Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obr. 1-Jiho č eský kraj.  Rozloha: 10 056 km² (12,8 % rozlohy státu)  Po č et obyvatel: 636 138  Hustota zalidn ě ní: 63 obyvatel/km² (nejnižší v Č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obr. 1-Jiho č eský kraj.  Rozloha: 10 056 km² (12,8 % rozlohy státu)  Po č et obyvatel: 636 138  Hustota zalidn ě ní: 63 obyvatel/km² (nejnižší v Č."— Transkript prezentace:

1 Obr. 1-Jiho č eský kraj

2  Rozloha: 10 056 km² (12,8 % rozlohy státu)  Po č et obyvatel: 636 138  Hustota zalidn ě ní: 63 obyvatel/km² (nejnižší v Č R)  Nejvyšší bod: Plechý (1 378 m)  Po č et okres ů : 7  Po č et obcí: 623 (z toho 53 m ě st)  Krajské m ě sto: Č eské Bud ě jovice  Hejtman : Ji ř í Zimola ( Č SSD) Obr. 2-Znak Jiho č eského kraje

3  Jiho č eský kraj (d ř íve Bud ě jovický kraj) se v ě tšinou svého území nachází v Č echách, ale okolím Da č ic zasahuje i na Moravu  J. kraj sousedí s Plze ň ským krajem (Z), St ř edo č eským krajem (S), krajem Vyso č ina (SV), Jihomoravským krajem (V-jen krátký úsek), Horními Rakousy (J), Dolními Rakousy (JV) a s Bavorskem (JZ)  Jiho č eský kraj je svou rozlohou 2. nejv ě tší kraj v Č R  Podle po č tu obyvatel je na 4. míst ě Obr. 3-Jiho č eský kraj

4 Povrch  Hornatý, mimo oblast T ř ebo ň ských rybník ů  Poho ř í Šumava a St ř edo č eská pahorkatina  Typ reliéfu: hornatina, z velké č ásti vrchovina, mírn ě i pahorkatina  Nachází se zde Národní park Šumava, CHKO Šumava, Č eské Bud ě jovice a T ř ebo ň sko  Nejvyšší bod, Plechý, leží ve výšce 1378 m.n.m. Obr.4-Plechý

5 Vodstvo  Jiho č eský kraj pat ř í do povodí Labe, pramení zde Vltava (teplý pramen-Šumava- Č erná hora, studený pramen-Bavorsko)  Na Vltav ě leží nejv ě tší nádrž Č R Lipno (hlavn ě hydroenergetický ú č el), mezi její p ř ítoky pat ř í v této oblasti nap ř. Malše, Otava, Lužnice, Sázava, …  V oblasti kraje jsou také velice známé T ř ebo ň ské rybníky (zasahují p ř edevším do okres ů Jind ř ich ů v Hradec a Č eské Bud ě jovice)  Nejv ě tší vodní toky:Vltava, Lužnice, Otava, Malše, Blanice, atd.  Nejv ě tší vodní nádrže: Lipno, Orlík, Landštejn, atd.  Nejv ě tší rybníky: Rožmberk (nejv ě tší v Č R), Horusický rybník, Bezdrev, …

6 Obr. 5-Lipno Obr. 6-Pramen Vltavy

7 Podnebí  Z menší č ásti se jedná o chladnou oblast a z v ě tší č ásti pak o mírn ě teplou oblast  Pr ů m ě rné srážky jsou 800 – 1200 mm  Ro č ní pr ů m ě rná teplota vzduchu se zde pohybuje od 4°C do 8 °C  Horské pásmo (bukovo-jedlové lesy), nížinné pásmo (dubové a lužní lesy), z menší č ásti i pod velehorské pásmo (smrkové a kle č ové lesy) P ů da  Mén ě úrodná, p ř evážn ě hn ě dé p ů dy a podzoly  Druh p ů dy: p ř evážn ě hlinito-pís č itý s obsahem skeletu

8 Pr ů mysl  Strojírenský-výroba dopravních prost ř edk ů, strojírenské výrobky, kovové zboží  Chemický-výroba plastických hmot a syntetických vláken (Planá nad Lužnicí)  Textilní-Písek a Strakonice, od ě vní-Tábor, T ř ebo ň, Vimperk  D ř evozpracující pr ů mysl, výroba papíru- Č eské Bud ě jovice  Pro jižní Č echy je významný potraviná ř ský pr ů mysl, obzvláš ť v Č eských Bud ě jovicích, kde jsou pivovary (nap ř. známé pivo Budvar a nebo také Samson), potom mlékárny a masný pr ů mysl

9  Chov sladkovodních ryb v rybníká ř ských oblastech (t ě mto oblastem se ř íká T ř ebo ň ské rybníky, nejznám ě jším rybníkem je Rožmberk a také Dvo ř išt ě )  v malé mí ř e zastoupen pr ů mysl hutnický, a to p ř edevším v Č eských Bud ě jovicích Zem ě d ě lství  P ě stuje se v jak v oblastech pahorkatin (okresy: Č.Bud ě jovice, Strakonice, Tábor, Písek, J. Hradec) tak i oblastech podhorských (tj. zbytek Jiho č eského kraje)  Pahorkatiny: pšenice, je č men, pícniny a ř epka  Podhorské oblasti: pícniny a oves  chová p ř evážn ě skotu a prasat

10 Obyvatelstvo  nejnižší hustota zalidn ě ní ze všech kraj ů Č R  Nejlidnat ě jší okres: Č eské Bud ě jovice(93, 5 tis. obyvatel)  Nejmén ě lidnatý okres: Prachatice (51 534 obyvatel)  Pr ů m ě rná m ě sí č ní mzda: 20 053 K č  Nezam ě stnanost: 6,74 %  Nejv ě tší m ě sta (nad 10 000 obyvatel): Č eské Bud ě jovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jind ř ich ů v Hradec, Č eský Krumlov, Prachatice Obr. 7- Č eské Bud ě jovice

11 Obr.8- Č eské Bud ě jovice Obr. 9- Č eský Krumlov Obr. 10-Tábor Obr. 11-Písek

12  Na území Jiho č eského kraje se nachází množství historicky cenných památek i ucelených m ě stských památkových rezervací  Centrum Č eského Krumlova bylo dokonce zapsáno na Seznam sv ě tového p ř írodního a kulturního d ě dictví UNESCO  Na venkov ě lze nalézt ř adu vesnic s typickými zd ě nými staveními jiho č eské lidové architektury - tzv. selské baroko  V J. kraji je 16 vesnických památkových rezervací (nap ř. Holašovice-UNESCO)  M ě stské památkové rezervace: Č eské Bud ě jovice, Č eský Krumlov, Jind ř ich ů v Hradec, Prachatice, Slavonice, Sob ě slav, Tábor, T ř ebo ň  Hrady, zámky:Bechyn ě, Blatná, Č ervená Lhota, Č eský Krumlov, Da č ice, Hluboká nad Vltavou, Jind ř ich ů v Hradec, Kozí hrádek, Kratochvíle, Landštejn, Orlík nad Vltavou, Rožmberk nad Vltavou, Stádlec nad Lužnicí, Strakonice, Stráž nad Nežárkou, T ř ebo ň, Zvíkov

13 Obr. 12-Holašovice Obr. 13- Č ervená Lhota Obr. 14-Hluboká nad Vltavou Obr. 15-Bechyn ě

14 D ě kujeme za pozornost. M. Svobodová a M. Šumníková


Stáhnout ppt "Obr. 1-Jiho č eský kraj.  Rozloha: 10 056 km² (12,8 % rozlohy státu)  Po č et obyvatel: 636 138  Hustota zalidn ě ní: 63 obyvatel/km² (nejnižší v Č."

Podobné prezentace


Reklamy Google