Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HLAVNÍ ÚDAJE Hlavní m ě sto-Dublin Rozloha-70 270 km² Nejvyšší bod-Carraintoohil(1041 m.n.m) Po č et obyvatel-4 234 930 Jazyk-irština,angli č tina Nábo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HLAVNÍ ÚDAJE Hlavní m ě sto-Dublin Rozloha-70 270 km² Nejvyšší bod-Carraintoohil(1041 m.n.m) Po č et obyvatel-4 234 930 Jazyk-irština,angli č tina Nábo."— Transkript prezentace:

1

2 HLAVNÍ ÚDAJE Hlavní m ě sto-Dublin Rozloha-70 270 km² Nejvyšší bod-Carraintoohil(1041 m.n.m) Po č et obyvatel-4 234 930 Jazyk-irština,angli č tina Nábo ž enství-k ř es ť anství Státní z ř ízení-republika M ě na-euro

3 OBECN Ě Irsko je stát v severozápadní Evrop ě,zaujímající zhruba p ě t šestin povrchu stejnojmenného ostrova. Irsko je stát v severozápadní Evrop ě,zaujímající zhruba p ě t šestin povrchu stejnojmenného ostrova. Je ohrani č en Severním Irskem na severu,Atlantským oceánem na západ ě Irským mo ř em na východ ě Keltským mo ř em a pr ů livem sv. Ji ř í na jihovýchod ě. Je ohrani č en Severním Irskem na severu,Atlantským oceánem na západ ě Irským mo ř em na východ ě Keltským mo ř em a pr ů livem sv. Ji ř í na jihovýchod ě.

4 podnebí Podnebí a tedy i po č así v Irsku je ovlivn ě no teplým Golfským proudem s p ř evládajícími jihozápadními v ě try,je ž p ř icházejí od Atlantského oceánu.To znamená mírné klima,které je relativn ě teplé,alespo ň ve srovnání s jinými oblastmi le ž ícími v podnebné zem ě pisné ší ř ce. Podnebí a tedy i po č así v Irsku je ovlivn ě no teplým Golfským proudem s p ř evládajícími jihozápadními v ě try,je ž p ř icházejí od Atlantského oceánu.To znamená mírné klima,které je relativn ě teplé,alespo ň ve srovnání s jinými oblastmi le ž ícími v podnebné zem ě pisné ší ř ce.

5 OBYVATELSTVO Celkový po č et obyvatel Irské republiky je asi 4,2 milionu. Celkový po č et obyvatel Irské republiky je asi 4,2 milionu. Irská populace je rostoucí,sou č asný stav je nejvyšší od roku 1861. Irská populace je rostoucí,sou č asný stav je nejvyšší od roku 1861. Národnosti: Národnosti: Irové Angli č ané Irové Angli č ané Skotové Welšané Skotové Welšané

6 ZEM Ě D Ě LSTVÍ V ž ivo č išné výrob ě jsou nejd ů le ž it ě jšími sektory chov dobytku(skot)a navazující mlékárenský pr ů mysl. V ž ivo č išné výrob ě jsou nejd ů le ž it ě jšími sektory chov dobytku(skot)a navazující mlékárenský pr ů mysl. Hlavními plodinami jsou: je č men,pšenice,cukrová ř epa,brambory a houby. Hlavními plodinami jsou: je č men,pšenice,cukrová ř epa,brambory a houby. D ů le ž itý je té ž rybolov a poslední dobou č asto také p ě stování ryb v pob ř e ž ních formách. D ů le ž itý je té ž rybolov a poslední dobou č asto také p ě stování ryb v pob ř e ž ních formách. Nejd ů le ž it ě jším zem ě d ě lstvím je chov ovcí,ov č í vlna je vyvá ž ena do jiných zemí. Nejd ů le ž it ě jším zem ě d ě lstvím je chov ovcí,ov č í vlna je vyvá ž ena do jiných zemí.

7 PR Ů MYSL Irsko má nep ř íliš významné nerostné bohatství.T ěž í se p ř edevším olovo a zinek,dále m ěď, rašelina,stavební materiál,st ř íbro a zemní plyn. Irsko má nep ř íliš významné nerostné bohatství.T ěž í se p ř edevším olovo a zinek,dále m ěď, rašelina,stavební materiál,st ř íbro a zemní plyn. Rozvíjí se p ř edevším pr ů mysl chemický, elektronický,nábytká ř ský a potraviná ř ský. Rozvíjí se p ř edevším pr ů mysl chemický, elektronický,nábytká ř ský a potraviná ř ský. Vyráb ě jí se zde i dopravní prost ř edky a po č íta č e. Vyráb ě jí se zde i dopravní prost ř edky a po č íta č e.

8 OBRÁZKY

9

10 HLAVNÍ ÚDAJE Hlavní m ě sto-Reykjavík Rozloha-103 125 km² Nejvyšší bod-Hvannadalshnjúkur(2 109,06 m.n.m) Po č et obyvatel-320 000 Jazyk-islandština Nábo ž enství-protestantské Státní z ř ízení-republika M ě na-islandská koruna

11 OBECN Ě Island je stát na stejnojmenném ostrov ě v severní č ásti Atlantského oceánu. Prvními obyvateli Islandu byli pravd ě podobn ě Norové a Keltové.Island je svou rozlohou druhým nejv ě tším ostrovem v Evrop ě.Na severu se tém ěř dotýká severního polárního kruhu,avšak pouze ostr ů vek Grímsey je jím skute č n ě protnut. Island je stát na stejnojmenném ostrov ě v severní č ásti Atlantského oceánu. Prvními obyvateli Islandu byli pravd ě podobn ě Norové a Keltové.Island je svou rozlohou druhým nejv ě tším ostrovem v Evrop ě.Na severu se tém ěř dotýká severního polárního kruhu,avšak pouze ostr ů vek Grímsey je jím skute č n ě protnut.

12 PODNEBÍ Island le ž í v blízkosti centra tlakové ní ž e a p ř es svou severní polohu má díky teplým vodám Golfského proudu mírné klima. Míšení teplých a chladných mo ř ských vod má za následek vznik vydatných deš ťů. Mno ž ství srá ž ek klesá p ř ibli ž n ě sm ě rem od jihozápadu na severovýchod. Island le ž í v blízkosti centra tlakové ní ž e a p ř es svou severní polohu má díky teplým vodám Golfského proudu mírné klima. Míšení teplých a chladných mo ř ských vod má za následek vznik vydatných deš ťů. Mno ž ství srá ž ek klesá p ř ibli ž n ě sm ě rem od jihozápadu na severovýchod.

13 HOSPODÁ Ř STVÍ Klí č ovým odv ě tvím je rybolov (treska, sle ď ) a zpracování ryb. Island má nejmén ě orné p ů dy a les ů v Evrop ě. Islandská republika vyvá ž í hlavn ě ryby a rybí konzervy,v ě tšinu výrobk ů denní spot ř eby dová ž í. Ž ivo č išná výroba (chov ovcí, skotu a koní) p ř evládá nad rostlinnou.P ě stují se brambory a krmná ř epa. Klí č ovým odv ě tvím je rybolov (treska, sle ď ) a zpracování ryb. Island má nejmén ě orné p ů dy a les ů v Evrop ě. Islandská republika vyvá ž í hlavn ě ryby a rybí konzervy,v ě tšinu výrobk ů denní spot ř eby dová ž í. Ž ivo č išná výroba (chov ovcí, skotu a koní) p ř evládá nad rostlinnou.P ě stují se brambory a krmná ř epa.

14 PR Ů MYSL Za posledních 50 let se rybolov z malého rodinného podnikání zm ě nil na rozsáhlé pr ů myslové odv ě tví s rybá ř skými lod ě mi a zpracovatelskými továrnami, které vlastní velké spole č nosti a dru ž stva. Za posledních 50 let se rybolov z malého rodinného podnikání zm ě nil na rozsáhlé pr ů myslové odv ě tví s rybá ř skými lod ě mi a zpracovatelskými továrnami, které vlastní velké spole č nosti a dru ž stva. Vývoz-ryby a rybí produkty,hliník Vývoz-ryby a rybí produkty,hliník Dovoz-stroje,ropa,potraviny,textilní zbo ž í Dovoz-stroje,ropa,potraviny,textilní zbo ž í

15 OBRÁZKY


Stáhnout ppt "HLAVNÍ ÚDAJE Hlavní m ě sto-Dublin Rozloha-70 270 km² Nejvyšší bod-Carraintoohil(1041 m.n.m) Po č et obyvatel-4 234 930 Jazyk-irština,angli č tina Nábo."

Podobné prezentace


Reklamy Google