné otcovské dávky - dávky peněžité i věcné (= zdr. péče) důchody (v invaliditě, ve stáří, pozůstalostní) dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání pohřebné dávky v nezaměstnanosti předdůchodové dávky rodinné dávky

7 Koordinace SZ na bilaterální úrovni Osobní rozsah: Osoby kryté systémem SZ některého smluvního státu, které migrují do druhého smluvního státu / Občané Věcný rozsah:  Základní určení příslušnosti k právním předpisům důchody (v invaliditě, ve stáří, pozůstalostní)  Rozšířený dávky v nemoci, v mateřství a rovnocenné otcovské dávky - dávky peněžité i věcné (= zdr. péče) dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání dávky v nezaměstnanosti rodinné dávky

8 Základní principy koordinace Rovnost nakládání – nediskriminace Aplikace právního řádu jediného státu Sčítání dob pojištění Zachování nabytých práv (výplata dávek do ciziny, export dávek) a zejména v poslední době, Spolupráce institucí

9 Dávky v nemoci a mateřství Zdravotní péče (věcné dávky) Nárok na neodkladnou péči v cizině za stejných podmínek jako místní pojištěnci (EHIC) Povolení nutné pro plánovanou péči Poskytuje stát pobytu - úhrada za péči přímo mezi institucemi Peněžité dávky (Nemocenská, Ošetřovné, PPM, VPTM) Vyplácí vždy stát pojištění – jsou exportovatelné Sčítání dob pojištění, pokud je nutné pro vznik nároku Výpočet vždy na základě výdělků ve státě pojištění Dávky dlouhodobé péče (Příspěvek na péči) Stejný režim jako nemocenské dávky – peněžité dávky poskytuje stát pojištění, věcné dávky náleží ve státě bydliště

10 Postup při úhradě zdr. péče C B A Zdravotní pojišťovna Sickness Insurance Institution A: Stát bydliště B: Stát pobytu C: Stát pojištění

11 Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání Dávky: - věcné dávky (zdravotní péče) - peněžité dávky v nemoci - důchody - dávky poskytované zaměstnavatelem v rámci odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání S výjimkou důchodů, kde se náklady rozdělují, nárok směřuje vůči instituci toho státu, kde byla osoba pojištěna v době, kdy došlo k pracovnímu úrazu/vykonávala činnost, která způsobila nemoc z povolání.

12 Důchody  Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody  Výplata bez ohledu na místo bydliště důchodce (včetně valorizací a případných doplňkových dávek)  Podrobná pravidla pro sčítání dob pojištění a výpočet výše důchodů  V úvahu se berou veškeré doby pojištění získané ve kterémkoliv státě  Výpočtový základ se stanoví pouze z výdělků dosahovaných v příslušném státě (tyto se ale indexují)  Dělení nákladů na důchody mezi dotčenými státy – princip dílčení důchodů podle poměru získaných dob pojištění  Speciální pravidla pro souběhy důchodů a dalších dávek

13 Příklad výpočtu důchodu A B C 10 let 10 let 20 let Celkem odpracováno 40 let -každý stát vypočte „teoretickou částku“ odpovídající 40 rokům pojištění Stát A – ¼ teoretické částky Stát B – ¼ teoretické částky Stát C – ½ teoretické částky Migrující osoba má nárok buďto na „sólo“ důchod nebo na dílčí důchod

14 Procedury Kontaktní instituce – instituce ve státě bydliště nebo v posledním příslušném státě Zásadní role: –Zpracování a prošetření žádosti o důchod –Zajišťuje a podporuje spolupráci institucí –Informuje žadatele

15 A Kontaktní instituce A: Stát bydliště B, C: Ostatní státy pojištění Contact Institution B C

16 A B C Kontaktní instituce A: Stát bydliště B, C: Ostatní státy pojištění

17 A Contact Institution B C ?! Kontaktní instituce A: Stát bydliště B, C: Ostatní státy pojištění

18 Dávky v nezaměstnanosti Dávky určené k náhradě mzdy v případě ztráty zaměstnání V zásadě poskytovány státem posledního zaměstnání (v případě potřeby se sčítají doby pojištění) Mohou být omezeny požadavkem bydliště v příslušném státě Možnost exportu dávek po dobu až šesti měsíců Zvláštní pravidla pro přeshraniční pracovníky

19 Rodinné dávky Veškeré dávky (peněžité i věcné) určené ke krytí rodinných nákladů – v ČR jde o příspěvek na dítě, rodičovský příspěvek a periodické pěstounské dávky Poskytovány bez ohledu na místo bydliště žadatele či jeho rodinných příslušníků Typicky nastávají případy nároků od dvou států (2 rodiče) – stanoveny pravidla pro určení priority a souběhu Možnost výplaty dávek přímo osobě, která skutečně pečuje o dítě či daného rodinného příslušníka

20 Pravidla přednosti v případě souběhu rodinných dávek 2 možné situace, přednost je určena v tomto pořadí: Dávky vyplývající z odlišného titulu: –1) z titulu výdělečné činnosti –2) z titulu pobírání důchodu –3) z titulu bydliště Dávky vyplývající ze stejného titulu: –Dávky přednostně vyplácí stát, na jehož území rodinný příslušník bydlí Přednostně určený stát poskytuje plnou výši rodinných dávek, druhotně určený stát poskytuje doplatek (pokud je jeho dávka vyšší)

21 A B 150€ 100€ práce neaktivnípráce Primárně příslušný je stát A a poskytuje plnou dávku 150€ – stát B nevyplácí nic neboť jeho dávka je nižší. Primárně příslušný je stát B a poskytuje plnou dávku 100€ – Stát A poskytuje doplatek 50€ protože jeho dávka je vyšší než ve státě B. Pravidla přednosti v praxi

22 22 Source: European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities22 Formuláře pro migrující osoby Přenosné dokumenty

23 Právní režimy postavení vědeckých a výzkumných pracovníků 2 aspekty – a) přístup do čes. soc. systému a nárok na dávky b) „propojení“ se systémy jiných států VVP přicházející z jiného státu EU/EHP (jak evropští občané, tak osoby z „třetích“ zemí) a jejich rodinní příslušníci (bez ohledu na občanství) spadají pod evropská koordinační pravidla (nař. 883/2004 a 1231/2010) –Rovnost nakládání a plná koordinace VVP přicházející ze „třetích“ zemí –Existence bilaterální smlouvy o SZ (rozhodný věcný rozsah) –Směrnice 2005/71 – rovnost nakládádní v SZ –Režim platný pro cizince ze 3. zemí

24 Právní režim výzkumných pracovníků dle směrnice 2005/71 Podmínky pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí do členských států na dobu delší než tři měsíce pro účely provedení výzkumného projektu na základě dohody o hostování (čl. 6) uzavřené s výzkumnými organizacemi "výzkumným pracovníkem" se rozumí státní příslušník třetí země, který má náležitou vysokoškolskou kvalifikaci umožňující přístup k doktorandským programům a který je vybrán výzkumnou organizací pro provedení výzkumného projektu, pro nějž se obvykle daná kvalifikace vyžaduje Sociální zabezpečení: Primárně se uplatní nař. 1231/2010 nebo bilaterální smlouva (čl. 4) Čl. 12 - rovnost nakládání v oblastech krytých nař. 883/2004 Čl. 13 umožňuje mobilitu mezi čl. státy (  režim nař. 1231/2010) Neupravuje sociální práva rodinných příslušníků

25 Kde nalézt další informace EU příručka ke koordinaci SZ Webové stránky EK Webové stránky MPSV a dalších institucí (ČSSZ a CMU) Kontaktovat buďto příslušné instituce nebo ústřední orgány

26 Organizace sociálního zabezpečení Ministerstvo práce a sociálních věcí Dávky nemocenského pojištění, Důchody starobní, invalidní, sirotčí, vdovské, vdovecké Česká správa sociálního zabezpečení (CSSZ) Okresní správy sociálního zabezpečení- OSSZ Pražská správa sociálního zabezpečení Dávky v nezaměstnanosti MPSV, Sekce trhu práce Generální Ředitelství ÚP Úřady práce, kontaktní pracoviště Rodinné dávky- dávky stání sociální podpory Úřady práce, kontaktní pracoviště Sociální služby a sociální pomoc Pověřené obecní úřady (v budoucnu, úřady práce a kontaktní pracoviště) Pracovní úrazy a nemoci z povolání 2 soukromoprávní pojišťovny (Kooperativa; Česká pojišťovna) (v budoucnu - ČSSZ) Ministerstvo zdravotnictví Zdravotní péče (věcné dávky) Centrum Mezistátních Úhrad; Zdravotní pojišťovny Poskytovatelé zdravotní péče MPSV, Sekce pro sociální a rodinnou politiku Generální Ředitelství ÚP

27 Děkuji za pozornost © Mgr. Vít Holubec


Stáhnout ppt "Koordinace sociálního zabezpečení ve vztahu k migrujícím vědeckým a výzkumným pracovníkům Mgr. Vít Holubec Oddělení koordinace sociálního zabezpečení Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google