Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah: •Veřejné zakázky •Smlouva o dílo. 1.Veřejné zakázky •Zákon o veřejných zakázkách č. 40/2004 •Povinné pro osoby hospodařící s financemi ze státního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah: •Veřejné zakázky •Smlouva o dílo. 1.Veřejné zakázky •Zákon o veřejných zakázkách č. 40/2004 •Povinné pro osoby hospodařící s financemi ze státního."— Transkript prezentace:

1 Obsah: •Veřejné zakázky •Smlouva o dílo

2 1.Veřejné zakázky •Zákon o veřejných zakázkách č. 40/2004 •Povinné pro osoby hospodařící s financemi ze státního rozpočtu: –Veřejní zadavatelé –Subjekty min. 50% financovány veřejnými zadavateli

3 Veřejní zadavatelé: •Česká republika •Státní příspěvkové organizace •Územní samosprávní celky •Fond národního majetku •Česká národní banka •Český rozhlas •Česká televize a další

4 Veřejná zakázka = zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce cena > 2 000 000,-Kč Veřejná zakázka na stavební práce: • Provedení nové stavby nebo změn dokončené stavby •Provedení udržovací práce na stavbě •Odstranění stávající stavby •Provedení montážních prací •Projektová a inženýrská činnost

5 Veřejné zakázky Podlimitní < 5 000 000,- EUR Nadlimitní > 5 000 000,- EUR

6 Hranice pro nad a podlimitní zakázky ZakázkaZadavatelNad/Podlimitní Dodávky a službyČR, státní příspěvkové org. 130 000,- EUR Dodávky a službyÚzemní samosprávy a ostatní státní org. 200 000,-EUR Dodávky a službyVodní hosp., energetika a doprava 400 000,- EUR Dodávky a službyOblast telekomunikace 600 000,-EUR Stavební práceVšichni5 000 000,- EUR

7 Veřejné zakázky dodávané po částech: •Pokud je celé dílo nadlimitní, lze jednotlivé části zadat jako podlimitní pokud jejich součet nepřekročí 20% celkové ceny produktu nebo pokud cena jednotlivých částí je nižší než 1 000 000,-EUR u staveb. prací a 80 000EUR u služeb. Dílo - nadlimitní Část 1 - podlimitní Část 2 - podlimitní Část 4 - podlimitní Část 3 - podlimitní Část 5 - podlimitní Σ podlimitní < 20 % Celého díla → zadává se jako podlimitní < 1 mil (800 tis.) EUR

8 Zadávací řízení •Pro podlimitní i nadlimitní zakázky Druhy: 1.Otevřené zadávací řízení – nabídku může podat kdokoliv 2.Užší zadávací řízení – ze zájemců vybrána užší skupina pro podání nabídek 3.Jednací řízení s uveřejněním – nabídku podávají pouze vybraní zájemci a poté vybráni k jednání, zvláštní případy 4.Jednací řízení bez uveřejnění – výzva přímo jednoho nebo více dodavatelů

9 Jednací řízení s uveřejněním Použití pouze když 1.V Otevřeném nebo Užším řízení pouze neúplné nabídky 2.Nelze stanovit celkovou cenu předmětu 3.Řízení pro účely výzkumu a vývoje (bez zisku)

10 Jednací řízení bez uveřejnění Použití pouze když: 1.V Otevřeném nebo Užším řízení nebyli podány nabídky 2.Může splnit pouze určitý dodavatel 3.Krizová situace 4.Řízení pro účely výzkumu a vývoje (bez zisku) 5.Dodatečná zakázka 6.Stejný druh zakázky jako byla již dříve smluvena 7.Zakázka o pozemních komunikací s cenou < 30 000 000,-Kč (stavby) nebo 4 000 000,-Kč (služby)

11 Předběžné oznámení •Na počátku kalendářního roku (do 30 dnů po schválení rozpočtu) •Oznamují se velké plánované projekty: ZakázkaMin. cena všech zakázek Obsah oznámení Dodávky750 000,- EURCelkové množství zboží Služby750 000,- EURCelková odhad. cena Stavební práce5 000 000,-EURDruh, rozsah, termín plánovan. oznámení Formulář PO (www.centralniadresa.cz)

12 Kvalifikace dodavatelů •Podmínky vyhlášeny v oznámení zadávacího řízení •Splnění kvalifikace: 1.Prokázání základních kvalifikačních předpokladů 2.Prokázání finanční, ekonomické a technické způsobilosti a jakosti 3.Výpis z obchodního rejstříku (starý max. 90 dní) 4.Prokázání odborné způsobilosti

13 Osvědčení certifikačního orgánu o splnění kritérií národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů Lze použít pro prokázání klasifikace Seznam kvalifikovaných dodavatelů • Vede Ministerstvo pro místní rozvoj ČR •Zápis dodavatelů splňujících kvalifikaci •Veřejně přístupný Lze použít pro prokázání klasifikace

14 Základní kvalifikační kritéria •Nesmí být v likvidaci •Nesmí být na něj v posledních 3 letech prohlášen konkurz •Nesmí mít daňové nedoplatky •Nesmí být odsouzen v souvislosti s předmětem podnikání •Nesmí mít nedoplatek na pojistném (zdravotní, socilání, zaměstnanost)

15 Prokázání základních kvalifikačních kritérií: 1.Prohlášením 2.Výpisem z rejstříku trestů (max. starý 6 měsíců)

16 Prokázání finanční a ekonomické způsobilosti 1.Vyjádření banky 2.Účetní závěrkou včetně zprávy auditora 3.Výkazem celkového obratu 4.Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu

17 Prokázání technické způsobilosti 1.Osvědčení o vzdělání a profesní kvalifikaci 2.Seznam nejvýznamnějších stavebních prací za posledních 5 let 3.Přehled provozních a technických zařízení 4.Přehled techniků a technických útvarů 5.Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců

18 Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Lze použít pro prokázání technické způsobilosti

19 Prokázání jakosti a ochrany životního prostředí 1.Certifikátem systému řízení jakosti podle českých technických norem 2.Podobným certifikátem vydaným v členském státě Evropské unie

20 Zahájení zadávacího řízení Otevřené řízení •oznámení neomezenému počtu dodavatelů •výzva k podání nabídek Užší řízení •oznámení neomezenému počtu dodavatelů •výzva k podání žádosti o účast (+doklady o splnění kvalifikace) •lhůta pro podání žádosti min. 37 dnů •nabídky do 2.kola podává 5 – 20 dodavatelů

21 Zahájení zadávacího řízení Jednací řízení s uveřejněním •oznámení neomezenému počtu dodavatelů •výzva k podání žádosti o účast •lhůta pro podání žádosti min. 37 dnů •k jednání (2.kolo) min. 3 zájemci Používá se formulář ZV (www.centralniadresa.cz) Jednací řízení bez uveřejnění •písemné oslovení omezeného počtu dodavatelů •výzva k jednání

22 Výzva k podání nabídky •Pouze v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním (= výzva pro 2. kolo) •Výzva obsahuje: - kde, kdy a za kolik získám dokumentací - lhůtu pro podání nabídek - kritéria hodnocení a jejich váhy

23 Jistota •Do 3% předpokládané ceny zakázky •Uvolní se do 7 dnů po oznámení výsledků •U vítězného dodavatele se uvolní do 7 dnů po uzavření smlouvy

24 Zadávací dokumentace •Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky •Projektová dokumentace •Výkaz výměr (soupis prací a dodávek)

25 Zadávací dokumentace •Technická specifikace - odkazy na české nebo evropské normy, - veřejné specifikace a - technická osvědčení •Obchodní podmínky, způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

26 Podání nabídky •Písemně v uzavřené obálce •Na obálce přesný název veřejné zakázky a adresa uchazeče •Lze elektronicky s elektronickým podpisem •Po doručení – pořadové číslo, datum a čas doručení, údaje o odesílateli

27 Lhůty pro podání nabídek Velikost zakázky Druh řízení Lhůta nadlimitníOtevřené řízení22 dnů nadlimitní Užší řízení nebo jednání s uveřejněním 26 dnů podlimitníOtevřené řízení36 dnů podlimitní Užší řízení nebo jednání s uveřejněním 20 dnů

28 Kritéria pro zadání veřejné zakázky: 1.Ekonomická výhodnost nabídky - dílčí kritéria + váhy % - např.: nabídková cena, provozní náklady, údržba, vlastnosti předmětu(technické,jakostní, ekologické, funkční) 2.Nejnižší nabídková cena

29 Hodnocení nabídek •Hodnotící komise: min. 5 členů min. 1/3 odborníků vždy přítomen zadavatel •U velkých zakázek 7 nebo 9 členů přítomen zástupce ministerstva

30 Otevírání obálek •Termín je stanoven v oznámení zadávacího řízení (do 30 dnů po podání nabídek) •Kontroluje se: 1.Jazyk 2.Podpis oprávněné osoby 3.Obsahová úplnost

31 Otevírání obálek •Zveřejňuje se: 1.Identifikační údaje uchazeče 2.Nabídková cena 3.Zda nabídka splňuje základní požadavky Posouzení nabídek •Posuzuje se: 1. Naplnění kritérií 2. Cena – extrémní výkyvy je požadováno vysvětlit do 7 dnů 3. Množství

32 Hodnocení nabídek •Dle ekonomické výhodnosti např.: body 1 – 10 KritériaVáhyF1F2F3Výsledné pořadí Cena50598F2 Záruky30653F3 Reference201087F1 Celkem530760630 • Dle nejnižší nabídkové ceny

33 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek •Formulář „ Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek“ •Obsahuje: 1.Seznam posuzovaných nabídek 2.Seznam vyřazených nabídek včetně důvodu vyřazení 3.Postup hodnocení 4.Výsledek hodnocení 5.Informace o členech hodnotící komise

34 Ukončení zadávacího řízení •Zadavatel musí zadat zakázku nejvýhodnějšímu dodavateli. •Písemná informace všem soutěžícím •15 dnů lhůta pro námitky •Smlouva uzavřena od 15. do 30. dne •Uveřejnění výsledků – formulář VY Velikost zakázkyLhůta uveřejnění NadlimitníDo 48 dnů od podepsání smlouvy PodlimitníDo 30 dnů od podepsání smlouvy

35 Ukončení zadávacího řízení •Jednací řízení bez uveřejnění: Formulář IL Do 15 dnů od uzav. smlouvy informace ministerstvu • Písemná zpráva zadavatele - obsah:  Předmět a celková cena veřejné zakázky  Údaje o hodnocených uchazečích + pořadí  Údaje o vyloučených uchazečích + důvod  Údaje o vítězném uchazeči + proč vybrán  Podmínky použití jednacího řízení s/bez uveřejnění  Jak vybíráni uchazeči do 2. kola

36 Informační systém •Správce – Ministerstvo pro místní rozvoj: –Uveřejňuje informace o veřejných zakázkách na centrální adrese (www.centralniadresa.cz)www.centralniadresa.cz –Statistické hodnocení pro Evropskou komisi •Zadavatel povinen uveřejnění na centrální adrese (u nadlimitních i v Ústředním věstníku EU)

37 Námitky  Do 15 dnů od oznámení výsledků soutěže → zadavateli Do 10 dnů ode dne obdržení reakce zadavatele → orgánu dohledu „Návrh na přezkoumání řízení“ zpoplatňováno !  Orgán dohledu – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže → Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele

38 2.Smlouva o dílo •Zákon č. 513/1991 - obchodní zákoník, občanský zákoník •Závazek zhotovitele provést dílo Závazek objednatele zaplatit a převzít dílo •Dílo = zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby

39 Dodavatelské systémy 1.Hlavní dodavatel projektu + hlavní dodavatel stavby (2 smlouvy) Projektant InvestorHl. dodavatel poddodavatelé Míra pravomocí, odpovědnosti, starostí, rizik investora x nároky na kvalitu smluv

40 Dodavatelské systémy 2.Vyšší dodavatel (více smlouvy) Projektant InvestorVyšší dodavatel dodavatel

41 Dodavatelské systémy 3.Přímí dodavatelé (desítky smluv) Projektant InvestorPřímý dodavatel poddodavatelé

42 Dodavatelské systémy 4.Jediný dodavatel (1 smlouva) Projektant Investor Jediný dodavatel poddodavatelé

43 Smlouva o dílo požadavky na stavební podnik •Provede výkon, dodrží technické a ekonomické podmínky •Dodrží sjednanou cenu, kvalitu a časový plán •Ručení •Odstranění vad •Další podmínky smlouvy •Sankce

44 Obsah smlouvy o dílo •Smluvní strany: –Objednatel, Zhotovitel – název, sídlo, odpovědné osoby, IČO, bankovní spojení •Předmět plnění, jakost –Zhotovitel provede na svůj náklad a nebezpečí –Dle projektové dokumentace a norem –Objednatel převezme a zaplatí

45 Obsah smlouvy o dílo •Čas plnění –Zahájení –Doba plnění –Prodloužení o vícepráce •Cena –Cena bez DPH, DPH, cena s DPH –Rozpočet –Ocenění víceprací –Zohlednění změny vstupů o více jak 5%

46 Obsah smlouvy o dílo •Odpovědnost za škodu –Zhotovitel je vlastníkem nebo –Objednatel je vlastníkem nebo –Objednatel je vlastníkem a zhotovitel zodpovídá nebo –Postupný přechod ze zhotovitele na objednatele •Spolupůsobení objednatele –Objednatel předá projekt, rozpočet, územní rozhodnutí, stavební povolení, geolog. průzkum, staveniště

47 Obsah smlouvy o dílo •Stavební deník –Povinnost vést –Časový postup prací a jakost –Použitý materiál –Doklady –Uchování 10 let •Přerušení prací –Objednatel neplatí –Prodlužuje se lhůta výstavby

48 Obsah smlouvy o dílo •Věci potřebné k provedení díla –Zabezpečuje a zodpovídá zhotovitel –I. Jakostní třída – doklady •Provádění kontrol –Zhotovitel – zkoušky, revize –Výzva objednatele k účasti na zkouškách, kontrole zakrytých kcí apod. –Kontrolní dny

49 Obsah smlouvy o dílo •Staveniště –Zhotovitel - zařízení staveniště a deponie –Zhotovitel označí a oplotí –Zhotovitel – zdroj vody a energii, –zábory –Zhotovitel – bezpečnost, znečištění •Předání a převzetí díla –Zhotovitel vyzve objednatele –Zkoušky, zápis, vady –Předání projektové dok., dokladů, záručních listů apod.

50 Obsah smlouvy o dílo •Vyklizení staveniště –Lhůta •Platební podmínky –Záloha –Fakturace, soupisy prací, lhůty splatnosti –Konečná faktura

51 Obsah smlouvy o dílo •Smluvní pokuty –Výše (Kč, %) –Prodlení termínu stavby –Prodlení termínu platby –Prodlení předání staveniště –Neodstranění vad a nedodělků –Nevyklizení staveniště

52 Obsah smlouvy o dílo •Záruky –Lhůta (36 měsíců) –Na jakost dle smlouvy a norem •Porušení smlouvy •Vyšší moc •Ostatní ujednání

53 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Obsah: •Veřejné zakázky •Smlouva o dílo. 1.Veřejné zakázky •Zákon o veřejných zakázkách č. 40/2004 •Povinné pro osoby hospodařící s financemi ze státního."

Podobné prezentace


Reklamy Google