Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojistné na sociální zabezpečení (a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) 11. 11. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojistné na sociální zabezpečení (a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) 11. 11. 2014."— Transkript prezentace:

1 Pojistné na sociální zabezpečení (a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti)

2 Prameny práva zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení (a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení

3 Od 1. 1. 2015 zřízení jednoho inkasního místa
zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

4 Složení odvodů pojistné na sociální zabezpečení
pojistné na důchodové pojištění pojistné na nemocenské pojištění příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – do

5 Klauzule Pojistné platí osoby, které se označují jako poplatníci, a to určitou procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období. NOVĚ: ze základu pojistného zjištěného za pojistné období

6 Poplatníci pojistného (§ 3)
zaměstnanci zaměstnavatelé – jen do OSVČ zahraniční zaměstnanci osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění

7 Vyměřovací základ – základ pojistného (§ 5)
úhrn příjmů (ze závislé činnosti a funkčních požitků), které jsou předmětem daně z příjmů a nejsou od ní osvobozeny a které zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na NP nebo jen DP uplatnění pro zaměstnance (a zaměstnavatele) význam v nemocenském a důchodovém pojištění

8 Zaměstnanec (§ 3 odst. 1 písm. b/)
jsou poplatníky jen pojistného na důchodové pojištění (od ) účast na nemocenském a důchodovém pojištění vyměřovací základ – základ pojistného (§ 5) maximální vyměřovací základ pro rok 2014 je 48násobek průměrné mzdy ( Kč) rozhodným obdobím zaměstnance je kalendářní měsíc a procentní sazba činí 6,5 % z VZ (3,5 % u účastníka důchodového spoření – DS)

9 Od 1. 1. 2015 pojistným obdobím je kalendářní rok
zaměstnanec hradí pojistné sazbou 6,5 % z měsíčních záloh (základ pojistného) srazí zaměstnavatel z jeho příjmů, které mu zúčtoval roční zúčtování záloh na pojistné na žádost zaměstnance maximální základ pojistného: Kč

10 Zaměstnavatel – do vyměřovacím základem je úhrn vyměřovacích základů jeho zaměstnanců za rozhodné období rozhodné období (kalendářní měsíc) a procentní sazba z vyměřovacího základu 25 % 26 %: zaměstnavatel s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců < 26, sám si stanoví sazbu oznámením (§ 7 odst. 2)

11 Odvod pojistného zaměstnavatel odvádí pojistné za sebe a za své zaměstnance sražené pojistné odvede na účet příslušné OSSZ splatnost: 1. – 20. den následujícího KM současně předloží OSSZ přehled v měsíci DPN (karanténa) – odečte z pojistného polovinu částky, kterou zúčtoval na náhradě mzdy (jen sazba 26 % !!) rozdíl – odvede OSSZ nebo požádá OSSZ o úhradu

12 Od 1. 1. 2015: zaměstnavatel – poplatník odvodu z úhrnu mezd na veřejná pojištění
zaměstnavatelé jako plátci odvádějí pojistné na důchodové pojištění, které jsou povinni platit jejich zaměstnanci vypočítávají zálohy a odvádějí za jednotlivé KM, splatnost: do 20. dne násl. KM správci pojistného (orgány Finanční správy ČR) povinnost podat hlášení o zálohách, hlášení o zúčtování příjmů ze závislé činnosti → ust. § 39c a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (část šestá) sazba 25 %, na společný osobní daňový účet pro daň z příjmů, pojistná a odvod z úhrnu mezd

13 Osoba dobrovolně důchodově pojištěná
pouze pojistné na důchodové pojištění vyměřovací základ: částka, kterou si sama určí minimum: čtvrtina průměrné mzdy (r. 2014: Kč, r. 2015: Kč) rozhodné pojistné období (kalendářní měsíc), procentní sazba 28 % (2014: Kč, 2015: Kč), 30 % u DS

14 Pravidla pro placení pojistného u dobrovolně pojištěných
pojistné nelze zaplatit (§ 6 odst. 1 c) až e) ZDP): po uplynutí dvou kalendářních roků následujících po kalendářním roce, do něhož spadá kalendářní měsíc, za který se pojistné platí (§ 6 odst. 2 ZDP): po uplynutí jednoho roku od posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí

15 Zahraniční zaměstnanec
poplatník jen pojistného na nemocenské pojištění 2,3 % z měsíčního základu, který si určí čtvrtina PM (důchodově pojištěn) nebo 2násobek rozhodného příjmu (5.000 Kč) – nemocensky pojištěn

16 OSVČ – do vyměřovací základ se zjišťuje za kalendářní rok (rozhodné období) na základě přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti podává se OSSZ, a to do jednoho měsíce po dni, kdy mělo být podáno daňové přiznání 29,2 % na důchodové pojištění a příspěvek na SPZ (26,2 % při účasti na DS) 2,3 % na nemocenské pojištění z měsíčního základu, který si určí (min Kč, max. § 14)

17 Vyměřovací základ (§ 5b)
částka, kterou si určí minimální vyměřovací základ (MVZ) vypočtený (skutečný): 50 % (100 %) z daňového základu - § 5b odst. 1 stanovený zákonem: součin počtu kalendářních měsíců, v nichž byla vykonávána SVČ, a minimálního MVZ - § 5b odst. 2 MVZ je odlišný podle toho, zda byla po celý rok vykonávána HSVČ, VSVČ nebo došlo ke kombinaci obou činností vazba na účast na NP OSVČ a placení pojistného: § 5b odst. 3 maximální vyměřovací základ: 48násobek průměrné mzdy

18 Způsob placení pojistného
formou pojistného (doplatek) – jen do formou záloh na pojistné

19 Zálohy na pojistné - § 13a HSVČ: zálohy platí vždy VSVČ:
od kalendářního měsíce zahájení činnosti nebo změní-li se vedlejší na hlavní VSVČ: od měsíce, ve kterém se přihlásí k pojištění, až do měsíce předcházejícího měsíci podání přehledu v následujícím roce, anebo od měsíce podání přehledu, jestliže za předcházející rok příjem založil povinnou účast na pojištění, až do měsíce předcházejícího měsíci podání přehledu v následujícím roce, tj. od přehledu do přehledu.

20 Výše záloh (§ 14) MVZ: určí si sama, max. 1/12 max. VZ ( Kč pro r. 2014) minimální MVZ vypočtený MMVZ: nejméně 50 % (100 %) z průměru příjmu na jeden kalendářní měsíc výkonu SVČ (§ 14 odst. 2) stanovený MMVZ: stanoví se z průměrné mzdy (§ 14 odst. 6) HSVČ: 25 % (1,2násobek) PM, v roce Kč (výše zálohy Kč) VSVČ: 10 % (0,5násobek) PM, v roce Kč (výše zálohy 758 Kč)

21 Splatnost, doplatek, přeplatek
splatnost zálohy: od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce doplatek: úhrn záloh nižší než zjištěné pojistné nebo OSVČ neplatila zálohy splatnost do osmi dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán přehled přeplatek: úhrn záloh vyšší než zjištěné pojistné nebo OSVČ nebyla povinna platit zálohy OSSZ je povinna vrátit, nemá-li OSVČ vůči ní jiné splatné závazky (nedoplatky pojistného, penále, pokuty,…)

22 Sankce – do penále přirážka k pojistnému pokuty

23 Penále (§ 20) zaměstnavatel a OSVČ, pokud nezaplatili pojistné ve stanovené lhůtě nebo ve správné výši penále činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den trvání dluhu placení dlužného pojistného a penále ve splátkách na žádost plátce rozhoduje OSSZ penále činí 0,025 % dlužné částky za každý kalendářní den trvání dluhu, a to ode dne splatnosti první splátky dluhu

24 Přirážka k pojistnému (§ 21)
povinný: zaměstnavatel předchází pravomocné rozhodnutí zvláštního orgánu (inspekce práce, zdravotnický orgán) výše: až 5 % z vyměřovacího základu zaměstnavatele za jednotlivé měsíce, za které se přirážka platí

25 Pokuty (§ 22) zaměstnavatel a OSVČ
OSSZ ukládá za jednotlivá porušení povinností stanovených v zákoně o pojistném do výše Kč do výše Kč při opětovném porušení povinností


Stáhnout ppt "Pojistné na sociální zabezpečení (a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) 11. 11. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google