Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Profesní vzdělávání sociálních kurátorů Praha 23.11.2009 Mgr. Marta Styborová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Profesní vzdělávání sociálních kurátorů Praha 23.11.2009 Mgr. Marta Styborová."— Transkript prezentace:

1 Profesní vzdělávání sociálních kurátorů Praha 23.11.2009 Mgr. Marta Styborová

2 Zákon o pomoci v hmotné nouzi v praxi

3 INFORMACE http://portal.mpsv.cz/socwww.mpsv.cz/tmp/hmotna_nouzehotline.oknouze@oksystem.cz Informace Oknouze/OKslužby

4 Nejčastější problémy realizace zákona

5 1. Okruh společně posuzovaných osob - principy 2. Zápočet odůvodněných nákladů na bydlení – u jednotlivých forem bydlení s ohledem na okruhy SPO 3. Doplatek na bydlení + mimořádná okamžitá pomoc jako řešení situace v měsíci před výplatou DoB 4. Zápočet příspěvku na péči pro účely hmotné nouze – různé přístupy k řešení 5. Posuzování příjmů pro účely hmotné nouze – nárok a výplata – podstatný pokles příjmu, exekuce (SSP) 6. Majetek a oceňování majetku 7. Mimořádná okamžitá pomoc – v současnosti vichřice a orkány, psychiatrické léčebny

6 Zákon 111/2006 Sb.

7 Předmět úpravy Předmět úpravy -Poskytování pomoci -Základní životní podmínky (biologické, psychické a sociální) -Fyzická osoba -Hmotná nouze -Dávky pomoci v hmotné nouzi

8 Sociální poradenství Sociální poradenství Každý má nárok na základní sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo k jejímu předcházení - Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 37 odst.1 písm.a) a odst.2

9 Zákon o pomoci v hmotné nouzi rozeznává sedm situací, v nichž se osoba (společně posuzované osoby) nacházejí ve stavu hmotné nouze Tyto situace směřují k poskytnutí dávek v systému pomoci v hmotné nouzi : příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci

10 Přehled situací, v nichž se osoba nachází ve stavu hmotné nouze 1. Nedostatečný příjem k zabezpečení základních životních podmínek 2. Nedostatečný příjem k úhradě odůvodněných nákladů na bydlení 3. Z nedostatku finančních prostředků hrozí vážná újma na zdraví 4. Ohrožení vážnou mimořádnou událostí 5. Nedostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje 6. Nedostatečné prostředky k úhradě nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby, na základní vybavení domácnosti, na odůvodněné náklady spojené se vzděláním a zájmovou činností nezaopatřeného dítěte 7. Ohrožení sociálním vyloučením

11 Zákon o pomoci v hmotné nouzi rozeznává deset situací, kdy se osoba (společně posuzované osoby) nepovažuje za osobu ve stavu hmotné nouze

12 Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné nouzi není 1) není v pracovním ani obdobném vztahu a není v evidenci ÚP 2) ten, kdo maří spolupráci c ÚP 3) prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním (§11), 4) OSVČ nebo spolupracující osobou a její příjem po odečtení nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila k nemocenskému pojištění 5)osoba, které byla za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky uložena sankce podle zvláštního právního předpisu 6) nastoupila výkon trestu odnětí svobody nebo byla vzata do vazby a tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc 7) je osobou, jíž se podle zvláštního právního předpisu poskytují pobytové sociální služby 8) je osobou, která je ve zdravotnickém zařízení ústavní péče déle než 3 kalendářní měsíce, 9) je osobou, jíž se poskytuje ústavní péče v psychiatrické léčebně nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné déle než 3 kalendářní měsíce 10) osoba, jejíž pracovní neschopnost vznikla v důsledku trestného činu spáchaného touto osobou

13 Celkové sociální a majetkové poměry - co se rozumí pod pojmem sociální poměry poměry - co se rozumí pod pojmem majetkové poměry (nemovitý a movitý majetek) poměry (nemovitý a movitý majetek) - zjišťování hodnoty majetku - situace, kdy není nutno cenu podle zákona o oceňování majetku zjišťovat zákona o oceňování majetku zjišťovat

14 1.dávka pomoci v hmotné nouzi : PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ

15 Klient a orgán pomoci v hmotné nouzi 1. Základní sociální poradenství – předání tiskopisů, vysvětlení potřeby dodání dalších dokumentů 2. Podání žádosti, překontrolování úplnosti 3. Stanovení okruhu společně posuzovaných osob 4. Zadání údajů do aplikačního programu 5. Posouzení stavu hmotné nouze, nároku na dávku a stanovení výše dávky 6. Předání do účetnictví a výplata dávky

16

17

18 Řešení první situace stavu hmotné nouze. Co potřebujeme znát, aby bylo možné pro účely příspěvku na živobytí posoudit stav hmotné nouze osoby (SPO) : Co potřebujeme znát, aby bylo možné pro účely příspěvku na živobytí posoudit stav hmotné nouze osoby (SPO) : Okruh osob společně posuzovaných osob, Okruh osob společně posuzovaných osob, Příjem Příjem Přiměřené náklady na bydlení částka živobytí (živobytí není definováno) možnost či nemožnost zvýšení příjmu vlastním přičiněním (práce, nároky, majetek)

19 Společně posuzované osoby Odkaz na zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu (připomenutí) (doplněno o specifikaci, obsaženou v zákoně o pomoci v hmotné nouzi)

20 Koho zákon o pomoci v hmotné nouzi vylučuje z okruhu společně posuzovaných osob - Osoba, která nastoupila výkon trestu odnětí svobody nebo byla vzata do vazby (trvá celý kalendářní měsíc), - osoba umístěná k celoročnímu pobytu v ÚSP nebo obdobném zařízení, - osoba umístěná ve zdravotnickém ústavním zařízení nebo obdobném zařízení, kde je jí poskytována sociální péče (po celý kalendářní měsíc ).

21 Pro stanovení okruhu společně posuzovaných osob pro účely posouzení stavu hmotné nouze podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pomoci v hmotné nouzi), se vychází ze skutečného počtu osob, které se spolu se žadatelem o příspěvek na živobytí, popřípadě o mimořádnou okamžitou pomoc ve vymezených situacích, fakticky v bytě zdržují. Tyto osoby uvede žadatel v tiskopise žádosti o příslušnou dávku pomoci v hmotné nouzi. Následně orgán pomoci v hmotné nouzi, po vlastním posouzení a stanovení okruhu společně posuzovaných osob podle níže uvedených principů, zadá pouze tyto osoby do aplikačního programu. U nájemních bytů lze žadatelem prezentovaný okruh osob v bytě kontrolovat z údajů o počtu osob, uvedených v nájemní smlouvě (tyto osoby tvoří domácnost ve smyslu občanského zákoníku i pro posouzení situace hmotné nouze).

22 Rodiče a nezletilé nezaopatřené děti (nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře) a manželé, a to bez ohledu, zda užívají jeden byt (viz dále – možnost výjimky podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, § 8 odst. 3). Manželé a rodiče v rozvodovém řízení, jsou pro účely posouzení okruhu společně posuzovaných osob chápáni stále jako manželé. Za rodiče se považuje rovněž osoba, které bylo nezletilé nezaopatřené dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu (v tomto případě se neposuzuje dítě společně s vlastním rodičem). Vymezení, kdo je rovněž považován za rodiče, obsahuje § 4 odst. 4 písm. a) až g) zákona o životním a existenčním minimu.

23 Matka, otec, dvě děti nezletilé a nezaopatřené Společně posuzované osoby Manželé ( žena a muž)

24 Rodiče a nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené (děti do 18 let věku, které se nepřipravují na své budoucí povolání, pracují po skončení povinné školní docházky, jsou vedeny na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání bez nároku na podporu v nezaměstnanosti apod.), pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s manželem nebo s jinými osobami (např. druh, družka, partner, partnerka apod.).

25 Společně posuzované osoby Matka, otec, dvě zletilé děti, jedno posuzováno s manželem Matka, otec, dvě děti nezletilé, které nejsou nezaopatřené

26 Rodiče a zletilé děti, a to bez ohledu na to, zda jde o děti nezaopatřené či děti, které již nejsou nezaopatřené, tj. po 18. roce věku popřípadě po 26. roce věku, pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s manželem nebo s jinými osobami (např. druh, družka, partner, partnerka apod.).

27 Společně posuzované osoby Matka, otec, dvě zletilé děti, jedno posuzováno s manželem Matka, otec, dvě děti nezletilé, které nejsou nezaopatřené

28 Jiné osoby, které společně užívají byt, s výjimkou osob, které písemně prohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby. Za jiné osoby je nutné považovat všechny další osoby, které společně užívají byt, mimo osob, vyjmenovaných v předchozích třech odstavcích. Uvedené písemné prohlášení nemůže být formální, tyto osoby by měly uvést, jak uhrazují náklady na své potřeby, tj. nejenom náklady spojené s úhradou bydlení. Tak je tomu například u sourozenců (ať již v produktivním nebo důchodovém věku), z nichž jeden je a druhý není dostatečně zabezpečen svými příjmy. Proto tyto osoby musí mít možnost prohlásit a prokázat, že společně nehospodaří. Zároveň je však nezbytné upozornit osoby žijící v nájemním bytě na riziko takového prohlášení, a to v návaznosti na § 706 občanského zákoníku. Pokud by nevedly společnou domácnost, potom v případě úmrtí toho, kdo byl nájemcem, nepřechází nájem automaticky na druhou osobu.

29 Společně posuzované osoby Matka, otec, dítě nezletilé a nezaopatřené a dvě jiné osoby, z nichž jedna písemně prohlásila, že spolu s ostatními trvale nežije a společně neuhrazuje náklady na své potřeby

30 Nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do péče jednoho z rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu se pro účely zákona o životním a existenčním minimu neposuzuje s druhým rodičem. Dítě svěřené do společné péče nebo střídavé péče rodičů se posuzuje s tím rodičem, se kterým má být posuzováno podle souhlasného prohlášení rodičů. Toto prohlášení lze měnit nejdříve po uplynutí kalendářního měsíce. Společně s nezaopatřeným dítětem se posuzuje vždy rodič, který pro účely daně z příjmů prohlašuje, že spolu s dítětem tvoří domácnost (trvale spolu žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby).

31 Osamělý rodič společně užívající byt se svými rodiči se posuzuje i s dítětem se svými rodiči. Toto neplatí v případě, kdy alespoň jeden z rodičů je starobním důchodcem, neboť jde o vícegenerační rodinu starobního důchodce ve smyslu ustanovení § 4 odst. 6 poslední věta zákona o životním a existenčním minimu.

32 V případě, že byt užívají osoby, které lze posuzovat v rámci dvou nebo více okruhů společně posuzovaných osob, má přednost společné posuzování rodičů a nezaopatřených dětí (nezaopatřené děti bez rozdílu, zda jsou nezletilé či zletilé). V případě, že byt užívají osoby, které lze posuzovat v rámci dvou nebo více okruhů společně posuzovaných osob a nejedná se o rodiče s nezaopatřenými dětmi, stanoví se okruh společně posuzovaných osob podle jejich souhlasného prohlášení.

33 Manželé, kteří prokazatelně neužívají společně byt z důvodu, který lze považovat za případ hodný zvláštního zřetele (např. nejsou rozvedeni, ale dlouhodobě odloučeni tak, že žijí ve vzdálených obcích a v jiných bytech, lze na základě žádosti žadatele o příspěvek na živobytí, vyloučit z okruhu společně posuzovaných osob, pokud tento žadatel prokáže, že druhý manžel společně s ním neužívá byt a společně s ním se nepodílí na úhradě nákladů společných potřeb.

34 Obdobně lze na základě žádosti žadatele o příspěvek na živobytí vyloučit i další osoby z okruhu společně posuzovaných osob, a to rovněž na základě prokázání skutečnosti, že tato osoba společně s žadatelem neužívá byt a společně s ním se nepodílí na úhradě nákladů společných potřeb. V těchto případech je předložení potřebných důkazů pro vyloučení osoby z okruhu společně posuzovaných osob na straně žadatele o dávku. Pokud orgán pomoci v hmotné nouzi dojde k závěru, že důvody, kterými žadatel vyloučení osoby požaduje, jsou neprůkazné, tuto osobu z okruhu společně posuzovaných osob nevyloučí.

35 Za rodiče se považují pouze osoby uvedené v § 4 odst. 4 zákona o životním a existenčním minimu. Užívá-li byt osoba, která není rodičem některého z dětí užívajících rovněž společně tento byt (nezletilých nezaopatřených, nezletilých zaopatřených, zletilých), ale je manželem (manželkou) rodiče těchto dětí, posuzují se tyto osoby pro účely pomoci v hmotné nouzi společně. Jde-li však o druha (družku) rodiče, popřípadě o další jinou osobu užívající spolu rodičem dítěte byt, posuzuje se tato osoba společně s ostatními za předpokladu, že písemně neprohlásí, že spolu s rodičem dítěte trvale nežije a neuhrazuje náklady na své potřeby.

36 a) Byt společně užívá otec (O) se třemi dětmi (D1 je nezaopatřené, D2 je zaopatřené – výdělečně činné, D3 je zaopatřené vedené v evidenci uchazeče o zaměstnání). Žádost o příspěvek na živobytí požádá D3.

37 Byt společně užívá osoba A (žena, rodič nezaopatřeného dítěte D), D (nezaopatřené dítě) a osoba B (muž, manžel osoby A, osoba B není rodičem dítěte D). O příspěvek na živobytí požádá osoba A.

38 Byt společně užívá osoba A (žena, rodič dítěte D1), osoba B (muž, není manželem A, ale jejím druhem a není rodičem D1) a dále dítě D2 (A a B jsou rodiči D2).

39 Byt společně užívá osoba A (žena, rodič D1, není rodičem D2), osoba B (muž, rodič dítěte D2, není rodičem D1).

40 Byt společně užívá osoba A (žena, starobní důchodkyně, manželka osoby B, rodič D1, D2), osoba B (muž, manžel osoby A, rodič, D1 a D2), osoba DD1 (dítě osoby D1).

41

42 a) 70 % příjmu ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedených v zákoně o daních z příjmů, a to po odpočtu daně z příjmů a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a ze mzdových nároků vyplácených úřadem práce podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, b) 80 % příjmu z dávky nemocenského pojištění, z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, c) 100 % ostatních započitatelných příjmů podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou příspěvku na živobytí. Příjem

43 Příjmem osoby nebo společně posuzovaných osob se pro účely příspěvku na živobytí rozumí příjem podle odstavce 1 snížený o přiměřené náklady na bydlení; za přiměřené náklady na bydlení se pro účely tohoto zákona považují skutečné (odůvodněné) náklady na bydlení nejvýše však do výše 30 %, a v hlavním městě Praze do výše 35 % příjmu osoby nebo společně posuzovaných osob. Příjem

44 Odůvodněné náklady na bydlení Odůvodněné náklady na bydlení : nájemné až do výše cílového nájemného, úhrady za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu, úhrada prokazatelné nezbytné spotřeby energií

45 Za příjem pro určení přiměřených nákladů na bydlení se považuje příjem uvedený v odstavci 1, s výjimkou a) sociálního příplatku a dávek pěstounské péče, b) příjmu uvedeného v § 7 odst. 1 písm. d) zákona o životním a existenčním minimu (jde o příjmy z kapitálového majetku uvedené v zákoně o daních z příjmů) a c) příjmů uvedených v § 7 odst. 2 písm. j) zákona o životním a existenčním minimu ( jde o další opakující se nebo pravidelné příjmy). Příjem

46 Rozhodné období pro zjišťování příjmu Období 3 kalendářních měsíců předcházejících měsíci, v němž byla uplatněna žádost o dávku. Pokud došlo u osoby nebo společně posuzovaných osob k podstatnému poklesu příjmu, období kalendářního měsíce, v němž byla podána žádost o dávku. Pro účely posouzení podle § 21 odst. 2 (výše příjmu za tři předcházející měsíce – závislost na výplatě příspěvku na živobytí) se zjišťuje příjem za tři předcházející měsíce i v tomto případě.

47 Stanovení částky živobytí osoby (SPO) U nezaopatřených dětí činí částka živobytí vždy částku jejich životního minima, popřípadě zvýšenou o zvýšení částky živobytí z důvodu dietního stravování Prováděcí vyhláška k zákonu o pomoci v hmotné nouzi

48 Nezaopatřené děti

49 Stanovení částky živobytí osoby (SPO) Osoby, u nichž se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací (mimo nezaopatřené děti) : Vždycky ČŽo = ExM + 50% (ŽMo – ExM) Popřípadě ČŽo = ExM + 50% (ŽMo – ExM) + 30%(ŽMo-ExM) + 20%(ŽMo-ExM) + + dieta + 300 + 600

50 Osoby, u nichž se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací

51 Stanovení částky živobytí osoby (SPO) U osob, které mají příjem z výdělečné činnosti: ČŽo = ExM + 50% (ŽMo – ExM) + 30%(ŽMo-ExM) + 20%(ŽMo-ExM) + + dieta + 300 + 600 U osob, které jsou uchazeči o zaměstnání : ČŽo = 30%(ŽMo-ExM) + 20%(ŽMo-ExM) + 30%(ŽMo-ExM) + 20%(ŽMo-ExM) + + dieta + 300 + 600

52 Osoby, které mají příjem z výdělečné činnosti

53 Stanovení částky živobytí osoby (SPO) U osob, které mají příjem z výdělečné činnosti: ČŽo = ExM + 50% (ŽMo – ExM) + 30%(ŽMo-ExM) + 20%(ŽMo-ExM) + + dieta + 300 + 600 U osob, které jsou uchazeči o zaměstnání : ČŽo = 30%(ŽMo-ExM) + 20%(ŽMo-ExM) + 30%(ŽMo-ExM) + 20%(ŽMo-ExM) + + dieta + 300 + 600

54 Osoby, které jsou uchazeči o zaměstnání

55 Další zvýšení částky živobytí - Hodnocení možnosti zvýšení příjmu u nezaopatřených příjmu u nezaopatřených dětí dětí - Zvýšení z titulu potřeby dietního stravování dietního stravování

56 Další zvýšení částky živobytí - Zvýšení částky živobytí osoby, hledající zaměstnání hledající zaměstnání - Zvýšení částky živobytí osoby při dlouhodobém setrvání při dlouhodobém setrvání ve stavu hmotné nouze ve stavu hmotné nouze

57 Stanovení částky živobytí společně posuzovaných osob Částka živobytí společně posuzovaných osob činí součet částek živobytí osob, které jsou osobami společně posuzovanými

58 Co se rozumí pro účely příspěvku na živobytí zvýšením příjmu vlastním přičiněním - vlastní prací - řádným uplatněním nároků a pohledávek - prodejem nebo jiným využitím majetku

59 Zvýšení příjmu vlastní prací - co se posuzuje jako možnost zvýšení příjmu vlastní prací - co se posuzuje jako snaha o zvýšení příjmu vlastní prací - u koho se nezkoumá možnost zvýšení příjmu vlastní prací Zvýšení příjmu vlastní prací - co se posuzuje jako možnost zvýšení příjmu vlastní prací - co se posuzuje jako snaha o zvýšení příjmu vlastní prací - u koho se nezkoumá možnost zvýšení příjmu vlastní prací

60 Zdravotní stav Posouzení schopnosti osoby zvýšit si příjem vlastní prací vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu provádí příslušný úřad práce. Posuzuje se s ohledem ve vztahu ke schopnosti : a) Započetí výdělečné činnosti u osoby nepracující b) Zvýšení rozsahu a intenzity výdělečné činnosti c) Vykonávat zaměstnání odpovídající kvalifikaci

61 Zvýšení příjmu řádným uplatněním nároků a pohledávek - co se rozumí pod pojmem řádné - co se rozumí pod pojmem řádné uplatnění nároků a pohledávek uplatnění nároků a pohledávek - kdy se uplatnění nároků - kdy se uplatnění nároků a pohledávek nevyžaduje a pohledávek nevyžaduje

62 Zvýšení příjmu prodejem nebo jiným využitím majetku - co se rozumí pod prodejem nebo jiným využitím majetku využitím majetku - věci, jejichž prodej nebo jiné využití se nevyžaduje - další okolnosti, za nichž se nevyžaduje - další okolnosti, za nichž se prodej nebo jiné využití majetku prodej nebo jiné využití majetku nevyžaduje nevyžaduje

63 Celkové sociální a majetkové poměry - co se rozumí pod pojmem sociální poměry poměry - co se rozumí pod pojmem majetkové poměry (nemovitý a movitý majetek) poměry (nemovitý a movitý majetek) - zjišťování hodnoty majetku - situace, kdy není nutno cenu podle zákona o oceňování majetku zjišťovat zákona o oceňování majetku zjišťovat

64 Okruh oprávněných osob, které při splnění podmínek, stanovených zákonem, mají nárok na příspěvek na živobytí

65 Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém pomoci v hmotné nouzi - Osoby, u nichž se posuzuje neodůvodnitelná zátěž neodůvodnitelná zátěž - Způsob posuzování - Vyhodnocení posuzování

66 Podmínky nároku na příspěvek na živobytí 1. Jde o osobu v hmotné nouzi 2. Příjem osoby a příjem společně posuzovaných osob nedosahuje částky živobytí osoby (společně posuzovaných osob) 3. Nárok na výplatu příspěvku nevznikne jestliže průměrný měsíční příjem za tři předcházející kalendářní měsíce byl vyšší než trojnásobek ŽM 4. Postup v případě, že nárok na příspěvek splňuje více společně posuzovaných osob

67 Příspěvek na živobytí ve vratné formě - Možnost výplaty příspěvku na živobytí za předpokladu, že jde o přechodný stav - Co se považuje za přechodný stav hmotné nouze - Povinnost vrácení příspěvku na živobytí nebo jeho části - Možnost upuštění od povinnosti vrátit příspěvek nebo jeho část - Řešení případů, kdy osoba příspěvek má vrátit, ale neučiní tak

68 Výše příspěvku na živobytí Rozdíl mezi částkou živobytí osoby (částkou živobytí společně posuzovaných osob) a příjmem osoby (společně posuzovaných osob) PnŽ = Ž - P

69 Část příspěvku na živobytí nahrazující neplacené výživné - Postup stanovení části příspěvku - Postup při přijetí dlužného výživného výživného

70 Sociální práce v rámci příspěvku na živobytí Aktivizační plán – jeho sestavení Sociální šetření - průkaz Zaměření činnosti sociálních pracovníků Zaměstnanci orgánu pomoci v hmotné nouzi : Dávkoví specialisté Sociální pracovníci (metodický pokyn MPSV) Kvalifikace, etický kodex

71 2. dávka pomoci v hmotné nouzi : DOPLATEK NA BYDLENÍ 2. dávka pomoci v hmotné nouzi : DOPLATEK NA BYDLENÍ

72

73

74 Řešení druhé situace stavu hmotné nouze. Co potřebujeme znát, aby bylo možné pro účely doplatku na bydlení posoudit stav hmotné nouze osoby (SPO) : Co potřebujeme znát, aby bylo možné pro účely doplatku na bydlení posoudit stav hmotné nouze osoby (SPO) : příjem příjem příspěvek na živobytí příspěvek na živobytí částka živobytí částka živobytí odůvodněné náklady na bydlení odůvodněné náklady na bydlení

75 Okruh společně posuzovaných osob pro doplatek na bydlení je shodný jako u příspěvku na bydlení ze SSP § 7 odst. 6 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře : Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, s výjimkou nezaopatřených dětí, které jsou v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu. Podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby se nevyžaduje

76 a) 70 % příjmu ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedených v zákoně o daních z příjmů, a to po odpočtu daně z příjmů a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a ze mzdových nároků vyplácených úřadem práce podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, b) 80 % příjmu z dávky nemocenského pojištění, z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, c) 100 % ostatních započitatelných příjmů podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou příspěvku na živobytí. Příjem

77 Rozhodné období pro zjišťování příjmu Období 3 kalendářních měsíců předcházejících měsíci, v němž byla uplatněna žádost o dávku. Pokud došlo u osoby nebo společně posuzovaných osob k podstatnému poklesu příjmu, období kalendářního měsíce, v němž byla podána žádost o dávku. Pro účely posouzení podle § 21 odst. 2 (výše příjmu za tři předcházející měsíce – závislost na výplatě příspěvku na živobytí) se zjišťuje příjem za tři předcházející měsíce i v tomto případě.

78 Výše příspěvku na živobytí Rozdíl mezi částkou živobytí osoby (částkou živobytí společně posuzovaných osob) a příjmem osoby (společně posuzovaných osob) PnŽ = Ž - P

79 30% 20% 30% 20%

80 Další zvýšení částky živobytí - Hodnocení možnosti zvýšení příjmu u nezaopatřených dětí u nezaopatřených dětí - Zvýšení z titulu potřeby dietního stravování - Zvýšení částky živobytí osoby, hledající zaměstnání zaměstnání - Zvýšení částky živobytí osoby při dlouhodobém setrvání ve stavu hmotné nouze setrvání ve stavu hmotné nouze

81 Odůvodněné náklady na bydlení - podrobnější vysvětlení - - nájemné až do výše cílového nájemného - pravidelné úhrady za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu bezprostředně spojené s užíváním bytu - úhrada prokazatelné nezbytné spotřeby energií energií

82 Okruh oprávněných osob, které při splnění podmínek, stanovených zákonem, mají nárok na doplatek na bydlení

83 Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém pomoci v hmotné nouzi - Osoby, u nichž se posuzuje neodůvodnitelná zátěž neodůvodnitelná zátěž - Způsob posuzování - Vyhodnocení posuzování

84 Doplatek na bydlení Podmínky nároku na doplatek na bydlení : Podmínky nároku na doplatek na bydlení : vlastník nebo nájemce bytu, příjem po úhradě vlastník nebo nájemce bytu, příjem po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení je nižší než odůvodněných nákladů na bydlení je nižší než jeho částka živobytí (obdobně společně jeho částka živobytí (obdobně společně posuzované osoby), získání nároku na příspěvek posuzované osoby), získání nároku na příspěvek na živobytí a příspěvek na bydlení na živobytí a příspěvek na bydlení

85 Doplatek na bydlení Poskytování doplatku na bydlení ve výjimečných případech : není-li přiznán příspěvek na živobytí (příjem nepřesáhl 1,3 násobek živobytí), osoba dlouhodobě užívající jinou než nájemní formu bydlení, nárok nezletilého nezaopatřeného dítěte, na které přešlo vlastnictví nebo nájem bytu

86 Doplatek na bydlení Komplikovaná situace : § 33 odst.8 Doplatek na bydlení lze poskytnout pouze tehdy, jestliže osoba užívá byt, jehož je vlastníkem nebo nájemcem, v obci, v níž je hlášena k pobytu podle zvláštních právních předpisů. Snaha o výklad pro osoby, které užívají byt mimo obec, v níž mají trvalý pobyt

87 Doplatek na bydlení Výše doplatku na bydlení : rozdíl mezi částkou odůvodněných nákladů na bydlení sníženou o příspěvek na bydlení a částkou, o kterou příjem osoby, zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí, převyšuje částku živobytí osoby DoB = (ONB - PnB) - (P + PnŽ - Ž)

88 3. dávka pomoci v hmotné nouzi : MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC 3. dávka pomoci v hmotné nouzi : MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC

89

90 Situace 3. Osoba, která nesplňuje podmínky situací pod č. 1 a 2, ale s ohledem na nedostatek finančních prostředků ji hrozí vážná újma na zdraví (OSPO – ne)

91 Podmínky nároku na mimořádnou okamžitou pomoc Situace 3 : Nárok na okamžitou mimořádnou pomoc má osoba, uvedená v § 2 odst. 3 Výše MOP : Stanoví se k doplnění příjmu do výše existenčního minima osoby, která není není nezaopatřeným dítětem. U nezaopatřeného dítěte do výše jeho životního minima

92 Situace 4. Osoba, kterou postihne vážná mimořádná událost a její celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že ji neumožňují překonat situaci vlastními silami (OSPO – ano) (OSPO – ano)

93 Podmínky nároku na mimořádnou okamžitou pomoc Situace 4 : Nárok na mimořádnou okamžitou pomoc má osoba, uvedená v § 2 odst. 4, pokud je tato osoba uznána za osobu v hmotné nouzi Výše MOP : Stanoví se s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby až do 15 násobku ŽM jednotlivce 3126 x 15 = 46.890 Kč

94 Celkové sociální a majetkové poměry - co se rozumí pod pojmem sociální poměry poměry - co se rozumí pod pojmem majetkové poměry (nemovitý a movitý majetek) poměry (nemovitý a movitý majetek) - zjišťování hodnoty majetku - situace, kdy není nutno cenu podle zákona o oceňování majetku zjišťovat zákona o oceňování majetku zjišťovat

95 Situace 5. Osoba, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje (OSPO – ne) (OSPO – ne)

96 Podmínky nároku na mimořádnou okamžitou pomoc Situace 5 : Nárok na mimořádnou okamžitou pomoc má osoba uvedená v § 2 odst. 5 písm.a), pokud je uznána za osobu v hmotné nouzi Výše MOP : Výše mimořádné okamžité pomoci se stanoví až do výše jednorázového výdaje

97 Situace 6. Osoba nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby, na základní vybavení domácnosti a odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte (OSPO – ano) (OSPO – ano)

98 Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře

99 Podmínky nároku na mimořádnou okamžitou pomoc Situace 6 : Nárok na mimořádnou okamžitou pomoc má osoba, uvedená v § 2 odst.5 písm.b), pokud je uznána za osobu v hmotné nouzi. Výše MOP : Stanoví se až do výše nákladů s tím, že součet dávek poskytnutých podle tohoto ustanovení nesmí v rámci roku překročit 10 násobek ŽM jednotlivce 10 x 3126 = 31.260 Kč

100 Situace 7 Osoba, která s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků je ohrožena sociálním vyloučením (OSPO – ne)

101 Osoby ohrožené sociálním vyloučením a) Propuštění z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody b) Po ukončení léčby chorobných závislostí c) Propuštění ze školských zařízení nebo z pěstounské péče d) Osoby bez přístřeší e) Osoba, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby

102 Podmínky nároku na mimořádnou okamžitou pomoc Situace 7 : Nárok na mimořádnou okamžitou pomoc má osoba, uvedená v § 2 odst. 6, pokud je možno ji uznat za osobu v hmotné nouzi Výše MOP : Stanoví se jednorázově ve výši 1000 Kč s ohledem na okamžité nezbytné potřeby. Součet dávek nesmí v rámci jednoho kalendářního roku překročit 4 násobek ŽM jednotlivce 4 x 3126 = 12.504 Kč

103 Program individuálního motivačního postupu Sociální práce Zaměření na opatření potřebných dokumentů Podmínka k poskytnutí mimořádné okamžité pomoci Kontrola Možnost upuštění od sestavení postupu

104 Orgány pomoci v hmotné nouzi - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Pověřené obecní úřady - Obecní úřady s rozšířenou působností - Krajské úřady - obecně Zákon o obcích - (Úřady vojenských újezdů) - jako pověřené obecní úřady obecní úřady

105 - Kdy vzniká nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi pomoci v hmotné nouzi - Od kdy náleží dávka - Minimální výše příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení živobytí a doplatku na bydlení Nárok na dávku a její výplatu § 38

106 Příjemce a zvláštní příjemce § 40 - Kdo se považuje za příjemce dávky - Ustanovení zvláštního příjemce (důvody ustanovení) - Povinnosti příjemce a zvláštního příjemce

107 Souhlas se sdělováním údajů § 41 - Písemný souhlas žadatele o dávku - Sdělování údajů orgány a právnickými a fyzickými osobami - Písemný souhlas žadatele o dávku - občana Členského státu Evropské unie

108 Formy poskytování dávek § 42 - Příspěvek na živobytí (peněžitá a věcná forma) - Kdy se poskytuje příspěvek na živobytí ve věcné formě - Doplatek na bydlení (peněžitá forma) - Mimořádná okamžitá pomoc (peněžitá a věcná forma)

109 Výplata dávek § 43 - Kdy se dávky vyplácí Formy výplaty dávek : - v hotovosti u plátce - poštovní poukázkou převodem na účet určený žadatelem - formou poukázky na hmotnou pomoc v zařízení poskytujícím sociální služby - prostřednictvím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě - přímou úhradou částek, k jejichž úhradě je příjemce nebo osoba společně posuzovaná v hmotné nouzi zavázána

110 Změna skutečností rozhodných pro nárok na dávku - § 44 a § 45 - Vliv změn skutečností rozhodných pro nárok na dávku nebo její výplatu - Změny výše příjmů v průběhu pobírání dávky - Zaokrouhlování výše dávek - Nové posouzení nároku na dávku - Řešení situací, kdy byla dávka přiznána neprávem (§ 45)

111 Přechod nároku na dávky při úmrtí žadatele nebo příjemce § 46 - Žadatel o dávku zemře před vydáním rozhodnutí o žádosti,. - Žadatel o dávku zemře před vydáním rozhodnutí o žádosti,. - Dávka je přiznána před smrtí příjemce, - Nároky na dávky nejsou předmětem dědictví. - Zánik nárok na dávku nebo její výplatu

112 Zánik nároku na dávku, zánik nároku na výplatu dávky § 47 Trvání nároku na dávku Zánik nároku na výplatu dávky.

113 Postoupení a srážky § 48 Nároky na dávky nemohou být postoupeny. Nároky na dávky nemohou být postoupeny. Nároky na dávky nelze dát do zástavy. Nároky na dávky nelze dát do zástavy. Dávky nemohou být předmětem dohody o srážkách. Dávky nepodléhají výkonu rozhodnutí.

114 Povinnosti a odpovědnost žadatele, příjemce dávky a osoby společně posuzované - § 49 - - povinnosti žadatele o dávku a společně posuzovaných osob - - povinnosti příjemce dávky - - povinnosti osoby společně posuzované v souvislosti s řízením o dávce - - pořádkové pokuty

115 § 50 - § 51 - § 52 § 50 - § 51 - § 52 - Povinnosti státních orgánů, obcí, krajů a dalších osob krajů a dalších osob - Přeplatky - Informační systém pomoci v hmotné nouzi v hmotné nouzi

116 § 53 - § 54 - § 55 - § 56 Údaje poskytované Ministerstvem vnitra Vymáhání dávek Vymáhání dávek Mlčenlivost Mlčenlivost Kontrolní činnost Kontrolní činnost

117 Správní delikty § 57 až § 59 Kdo a kdy se dopouští správního deliktu Výše pokuty za správní delikt Projednávání správních deliktů Výběr pokut – příjem z pokut

118 Organizace § 60 - § 62 - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Pověřený obecní úřad - Obecní úřad obce s rozšířenou působností s rozšířenou působností - Krajský úřad

119 Povinnosti a oprávnění orgánů pomoci v hmotné nouzi a jejich zaměstnanců § 63 až § 65 - Vstup do obydlí za účelem sociálního šetření (průkaz) - Řešení situace, kdy žadatel nebo příjemce dávky nedá souhlas ke vstupu do obydlí - Povinnosti zaměstnanců (etický kodex) - Povinnosti orgánů pomoci v hmotné nouzi

120 Řízení § 66 – Použití správního řádu § 67 – Místní příslušnost §68 – Účastníci řízení § 69 – Zahájení řízení § 70 – Zastupování § 71 – Podání a jiné úkony § 72 – Náležitosti žádosti § 73 – Důkazní prostředky § 74 – Vyjádření k podkladům pro rozhodnutí

121 Řízení - pokračování § 75 – Vydání rozhodnutí § 76 – Oznámení a námitky § 77 – Opravné prostředky § 78 – Výkon rozhodnutí § 79 – Náklady řízení

122 Zmocňovací a přechodná ustanovení § 80 a § 81 Zmocnění pro MPSV k vydání prováděcího předpisu Řízení o dávkách, uplatněných přede dnem účinnosti, o kterých nebylo rozhodnuto Řízení o odvoláních Postup u dávek, o nichž bylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti Vymáhání a promlčení částek dlužného příspěvku na výživu dítěte Započítávání dob při posuzování podmínek HN PPOB – ve vztahu ke zvýšení příjmu vlastní prací

123


Stáhnout ppt "Profesní vzdělávání sociálních kurátorů Praha 23.11.2009 Mgr. Marta Styborová."

Podobné prezentace


Reklamy Google