Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Profesní vzdělávání sociálních kurátorů Pardubice 7.12.2009 Hradec Králové 8.12.2009 Mgr. Petr Nasku Bc. David Suchánek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Profesní vzdělávání sociálních kurátorů Pardubice 7.12.2009 Hradec Králové 8.12.2009 Mgr. Petr Nasku Bc. David Suchánek."— Transkript prezentace:

1 Profesní vzdělávání sociálních kurátorů Pardubice 7.12.2009 Hradec Králové 8.12.2009 Mgr. Petr Nasku Bc. David Suchánek

2 Dávky pomoci v hmotné nouzi Právní úprava: - zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi - vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

3 Dávky pomoci v hmotné nouzi životní minimum: - jednotlivec - 3126,- - společně posuzované osoby - osoba posuzovaná jako první v pořadí – 2880,- - osoba posuzovaná jako druhá nebo další v pořadí - zaopatřená, od 15 let věku – 2600,- - nezaopatřené dítě 15-26 let – 2250,- - nezaopatřené dítě 6-15 let – 1960,- - nezaopatřené dítě do 6 let – 1600,- existenční minimum: - 2020,- -Pozn. životní a existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení

4 Dávky pomoci v hmotné nouzi Př. výše životního minima u společně posuzovaných osob - Čtyřčlenná rodina: otec (45), matka (39), dcera (17), syn (12)

5 Dávky pomoci v hmotné nouzi posuzování osob (obecně § 4 zákona o ŽaEM, zvl. úprava § 8 zákona o HN) -rodiče a nezletilé nezaopatřené děti -manželé nebo partneři -rodiče a nezletilé zaopatřené děti -rodiče a zletilé děti, pokud společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami -jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby pozn. společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně zdržují mimo byt, který užívají k bydlení

6 Dávky pomoci v hmotné nouzi posuzování příjmů (§ 7) -ze závislé činnosti -funkční požitky -z podnikání a další SVČ -z kapitálového majetku -z pronájmu -ostatní příjmy uvedené v zákoně o DzP, při kterých dochází ke zvýšení majetku -dávky z nemocenského pojištění a důchodového pojištění -podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci -plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku -výživné a příspěvek na výživu rozvedeného manžela a neprovdané matce

7 Dávky pomoci v hmotné nouzi -dávky SSP, s výjimkou PnB a jednorázových dávek -příspěvek na živobytí -mzdové nároky vyplacené úřadem práce -další příjmy

8 Dávky pomoci v hmotné nouzi Vymezení dávek pomoci v hmotné nouzi: -příspěvek na živobytí -doplatek na bydlení -mimořádná okamžitá pomoc

9 Dávky pomoci v hmotné nouzi Situace hmotné nouze (7 případů) -příjem nedosahuje částky živobytí -příjem nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení -hrozba vážné újmy na zdraví -vážná mimořádná událost -úhrada nezbytného jednorázového výdaje -úhrada základních předmětů dlouhodobé potřeby, základního vybavení domácnosti a nákladů na vzdělání a zájmovou činnost nezaopatřeného dítěte -hrozba sociálního vyloučení

10 Dávky pomoci v hmotné nouzi Osoba není v hmotné nouzi když (8 případů): -není v pracovním ani obdobném vztahu, není OSVČ, není v evidenci ÚP, s výjimkou osob uvedených v § 11 odst. 3 -je v evidenci ÚP a odmítla bez vážných důvodů krátkodobé zaměstnání nebo účast v cíleném programu k řešení zaměstnanosti -prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním -je OSVČ a její příjem po odečtení NnB nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila k NP -byla uložena sankce za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky (3 měsíce ode dne PM)

11 Dávky pomoci v hmotné nouzi -nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla vzata do vazby a tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc -je jí poskytována ústavní péče v psychiatrické léčebně nebo v LDN déle než 3 kalendářní měsíce -nevznikl jí nárok na nemocenské z důvodu úmyslného způsobení pracovní neschopnosti, nebo pracovní neschopnost vznikla z následující důvodů: - zaviněná účast ve rvačce - bezprostřední následek opilosti nebo užití omamných prostředků - spáchání úmyslného trestného činu a nemocenské tak nenáleží nebo náleží ve snížené výši. Výjimka - stanovena pro 7 případů

12 Dávky pomoci v hmotné nouzi Okruh oprávněných osob (pro PnŽ a DnB): -osoba, hlášená na území ČR k trvalému pobytu nebo má na území ČR trvalý pobyt (odkaz na zvl. právní předpisy – dále ZPP) -osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana (odkaz na ZPP) -cizinec bez trvalého pobytu, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva -občan členského státu EU, hlášený na území ČR k pobytu déle než 3 měsíce, pokud mu nárok na sociální výhody nevyplývá z přímo použitelného předpisu ES -rodinný příslušník občana členského státu EU… -cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES na území jiného členského státu EU, a jeho rodinný příslušník, pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR (odkaz na ZPP)

13 Dávky pomoci v hmotné nouzi Okruh oprávněných osob pro MOP: -širší než u PnŽ a DnB -zahrnuje kromě výše uvedených i osoby pobývající na území ČR na základě ZPP -v odůvodněných případech (hrozba vážné újmy na zdraví) je oprávněnou osobou kdokoliv

14 Dávky pomoci v hmotné nouzi Vymezení a upřesnění některých pojmů: -společně posuzované osoby -příjem (odchylky od ŽeM) - čisté příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedených v zákoně o DP a ze mzdových nároků vyplácených ÚP se započítávají ve výši 70% - příjmy z náhrady mzdy nebo sníženého platu po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti a z dávky nemocenského pojištění, z podpory v nezaměstnanosti a z podpory při rekvalifikaci se započítávají ve výši 80% - ostatní příjmy uvedené v ŽeM se započítávají ve 100%, mimo PnŽ -rozhodné období

15 Dávky pomoci v hmotné nouzi Příspěvek na živobytí (§§ 21-32) -nárok – osoba uvedená v § 2 odst. 2 písm. a), jestliže její příjem a příjem SPO nedosahuje částky živobytí

16 Dávky pomoci v hmotné nouzi Částky živobytí (§ 24) Jsou stanoveny pro každou osobu individuálně na základě hodnocení její snahy a možností -nezaopatřené dítě – částka ŽM, případně zvýšená z důvodu dietního stravování -osoba, u které se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací – částka EM + (ŽM – EM) 2 -osoba dlužící na výživném pro nezletilé dítě více než 3násobek stanovené měsíční splátky a osoba, která nepředloží na výzvu zpracovaný IAP – částka EM -osoba, která pobírá PnŽ déle než 6 kalendářních měsíců – částka EM (+ výjimky)

17 Dávky pomoci v hmotné nouzi -osoba, která vykonávala dobrovolnickou službu nebo veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin v kalendářním měsíci – částka EM + (ŽM – EM) 2 Zvýšení částky živobytí: -hodnocení snahy zvýšení příjmu vlastní prací -hodnocení možnosti využití majetku -hodnocení možnosti uplatnění nároků a pohledávek -hodnocení možnosti zvýšení příjmu u nezaopatřených dětí -zvýšení ČŽ z důvodu nutnosti dietního stravování -zvýšení ČŽ z důvodu hledání zaměstnání

18 Dávky pomoci v hmotné nouzi Veřejná služba ( § 18a) -účel -pomoc v obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce (demonstrativní výčet) -organizace a zajištění -problémy při realizaci

19 Dávky pomoci v hmotné nouzi Výše příspěvku na živobytí: -rozdíl mezi částkou živobytí a příjmem v případě samostatně posuzované osoby -rozdíl mezi částkou živobytí SPO a příjmem SPO

20 Dávky pomoci v hmotné nouzi Doplatek na bydlení (§§ 33-35) Nárok -Vlastník nebo nájemce bytu, který užívá, jestliže po úhradě odůvodněných nákladů by jeho příjem (příjem SPO), zvýšený o vyplacený PnŽ, byl nižší než částka živobytí (živobytí SPO) Další podmínky -získání nároku na PnŽ a PnB -užívání bytu v obci, v níž je hlášena k pobytu -výjimečně lze za nájemce považovat i osobu, užívající dlouhodobě jinou než nájemní formu bydlení

21 Dávky pomoci v hmotné nouzi Odůvodněné náklady na bydlení -nájemné až do výše cílového nájemného a pravidelné úhrady za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu -úhrada prokazatelné nezbytné spotřeby energií Výše doplatku na bydlení -rozdíl mezi částkou odůvodněných nákladů na bydlení připadajících na KM, sníženou o PnB náležející za předchozí KM, a částkou, o kterou příjem osoby (SPO), zvýšený o vyplacený PnŽ převyšuje ČŽ osoby (SPO)

22 Dávky pomoci v hmotné nouzi Mimořádná okamžitá pomoc Nárok -osoba uvedená v § 2 odst.3 (hrozba vážné újmy na zdraví) -osoba uvedená v § 2 odst. 4 a 5 (mimořádná událost, úhrada nákladů), pokud je považována za osobu v HN -osoba uvedená v § 2 odst. 6 (hrozba sociálního vyloučení), pokud je považována za osobu v hmotné nouzi

23 Dávky pomoci v hmotné nouzi Výše mimořádné okamžité pomoci: -§ 2 odst. 3 – doplnění příjmu do výše EM (nezaopatřené dítě do výše ŽM) -§ 2 odst. 4 – až do 15násobku ŽM jednotlivce -§ 2 odst. 5 písm. a) – až do výše jednorázového výdaje -§ 2 odst. 5 písm. b) – až do výše nákladů (součet dávek za kalendářní rok nesmí překročit 10násobek ŽM jednotlivce) -§ 2 odst. 6 – jednorázově až do výše 1000,- (součet dávek za kalendářní rok nesmí překročit 4násobek ŽM jednotlivce)

24 Dávky pomoci v hmotné nouzi Společná ustanovení o dávkách (§§ 38-59) -nárok na dávku -minimální výše PnŽ a DnB -příjemce a zvláštní příjemce -formy poskytování dávek a výplata dávek -změna rozhodných skutečností -přechod nároku a zánik nároku -postoupení a srážky -povinnosti a odpovědnost žadatele, příjemce a SPO -přeplatky a správní delikty

25 Dávky pomoci v hmotné nouzi Organizace Orgány pomoci v hmotné nouzi: -pověřené obecní úřady -obecní úřady obcí s rozšířenou působností -krajské úřady -MPSV -újezdní úřady

26 Dávky pomoci v hmotné nouzi Řízení (§§ 66 – 79) Příslušné orgány -pověřený obecní úřad -v případě MOP podle § 2 odst. 6 (hrozba sociálního vyloučení) – obecní úřad obce s rozšířenou působností Místní příslušnost -trvalý pobyt -místo pobytu (cizinci) -místo zaměstnání -bydliště Výjimka – MOP – místo události

27 Dávky pomoci v hmotné nouzi Řízení – odchylky od obecné úpravy - zahájení - účastníci - zastupování - podání - vyjádření k podkladům - oznámení a námitky - rozhodnutí - opravné prostředky - výkon rozhodnutí a náklady řízení

28 Dávky pomoci v hmotné nouzi Příklad 1 Mladý svobodný muž propuštěný z výkonu trestu: - nárok na PnŽ: (evidence na ÚP, potvrzení o příjmech za 3 předcházející měsíce, ubytovací, nájemní či obdobná smlouva, doklad o úhradě nákladů spojených s bydlením…); výše dávky max. 3 126,-- Kč; -nárok na DnB: (jen je-li vlastník či nájemce bytu, jinak dávka nenároková) -nárok na MOP: (dávka nenároková, např. na pořízení dokladů, pořízení spotřebiče apod.)

29 Dávky pomoci v hmotné nouzi Příklad 2 Starší svobodný muž propuštěný z výkonu trestu žijící s matkou (starobní důchodkyní): - nárok na PnŽ: (společně posuzován s matkou, její důchod je příjmem, náležitosti viz. příklad č.1); částka živobytí je 2 880 Kč + 2 600 Kč = 5 480 Kč, na dávku většinou nevznikne nárok - nárok na DnB: (ve většině případů ne, výjimka: příjem SPO nepřesahuje 1,3 násobek ČŽ, tj. v tomto případě 7 124 Kč) - nárok na MOP: (příslušný MěÚ vzhledem k přítomnosti matky zřejmě nepřizná)

30 Dávky pomoci v hmotné nouzi Příklad 3 Drogově závislá, osaměle žijící žena, příjemkyně PnŽ, dne 3. 12. 2009 nastoupila do psychiatrické léčebny: PnŽ: - dávka za prosinec náleží - odejme se od 1. 4. 2009 (3 kalendářní měsíce: leden, únor a březen, protože v prosincová hospitalizace netrvala celý kalendářní měsíc - do 31. 3. 2009 nárok na osvobození od regulačních poplatků DnB: - Situace obdobná jako u PnŽ

31 Dávky pomoci v hmotné nouzi Příklad 4 Osoba bez přístřeší – sankčně vyřazená z evidence ÚP: PnŽ: - odejmuto, nepřiznáno - po dobu 6 měsíců není osobou v HN DnB: - nelze poskytnout ani s ohledem na zvláštní zřetel, ani pobírá-li PnŽ MOP: - lze poskytnout (např.: ztráta dokladů, ubytování na krizovém lůžku)

32 Dávky pomoci v hmotné nouzi Příklad 5 Rodina na dávkách (otec, matka, dvě děti) – otec opustil rodinu: PnŽ, DnB: -nárok přechází na matku -otec vyřazen z okruhu SPO -řízení o dávce pokračuje bez přerušení -matka je povinna uplatnit veškeré nároky a pohledávky, tj. výživné -lhůta 6 měsíců

33 Děkujeme za pozornost Mgr. Petr Nasku petr.nasku@pardubickykraj.cz Bc. David Suchánek david.suchanek@pardubickykraj.cz


Stáhnout ppt "Profesní vzdělávání sociálních kurátorů Pardubice 7.12.2009 Hradec Králové 8.12.2009 Mgr. Petr Nasku Bc. David Suchánek."

Podobné prezentace


Reklamy Google