Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zakázky Smlouva o dílo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zakázky Smlouva o dílo"— Transkript prezentace:

1 Veřejné zakázky Smlouva o dílo
Obsah: Veřejné zakázky Smlouva o dílo

2 Veřejné zakázky Zákon o veřejných zakázkách č. 40/2004
Povinné pro osoby hospodařící s financemi ze státního rozpočtu: Veřejní zadavatelé Subjekty min. 50% financovány veřejnými zadavateli

3 Veřejní zadavatelé: Česká republika Státní příspěvkové organizace
Územní samosprávní celky Fond národního majetku Česká národní banka Český rozhlas Česká televize a další

4 Veřejná zakázka = zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce
cena > ,-Kč Veřejná zakázka na stavební práce: Provedení nové stavby nebo změn dokončené stavby Provedení udržovací práce na stavbě Odstranění stávající stavby Provedení montážních prací Projektová a inženýrská činnost

5

6 Hranice pro nad a podlimitní zakázky
Zakázka Zadavatel Nad/Podlimitní Dodávky a služby ČR, státní příspěvkové org. ,- EUR Územní samosprávy a ostatní státní org. ,-EUR Vodní hosp., energetika a doprava ,- EUR Oblast telekomunikace ,-EUR Stavební práce Všichni ,-EUR

7 Veřejné zakázky dodávané po částech:
Pokud je celé dílo nadlimitní, lze jednotlivé části zadat jako podlimitní pokud jejich součet nepřekročí 20% celkové ceny produktu nebo pokud cena jednotlivých částí je nižší než ,-EUR u staveb. prací a EUR u služeb. Σ podlimitní < 20 % Celého díla → zadává se jako podlimitní Část 1 - podlimitní Část 2 - podlimitní Dílo - nadlimitní Část 3 - podlimitní < 1 mil (800 tis.) EUR Část 4 - podlimitní Část 5 - podlimitní

8 Zadávací řízení Pro podlimitní i nadlimitní zakázky Druhy:
Otevřené zadávací řízení – nabídku může podat kdokoliv Užší zadávací řízení – ze zájemců vybrána užší skupina pro podání nabídek Jednací řízení s uveřejněním – nabídku podávají pouze vybraní zájemci a poté vybráni k jednání, zvláštní případy Jednací řízení bez uveřejnění – výzva přímo jednoho nebo více dodavatelů

9 Jednací řízení s uveřejněním
Použití pouze když V Otevřeném nebo Užším řízení pouze neúplné nabídky Nelze stanovit celkovou cenu předmětu Řízení pro účely výzkumu a vývoje (bez zisku)

10 Jednací řízení bez uveřejnění
Použití pouze když: V Otevřeném nebo Užším řízení nebyli podány nabídky Může splnit pouze určitý dodavatel Krizová situace Řízení pro účely výzkumu a vývoje (bez zisku) Dodatečná zakázka Stejný druh zakázky jako byla již dříve smluvena Zakázka o pozemních komunikací s cenou < ,-Kč (stavby) nebo ,-Kč (služby)

11 Předběžné oznámení Na počátku kalendářního roku
(do 30 dnů po schválení rozpočtu) Oznamují se velké plánované projekty: Zakázka Min. cena všech zakázek Obsah oznámení Dodávky ,- EUR Celkové množství zboží Služby Celková odhad. cena Stavební práce ,-EUR Druh, rozsah, termín plánovan. oznámení Formulář PO (

12 Kvalifikace dodavatelů
Podmínky vyhlášeny v oznámení zadávacího řízení Splnění kvalifikace: Prokázání základních kvalifikačních předpokladů Prokázání finanční, ekonomické a technické způsobilosti a jakosti Výpis z obchodního rejstříku (starý max. 90 dní) Prokázání odborné způsobilosti

13 Osvědčení certifikačního orgánu o splnění kritérií národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů Lze použít pro prokázání klasifikace Lze použít pro prokázání klasifikace Seznam kvalifikovaných dodavatelů Vede Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Zápis dodavatelů splňujících kvalifikaci Veřejně přístupný

14 Základní kvalifikační kritéria
Nesmí být v likvidaci Nesmí být na něj v posledních 3 letech prohlášen konkurz Nesmí mít daňové nedoplatky Nesmí být odsouzen v souvislosti s předmětem podnikání Nesmí mít nedoplatek na pojistném (zdravotní, socilání, zaměstnanost)

15 Prokázání základních kvalifikačních kritérií:
Prohlášením Výpisem z rejstříku trestů (max. starý 6 měsíců)

16 Prokázání finanční a ekonomické způsobilosti
Vyjádření banky Účetní závěrkou včetně zprávy auditora Výkazem celkového obratu Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu

17 Prokázání technické způsobilosti
Osvědčení o vzdělání a profesní kvalifikaci Seznam nejvýznamnějších stavebních prací za posledních 5 let Přehled provozních a technických zařízení Přehled techniků a technických útvarů Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců

18 Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Lze použít pro prokázání technické způsobilosti

19 Prokázání jakosti a ochrany životního prostředí
Certifikátem systému řízení jakosti podle českých technických norem Podobným certifikátem vydaným v členském státě Evropské unie

20 Zahájení zadávacího řízení
Otevřené řízení oznámení neomezenému počtu dodavatelů výzva k podání nabídek Užší řízení výzva k podání žádosti o účast (+doklady o splnění kvalifikace) lhůta pro podání žádosti min. 37 dnů nabídky do 2.kola podává 5 – 20 dodavatelů

21 Zahájení zadávacího řízení
Jednací řízení s uveřejněním oznámení neomezenému počtu dodavatelů výzva k podání žádosti o účast lhůta pro podání žádosti min. 37 dnů k jednání (2.kolo) min. 3 zájemci Používá se formulář ZV ( Jednací řízení bez uveřejnění písemné oslovení omezeného počtu dodavatelů výzva k jednání

22 Výzva k podání nabídky Pouze v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním (= výzva pro 2. kolo) Výzva obsahuje: - kde, kdy a za kolik získám dokumentací - lhůtu pro podání nabídek - kritéria hodnocení a jejich váhy

23 Jistota Do 3% předpokládané ceny zakázky
Uvolní se do 7 dnů po oznámení výsledků U vítězného dodavatele se uvolní do 7 dnů po uzavření smlouvy

24 Zadávací dokumentace Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky
Projektová dokumentace Výkaz výměr (soupis prací a dodávek)

25 Zadávací dokumentace Technická specifikace
- odkazy na české nebo evropské normy, - veřejné specifikace a - technická osvědčení Obchodní podmínky, způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

26 Podání nabídky Písemně v uzavřené obálce
Na obálce přesný název veřejné zakázky a adresa uchazeče Lze elektronicky s elektronickým podpisem Po doručení – pořadové číslo, datum a čas doručení, údaje o odesílateli

27 Lhůty pro podání nabídek
Velikost zakázky Druh řízení Lhůta nadlimitní Otevřené řízení 22 dnů Užší řízení nebo jednání s uveřejněním 26 dnů podlimitní 36 dnů 20 dnů

28 Kritéria pro zadání veřejné zakázky:
Ekonomická výhodnost nabídky - dílčí kritéria + váhy % - např.: nabídková cena, provozní náklady, údržba, vlastnosti předmětu(technické,jakostní, ekologické, funkční) Nejnižší nabídková cena

29 Hodnocení nabídek Hodnotící komise: min. 5 členů min. 1/3 odborníků
vždy přítomen zadavatel U velkých zakázek 7 nebo 9 členů přítomen zástupce ministerstva

30 Otevírání obálek Termín je stanoven v oznámení zadávacího řízení (do 30 dnů po podání nabídek) Kontroluje se: Jazyk Podpis oprávněné osoby Obsahová úplnost

31 Otevírání obálek Posouzení nabídek
Zveřejňuje se: Identifikační údaje uchazeče Nabídková cena Zda nabídka splňuje základní požadavky Posouzení nabídek Posuzuje se: Naplnění kritérií Cena – extrémní výkyvy je požadováno vysvětlit do 7 dnů Množství

32 Hodnocení nabídek Dle ekonomické výhodnosti např.: body 1 – 10
Kritéria Váhy F1 F2 F3 Výsledné pořadí Cena 50 5 9 8 Záruky 30 6 3 Reference 20 10 7 Celkem 530 760 630 Dle nejnižší nabídkové ceny

33 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
Formulář „ Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek“ Obsahuje: Seznam posuzovaných nabídek Seznam vyřazených nabídek včetně důvodu vyřazení Postup hodnocení Výsledek hodnocení Informace o členech hodnotící komise

34 Ukončení zadávacího řízení
Zadavatel musí zadat zakázku nejvýhodnějšímu dodavateli. Písemná informace všem soutěžícím 15 dnů lhůta pro námitky Smlouva uzavřena od 15. do 30. dne Uveřejnění výsledků – formulář VY Velikost zakázky Lhůta uveřejnění Nadlimitní Do 48 dnů od podepsání smlouvy Podlimitní Do 30 dnů od podepsání smlouvy

35 Ukončení zadávacího řízení
Jednací řízení bez uveřejnění: Formulář IL Do 15 dnů od uzav. smlouvy informace ministerstvu Písemná zpráva zadavatele - obsah: Předmět a celková cena veřejné zakázky Údaje o hodnocených uchazečích + pořadí Údaje o vyloučených uchazečích + důvod Údaje o vítězném uchazeči + proč vybrán Podmínky použití jednacího řízení s/bez uveřejnění Jak vybíráni uchazeči do 2. kola

36 Informační systém Správce – Ministerstvo pro místní rozvoj:
Uveřejňuje informace o veřejných zakázkách na centrální adrese ( Statistické hodnocení pro Evropskou komisi Zadavatel povinen uveřejnění na centrální adrese (u nadlimitních i v Ústředním věstníku EU)

37 Námitky Do 15 dnů od oznámení výsledků soutěže → zadavateli
Do 10 dnů ode dne obdržení reakce zadavatele → orgánu dohledu „Návrh na přezkoumání řízení“ zpoplatňováno ! Orgán dohledu – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže → Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele

38 2. Smlouva o dílo Zákon č. 513/ obchodní zákoník, občanský zákoník Závazek zhotovitele provést dílo Závazek objednatele zaplatit a převzít dílo Dílo = zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby

39 Dodavatelské systémy Míra pravomocí, odpovědnosti, starostí, rizik investora x nároky na kvalitu smluv Hlavní dodavatel projektu + hlavní dodavatel stavby (2 smlouvy) Investor Hl. dodavatel poddodavatelé Projektant

40 Dodavatelské systémy 2. Vyšší dodavatel (více smlouvy) Investor
Projektant dodavatel

41 Dodavatelské systémy 3. Přímí dodavatelé (desítky smluv) Investor
poddodavatelé Přímý dodavatel Projektant Přímý dodavatel

42 Dodavatelské systémy 4. Jediný dodavatel (1 smlouva) Investor
poddodavatelé Projektant

43 Smlouva o dílo požadavky na stavební podnik
Provede výkon, dodrží technické a ekonomické podmínky Dodrží sjednanou cenu, kvalitu a časový plán Ručení Odstranění vad Další podmínky smlouvy Sankce

44 Obsah smlouvy o dílo Smluvní strany: Předmět plnění, jakost
Objednatel, Zhotovitel – název, sídlo, odpovědné osoby, IČO, bankovní spojení Předmět plnění, jakost Zhotovitel provede na svůj náklad a nebezpečí Dle projektové dokumentace a norem Objednatel převezme a zaplatí

45 Obsah smlouvy o dílo Čas plnění Cena Zahájení Doba plnění
Prodloužení o vícepráce Cena Cena bez DPH, DPH, cena s DPH Rozpočet Ocenění víceprací Zohlednění změny vstupů o více jak 5%

46 Obsah smlouvy o dílo Odpovědnost za škodu Spolupůsobení objednatele
Zhotovitel je vlastníkem nebo Objednatel je vlastníkem nebo Objednatel je vlastníkem a zhotovitel zodpovídá nebo Postupný přechod ze zhotovitele na objednatele Spolupůsobení objednatele Objednatel předá projekt, rozpočet, územní rozhodnutí, stavební povolení, geolog. průzkum, staveniště

47 Obsah smlouvy o dílo Stavební deník Přerušení prací Povinnost vést
Časový postup prací a jakost Použitý materiál Doklady Uchování 10 let Přerušení prací Objednatel neplatí Prodlužuje se lhůta výstavby

48 Obsah smlouvy o dílo Věci potřebné k provedení díla Provádění kontrol
Zabezpečuje a zodpovídá zhotovitel I. Jakostní třída – doklady Provádění kontrol Zhotovitel – zkoušky, revize Výzva objednatele k účasti na zkouškách, kontrole zakrytých kcí apod. Kontrolní dny

49 Obsah smlouvy o dílo Staveniště Předání a převzetí díla
Zhotovitel - zařízení staveniště a deponie Zhotovitel označí a oplotí Zhotovitel – zdroj vody a energii, zábory Zhotovitel – bezpečnost, znečištění Předání a převzetí díla Zhotovitel vyzve objednatele Zkoušky, zápis, vady Předání projektové dok., dokladů, záručních listů apod.

50 Obsah smlouvy o dílo Vyklizení staveniště Platební podmínky Lhůta
Záloha Fakturace, soupisy prací, lhůty splatnosti Konečná faktura

51 Obsah smlouvy o dílo Smluvní pokuty Výše (Kč, %)
Prodlení termínu stavby Prodlení termínu platby Prodlení předání staveniště Neodstranění vad a nedodělků Nevyklizení staveniště

52 Obsah smlouvy o dílo Záruky Porušení smlouvy Vyšší moc
Lhůta (36 měsíců) Na jakost dle smlouvy a norem Porušení smlouvy Vyšší moc Ostatní ujednání

53 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Veřejné zakázky Smlouva o dílo"

Podobné prezentace


Reklamy Google