Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Smluvní výtahy ve výstavbě Poptávka, nabídka, smlouva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Smluvní výtahy ve výstavbě Poptávka, nabídka, smlouva."— Transkript prezentace:

1

2 1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Smluvní výtahy ve výstavbě Poptávka, nabídka, smlouva o dílo, plnění Projektování elektrických systémů

3 2 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra stavebník (objednatel, investor) projektant zhotovitel (dodavatel stavby) SPOLEČNOST PARTNEŘI PŘI VÝSTAVBĚ orgány státní správy Partneři ve výstavbovém procesu

4 3 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Volba zhotovitele projektové dokumentace 1 Uvědomte si, že cena se vytváří na trhu Je proto nezbytné vytvořit trh

5 4 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Výběr zhotovitele projektové dokumentace 2 zadavatel podmínky zadání zájemci nabídka uchazeči nabídka zhotovitel objednatel Smlouva o dílo Co je dílo?

6 5 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Dílo - zhmotnělý výsledek pracovní činnosti Televizor Nakupovaný výrobek - KUPNÍ SMLOUVA Vysvětlení pojmu Co je dílo? Servis výtahů Nemá konkrétní zhmotnělý výsledek Projektová dokumentace Výsledkem je souhrn informací na dohodnutém informačním nosiči - unikátní svým provedením a/nebo umístěním

7 6 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra OBCHODNÍ ZÁKONÍK - § 536 a následující A. PODSTATNÉ ČÁSTI SMLOUVY 1. Jasná identifikace účastníků smlouvy Objednatel Statutární orgán Zhotovitel Statutární orgán Úplnost smlouvy o dílo 1

8 7 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra A. PODSTATNÉ ČÁSTI SMLOUVY 2. Předmět díla Vymezení díla Místo a způsob provedení díla Členění díla Úplnost smlouvy o dílo 2

9 8 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra A. PODSTATNÉ ČÁSTI SMLOUVY 3. Cena díla Úplnost smlouvy o dílo 3 MONEY

10 9 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Obchodní zákoník: § 546 Stanovení ceny (1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu dohodnutou ve smlouvě nebo určenou způsobem stanoveným ve smlouvě. Není-li cena takto dohodnutá nebo určitelná a smlouva je přesto platná (§536 odst.3), je objednatel povinen zaplatit cenu, která se obvykle platí za srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy za obdobných obchodních podmínek. Pro ujednání týkající se ceny díla je podstatné:  určit jednoznačně obsah sjednané ceny  stanovit její výši  stanovit její časovou platnost  dohodnout podmínky případné změny ceny  dohodnout způsob uplatnění případných změn ceny  sjednat způsob ocenění případných víceprací Cena díla a její varianty

11 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra PEVNÁ CENA Vhodná v těch případech, kdy je: předmět díla kvantitativně i kvalitativně přesně specifikován (rozsah dokumentace) nepředpokládají se vlivy objektivně nepředvídatelné (změna kurzu Kč) není vázáno na další zásahy objednatele (např. vyjasněné dodávky) nebude docházet ke změnám PD během realizace (rekonstrukce!) UŽITÍ PEVNÉ CENY NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TEDY VHODNÉ Cena díla

12 11 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra CENA ROZPOČTOVANÁ Vhodná v těch případech, kdy je: předmět díla NENÍ kvantitativně i kvalitativně přesně specifikován (rozsah) nepředpokládají se vlivy objektivně nepředvídatelné (změna kurzu Kč) uvažují se další zásahy objednatele (např. vyjasněné dodávky) bude docházet ke změnám PD během realizace (rekonstrukce) UŽITÍ ROZPOČTOVANÉ CENY NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE VHODNÉ PŘI PRŮBĚŽNÉM ZPŘESŇOVÁNÍ POŽADAVKŮ OBJEDNATELE Cena díla

13 12 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra A. PODSTATNÉ ČÁSTI SMLOUVY 1. Jasná identifikace účastníků smlouvy Platnost smlouvy o dílo 2. Určení předmětu díla 3. Cena díla Cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení, ledaže strany ve smlouvě projeví vůli uzavřít smlouvu i bez tohoto určení BEZ TĚCHTO ČÁSTÍ SMLOUVA NEVZNIKNE !

14 13 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra B. PRAVIDELNÉ NÁLEŽITOSTI SMLOUVY 4. Doba plnění 5. Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 7. Vedení stavebního deníku 8. Provádění kontrol 9. Předání předmětu díla 10. Placení a platební podmínky 6. Technologické postupy zhotovitele 11. Smluvní pokuty 12. Odpovědnost za vady - záruční lhůty C. OSTATNÍ PODMÍNKY D. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Obsah smlouvy o dílo - dokončení

15 14 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Objednatel nechce za dokumentaci mnoho zaplatit Základní problém projektové dokumentace Projektant není ochoten toho moc udělat

16 15 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra SMLOUVA musí být úplná a podrobná Motivuje projektanta ke kvalitnímu, ale ekonomickému (úspornému) řešení Vyžaduje několik řešení podle předpokládané: ceny vyprojektované části stavby doby trvání výstavby zhotovitelské firmy (jejích technických a personálních možností) teploty při realizaci (léto / zima) Vlastnosti dobré smlouvy s projektantem OBCHODNÍ ZÁKONÍK - § 536 a následující SMLOUVA O DÍLO

17 16 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Cena projektové dokumentace a cena stavby Volba projektanta podle ceny projektové dokumentace nemusí vést k nejnižší ceně za celé dílo Zákon č. 40/2003 Sb. o veřejných zakázkách Prováděcí vyhláška č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby a vyhláška č. 240/2004 Sb. o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti

18 17 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra průběh procesu výstavby Možnost ovlivnění celkových nákladů na stavbu Záměr a analýza možností Projektování Zhotovení (výroba) Výběr zhotovitele 100 % 50 % Graf vývoje možností ovlivnit cenu stavby

19 18 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra SMLOUVA O DÍLO celospolečenské podmínky pro realizaci stavby jmenovité podmínky realizace pro stavebníka podmínky stavebníka pro zhotovitele KONTROLA DODRŽOVÁNÍ STANOVENÝCH PODMÍNEK vydání stavebního povolení Vymezující podmínky pro zhotovitele: projektová dokumentace schválená ve stavebním řízení individuální zájmy stavebníka Vymezující podmínky pro realizaci stavby

20 19 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Stanovení pevné nabídkové ceny Harmonogram prací a čerpání zdrojů nabídka časový plán upřesnění požadavků na stavbu a její provádění vyhlášení podmínek soutěže koncepční řešení realizace nabídková cena 1. Analýza úkolu Staveniště a okolí Rozbor rizik 2. Analýza trhu 3. Návrh ceny Režijní přirážky k cenám v rozpočtu poptávky subdodavatelů nabídky subdodavatelů Konkurenti Hospodářské poměry a úroveň cen Zpřesnění výkazu výměr a rozpočet nabídka výběr zhotovitele Činnost zhotovitele před výběrem

21 Výrobní projekty (bednění, lešení…) Mobilizace vlastních sil příprava zhotovitele před realizací stavební dozor výrobní kalkulace operativní plány potřeby materiálů (limitky) potřeby lidí (limitky) potřeby strojů (limitky) autorský dozor výběr zhotovitele Výzva k předložení návrhu smlouvy 1. Příprava realizace Konečné stanovení nákladů Podrobný časový plán 2. Zajištění zdrojů 3. Nutná výrobní dokumentace Technologické postupy + plán kvality smlouvy se subdodavateli ? Subdodávky Zásobování Dokumentace zařízení staveniště smlouva o dílo se zhotovitelem podle smlouvy s projektantem státní stavební dohled (a dohled ostatních orgánů) smlouva o dílo s projektantem prováděcí projekt KONTROLA

22 21 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Subdodavatelé při realizaci objektu Poptávka, objednávka, smlouva, plnění smlouvy

23 22 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Už to máme za sebou Stavební úřad Objednatel Stavebník Zadavatel Partneři při výstavbě Ing. Josef Ladra Zhotovitel Projektant


Stáhnout ppt "1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Smluvní výtahy ve výstavbě Poptávka, nabídka, smlouva."

Podobné prezentace


Reklamy Google