Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Petr Nasku Bc. David Suchánek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Petr Nasku Bc. David Suchánek"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Petr Nasku Bc. David Suchánek
Profesní vzdělávání sociálních kurátorů Pardubice Hradec Králové Mgr. Petr Nasku Bc. David Suchánek

2 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Právní úprava: zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

3 Dávky pomoci v hmotné nouzi
životní minimum: - jednotlivec ,- - společně posuzované osoby - osoba posuzovaná jako první v pořadí – 2880,- - osoba posuzovaná jako druhá nebo další v pořadí - zaopatřená, od 15 let věku – 2600,- - nezaopatřené dítě let – 2250,- - nezaopatřené dítě 6-15 let – 1960,- - nezaopatřené dítě do 6 let – 1600,- existenční minimum: ,- Pozn. životní a existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení

4 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Př. výše životního minima u společně posuzovaných osob - Čtyřčlenná rodina: otec (45), matka (39), dcera (17), syn (12)

5 Dávky pomoci v hmotné nouzi
posuzování osob (obecně § 4 zákona o ŽaEM, zvl. úprava § 8 zákona o HN) rodiče a nezletilé nezaopatřené děti manželé nebo partneři rodiče a nezletilé zaopatřené děti rodiče a zletilé děti, pokud společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby pozn. společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně zdržují mimo byt, který užívají k bydlení

6 Dávky pomoci v hmotné nouzi
posuzování příjmů (§ 7) ze závislé činnosti funkční požitky z podnikání a další SVČ z kapitálového majetku z pronájmu ostatní příjmy uvedené v zákoně o DzP, při kterých dochází ke zvýšení majetku dávky z nemocenského pojištění a důchodového pojištění podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku výživné a příspěvek na výživu rozvedeného manžela a neprovdané matce

7 Dávky pomoci v hmotné nouzi
dávky SSP, s výjimkou PnB a jednorázových dávek příspěvek na živobytí mzdové nároky vyplacené úřadem práce další příjmy

8 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Vymezení dávek pomoci v hmotné nouzi: příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc

9 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Situace hmotné nouze (7 případů) příjem nedosahuje částky živobytí příjem nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení hrozba vážné újmy na zdraví vážná mimořádná událost úhrada nezbytného jednorázového výdaje úhrada základních předmětů dlouhodobé potřeby, základního vybavení domácnosti a nákladů na vzdělání a zájmovou činnost nezaopatřeného dítěte hrozba sociálního vyloučení

10 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Osoba není v hmotné nouzi když (8 případů): není v pracovním ani obdobném vztahu, není OSVČ, není v evidenci ÚP, s výjimkou osob uvedených v § 11 odst. 3 je v evidenci ÚP a odmítla bez vážných důvodů krátkodobé zaměstnání nebo účast v cíleném programu k řešení zaměstnanosti prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním je OSVČ a její příjem po odečtení NnB nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila k NP byla uložena sankce za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky (3 měsíce ode dne PM)

11 Dávky pomoci v hmotné nouzi
nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla vzata do vazby a tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc je jí poskytována ústavní péče v psychiatrické léčebně nebo v LDN déle než 3 kalendářní měsíce nevznikl jí nárok na nemocenské z důvodu úmyslného způsobení pracovní neschopnosti, nebo pracovní neschopnost vznikla z následující důvodů: - zaviněná účast ve rvačce - bezprostřední následek opilosti nebo užití omamných prostředků - spáchání úmyslného trestného činu a nemocenské tak nenáleží nebo náleží ve snížené výši. Výjimka - stanovena pro 7 případů

12 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Okruh oprávněných osob (pro PnŽ a DnB): osoba, hlášená na území ČR k trvalému pobytu nebo má na území ČR trvalý pobyt (odkaz na zvl. právní předpisy – dále ZPP) osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana (odkaz na ZPP) cizinec bez trvalého pobytu, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva občan členského státu EU, hlášený na území ČR k pobytu déle než 3 měsíce, pokud mu nárok na sociální výhody nevyplývá z přímo použitelného předpisu ES rodinný příslušník občana členského státu EU… cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES na území jiného členského státu EU, a jeho rodinný příslušník, pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR (odkaz na ZPP)

13 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Okruh oprávněných osob pro MOP: širší než u PnŽ a DnB zahrnuje kromě výše uvedených i osoby pobývající na území ČR na základě ZPP v odůvodněných případech (hrozba vážné újmy na zdraví) je oprávněnou osobou kdokoliv

14 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Vymezení a upřesnění některých pojmů: společně posuzované osoby příjem (odchylky od ŽeM) - čisté příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedených v zákoně o DP a ze mzdových nároků vyplácených ÚP se započítávají ve výši 70% - příjmy z náhrady mzdy nebo sníženého platu po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti a z dávky nemocenského pojištění, z podpory v nezaměstnanosti a z podpory při rekvalifikaci se započítávají ve výši 80% - ostatní příjmy uvedené v ŽeM se započítávají ve 100%, mimo PnŽ rozhodné období

15 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Příspěvek na živobytí (§§ 21-32) nárok – osoba uvedená v § 2 odst. 2 písm. a), jestliže její příjem a příjem SPO nedosahuje částky živobytí

16 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Částky živobytí (§ 24) Jsou stanoveny pro každou osobu individuálně na základě hodnocení její snahy a možností nezaopatřené dítě – částka ŽM, případně zvýšená z důvodu dietního stravování osoba, u které se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací – částka EM + (ŽM – EM) 2 osoba dlužící na výživném pro nezletilé dítě více než 3násobek stanovené měsíční splátky a osoba, která nepředloží na výzvu zpracovaný IAP – částka EM osoba, která pobírá PnŽ déle než 6 kalendářních měsíců – částka EM (+ výjimky)

17 Dávky pomoci v hmotné nouzi
osoba, která vykonávala dobrovolnickou službu nebo veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin v kalendářním měsíci – částka EM + (ŽM – EM) 2 Zvýšení částky živobytí: hodnocení snahy zvýšení příjmu vlastní prací hodnocení možnosti využití majetku hodnocení možnosti uplatnění nároků a pohledávek hodnocení možnosti zvýšení příjmu u nezaopatřených dětí zvýšení ČŽ z důvodu nutnosti dietního stravování zvýšení ČŽ z důvodu hledání zaměstnání

18 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Veřejná služba ( § 18a) účel pomoc v obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce (demonstrativní výčet) organizace a zajištění problémy při realizaci

19 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Výše příspěvku na živobytí: rozdíl mezi částkou živobytí a příjmem v případě samostatně posuzované osoby rozdíl mezi částkou živobytí SPO a příjmem SPO

20 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Doplatek na bydlení (§§ 33-35) Nárok Vlastník nebo nájemce bytu, který užívá, jestliže po úhradě odůvodněných nákladů by jeho příjem (příjem SPO), zvýšený o vyplacený PnŽ, byl nižší než částka živobytí (živobytí SPO) Další podmínky získání nároku na PnŽ a PnB užívání bytu v obci, v níž je hlášena k pobytu výjimečně lze za nájemce považovat i osobu, užívající dlouhodobě jinou než nájemní formu bydlení

21 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Odůvodněné náklady na bydlení nájemné až do výše cílového nájemného a pravidelné úhrady za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu úhrada prokazatelné nezbytné spotřeby energií Výše doplatku na bydlení rozdíl mezi částkou odůvodněných nákladů na bydlení připadajících na KM, sníženou o PnB náležející za předchozí KM, a částkou, o kterou příjem osoby (SPO), zvýšený o vyplacený PnŽ převyšuje ČŽ osoby (SPO)

22 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Mimořádná okamžitá pomoc Nárok osoba uvedená v § 2 odst.3 (hrozba vážné újmy na zdraví) osoba uvedená v § 2 odst. 4 a 5 (mimořádná událost, úhrada nákladů), pokud je považována za osobu v HN osoba uvedená v § 2 odst. 6 (hrozba sociálního vyloučení), pokud je považována za osobu v hmotné nouzi

23 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Výše mimořádné okamžité pomoci: § 2 odst. 3 – doplnění příjmu do výše EM (nezaopatřené dítě do výše ŽM) § 2 odst. 4 – až do 15násobku ŽM jednotlivce § 2 odst. 5 písm. a) – až do výše jednorázového výdaje § 2 odst. 5 písm. b) – až do výše nákladů (součet dávek za kalendářní rok nesmí překročit 10násobek ŽM jednotlivce) § 2 odst. 6 – jednorázově až do výše 1000,- (součet dávek za kalendářní rok nesmí překročit 4násobek ŽM jednotlivce)

24 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Společná ustanovení o dávkách (§§ 38-59) nárok na dávku minimální výše PnŽ a DnB příjemce a zvláštní příjemce formy poskytování dávek a výplata dávek změna rozhodných skutečností přechod nároku a zánik nároku postoupení a srážky povinnosti a odpovědnost žadatele, příjemce a SPO přeplatky a správní delikty

25 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Organizace Orgány pomoci v hmotné nouzi: pověřené obecní úřady obecní úřady obcí s rozšířenou působností krajské úřady MPSV újezdní úřady

26 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Řízení (§§ 66 – 79) Příslušné orgány pověřený obecní úřad v případě MOP podle § 2 odst. 6 (hrozba sociálního vyloučení) – obecní úřad obce s rozšířenou působností Místní příslušnost trvalý pobyt místo pobytu (cizinci) místo zaměstnání bydliště Výjimka – MOP – místo události

27 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Řízení – odchylky od obecné úpravy - zahájení - účastníci - zastupování - podání - vyjádření k podkladům - oznámení a námitky - rozhodnutí - opravné prostředky - výkon rozhodnutí a náklady řízení

28 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Příklad 1 Mladý svobodný muž propuštěný z výkonu trestu: nárok na PnŽ: (evidence na ÚP, potvrzení o příjmech za 3 předcházející měsíce, ubytovací, nájemní či obdobná smlouva, doklad o úhradě nákladů spojených s bydlením…); výše dávky max ,-- Kč; nárok na DnB: (jen je-li vlastník či nájemce bytu, jinak dávka nenároková) nárok na MOP: (dávka nenároková, např. na pořízení dokladů, pořízení spotřebiče apod.)

29 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Příklad 2 Starší svobodný muž propuštěný z výkonu trestu žijící s matkou (starobní důchodkyní): - nárok na PnŽ: (společně posuzován s matkou, její důchod je příjmem, náležitosti viz. příklad č.1); částka živobytí je Kč Kč = Kč, na dávku většinou nevznikne nárok - nárok na DnB: (ve většině případů ne, výjimka: příjem SPO nepřesahuje 1,3 násobek ČŽ, tj. v tomto případě Kč) - nárok na MOP: (příslušný MěÚ vzhledem k přítomnosti matky zřejmě nepřizná)

30 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Příklad 3 Drogově závislá, osaměle žijící žena, příjemkyně PnŽ, dne nastoupila do psychiatrické léčebny: PnŽ: - dávka za prosinec náleží - odejme se od (3 kalendářní měsíce: leden, únor a březen, protože v prosincová hospitalizace netrvala celý kalendářní měsíc - do nárok na osvobození od regulačních poplatků DnB: - Situace obdobná jako u PnŽ

31 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Příklad 4 Osoba bez přístřeší – sankčně vyřazená z evidence ÚP: PnŽ: - odejmuto, nepřiznáno - po dobu 6 měsíců není osobou v HN DnB: - nelze poskytnout ani s ohledem na zvláštní zřetel, ani pobírá-li PnŽ MOP: - lze poskytnout (např.: ztráta dokladů, ubytování na krizovém lůžku)

32 Dávky pomoci v hmotné nouzi
Příklad 5 Rodina na dávkách (otec, matka, dvě děti) – otec opustil rodinu: PnŽ, DnB: nárok přechází na matku otec vyřazen z okruhu SPO řízení o dávce pokračuje bez přerušení matka je povinna uplatnit veškeré nároky a pohledávky, tj. výživné lhůta 6 měsíců

33 Děkujeme za pozornost Mgr. Petr Nasku david.suchanek@pardubickykraj.cz
Bc. David Suchánek


Stáhnout ppt "Mgr. Petr Nasku Bc. David Suchánek"

Podobné prezentace


Reklamy Google