Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Luboš Charvát 2013.  SPORTOVNÍ LEZENÍ  ALPSKÉ LEZENÍ  BIGWALLOVÉ LEZENÍ  LEZENÍ V LEDU  MIXOVÉ LEZENÍ A DRYTOOLING  VÝŠKOVÉ LEZENÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Luboš Charvát 2013.  SPORTOVNÍ LEZENÍ  ALPSKÉ LEZENÍ  BIGWALLOVÉ LEZENÍ  LEZENÍ V LEDU  MIXOVÉ LEZENÍ A DRYTOOLING  VÝŠKOVÉ LEZENÍ."— Transkript prezentace:

1 Luboš Charvát 2013

2  SPORTOVNÍ LEZENÍ  ALPSKÉ LEZENÍ  BIGWALLOVÉ LEZENÍ  LEZENÍ V LEDU  MIXOVÉ LEZENÍ A DRYTOOLING  VÝŠKOVÉ LEZENÍ

3  Vápenec (Moravský kras)  Pískovec (Labské pískovce)  Ž ula (Tatry)  Slepenec ( ř ecká Meteo ř e (místo „létajících“ klášter ů ).

4  Lano  Lezecký úvazek  Leze č ky  Karabiny  Jistící pom ů cky

5  Statická lana (minimální pr ů ta ž nost a maximální pevnost)  Dynamická lana (schopno se protáhnout (a ž o 40 %) a ztlumit tak rázovou sílu) Jednoduchá (single) polovi č ní (half) Dvojitá /dvoj č ata/ (twin)  POMOCNÉ Š ŇŮ RY stejná konstrukce jako lano, ale menší pr ů m ě r (od 3 do 8 mm)

6 EN 892 EVROPSKÁ NORMA PRO DYNAMICKÁ LANA Jádro Oplet

7  Druhy Sedací Prsní Celot ě lové  Pevnost úvazku definuje evropská norma EN12277  Č ásti Bederní pás Nohavi č ky Jistící oko (sla ň ovací oko) Poutka na materiál (pozor nosnost 5kg)

8  Leze č ky musí t ě sn ě obepínat nohu, p ř i č em ž by m ě ly být dostate č n ě pohodlné.  Leze č ky jsou k noze uta ž eny t ř emi zp ů soby – zavazovací na tkani č ku, s popruhy na suchý zip a nazouvací leze č ky.  D ě tem nekupujte p ř íliš t ě sné leze č ky, ve kterých by trp ě ly. Navíc je to nezdravé pro vývin jejich nohou.

9  Karabiny s pojistkou zámku (šroubovací, twistlock)  Karabiny HMS z n ě m. HalbMastwurfSicherung – jišt ě ní polovi č ním lodním uzlem  Karabiny bez pojistky zámku obvykle tvaru „D“  Expresky Dv ě karabiny bez pojistky spojené sešitou smyckou  Karabina je nejslabším č lánkem jistícího ř et ě zce

10  Kyblíky nejvhodn ě jší JP, vhodná i pro za č áte č níky Kyblík brzdí pád, jen pokud jistící ruka dr ž í lano pod JP.  Poloautomaty Prakticky neumo žň uje dynamické jišt ě ní (Grigri)  Karabina HMS Pou ž ívá se p ř i jišt ě ní pomocí polovi č ního lodního uzlu (HMS).

11  Vyu ž ití hlavn ě ve skalách  Chrání hlavu lezce jen pokud je dob ř e nastavená.

12 Základní pravidla  D ů v ěř uj svému vybavení  P ř ed lezením se rozcvi č  Vzájemná kontrola lezc ů  Jišt ě ní v ě nuj plnou pozornost  Dej partnerovi v ě d ě t, co se d ě je  Pozor p ř i provlékání lana  Chovej se ohledupln ě

13  P ř íprava lana  Oble č ení lezeckého úvazku  Navázání na lano  Vzájemná kontrola lezc ů (partner check)  Komunikace mezi lezcem a jisti č em Lezu, jistím, povol, dober, spus ť, zruš, lano volné

14 1. Dvojitý osmy č kový uzel 2. V ů dcovský uzel 3. Lodní uzel 4. Polovi č ní lodní uzel 5. Dvojitá rybá ř ská spojka 6. Dra č í smy č ka 7. Dvojitá dra č í smy č ka smy č ka 8. Prusík ů v uzel 9. Škotova spojka

15 Praktické pokusy ukázaly, ž e pokud se lano p ř etrhne, tak jedin ě v uzlu (nepo č ítáme-li ostrou hranu). Lano p ř etr ž ené v uzlu se vyzna č uje spe č ením vláken a natavením vláken opletu na jádro. P ř ed n ě kolika lety byla v Lanexu provedena praktická zkouška, jejím ž cílem bylo ov ěř it po léta opakované údaje o procentuálním sní ž ení pevnosti lana vlivem uzl ů. P ř i pokusech p ř esahoval konec lana od uzlu 12 cm a nikdy nebyl vta ž en do uzlu. Jaké byly výsledky? Nejmén ě sni ž uje pevnost lana devítkový uzel (v praxi se tém ěř nepou ž ívá). Po jeho uvázání má lano stále ješt ě 71 % pevnosti lana hladkého. P ř i osmi č kovém uzlu klesá pevnost na 55 % a u dvojitého rybá ř ského uzlu na 56 %. D ř íve v literatu ř e uvád ě né hodnoty dnes tedy neplatí. Po léta bylo uvád ě no: devítkový uzel 61 %, osmi č kový 62 % a dvojitý rybá ř ský 58 %.

16 Logika t ř í princip ů  1. princip: jistící musí dodr ž et princip brzdící ruky  2. princip: nic nesmí omezovat brzdící mechanismus jisticí pom ů cky  3. princip: reflexy jistícího jsou normální (bez omezení)

17  Opora t ř í bod ů  Hlavní váha t ě la spo č ívá na nohou  Otev ř ený úchop chytu

18  Lano z expresky ven  Zp ů soby cvakání

19  Pádový faktor Délka pádu / délka jistícího lana  Rázová síla Síla, která p ů sobí na padajícího lezce v moment ě zachycení pádu  Dynamické jišt ě ní Jisti č v moment ě zachycení pádu lezce povolí lanu prokluz p ř es jistící pom ů cku.

20  TR top rope na rybá ř e (nevýhoda – jediný jistící bod – vratný bod)  PP pink point – dop ř edu umíst ě né jistící body.  RP lano zezdola, cvakám si sám jistící body  Flash cestu znám, vid ě l jsem n ě koho lézt, mám o cest ě n ě jaké informace.  OS on sign, nevid ě l jsem cestu a vylezu zp ů sobem RP  FREE SOLO lezení bez zajišt ě ní

21


Stáhnout ppt "Luboš Charvát 2013.  SPORTOVNÍ LEZENÍ  ALPSKÉ LEZENÍ  BIGWALLOVÉ LEZENÍ  LEZENÍ V LEDU  MIXOVÉ LEZENÍ A DRYTOOLING  VÝŠKOVÉ LEZENÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google