Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Profesní vzdělávání sociálních kurátorů Brno 30.11.2009 David Brunclík, Dis.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Profesní vzdělávání sociálních kurátorů Brno 30.11.2009 David Brunclík, Dis."— Transkript prezentace:

1 Profesní vzdělávání sociálních kurátorů Brno 30.11.2009 David Brunclík, Dis.

2 HMOTNÁ NOUZE

3 H ISTORIE Zákon č. 482/1991, o sociální potřebnosti Modernizace systému Návaznost na vyživovací povinnost Motivační prvky pro osoby pracující Sankční opatření pro osoby nevyvíjející aktivitu a setrvávající v systému dlouhodobě

4 Jasná pravidla pro stanovení výše dávek Tolerance určitého majetku po určitou dobu Možnost správního uvážení v mezních případech – zrušení odstraňování tvrdosti ministrem práce a sociálních věcí, přenesené kompetencí na prvoinstanční úřady Právo na základní poradenství

5 OKRUH OPRÁVNĚNÝCH OSOB § 5 vymezuje osoby, které mohou při splnění podmínek vstoupit do systému pomoci v HN Osoba s trvalým pobytem, azylant, osoba s doplňkovou ochranou, cizinec bez trvalého pobytu, kterému práva zaručuje mezinárodní smlouva (sociální charta), občan EU krytý nařízením, občan EU, který není kryt nařízením a je tu hlášen k pobytu déle než 3 měsíce, dlouhodobě pobývající rezident

6 K DO JE A KDO NENÍ V HMOTNÉ NOUZI ? § 2 odst. 2 – 7 situací, kdy je osoba v hmotné nouzi, pro každou dávku zvlášť § 3 odst. 1 – kdo není v hmotné nouzi

7 DÁVKY : Příspěvek na živobytí (nároková dávka) Doplatek na bydlení (nároková dávka) Mimořádná okamžitá pomoc (nenároková dávka)

8 K DO O DÁVKÁCH ROZHODUJE ? Pověřené obecní úřady (tzv. II.), obecní úřady s rozšířenou působností (tzv. III.) nebo úřady vojenských újezdů Krajské úřady (odvolací řízení) Ministerstvo práce a sociálních věcí (odvolací řízení proti prvoinstančním rozhodnutím krajských úřadů, přezkum rozhodnutí vydaných krajskými úřady)

9 Situace v Brně: Úřady městských částí (jednotlivci), odvolacím orgánem je Magistrát města Brna Magistrát města Brna (rodiny), odvolacím orgánem je Krajský úřad Jihomoravského kraje (protichůdnost metodik)

10 C O PŘEDCHÁZÍ PŘIZNÁNÍ KTERÉKOLI DÁVKY ? Určit okruh společně posuzovaných osob podle zákona č. 110/2006, o životním a existenčním minimu (možnost vyloučení - § 8 odst. 3 HN) Zkoumání majetkových a sociálních poměrů - § 15, § 3 odst. 4 Dávku lze zamítnout okamžitě, pokud je majetek zjevný Zákon vylučuje určitý majetek, jehož prodej se nevyžaduje

11 P OJMY Příjem - § 9 a § 6 a 7 ŽEM – motivační prvky x příjem u podnikatelů Rozhodné období – 3 měsíce (1 měsíc) Zvýšení příjmu vlastním přičiněním – vlastní prací, řádným uplatněním pohledávek, prodejem nebo jiným využitím majetku Odůvodněné náklady na bydlení - § 34 Částka živobytí - § 24 – jak je tvořena?

12 P ŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ - P N Ž Podmínky nároku - § 21 - nárok na příspěvek na živobytí má osoba v hmotné nouzi podle § 2 odst. 2 písm. a), jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob (§ 9 odst. 2) nedosahuje částky živobytí posuzovaných osob. Vratná forma PnŽ - § 22 Výše dávky - § 23 - výše příspěvku na živobytí činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi částkou živobytí osoby (osob) a příjmem osoby (osob)

13 C O MUSÍME ZNÁT ? Příjem - § 9 odst. 2 HN a § 6 a 7 ŽEM Přiměřené náklady na bydlení - § 9 odst. 2 HN Částka živobytí - § 24 HN

14 D OPLATEK NA BYDLENÍ - D N B Podmínky nároku - § 33 - vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt v obci, v níž je hlášen k pobytu, jestliže by po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení byl jeho příjem (§ 9 odst. 1) zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí nižší než částka živobytí osoby (§ 24) podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí a nárok na příspěvek na bydlení (zákon č. 117/1995, o státní sociální podpoře) Výše dávky - § 35 - výše doplatku na bydlení za kalendářní měsíc činí rozdíl mezi částkou odůvodněných nákladů na bydlení připadajících na kalendářní měsíc, sníženou o příspěvek na bydlení náležející za předchozí kalendářní měsíc, a částkou, o kterou příjem osoby zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí převyšuje částku živobytí osoby DnB = OnB – PnB – (P + PnŽ – Živ) + § 43 Zvláštnost – okruh společně posuzovaných osob stejný jako u příspěvku na bydlení (zákon č. 117/1995, o státní sociální podpoře) Případy hodné zvláštního zřetele

15 C O MUSÍME ZNÁT ? Příjem - § 9 odst. 1 HN a § 6 a 7 ŽEM Odůvodněné náklady na bydlení - § 34 HN (nájemné až do výše cílového nájemného a pravidelné úhrady za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu, popřípadě obdobné náklady spojené s družstevní a vlastnickou formou bydlení + úhrada prokazatelné nezbytné spotřeby energií Částka živobytí - § 24 HN Příspěvek na živobytí Příspěvek na bydlení (zákon č. 117/1995, o státní sociální podpoře)

16 M IMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC Podmínky nároku - § 36 (5 situací z § 2 odst. 2) Výše dávky - § 37 Regionální rozdíly v kraji

17 Vážná újma na zdraví (do výše existenčního minima nebo životního minima) Mimořádná událost (živelní pohroma, požár, průmyslová havárie, apod.), výše do 15násobku životního minima jednotlivce, tedy max. 46.890,- Kč Nezbytný jednorázový výdaj (správní poplatek, jízdné, nocleh, apod.), až do výše výdaje

18 Předměty dlouhodobé spotřeby, základní vybavení domácnosti, vzdělávání a zájmová činnost dítěte – až do výše těchto výdajů, roční limit 20násobek životního minima jednotlivce, tedy 31.260,- Kč Ohrožení sociálním vyloučením – až do výše 1.000,- Kč, roční limit 4násobek životního minima jednotlivce, tedy 12.504,- Kč

19 S OUČASNÉ PROBLÉMY Program je v rozporu se zákonem Program se nechová logicky Dávka je dávkou měsíční, zákon toto ale neuvádí Pokles na existenční minimum - § 24 odst. 1 písm. g) Poukázky (zákon x praxe) Vydávání oznámení (jaké má mít náležitosti?) Veřejná služba Novela zákona, účinnost od 1. 11. 2011

20 P ŘÍPADY Z PRAXE S čím se setkáváme…..ať už v pozitivním nebo negativním slova smyslu

21 K ONTAKT : David Brunclík, DiS. Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor sociálních věcí Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 BRNO Tel.: 541 651 175 Email: brunclik.david@kr-jihomoravsky.cz

22 Děkuji za pozornost. Na shledanou.


Stáhnout ppt "Profesní vzdělávání sociálních kurátorů Brno 30.11.2009 David Brunclík, Dis."

Podobné prezentace


Reklamy Google