Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Otevírání trhu s elektřinou jak vybrat dodavatele

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Otevírání trhu s elektřinou jak vybrat dodavatele"— Transkript prezentace:

1 Otevírání trhu s elektřinou jak vybrat dodavatele
Pavel Bělovský Taures, a.s.

2 Proč výběr dodavatele Mám právo si vybrat
Získat cenovou nabídku odpovídající konkrétním podmínkám a charakteru spotřeby Možnost zisku dalšího benefitu Stejně musím vybrat dodavatele při ukončení platnosti smlouvy transparentním a nediskriminačním způsobem Proč nezískat nejlepší nabídku

3 Co potřebuji pro oslovení dodavatelů
Vědět jaký jsem zadavatel a jaký postup musím dodržet Stanovit předběžnou cenu dodávky Zpracovat poptávkový dokument Vybrat subjekty (obchodníky), které oslovíme Vyhodnotit nabídky a vybrat dodavatele Uzavřít patřičnou smlouvu

4 Identifikace zadavatele a zakázky
je třeba naprosto přesně identifikovat zadavatele z pohledu ustanovení §2 a §3 zákona 40/2004 Sb., aby bylo jednoznačné, zda se na něj vztahuje zákon o veřejných zakázkách. Identifikace zakázky je třeba identifikovat o jaký typ zakázky z pohledu zákona 40/2004 Sb. Se bude jednat

5 Veřejná zakázka Zakázka na dodávky, služby (nebo stavební práce), jejímž zadavatelem je veřejný zadavatel (např. Česká republika, územní samosprávný celek, státní příspěvková organizace, …) a u níž cena předmětu veřejné zakázky přesáhne 2 mil. Kč. Zakázka = smlouva (podle obchodního nebo občanského zákoníku) Zadavatel musí dodávky, služby jejichž cena nepřesáhne limit 2 mil. Kč zadat transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění.

6 Veřejná zakázka Pro stanovení předběžné ceny je rozhodná cena, která bude uvedena na smlouvě s dodavatelem (všechny její složky i když některé z nich jsou regulované – např. distribuce elektřiny) Distribuce (přenos) se neuvažuje pouze tehdy, je-li předmětem veřejné zakázky dodávka silové elektřiny. To znamená, že odběratel uzavírá sám smlouvu o distribuci (přenosu) s příslušným provozovatelem soustavy bez výběrového řízení

7 Nadlimitní veřejná zakázka
Zakázka = smlouva (podle obchodního nebo občanského zákoníku) a současně předpokládaná cena přesáhne limity EUR, tj. cca ,- Kč pro dodávky, služby /územní samosprávné celky/ EUR, tj. cca ,- Kč pro dodávky, služby /ČR, státní příspěvkové organizace/

8 Podlimitní veřejná zakázka
Zakázka = smlouva (podle obchodního nebo občanského zákoníku), jejíž předpokládaná cena přesáhne ,- Kč a současně předpokládaná cena nepřesáhne limity EUR, tj. cca ,- Kč pro dodávky, služby /územní samosprávné celky/ EUR, tj. cca ,- Kč pro dodávky, služby /ČR, státní příspěvkové organizace/

9 Jak určit předběžnou cenu
Celková cena plnění za dobu účinnosti smlouvy, jde-li o smlouvu uzavíranou na dobu určitou, nepřesahující 4 roky (tedy i smlouva roční) Celková cena plnění za 4 roky, jde-li o smlouvu uzavíranou na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou, přesahující 4 roky.

10 Jak určit předběžnou cenu
Cena všech částí předmětu plnění (rozhodující je součet) cena za dodávku silové elektřiny, cenu za distribuci (přenos), cenu za systémové služby, cenu za zúčtování odchylek, … Ve vztahu ke komu se posuzuje kdo je zadavatel – právnická osoba => není podstatné odběrné místo, hladina napětí přípojného bodu, ale osoba odběratele (odběrného místa), více odběrných míst = více částí Podstatný je způsob odpovědnosti za odchylku a na co se uzavírá smlouva Dodávka silové elektřiny Distribuční (přenosová) služba

11 Jak určit předběžnou cenu
Odhadem Platby za elektřinu z předchozího roku, zvýšené či snížené o předpokládaný nárůst, pokles cen elektřiny, předpokládaný v budoucím období Oceněním reálného odběrového diagramu Ocenění se provede prostřednictvím produktů nakupovaných na aukci elektřiny pořádané ČEZ, cenami, za které nakupují obchodníci na velkoobchodním trhu

12 Drahý odběrový diagram

13 Levný odběrový diagram

14 Optimalizace nákupu elektřiny – ocenění odběrového diagramu

15 Obsah poptávkového dokumentu
Informace o odběrateli a odběrných místech Odběrový diagram pokud to lze Specifikace požadavku variantního zpracování nabídky včetně příslušných cenových návrhů Převzetí odpovědnosti za odchylku Návrh smlouvy (o sdružených službách), případně alespoň podmínky takové smlouvy

16 Typy zadávacích řízení
Otevřené řízení – základní typ obchodní veřejné soutěže Užší řízení – obdoba základního typu obchodní soutěže s omezení počtu zájemců (nejméně 5, nejvíce 20) Jednací řízení s uveřejněním – oslovení předem neurčitého počtu subjektů s následnou výzvou omezeného počtu zájemců (nejméně 3), bez nutnosti hodnotící komise Jednací řízení bez uveřejnění – přímé výzva k jednání omezenému počtu subjektů (alespoň 5)

17 Postup zadavatele při OZŘ
OZNÁMENÍ OZŘ T0 = 0, vyhradit právo zrušit soutěž kdykoliv před uzavřením smlouvy POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, DODATEČNÉ INFORMACE Dodatečné inf. 7 dnů před uplynutím lhůty, PŘIJÍMÁNÍ, REGISTRACE NABÍDEK TPN = T dnů ( 22 ), evidenční číslo, pořadí T00 = TPN dnů, oznámit uchazečům alespoň 5 dnů předem, komise, protokol, ověření kvalifikačních požadavků, oznámení účastníkům OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

18 Kvalifikace dodavatelů
Oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku) Odborná způsobilost (licence podle zákona 458/2000 Sb.) Nebyl pravomocně odsouzen (výpis z rejstříku trestů) Není v likvidaci Nebyl prohlášen konkurz (poslední 3 roky) Nemá daňové nedoplatky Nemá nedoplatky na pojistném a penále na VZP Nemá nedoplatky a penále na soc.zab. příspěvku na polit. zam. Finanční a ekonomická způsobilost (banka, účet. závěrka, obrat) Technická způsobilost – reference, seznam za 3 roky

19 Postup zadavatele při OZŘ
Komise posoudí identifikační údaje, věcnou úplnost, způsob zpracování, jazyk, podpis oprávněnou osobou, nabídkovou cenu, POSOUZENÍ NABÍDEK Dodatečné inf. k příliš nízké ceně, nejasnostem Doba doručení + 7 dnů ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ HODNOCENÍ NABÍDEK Hodnotící komise, hodnocení podle ceny, podle ekonomické výhodnosti nabídky, váhy kritérií, předepsaná bodová metoda, normovaná na 100, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ROZHODNUTÍ O PŘIDĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TPVZ = T dnů + doba doručení + doba hodnocení + 15 dnů (právo na vznesení námitek)

20 Vyhodnocení nabídek Základní nabídková cena
Cena ve vazbě na odchylkovost Cena ve vazbě na množství odebrané elktřiny Způsob sjednávání a upřesňování odběrového diagramu Typ nabízené smlouvy a podmínky smlouvy Možné komplikace s případnou měnou dodavatele

21 Postup zadavatele při OZŘ
Do 15 dnů námitky stěžovatelů, do 10 dnů povinnost zadavatele odpovědět, pokud nevyhověl, nesmí do 60 dnů uzavřít smlouvu POSOUZENÍ NÁMITEK Stěžovatel do 10 dnů od oznámení vyřízení námitky podá návrh na přezkoumání úkonů, nebo 25 dní ode dne odeslání námitek, do 60 dnů stanovisko zadavateli PŘEZKOUMÁNÍ ÚOHS Doba do uzavření smlouvy : Bez námitek: cca 110 dnů (3,5 měsíce) S námitkou: cca 210 dnů (7 měsíců ) UZAVŘENI SMLOUVY UZAVŘENÍ OZŘ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Uveřejnění výsledků – centrální adresa – informační list 5 let od uzavření smlouvy (nebo změny smlouvy) to je teoreticky až 10 let ARCHIVACE

22 Postup transparentního a nediskriminačního výběru dodavatele
Vytipované předem obchodníky - alespoň 3 až 5 Zpracovat poptávkový dokument Oslovit poptávkou vytipované obchodníky Vyhodnotit došlé nabídky – stanovit pořadí Vyzvat vítěze k jednání o uzavření smlouvy – snažit se vyjednávat Pokud se nepodaří dohodnout – jednat s dalším v pořadí Uzavřít smlouvu Vyrozumět ostatní účastníky o výběru dodavatele

23 e-mail: pavel.belovsky@taures.cz
Děkuji za pozornost Pavel Bělovský mobil:


Stáhnout ppt "Otevírání trhu s elektřinou jak vybrat dodavatele"

Podobné prezentace


Reklamy Google