Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala:Eliška Hlínová 8.t ř ída Dne: 9.12.2009 Pokra č uj na další stránku Konec prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala:Eliška Hlínová 8.t ř ída Dne: 9.12.2009 Pokra č uj na další stránku Konec prezentace."— Transkript prezentace:

1 Vypracovala:Eliška Hlínová 8.t ř ída Dne: 9.12.2009 Pokra č uj na další stránku Konec prezentace

2 Liberecký kraj Metropolí kraje a sou č asn ě p ř irozeným centrem regionu je tém ěř stotisícový Liberec. Liberecký kraj vznikl v roce 2000 z č ásti bývalých kraj ů Severo č eského a Východo č eského a je nejen nejsevern ě jším územním celkem Č eské republiky, ale po hlavním m ě st ě Praze také územn ě nejmenším celkem. Č eské republikyPraze

3 C elý kraj je p ř evážn ě hornatý. Jeho výšková č lenitost odpovídá charakteristikám pahorkatiny. Nejvyšším bodem kraje je 1 435 m vysoký vrchol Kotel, nejnižší bod 208 m n.m. Nejznám ě jším vrcholem kraje je Ješt ě d, který je se svými 1 012 m nejvyšším vrcholem Ješt ě dského h ř ebenu.

4 Vody jsou z území kraje odvád ě ny do t ř í ř ek. –Plou č nice -Labe -Odry (Nisy). Zásoby podzemních vod se nacházejí p ř evážn ě p ř i jižní hranici kraje, na severovýchod ě pak je chrán ě ná oblast p ř irozené akumulace povrchových vod. V kraji jsou rovn ě ž prameny minerálních vod a lé č ivé rašeliny. Klikni!

5 Pokračuj

6 Pr ů mysl skla a bižuterie Výroba a zpracování plast ů strojírenství (automobily) Textilní pr ů mysl

7 V zem ě d ě lství, které je pouze dopl ň kovým odv ě tvím, jsou hlavními plodinami obiloviny a pícniny v návaznosti na chov skotu.

8 Liberecký kraj je oblastí s velmi hustou železniční sítí a a č koli bylo n ě kolik tratí v období komunistické totality zrušeno, stále pat ř í mezi regiony s nejhustší železni č ní sítí v Evrop ě. Silni č ní doprava je zastoupena rychlostní komunikací R35. Zajímavostí je n ě kdejší vojenské letišt ě v Hrad č anech u Mimon ě.

9 Na území kraje se nachází n ě kolik významných hrani č ních p ř echod ů. Ty dopl ň uje ř ada hrani č ních p ř echod ů otev ř ených v rámci malého pohrani č ního styku. Tato skute č nost je d ů vodem toho, že Liberecký kraj je velmi významný z hlediska cestovního ruchu.

10 Google.com Beruska8.czAtlaska.czReferaty.cz Wikipedia.cz PO kliknutí budete p ř esm ě rováni na požadovanou www stránku


Stáhnout ppt "Vypracovala:Eliška Hlínová 8.t ř ída Dne: 9.12.2009 Pokra č uj na další stránku Konec prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google