Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém sociálního zabezpečení (pojištění) v České republice Seminář Szklarska Poreba 20.6.2014Mgr. Zdeňka Cibulková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém sociálního zabezpečení (pojištění) v České republice Seminář Szklarska Poreba 20.6.2014Mgr. Zdeňka Cibulková."— Transkript prezentace:

1 Systém sociálního zabezpečení (pojištění) v České republice Seminář Szklarska Poreba 20.6.2014Mgr. Zdeňka Cibulková

2 Osnova 1.Úvod 2.Porovnání systémů sociálního zabezpečení ČR a Polsko (obecně) 3.Orgány sociálního zabezpečení 4.Sociální pojištění 5.Nemocenské pojištění a typy dávek 6.Důchodové pojištění a typy dávek 7.Úrazové pojištění – orgány, dávky 8.Zdravotní pojištění 9.Dávky státní sociální podpory ( SSP ) 10.Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci 11.Sociální pomoc a péče – typy dávek

3 1. Úvod •Systémy sociálního zabezpečení – součást sociální politiky států V Evropě existuje řada systémů sociálního zabezpečení; platí 2 základní prvky: -pojistné na sociální zabezpečení (důchodové, nemocenské, zdravotní, úrazové) -vyplácené dávky (ze systému pojištění + výběrové dávky) V rámci EU lze rozlišit 2 hlavní kategorie dávek: -peněžité dávky (nahrazují příjem – mzdy, platy) -věcné dávky (lékařská péče, léky, hospitalizace a přímé platby - určeny na proplácení nákladů)

4 2. Porovnání systémů sociálního zabezpečení ČR a Polsko (obecně) Sociální zabezpečení v Polsku: -sociální pojištění -zdravotní pojištění -systém sociální péče -systém podpor v nezaměstnanosti -sociální pomoc Sociální zabezpečení v ČR: -sociální pojištění (důchodové, nemocenské + úrazové pojištění od 1.1.08) -zdravotní pojištění -systém dávek SSP -systém podpor v nezaměstnanosti -systém dávek sociální pomoci a péče

5 3. Orgány sociálního zabezpečení Orgány sociálního zabezpečení v ČR: -Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) -Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) -Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) -Ministerstvo vnitra, spravedlnosti, obrany (necivilní sféra) Princip systému sociálního zabezpečení = princip solidarity: „zdraví lidé pomáhají svými platbami dlouhodobě nemocným, mladí zase starým“

6 3.1 Garance důchodového a nemocenského pojištění (sociálního pojištění) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) - orgán státní správy, nositel důchodového a nemocenského pojištění v ČR ústředí ČSSZ – sídlo – Praha 13 krajských správ sociálního zabezpečení (KSSZ) okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) Systém sociální pojištění financován – průběžným způsobem ( výdaje na dávky v daném období jsou hrazeny z příjmů pojistného vybraného v tomto období – Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení…)

7 4. Sociální pojištění -nemocenské pojištění -důchodové pojištění -příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pojistné na sociální pojištění (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) je určeno na úhradu výdajů na: -dávky nemocenského pojištění -dávky důchodového pojištění -dávky a služby politiky zaměstnanosti -na správní výdaje při provádění nemocenského a důchodového pojištění a státní politiky zaměstnanosti

8 4.1 Plátci pojistného -zaměstnavatelé -zaměstnanci -osoby samostatně výdělečně činné - OSVČ ( platí pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; mohou platit dobrovolné pojistné na nemocenské) -osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění

9 4.2 Pojistné – obecné pojmy -stanoveno procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období Rozhodné období: - kalendářní měsíc, za který se pojistné platí - u OSVČ – kalendářní rok Vyměřovací základ (pro důchodové pojištění) : - u zaměstnance - úhrn hrubých příjmů za kalendářní měsíc - u zaměstnavatele - úhrn vyměřovacích základů všech zaměstnanců - u OSVČ - vyměřovací základ musí činit 50 % příjmu ze SVČ po odpočtu vynaložených výdajů. Nesmí být nižší než minimální vyměřovací základ, který se stanoví pro každý rok nově (pro rok 2007 – 4.709,- Kč)

10 4.3 Sazby pojistného

11 4.4 Příjmy ČSSZ Rok 2005: -pojistné na důchodové pojištění : 251,535 mld. Kč -pojistné na nemocenské pojištění : 37,525 mld. Kč -příspěvek na státní politiku zaměstnanosti : 14,360 mld. Kč Peníze vybrané na pojistném ČSSZ – tvoří téměř 40 % příjmů státního rozpočtu.

12 5. Nemocenské pojištění Dávky nemocenského pojištění: (nárok, stanovení výše a výpočet dávek – dle zákona č. 54/1956 Sb. a zákona č. 88/1968 SB. v platném znění) -peněžité dávky v nemoci (nemocenské) -podpora při ošetřování člena rodiny -peněžitá pomoc v mateřství -vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

13 5.1 Typy dávek Nemocenské : poskytuje se za kalendářní dny; maximálně 1 rok Příklad:Pokud zaměstnanec pobírá průměrnou mzdu 19 968,- Kč měsíčně, bude jeho nemocenské od 1.1.07 při 30 denní neschopnosti – 11.450, Kč. Maximální nemocenské (při 30 denní PN) – 12.995,- Kč. Podpora při ošetřování člena rodiny : 9 - 16 dnů - osamělost, dítě v době povinné školní docházky Peněžitá pomoc v mateřství : 28 - 37 týdnů (více dětí, osamělost) - nárok 6 (8) týdnů před očekávaným dnem porodu Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství - přeřazení na jinou práci a nižší výdělek

14 6. Důchodové pojištění Dávky základního důchodového pojištění ( zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 582/1991 Sb., zákon č. 589/1992 Sb.,v platném znění ) -starobní důchody -částečné invalidní důchody -plné invalidní důchody -vdovské důchody -vdovecké důchody -sirotčí důchody -+ systém doplňkového pojištění (penzijní připojištění se státním příspěvkem, produkty komerčních pojišťoven)

15 6.1 Typy dávek Starobní důchod - podmínka : důchodový věk a potřebná doba pojištění (25 let pojištění; nad 65 let – 15 let pojištění) - řádný - předčasný ( § 30 a § 31 Z č. 155/95 Sb. – dočasně nebo trvale krácený) Částečný invalidní důchod - pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 % Plný invalidní důchod - pokles výdělečné schopnosti o 66 %, zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý Vdovský a vdovecký důchod – vyplácí se 1 rok od smrti manžela (v konkrétních případech i nadále – péče o nezaopatřené dítě, žena nad 55 let…) Sirotčí důchod - náleží nezaopatřenému dítěti

16 6.2 Věková hranice nároku na důchod

17 7. Úrazové pojištění -pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemoci z povolání Současná právní úprava v ČR - řešeno pracovně právní cestou (odpovědností zaměstnavatele za škodu způsobenou při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání; tzv. zákonné pojištění odpovědnosti – zaměstnavatele u vybrané pojišťovny) Z 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců - účinný od 1.1.2008 Hlavní cíle zákona: - komplexní úrazové pojištění - propojení úrazového pojištění s pojištěním nemocenským, důchodovým a posudkovou službou ČSSZ (posudková služba ČSSZ bude posuzovat pro účely odškodnění úrazu a nemocí z povolání)

18 7.1 Orgány a dávky úrazového pojištění Orgány úrazového pojištění budou: - MPSV - ČSSZ - OSSZ Plátcem pojistného bude zaměstnavatel. Dávky, které se budou hradit z úrazového pojištění: peněžité : úrazový příplatek, úrazové vyrovnání, úrazovou rentu, bolestné atd. věcné : rehabilitace

19 8. Zdravotní pojištění Legislativa Zákon č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, v platném znění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění Zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, v platném znění Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (upravuje právo na svobodnou volbu zdravotní pojišťovny) Zdravotní pojištění - zákonné pojištění - plně nebo částečně hrazena zdravotní péče - je povinné Výběr pojistného - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) a další

20 8.1 Plátci zdravotní pojištění -zaměstnanci -zaměstnavatelé -OSVČ -osoby bez zdanitelných příjmů -stát (např. za příjemce rodičovského příspěvku, ženy na mateřské dovolené, osoba pečující o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě atd.)

21 8.2 Pojistné na zdravotní pojištění Zaměstnanci : 4,5 % z vyměřovacího základu OSVČ :13,5 % z vyměřovacího základu Zaměstnavatelé : 9,0 % z vyměřovacího základu pro rok 2007: - minimální vyměřovací základ pro OSVČ : 10.069,50 Kč - minimální měsíční záloha pro OSVČ : 1.360,00 Kč Dle § 3a) Zákona č. 592/1992 Sb. je vyměřovacím základem 50 % příjmu z podnikání, po odpočtu výdajů

22 Dávky státní sociální podpory Přídavek na dítě Rodičovský příspěvek Sociální příplatek Příspěvek na bydlení Příspěvek na školní pomůcky PorodnéPohřebné Dávky pěstounské péče 9. Dávky státní sociální podpory

23 10. Podpora v nezaměstnanosti Od 1.1.2007 dle zákona č. 435/2004 Sb., v platném znění: 1)Maximální výše podpory v nezaměstnanosti 0,58 násobek průměrné mzdy : 11.389,- Kč 2)Maximální výše podpory při rekvalifikací 0,65 násobek průměrné mzdy : 12.763,- Kč Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2006 19.635,- Kč

24 Typy dávek od 1.1.2007 (podle zákona o hmotné nouzi č. 111/2006 Sb.): -příspěvek na živobytí -doplatek na bydlení -mimořádná okamžitá pomoc Částka na živobytí - dle životního a existenčního minima (Z č. 110/2006 Sb.) +dávky (příspěvky) sociální péče dle zákona č. 100/88 Sb. a vyhl.182/1991 Sb. (příspěvek na úpravu bezbariérového bytu, na provoz motorového vozidla, na zakoupení kompenzačních pomůcek atd.) 11. Sociální pomoc a péče

25 11.1 Životní a existenční minimum Životní a existenční minimum platné od 1.1.2007 (v Kč za měsíc) životní minimum jednotlivec3126 první dospělá osoba2880 další dospělá osoba2600 děti podle věku :  do 6 let1600  6 až 15 let1960  15 až 26 let (nezaopatřené)2250 existenční minimum 2020

26 11.2 Sociální služby Cíl: - zabezpečení základních životních potřeb lidí za účasti péče jiné osoby - řešení vzniklé nepříznivé sociální situace (Z 108/2006 Sb., o sociálních službách) Dávka od 1.1.2007 - příspěvek na péči - závisí na stupni závislosti na pomoci jiné osoby

27 11.3 Výše dávky Příspěvek na péči pro osoby do 18 let věku za kalendářní měsíc: a) 3.000,- Kč – stupeň I (lehká závislost) b) 5.000,- Kč – stupeň II (středně těžká závislost) c) 9.000,- Kč – stupeň III (těžká závislost) d)11.000,- Kč – stupeň IV ( úplná závislost) Příspěvek na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc: a) 2.000,- Kč – stupeň I b) 4.000,-Kč - stupeň II c) 8.000,- Kč – stupeň III d)11.000,- Kč – stupeň IV

28 Děkuji za pozornost. Dziekuje panstwu za uwage. Do widzenia. Mgr. Zdeňka Cibulková Úřad práce v České Lípě vedoucí odboru SSP Děčínská 389 470 11 Česká Lípa zdenka.cibulkova@cl.mpsv.cz zdenka.cibulkova@cl.mpsv.cz


Stáhnout ppt "Systém sociálního zabezpečení (pojištění) v České republice Seminář Szklarska Poreba 20.6.2014Mgr. Zdeňka Cibulková."

Podobné prezentace


Reklamy Google