Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Martina Bradá č ová, 9. 3. 2008 Sázava. Základní informace Rozloha: 11 014 km 2 (1. místo) Po č et obyvatel: 1 154 193 obyvatel (4. místo) Hustota osídlení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Martina Bradá č ová, 9. 3. 2008 Sázava. Základní informace Rozloha: 11 014 km 2 (1. místo) Po č et obyvatel: 1 154 193 obyvatel (4. místo) Hustota osídlení."— Transkript prezentace:

1 Martina Bradá č ová, 9. 3. 2008 Sázava

2 Základní informace Rozloha: 11 014 km 2 (1. místo) Po č et obyvatel: 1 154 193 obyvatel (4. místo) Hustota osídlení : 105 obyvatel/km 2 Krajské m ě sto (po č et obyvatel): Praha (1 194 407 obyvatel) Oficiální internetová adresa kraje: http://www.kr-stredocesky.cz/http://www.kr-stredocesky.cz/ Znak Vlajka

3 Přírodní podmínky  Povrch: le ž í v centrální č ásti Č eské kotliny. Na severu a jihu se vyskytují roviny, kde ž to jih a jihozápad tvoří vrchoviny.  Podnebí: je na v ě tšin ě území p ř íznivé. Západní č ást, ale č áste č n ě i severní č ást, má pro zem ě d ě lství málo srá ž ek. Nejteplejší podnebí je v Polabí a dolním Povltaví.  Vodstvo: ř eky: Berounka, Vltava, Jizera, Labe, Sázava.  Ochrana p ř írody: CHKO K ř ivoklátsko, Koko ř ínsko, Č eský kras, Č eský ráj a Blaník Údolí Labe poblí ž D ěč ína Berounka Oh ř e

4 Obyvatelstvo  30. zá ř í 2005 měl St ř edo č eský kraj 1 154 193 obyvatel  Nejlidnat ě jší okres: Kladno se 150 620 obyvateli  Další v po ř adí jsou Mladá Boleslav, Praha-východ a P ř íbram, kde ž ije p ř es 100 000  Okres s nejmén ě obyvateli je Rakovník, v n ě m ž ž ije pouze 54 377 obyvatel  Hustota zalidn ě ní celého kraje je 105 obyvatel na km²  Nejvíce zalidn ě né jsou okresy Kladno, Praha-východ, Praha-západ a M ě lník, mají 130 obyvatel/km²  Naopak nejni ž ší hustota zalidn ě ní je v okresech Rakovník, Benešov a P ř íbram. Tam se pohybuje na č íslech kolem 71 obyvatel na km²

5 Hospodářství Zem ě d ě lství Zem ě d ě lství  Pro St ř edo č eský kraj je charakteristiská rozvinutá zem ě d ě lská výroba. Hlavn ě severovýchodní č ást kraje má vynikající podmínky pro p ě stování nejen pšenice, je č mene a cukrovky, ale také ovoce, zeleniny a kv ě tin. Podíl zem ě d ě lské p ů dy v kraji je o n ě co vyšší (83,5%) ne ž je republikový pr ů m ě r (72,4%). Avšak nejv ě tší podíl zem ě d ě lské p ů dy je v okresech úrodného Polabí - Kolín a Nymburk. Pr ů mysl Pr ů mysl Nejd ů le ž it ě jšími odv ě tvími jsou strojírenství, chemie a potraviná ř ství. V Mladé Boleslavi bychom také našli firmu ŠKODA AUTO a.s. N ě kolika významn ě jšími podniky je zastoupeno i sklá ř ství, keramika a polygrafie. Ústup zaznamenaly d ř íve tradi č ní obory t ěž ba uhlí, ocelá ř ství a ko ž ed ě lný pr ů mysl. Zem ě d ě lské plochy, okres Rakovník

6 Památky a zajímavosti Nejznám ě jší památkou St ř edo č eské-  ho kraje je bezpochyby  Karlštejn.  Nachází se na vápencovém výb ěž ku ve stejnojmenné obci na levém b ř ehu ř eky Berounky  Byl vystaven Karlem IV. v letech 1348 a ž 1357, č ili v období gotiky, ale byl pak p ř estavován na pozdn ě gotický a renesan č ní hrad, a ž v 19. století dostal dnešní vzhled  P ř i husitských válkách sem byly p ř evezeny korunova č ní klenoty a z ů staly zde s krátkými p ř estávkami ulo ž eny tém ěř 200 let Dalšími známými památkami jsou nap ř íklad K ř ivoklát, Konopišt ě, Kutná Hora č i Oko ř a další Více na: http://www.jindrichpolak.wz.cz/encyklopedie/crnejkraje.php#strednihttp://www.jindrichpolak.wz.cz/encyklopedie/crnejkraje.php#stredni

7 Záv ě re č né shrnutí Nejrozlehlejší kraj v Č R. Význa č né pr ů myslové centrum Č eské republiky. Ve skladb ě tohoto odv ě tví jsou zastoupeny všechny obory pr ů myslové výroby, nap ř. automobilový, pivovarský, hutnický, chemický a další Mnoho historických památek, nap ř. Karlštejn, K ř ivoklát č i Oko ř Charakteristická rozvinutá zem ě d ě lská výroba Má mnoho chrán ě ných krajinných oblastí (Koko ř ínsko, K ř ivoklátsko, Č eský ráj, Č eský kras a Blaník) Protékají jím dv ě naše nejv ě tší ř eky, Labe a Vltava  K ř ivoklát


Stáhnout ppt "Martina Bradá č ová, 9. 3. 2008 Sázava. Základní informace Rozloha: 11 014 km 2 (1. místo) Po č et obyvatel: 1 154 193 obyvatel (4. místo) Hustota osídlení."

Podobné prezentace


Reklamy Google