Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství CSF Monitoring Committee Meeting hotel Yasmin 17. 5. 2006 Ing. Miroslav Elfmark Sekce strukturálních fondů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství CSF Monitoring Committee Meeting hotel Yasmin 17. 5. 2006 Ing. Miroslav Elfmark Sekce strukturálních fondů."— Transkript prezentace:

1 Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství CSF Monitoring Committee Meeting hotel Yasmin 17. 5. 2006 Ing. Miroslav Elfmark Sekce strukturálních fondů MPO Structural Funds Section MIT

2 Celkové údaje o pokroku v realizaci od minulého zasedání MV RPS Global data on progress in the implementation since the recent meetinng MC for the CSF výrazný pokrok realizovaných platbáchvýrazný pokrok realizovaných platbách hlavním úkolem je administrace ŽoPhlavním úkolem je administrace ŽoP noticeable progress both in project contracting and payments madenoticeable progress both in project contracting and payments made main task is administration of payment claimsmain task is administration of payment claims

3 Celkové údaje o pokroku v realizaci Global data on progress in the implementation K 31. 10. 2008 Dotace a individuální projekty Přijato: 2 261 žádostí (příjem žádostí ukončen k 1. 10. 2006) Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 1 212 projektů v hodnotě cca 345,6 mil. EUR (bez úvěrových programů) Autorizováno: 1 128 projektů ve výši přesahující 289,3 mil. EUR Autorizováno: 1 128 projektů ve výši přesahující 289,3 mil. EUR ČMZRB Přijato: 2 232 žádostí Uzavřeno: 1 632 smluv o poskytnutí zvýhodněného úvěru v hodnotě více než 82 mil. EUR - z toho podíl dotace z OPPP 60 %, tj. cca 49 mil. EUR - z toho podíl dotace z OPPP 60 %, tj. cca 49 mil. EUR Vyčerpáno: 1 597 úvěrů ve výši 77,4 mil. EUR včetně 60% příspěvku OPPP Reálně bylo žadatelům na účet převedeno na dotacích i zvýhodněných úvěrech více než 366,7 mil. EUR As of 31. 10. 2008 Grants and individual projects Received: 2 261 applications Decisions on giving a grant: 1 212 projects in the value of almost 345.6 mil. EUR (excluding loans programmes) Authorised: 1 128 projects in the value of more than 289.3 mil. EUR ČMZRB Received: 2 232 applications Signed: 1 632 contracts on a soft loan in the value of more than 82 mil. EUR - a 60 per cent share of an OP grant, e. g. roughly 49 mil. EUR - a 60 per cent share of an OP grant, e. g. roughly 49 mil. EUR Disbursed: 1 597 loans in the value of 77.4 mil. EUR including the 60% contribution of OPIE Actually, the applicants were paid more than 366.7 mil. EUR as both grants and soft loans

4 Údaje o pokroku – po prioritách (1) Data on progress – by priorities (1) výrazný pokrok v čerpání prostředků – zejména v důsledku ukončování velkých infrastrukturálních projektůvýrazný pokrok v čerpání prostředků – zejména v důsledku ukončování velkých infrastrukturálních projektů nárůst počtu ukončených projektůnárůst počtu ukončených projektů outstanding progress in realised expenditures – due to finalization of the huge infrastructural projectsoutstanding progress in realised expenditures – due to finalization of the huge infrastructural projects increase in number of finished projectsincrease in number of finished projects Priorita 1 / Priority 1

5 Údaje o pokroku – po prioritách (2) Data on progress – by priorities (2) Indikátory Priority 1 / Priority 1 indicators Dosažené hodnoty indikátorů několikanásobně převyšují stanovené cílové hodnoty, což značí nejen vysoký zájem ze strany žadatelů, k terý předčil očekávání ŘO, ale i rozsah vybraných a uskutečněných projektů. Achieved values of indicators monitoring severalfolds target values, which shows not only eminent interest of applicants, that exceeded MA anticipations, but also range of the chosen and realized projects.

6 klíčové opatření OPPP, nejvyšší zájem ze strany žadatelůklíčové opatření OPPP, nejvyšší zájem ze strany žadatelů plné vyčerpání úvěrových programůplné vyčerpání úvěrových programů key OPIE Measures, the highest demand for supportkey OPIE Measures, the highest demand for support full disbursement of credit programmesfull disbursement of credit programmes Údaje o pokroku – po prioritách (3) Data on progress – by priorities (3) Priorita 2 / Priority 2

7 Údaje o pokroku – po prioritách (4) Data on progress – by priorities (4) Indikátory Priority 2 / Priority 2 indicators Největší podíl na naplnění indikátoru „Počet podpo - řených MSP“ mají programy podpory START a KREDIT. Stejně, jako v Prirotitě 1 je i zde vidět na výsledných hodnotách indiká- torů vysoký zájem o nabízené programy podpory. Zcela nejvyšší byl, z hlediska poměru objemu přijatých a rozhodnutých projektů, o programy Rozvoj a a OZE. Highest share in fulfilment of indicator „Number of supported SMEs“ have START and CREDIT programmes of support. As in the Priority 1, we can see here high interest from the applicant´s side in the programmes, especialy in light of the rate of submitted and decided projects in Development and RES.

8 Údaje o pokroku – po prioritách (5) Data on progress – by priorities (5) Priorita 3 / Priority 3

9 Údaje o pokroku – po prioritách (6) Data on progress – by priorities (6) Snahou SSF je efektivní dočerpání alokovaných prostředků TP a využít je k informovanosti veřejnosti o dosažených pozitivních výsledcích využití SF ve prospěch českých podnikatelů. V návaznosti na toto bylo vyhlášeno nové výběrové řízení – „ Komunikační strategie na kampaň k ukončení Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 – 2006“. Z důvodu minimalizace rizika vzniku nesrovnalostí vypsal Řídicí orgán výběrová řízení na „Odborné posouzení výdajů TP“ a „Forenzní audit na Klastry, brownfields, publicitu.“ Pokud budou zrealizovány všechny plánované akce, podařilo by se snížit nedočerpání TP na minimální hodnotu. V TP nového programovacího období je již v běhu nový systém administrace prostředků TP, který uvedené problémy řeší. Priorita 3 – Technická pomoc / Priority 3 – Technical assistance The goal of the Structural Funds Section is to correctly allocate TA resources and to use them for information on the achieved positive results of the use of Structural Funds by Czech entrepreneurs. For this reason, new public tender have been announced: Communication strategy for a campaign covering the conclusion of the Operational Programme Industry and Enterprise 2004 – 2006. For minimalization of the irregularities occurance risk the public tender for Expert assessment of TA expenses and the Forensic audit of the Clusters, brownfields and publicity have been announced. If all the planned events are implemented, we would decrease the under-execution of TA to a minimum degree. In the TA of the new programming period, a new system of the administration of the TA resources solving the mentioned problems is under way.

10 Pokrok programu (€) Data on programme progress (€)

11 Pokrok v čerpání (Kč) Authorization progress (CZK)

12 ZMĚNY V PROGRAMOVÉM DODATKU OPPP Programme complement amendments 1.Realokace v rámci Priorit 1, 2 a 3 OPPP odrážející současný stav v čerpání / Reallocation within Priority 1, 2 and 3 of the OPIE reflecting the current state of drawing v rámci 12. jednání MV OPPP byly schváleny realokace v rámci Priority 1 ve výši 7 198 942 € a v rámci Priority 2 ve výši 1 055 000 € / within the 12th OPIE MC meeting the reallocation of 7 198 942 € within Pr.1 and 1 055 000 € within Pr. 2 were approved v současné době se, v důsledku posledního vývoje čerpání, procedurou per rollam schvaluje realokace v rámci Priority 1 ve výši 1 313 656 € a v rámci Priority 3 ve výši 1 600 000 € / at the present time, in consequence of recent drawing progress, is in the course the per rollam approval of reallocations within Pr. 1 in the amount of 1 313 656 and Pr. 3 in the amount of 1 600 000 €. 2.Úpravy v implementační struktuře OPPP / OPIE implementation structure modification 3.Řešení projektu Registr poradců v Opatření 1.4 / The solution of the Register of Consultants project under Measure 1.4 Změny PD OPPP OPIE PC amendmets

13 Specifické překážky a obtíže v implementaci OPPP (1) Specific obstacles and difficulties in the implementation of OPIE (1)

14 Specifické překážky a obtíže v implementaci OPPP (2) Specific obstacles and difficulties in the implementation of OPIE (2)

15 Opatření ke zrychlení realizace Measures for acceleration of implementation zrušení 100% míry kontrol na místě – vzorek projektůzrušení 100% míry kontrol na místě – vzorek projektů pravidelný monitoring stavu projektů nad 30 mil. Kč ve 2-měsíčních lhůtáchpravidelný monitoring stavu projektů nad 30 mil. Kč ve 2-měsíčních lhůtách zvýšení počtu pracovníků SSF na 77 k 30. 11. 2008zvýšení počtu pracovníků SSF na 77 k 30. 11. 2008 optimalizace počtu pracovníků implementačních agenturoptimalizace počtu pracovníků implementačních agentur zajištění dohledu nad rizikovějšími projekty, směřující k odstranění potenciálních problémů plateb, uzavřeni smluv s externimi firmami, které prováděly kontrolní činnost k posouzení reálného čerpání a upozornění žadatelů na zjištěné nedostatkyzajištění dohledu nad rizikovějšími projekty, směřující k odstranění potenciálních problémů plateb, uzavřeni smluv s externimi firmami, které prováděly kontrolní činnost k posouzení reálného čerpání a upozornění žadatelů na zjištěné nedostatky 100% on-spot-checks are going to be replaced by checking samples100% on-spot-checks are going to be replaced by checking samples regular two-month monitoring of project with the value upwards of 30 million CZKregular two-month monitoring of project with the value upwards of 30 million CZK increase in SFS staff to 77 as of 30. 11. 2008increase in SFS staff to 77 as of 30. 11. 2008 optimalization of implementation agencies´ staff and partial outsourcing of some activities in managing payment applications risky project surveillance leading to avoid potential problems with payments to applicants, contracts with external companies, that executed checks on the spot to explore real draw up of OPIE and called attention to the discovered impoerfexctions.optimalization of implementation agencies´ staff and partial outsourcing of some activities in managing payment applications risky project surveillance leading to avoid potential problems with payments to applicants, contracts with external companies, that executed checks on the spot to explore real draw up of OPIE and called attention to the discovered impoerfexctions.

16 Čerpání OPPP a certifikace (1) Drawing of OPIE and certification (1) MPO na základě dosavadního průběhu čerpání a podaných žádostí o platbu předpokládá finální čerpání ve výši cca 98 % alokace OPPP.MPO na základě dosavadního průběhu čerpání a podaných žádostí o platbu předpokládá finální čerpání ve výši cca 98 % alokace OPPP. Ke 30.11.2008 požádal ŘO OPPP Národní fond o mimořádnou certifikaci výdajů.Ke 30.11.2008 požádal ŘO OPPP Národní fond o mimořádnou certifikaci výdajů. MIT on the basis of up to today course of the drawing and payment applications submitted supposses final drawing of c. 98 % of the OPIE allocation.MIT on the basis of up to today course of the drawing and payment applications submitted supposses final drawing of c. 98 % of the OPIE allocation. MA asked the NF for extra certification on the date 30 November 2008MA asked the NF for extra certification on the date 30 November 2008 Autorizované a certifikované prostředky k 30.11.2008 (€, ERDF) Certified expenditures as at 30 November 2008 (€, ERDF)

17 Harmonogram ukončování (zkrácená verze) Harmonogram ukončování (1) Winding up schedule (1)

18 Harmonogram ukončování (2) Winding up schedule (2)

19 Harmonogram ukončování (3) Winding up schedule (3)

20 Předmět systému ohlašování prvotního odhalení - zjištění ve správním nebo soudním řízení (podezření na nesrovnalost nebo potvrzené nesrovnalosti ) lze rozdělit na: a) Vnitřní okruh hlášení Týká se subjektů na národní úrovni, tj. zejména hlášení mezi subjekty zapojenými do implementace OP až po úroveň pracovníků sítě AFCOS (Anti-Fraud Co-Ordination Structure) b) Vnější okruh Vnější úroveň hlášení se zabývá hlášením pracovníků sítě AFCOS ve vztahu k EK, přesněji k úřadu OLAF ( L´Office de Lutte anti-fraude) AFCOS bod podává zprávy EK o zjištěných nových nesrovnalostech a o pokroku v řešení již dříve zjištěných nesrovnalostí dle nařízení Komise (ES) č. 1681/94, novelizováno NK č. 2035/2005 a NK č. 1828/2006 Nesrovnalosti / Irregularities Nesrovnalosti (1) Irregularities (1)

21 Nesrovnalosti (1b) Irregularities (1b) Nesrovnalosti / Irregularities The subject-matter of the system for reporting first discoveries (findings) in an administrative or judicial procedure (either a suspected or confirmed irregularity) can be divided into: a) Internal reporting This refers to entities at the national level, i.e. namely reporting between entities involved in the OP’s implementation up to the level of AFCOS (Anti-Fraud Co-Ordination Structure) employees. b) External reporting External reporting deals with reports by AFCOS employees in relation to the Commission, namely OLAF (L´Office de Lutte anti-fraude). The AFCOS reports new found irregularities and the progress of resolving previously identified irregularities pursuant to Commission Regulation (EC) No 1681/94, as amended by Commission Regulation No 2035/2005 and Commission Regulation No 1828/2006, to the Commission

22 Ke dni 25.11.2008 byly za OPPP na OLAF zaslány tři případy podezření na nesrovnalost v celkové výši 1 359 609,- € Tyto případy jsou řešeny prostřednictvím příslušných Finančních úřadů, které budou neoprávněně použité prostředky vymáhat a vracet zpět na Ministerstvo financí. Jeden případ je v šetření orgánů činných v trestním řízení. K uvedeným případům lze v souhrnu uvést, že při prováděném auditu EUD v roce 2007 byla shledána pochybení, týkající se zejména porušení pravidla transparentnosti, ale u všech případů se jednalo o podlimitní zakázky, které nespadají pod zákon č. 40/2004 Sb. nebo č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Po závěrečném kritickém zhodnocení stavu auditory EUD k dodržování stanovených pravidel pro výběr dodavatelů Řídící orgán OPPP MPO zpřísnil způsob zveřejňování (u zakázek v předpokládané hodnotě více než 500 tis. Kč bez DPH), tak že příjemce dotace pro nový program OPPI 2007-2013 již má povinnost zveřejnit zakázky v Obchodním věstníku a výběr vítězného dodavatele se stane průhlednějším. Nesrovnalosti / Irregularities Nesrovnalosti (2) Irregularities (2)

23 Nesrovnalosti (2b) Irregularities (2b) Nesrovnalosti / Irregularities As of 25 November 2008, three suspected irregularities totalling EUR 1 359 609 were reported to OLAF on behalf of the OPIE. These irregularities are being resolved by relevant tax offices that will demand the refund of unduly used resources and return them to the Ministry of Finance. One irregularity is being resolved by prosecuting authorities. As far as the above irregularities are concerned, an ECA audit carried out in 2007 found errors mainly involving breaches of transparency rules; nevertheless, all those cases concerned below-limit contracts that do not fall under Act No 40/2004 Coll. or Act No 137/2006 Coll., on public procurement. After the final critical evaluation of the state by ECA auditors concerning compliance with specific rules for selecting contractors, the Managing Authority of the OPIE instituted a publishing requirement (in contracts worth more than CZK 500 000 excl. VAT) so that the aid beneficiary under the new OPEI 2007-2013 shall publish contracts in the Commercial Journal. In this way, the selection of the winning contractor is more transparent.

24 Ex-post evaluace OPPP – evaluační projekty v roce 2008 (1) Ex-post evaluation of the OPIE – evaluation activities 2008 (1) Evaluační projekty zadané Řídicím orgánem Operačního programu Průmysl a podnikání externím zpracovatelům v souvislosti s ukončováním operačního programu a přípravou na jeho ex-post evaluaci a přípravou na vypracování závěrečné zprávy o implementaci OPPP (v souladu s Nařízením č. 1260/1999 a Pokyny k ukončení pomoci ze strukturálních fondů EU). Projekty se týkají hodnocení dat operačního programu k 30. září 2008. The evaluation projects declared by the Managing Authority of the OPIE as public order in connection with the closure of this operational programme and preparation for both its ex-ante evaluation and elaboration of the OPIE final report on implementation (in accordance with the Council Regulation (EC) No 1260/1999 and Guidelines on closure of assistance from the EU Structural Funds 2000 – 2006). The OPIE data up to September 30th 2008 are being evaluated.

25 Ex-post evaluace OPPP – evaluační projekty v roce 2008 (2) Ex-post evaluation of the OPIE – evaluation activities 2008 (2) 1.Celkové vyhodnocení výsledků a dopadů realizace OPPP 2004 – 2006 Overall Evaluation of Results and Impacts of Implementation of the OPIE 2004 – 2006 Zpracovatel: Deloitte BPO G&I, a.s. Praha Evaluator: Deloitte BPO G&I, a.s. Praha Časový průběh zpracování projektu: květen – prosinec 2008 Project time period: May – December 2008 2.Vyhodnocení dopadů realizace OPPP 2004 – 2006 na hospodářský vývoj v regionech soudržnosti České republiky Evaluation of the regional impacts of the implementation of the OPIE 2004 - 2006 Zpracovatel: Berman Group, s.r.o. Praha Evaluator: Berman Group, s.r.o. Praha Časový průběh zpracování projektu: srpen - prosinec 2008 Project time period: August – December 2008 3.Vyhodnocení realizace projektů OPPP 2004 – 2006 v oblasti VaV a jejich vliv na inovační potenciál regionů České republiky Evaluation of the OPIE 2004 - 2006 projects in the field of R&D and their influence on innovational potential of Czech regions Zpracovatel: Technologické centrum AV ČR Evaluator: Technologické centrum AV ČR Časový průběh zpracování projektu: srpen - prosinec 2008 Project time period: August – December 2008

26 Úspěšný projekt realizovaný v rámci OPPP Succes project realised in OPIE Projekt „Demetalizační technologie pro výrobu moderních ochranných prvků“ společnosti OPTAGLIO s.r.o., realizovaný v programu Inovace, představuje zavedení technické procesní a výrobkové inovace, kdy byla ve výsledku prostřednictvím zakoupené nové moderní technologie – demetalizační linky s příslušenstvím (technická procesní inovace) zahájena výroba kvalitativně nového sortimentu. – holografické ochranné prvky s demetalizací (technická výrobková inovace). Realizace projektu představovala strategický krok společnosti OPTAGLIO s.r.o. směrem k moderním trendům v oboru a ke zvýšení konkurenceschopnosti v celosvětovém měřítku, neboť v současné době neexistuje ekvivalentní český výrobce a veškeré srovnatelné produkty jsou do České republiky importovány. V rámci projektu vznikla 2 nová pracovní místa. Celkové náklady projektu činily 13 mil. Kč, celková výše dotace pak činila 5 mil. Kč. Společnost Optaglio s.r.o. získala dne 18.11.2008 v rámci 7. ročníku soutěže Česká hlava o nejlepší osobnosti z oblasti vědy a techniky, vývoje a poznání, cenu Industrie, udělovanou společností Kapsch, s.r.o., za projekt ANGELES. Jedná se o novou metodu pro výrobu bezpečnostních prvků pro ochranu bankovek, cenin, či jiných dokumentů proti padělání. The De-metallization Technology for the Production of Modern Protective Materials project by OPTAGLIO, s.r.o., implemented under the Innovation Programme, introduced technological processes and innovation that facilitates the production of new quality items – holographic protective materials with de-metallization (technological product innovation) using newly purchased modern technology. The project represents a strategic step by OPTAGLIO s.r.o. towards modernization and making themselves more competitive on a global scale since there are no equivalent Czech manufacturers and all comparable products are imported into the Czech Republic. The project created two new positions. Total expenses were CZK 13 million and the total subsidy was CZK 5 million. The Optaglio ltd. Received on 18 November 2008 Industrie Price for project Angeles (new mothod for manufacturing safety elements for bank-note, valuables and other documents protection againts forgery) within The Czech Head competition

27 Děkuji za pozornost Thank you for your attention www.mpo.cz Ing. Miroslav Elfmark


Stáhnout ppt "Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství CSF Monitoring Committee Meeting hotel Yasmin 17. 5. 2006 Ing. Miroslav Elfmark Sekce strukturálních fondů."

Podobné prezentace


Reklamy Google