Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.  Existenční minimum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.  Existenční minimum."— Transkript prezentace:

1

2  Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.  Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Tento institut byl vedle životního minima zaveden z důvodu větší motivace pro dospělé osoby v hmotné nouzi.  Existenční minimum nelze použít u:  nezaopatřeného dítěte,  u poživatele starobního důchodu,  u osoby invalidní ve třetím stupni  u osoby starší 68 let.

3  Životní a existenční minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění.  Částky životního a existenčního minima platné od 1. 1. 2012 jsou stanoveny nařízením vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

4  Hlavní využití životního a existenčního minima je v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličina  Životní a existenční minimum je využíváno také v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře při zjišťování nároku na dávky, které zabezpečují adresnou pomoc rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích (zejména u přídavku na dítě a porodného). V případě dávek pěstounské péče tvoří i základ pro výpočet jejich výše.  Další využití životního minima je například v soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností, v případě exekucí pro nezabavitelné částky apod.

5  Životní minimum je stanovováno zákonem nebo jiným právním předpisem (např. formou nařízením vlády) v souladu s vývojem ekonomiky a celkové sociální situaci ve společnosti. Částky životního minima jsou stanoveny zpravidla na dobu jednoho roku. Tento model je využíván v ČR  Životní minimum je konstruována na základě tzv. „spotřebního koše“. Jedná se součet nákladů předem vybraných základních potravin, hygienických potřeb a dalších nezbytných předmětů denní potřeby. Částka je pohyblivá v závislosti na změně cen. Tento model se využívá v Německu.

6 OsobaČástka Jednotlivec3.410,-Kč První dospělá osoba3.140,-Kč Druhá dospělá osoba2.830,-Kč Dítě ve věku 0-6 let1.740,-Kč Dítě ve věku 6-15 let2.140,-Kč Nezaopatřené dítě ve věku 15-26 let 2.450,-Kč

7  Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení.  Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení.

8  rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,  manželé nebo registrovaní partneři  rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,  jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.  Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.

9  S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob : › z pracovní činnosti, › z podnikání, › z kapitálového majetku, › z pronájmu, › důchody, › dávky nemocenského pojištění, › dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, › podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, › výživné atd.)

10  příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek,  příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,  náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,  peněžní pomoci obětem trestné činnosti,  sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,  podpory z prostředků nadací a občanských sdružení,

11  stipendií,  odměn za darování krve,  příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),  části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,  příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku,  zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa,  příjmu plynoucího na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí.

12  Slouží rodinám s nezaopatřenými dětmi pro krytí zvýšených nákladů spojených s péčí o děti  Výše dávek je upravena zákonem (tzn. není závislá na předchozích příjmech, nebo délce pojištění, atp.)  Jsou financovány ze státního rozpočtu a vypláceny prostřednictvím místně příslušných obecních úřadů

13  Dávky testované : pro zjištění nároku na tento typ dávek je posuzován příjem domácnosti. Dávka je poskytována jen v případě, že příjem rodiny (domácnosti) nedosahuje zákonem stanovené hranice příjmu určené násobkem životního minima. Tzn. je-li příjem rodiny VYŠŠÍ než zákonem daný násobek životního minima, na dávku není nárok.  Dávky netestované : pro vyplacení dávky není rozhodující příjem rodiny, dávka je vyplacena každému žadateli, který splní nárok vyplývající z konkrétní sociální události (např. péče o dítě do 3 let věku v případě rodičovského příspěvku)

14  Testované dávky: › Přídavky na děti › Příspěvek na bydlení porodné  Netestované dávky: › Pohřebné › Rodičovský příspěvek (výše dávky se sice odvíjí od výše předchozího příjmu rodiny, ale na samotnou dávku má nárok každý, kdo pečuje o děti ve věku do 2, případně až 4 let věku

15  Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.  3 rychlosti čerpání › Do 24 měsíců11.500,- › Do 36 měsíců7.600,- › Do 48 měsíců 3.800,- Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.

16  Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. Dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Dítě zdravotně postižené může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně. Dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo IV, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena.  Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.


Stáhnout ppt " Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.  Existenční minimum."

Podobné prezentace


Reklamy Google