Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu."— Transkript prezentace:

1 Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

2 Definice životního a existenčního minima: Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby plně invalidní a u osoby starší 65 let.

3 Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení.

4 Částky životního minima  pro jednotlivce,  pro první dospělou osobu ve vícečetné domácnosti,  pro každou další dospělou osobu ve vícečetné domácnosti,  pro nezaopatřené děti - tři věkové skupiny.

5 Životní a existenční minimum platné od 1.1.2007 (v Kč za měsíc) životní minimum jednotlivec 3126 první dospělá osoba 2880 další dospělá osoba 2600 děti podle věku  do 6 let 1600  6 až 15 let 1960  15 až 26 let (nezaopatřené) 2250 existenční minimum 2020

6 Příklady výpočtu životního minima domácnosti: jednotlivec 3 126 Kč 2 dospělí 2 880 + 2 600 = 5 480 Kč 1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let 2 880 + 1 600 = 4 480Kč 2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let 2 880 + 2 600 + 1 600 = 7 080Kč

7 Valorizace životního a existenčního minima Částky životního minima a částku existenčního minima vláda zvyšuje nařízením v pravidelném termínu od 1. ledna, a to podle skutečného růstu nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby ve stanoveném rozhodném období za podmínky, že příslušný index spotřebitelských cen vzroste od počátku rozhodného období alespoň o 5 %. Vláda může za mimořádných okolností nařízením zvýšit částky životního minima a částku existenčního minima též v mimořádném termínu.

8 Společně posuzované osoby  rodiče a nezletilé nezaopatřené děti  manželé  rodiče a nezletilé zaopatřené děti nebo zletilé děti, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami  jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby

9  Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.

10  Při souběhu okruhů společně posuzovaných osob má přednost společné posuzování rodičů s dětmi.  Osamělý rodič žijící u svých rodičů se však i se svým dítětem posuzuje společně s rodiči.  U vícegenerační rodiny se rodina starobního důchodce posuzuje samostatně.

11  Dítě se posuzuje s tím ze svých rodičů, kterému bylo příslušným orgánem svěřeno do péče (v případě střídavé péče záleží na souhlasném prohlášení obou rodičů).  Dítě se však vždy posuzuje s tím rodičem, který na něj uplatňuje slevu na dani z příjmů podle zákona o daních z příjmů.  Dítě se neposuzuje se svými rodiči, pokud bylo svěřeno do náhradní péče nebo se nachází v ústavu pro péči o děti a mládež.

12  Za společně posuzovanou osobu se nepovažuje osoba ve vazbě nebo výkonu trestu, pokud tato skutečnost trvala celý příslušný kalendářní měsíc (neplatí pro matky, které mají po tuto dobu své děti v osobní péči).

13 Započitatelné příjmy – zjednodušení  ze závislé činnosti  funkční požitky  z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti  z kapitálového majetku  z pronájmu  dávky nemocenského a důchodového pojištění

14  plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku  výživné a příspěvek na výživu rozvedeného manžela a neprovdané matce  dávky státní sociální podpory (bez příspěvku na bydlení a jednorázových dávek)  příspěvek na živobytí  mzdové nároky vyplácené úřadem práce při platební neschopnosti zaměstnavatele  další příjmy • podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci

15  příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby  náhrady škody a finanční prostředky na odstranění následků živelné pohromy  peněžní pomoc obětem trestné činnosti  sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem  podpory z prostředků nadací a občanských sdružení  s výjimkou:

16  odměn za darování krve  daňového bonusu  příspěvku na péči  té části sociálního příplatku a příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů  dávky sociální péče poskytované ze zdravotních důvodů  zvláštní příspěvek k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a za osvobození Československa  stipendií

17 Využití životního a existenčního minima  pomoc v hmotné nouzi  státní sociální podpora  další


Stáhnout ppt "Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu."

Podobné prezentace


Reklamy Google