Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smluvní výtahy ve výstavbě Poptávka, nabídka, smlouva o dílo, plnění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smluvní výtahy ve výstavbě Poptávka, nabídka, smlouva o dílo, plnění"— Transkript prezentace:

1 Smluvní výtahy ve výstavbě Poptávka, nabídka, smlouva o dílo, plnění
Projektování elektrických systémů Ing. Ladra

2 Partneři ve výstavbovém procesu
stavebník (objednatel, investor) projektant zhotovitel (dodavatel stavby) PARTNEŘI PŘI VÝSTAVBĚ SPOLEČNOST orgány státní správy Ing. Ladra

3 Volba zhotovitele projektové dokumentace 1
Uvědomte si, že cena se vytváří na trhu Je proto nezbytné vytvořit trh Ing. Ladra

4 Výběr zhotovitele projektové dokumentace 2
uchazeči zájemci nabídka nabídka nabídka zadavatel objednatel zhotovitel podmínky zadání Co je dílo? Smlouva o dílo Ing. Ladra

5 Co je dílo? Vysvětlení pojmu
Dílo - zhmotnělý výsledek pracovní činnosti - unikátní svým provedením a/nebo umístěním Televizor Nakupovaný výrobek - KUPNÍ SMLOUVA Servis výtahů Nemá konkrétní zhmotnělý výsledek Projektová dokumentace Výsledkem je souhrn informací na dohodnutém informačním nosiči Ing. Ladra

6 OBCHODNÍ ZÁKONÍK - § 536 a následující
Úplnost smlouvy o dílo 1 OBCHODNÍ ZÁKONÍK - § 536 a následující A. PODSTATNÉ ČÁSTI SMLOUVY 1. Jasná identifikace účastníků smlouvy Objednatel Statutární orgán Zhotovitel Statutární orgán Ing. Ladra

7 A. PODSTATNÉ ČÁSTI SMLOUVY
Úplnost smlouvy o dílo 2 A. PODSTATNÉ ČÁSTI SMLOUVY 2. Předmět díla Vymezení díla Místo a způsob provedení díla Členění díla Ing. Ladra

8 MONEY MONEY MONEY MONEY MONEY MONEY Úplnost smlouvy o dílo 3
A. PODSTATNÉ ČÁSTI SMLOUVY MONEY 3. Cena díla MONEY MONEY MONEY MONEY MONEY Ing. Ladra

9 Cena díla a její varianty
Obchodní zákoník: § 546 Stanovení ceny     (1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu dohodnutou ve smlouvě nebo určenou způsobem stanoveným ve smlouvě. Není-li cena takto dohodnutá nebo určitelná a smlouva je přesto platná (§536 odst.3), je objednatel povinen zaplatit cenu, která se obvykle platí za srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy za obdobných obchodních podmínek. Pro ujednání týkající se ceny díla je podstatné: ·         určit jednoznačně obsah sjednané ceny ·         stanovit její výši ·         stanovit její časovou platnost ·         dohodnout podmínky případné změny ceny ·         dohodnout způsob uplatnění případných změn ceny ·         sjednat způsob ocenění případných víceprací Ing. Ladra

10 Cena díla PEVNÁ CENA UŽITÍ PEVNÉ CENY
Vhodná v těch případech, kdy je: předmět díla kvantitativně i kvalitativně přesně specifikován (rozsah dokumentace) nepředpokládají se vlivy objektivně nepředvídatelné (změna kurzu Kč) není vázáno na další zásahy objednatele (např. vyjasněné dodávky) nebude docházet ke změnám PD během realizace (rekonstrukce!) UŽITÍ PEVNÉ CENY NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TEDY VHODNÉ Ing. Ladra

11 Cena díla CENA ROZPOČTOVANÁ UŽITÍ ROZPOČTOVANÉ CENY
Vhodná v těch případech, kdy je: předmět díla NENÍ kvantitativně i kvalitativně přesně specifikován (rozsah) nepředpokládají se vlivy objektivně nepředvídatelné (změna kurzu Kč) uvažují se další zásahy objednatele (např. vyjasněné dodávky) bude docházet ke změnám PD během realizace (rekonstrukce) UŽITÍ ROZPOČTOVANÉ CENY NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE VHODNÉ PŘI PRŮBĚŽNÉM ZPŘESŇOVÁNÍ POŽADAVKŮ OBJEDNATELE Ing. Ladra

12 Platnost smlouvy o dílo
A. PODSTATNÉ ČÁSTI SMLOUVY 1. Jasná identifikace účastníků smlouvy 2. Určení předmětu díla 3. Cena díla Cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení, ledaže strany ve smlouvě projeví vůli uzavřít smlouvu i bez tohoto určení BEZ TĚCHTO ČÁSTÍ SMLOUVA NEVZNIKNE ! Ing. Ladra

13 Obsah smlouvy o dílo - dokončení
B. PRAVIDELNÉ NÁLEŽITOSTI SMLOUVY 4. Doba plnění 5. Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 6. Technologické postupy zhotovitele 7. Vedení stavebního deníku 8. Provádění kontrol 9. Předání předmětu díla 10. Placení a platební podmínky 11. Smluvní pokuty 12. Odpovědnost za vady - záruční lhůty C. OSTATNÍ PODMÍNKY D. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Ing. Ladra

14 Základní problém projektové dokumentace
Objednatel nechce za dokumentaci mnoho zaplatit Projektant není ochoten toho moc udělat Ing. Ladra

15 Vlastnosti dobré smlouvy s projektantem
SMLOUVA musí být úplná a podrobná Motivuje projektanta ke kvalitnímu, ale ekonomickému (úspornému) řešení Vyžaduje několik řešení podle předpokládané: ceny vyprojektované části stavby doby trvání výstavby zhotovitelské firmy (jejích technických a personálních možností) teploty při realizaci (léto / zima) OBCHODNÍ ZÁKONÍK - § 536 a následující SMLOUVA O DÍLO Ing. Ladra

16 Cena projektové dokumentace a cena stavby
Volba projektanta podle ceny projektové dokumentace nemusí vést k nejnižší ceně za celé dílo Zákon č. 40/2003 Sb. o veřejných zakázkách Prováděcí vyhláška č. 239/2004 Sb. , kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby a vyhláška č. 240/2004 Sb. o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti Ing. Ladra

17 Graf vývoje možností ovlivnit cenu stavby
100 % Možnost ovlivnění celkových nákladů na stavbu Výběr zhotovitele 50 % průběh procesu výstavby Záměr a analýza možností Zhotovení (výroba) Projektování Ing. Ladra

18 Vymezující podmínky pro realizaci stavby
celospolečenské podmínky pro realizaci stavby jmenovité podmínky realizace pro stavebníka projektová dokumentace schválená ve stavebním řízení individuální zájmy stavebníka podmínky stavebníka pro zhotovitele SMLOUVA O DÍLO Vymezující podmínky pro zhotovitele: vydání stavebního povolení KONTROLA DODRŽOVÁNÍ STANOVENÝCH PODMÍNEK Ing. Ladra

19 Činnost zhotovitele před výběrem
upřesnění požadavků na stavbu a její provádění výběr zhotovitele nabídka nabídka vyhlášení podmínek soutěže nabídka koncepční řešení realizace Staveniště a okolí 1. Analýza úkolu Harmonogram prací a čerpání zdrojů Rozbor rizik časový plán Konkurenti 2. Analýza trhu Hospodářské poměry a úroveň cen Zpřesnění výkazu výměr a rozpočet 3. Návrh ceny Režijní přirážky k cenám v rozpočtu Stanovení pevné nabídkové ceny nabídková cena poptávky subdodavatelů nabídky subdodavatelů Ing. Ladra

20 ? KONTROLA výběr zhotovitele stavební dozor Podrobný časový plán
příprava zhotovitele před realizací výběr zhotovitele stavební dozor Výzva k předložení návrhu smlouvy podle smlouvy s projektantem autorský dozor prováděcí projekt smlouva o dílo se zhotovitelem smlouva o dílo s projektantem Podrobný časový plán 1. Příprava realizace Mobilizace vlastních sil operativní plány Konečné stanovení nákladů 2. Zajištění zdrojů Subdodávky výrobní kalkulace Zásobování potřeby strojů (limitky) Dokumentace zařízení staveniště 3. Nutná výrobní dokumentace ? potřeby lidí (limitky) Technologické postupy + plán kvality potřeby materiálů (limitky) Výrobní projekty (bednění, lešení…) smlouvy se subdodavateli KONTROLA státní stavební dohled (a dohled ostatních orgánů)

21 Subdodavatelé při realizaci objektu
Poptávka, objednávka, smlouva, plnění smlouvy Ing. Ladra

22 Nashledanou Už to máme za sebou Objednatel Stavebník Zadavatel
Stavební úřad Projektant Zhotovitel Partneři při výstavbě Ing. Josef Ladra Ing. Ladra


Stáhnout ppt "Smluvní výtahy ve výstavbě Poptávka, nabídka, smlouva o dílo, plnění"

Podobné prezentace


Reklamy Google