Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství Monitoring Committee Meeting for the CSF hotel Yasmin 17. 5. 2006 JUDr. Ing. Břetislav Grégr sekce strukturálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství Monitoring Committee Meeting for the CSF hotel Yasmin 17. 5. 2006 JUDr. Ing. Břetislav Grégr sekce strukturálních."— Transkript prezentace:

1 Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství Monitoring Committee Meeting for the CSF hotel Yasmin 17. 5. 2006 JUDr. Ing. Břetislav Grégr sekce strukturálních fondů MPO Section of Structural Funds MIT

2 Celkové údaje o pokroku v realizaci od minulého zasedání MV RPS Global data on progress in the implementation since the recent meeting of MC for the CSF výrazný pokrok realizovaných platebvýrazný pokrok realizovaných plateb hlavním úkolem je administrace ŽoPhlavním úkolem je administrace ŽoP noticeable progress both in project contracting and payments madenoticeable progress both in project contracting and payments made main task is administration of payment claimsmain task is administration of payment claims

3 Celkové údaje o pokroku v realizaci Global data on progress in the implementation K 30. 11. 2007 Dotace a individuální projekty Přijato: 2 261 žádostí (příjem žádostí ukončen k 1. 10. 2006) Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 1 243 projektů v hodnotě cca 326 mil. EUR (bez úvěrových programů) Autorizováno: 733 projektů ve výši přesahující 142,5 mil. EUR ČMZRB Přijato: 2 233 žádostí Uzavřeno: 1 632 smluv o poskytnutí zvýhodněného úvěru v hodnotě více než 75,5 mil. EUR - z toho podíl dotace z OPPP 60 %, tj. cca 45,3 mil. EUR - z toho podíl dotace z OPPP 60 %, tj. cca 45,3 mil. EUR Vyčerpáno: 1 587 úvěrů ve výši 68,8 mil. EUR včetně 60% příspěvku OPPP Reálně bylo žadatelům na účet převedeno na dotacích i zvýhodněných úvěrech více než 203 mil. EUR As of 30. 11. 2007 Grants and individual projects Received: 2 261 applications Decisions on giving a grant: 1 243 projects in the value of almost 326 mil. EUR (excluding loans programmes) Authorised: 733 projects in the value of more than 142,5 mil. EUR (excluding loans programmes) ČMZRB Received: 2 233 applications Signed: 1 632 contracts on a soft loan in the value of more than 75,5 mil. EUR - a 60 per cent share of an OP grant, e. g. roughly 45,3 mil. EUR - a 60 per cent share of an OP grant, e. g. roughly 45,3 mil. EUR Disbursed: 1 587 loans in the value of 68,8 mil. EUR including the 60% contribution of OPIE Actually, the applicants were paid more than 203 mil. EUR as both grants and soft loans

4 Údaje o pokroku – po prioritách (1) Data on progress – by priorities (1) výrazný pokrok v čerpání prostředkůvýrazný pokrok v čerpání prostředků zapojení municipalit a univerzit (infrastrukturální projekty)zapojení municipalit a univerzit (infrastrukturální projekty) rozšíření a zlepšení služeb pro firmy z ČR k jejich uplatněnírozšíření a zlepšení služeb pro firmy z ČR k jejich uplatnění na mezinárodních trzích (vyšší využívání služeb CzechTrade v rámci 1.4) dodatečná rozhodnutí výhradně programu Prosperita u projektů nespadajících pod veřejnou podporudodatečná rozhodnutí výhradně programu Prosperita u projektů nespadajících pod veřejnou podporu outstanding progress in realised expendituresoutstanding progress in realised expenditures participation of municipalities and universities (infrastructural projects)participation of municipalities and universities (infrastructural projects) a wider range and improvement of services for Czech companies on foreign markets (better use of CzechTrade services in the framework of 1.4)a wider range and improvement of services for Czech companies on foreign markets (better use of CzechTrade services in the framework of 1.4) addition Decisions made exclusively in Prosperity in projects that are not state aidaddition Decisions made exclusively in Prosperity in projects that are not state aid

5 Údaje o pokroku – po prioritách (2) Data on progress – by priorities (2) Indikátory Priority 1 / Priority 1 indicators

6 klíčové opatření OPPP, nejvyšší zájem ze strany žadatelůklíčové opatření OPPP, nejvyšší zájem ze strany žadatelů plné vyčerpání úvěrových programůplné vyčerpání úvěrových programů key OPIE Measures, the highest demand for supportkey OPIE Measures, the highest demand for support full disbursement of credit programmesfull disbursement of credit programmes Údaje o pokroku – po prioritách (3) Data on progress – by priorities (3)

7 Údaje o pokroku – po prioritách (4) Data on progress – by priorities (4) Indikátory Priority 2 / Priority 2 indicators

8 Specifické překážky a obtíže v implementaci OPPP Specific obstacles and difficulties in the implementation of OPIE

9 Pozitivní faktory realizace The Positive Features of Implementation plynulost hodnocení projektůplynulost hodnocení projektů společenská prospěšnost, reálné úspěšné příkladyspolečenská prospěšnost, reálné úspěšné příklady přímá podpora podnikatelských subjektůpřímá podpora podnikatelských subjektů projekt optimalizace systému implementace OPPP – využití pro příští programovací obdobíprojekt optimalizace systému implementace OPPP – využití pro příští programovací období OPPP – zdroj konkrétních úspěšných projektů směřujících ke zvyšování konkurenceschopnosti zejména inovačních firemOPPP – zdroj konkrétních úspěšných projektů směřujících ke zvyšování konkurenceschopnosti zejména inovačních firem smooth evaluation of projectssmooth evaluation of projects social benefits, tangible success storiessocial benefits, tangible success stories direct support of enterprisesdirect support of enterprises the project of the optimisation of the implementation system of OPIE – the use in the next programming periodthe project of the optimisation of the implementation system of OPIE – the use in the next programming period OPIE – source of successful projects leading to increase competitiveness especially of firms aimed at innovations.OPIE – source of successful projects leading to increase competitiveness especially of firms aimed at innovations.

10 Opatření ke zrychlení realizace Measures for acceleration of implementation zrušení 100% míry kontrol na místě – vzorek projektůzrušení 100% míry kontrol na místě – vzorek projektů pravidelný monitoring stavu projektů nad 30 mil. Kč ve 2-měsíčních lhůtáchpravidelný monitoring stavu projektů nad 30 mil. Kč ve 2-měsíčních lhůtách zajištění dohledu nad rizikovějšími projekty, směřující k odstranění potenciálních problémů platebzajištění dohledu nad rizikovějšími projekty, směřující k odstranění potenciálních problémů plateb zvýšení počtu pracovníků SSF na 56 k 30. 11. 2007zvýšení počtu pracovníků SSF na 56 k 30. 11. 2007 zvýšení počtu pracovníků implementačních agentur a částečný outsourcing některých činností při vyřizování žádosti o platbyzvýšení počtu pracovníků implementačních agentur a částečný outsourcing některých činností při vyřizování žádosti o platby 100% on-spot-checks are going to be replaced by checking samples100% on-spot-checks are going to be replaced by checking samples regular two-month monitoring of project with the value upwards of 30 million CZKregular two-month monitoring of project with the value upwards of 30 million CZK risky project surveillance leading to avoid potential problems with payments to applicantsrisky project surveillance leading to avoid potential problems with payments to applicants increase in DSF staff to 56 as of 30. 11. 2007increase in DSF staff to 56 as of 30. 11. 2007 increase in implementation agencies´ staff and partial outsourcing of some activities in managing payment applicationsincrease in implementation agencies´ staff and partial outsourcing of some activities in managing payment applications

11 Čerpání OPPP a certifikace Drawing of OPIE and certification OPPP splnil v oblasti reálného čerpání pravidlo N+2 v tom, že k 30.11.2007 výdaje certifikované MF a potvrzené EK, při současném započtení zálohy, překročily alokaci r. 2005 o cca 2 %. Další certifikace v předpokládané výši 11 mil. EUR proběhne v prosinci 2007. OPIE has fulfilled the rule N+2 in the range of real drawing therein, that the expenditures certified by MF and confirmed by EC, including the advance payment, as at 30.11.2007 exceeded the allocation of the year 2005 by 2%. Next certification is planed in December 2007, expected amount is EUR 11 mil.

12 Projekty vedoucí k posílení absorpční kapacity Projects leading to the strengthening of the absorption capacity Celá alokace OPPP pro obd. 2004 – 2006 byla v zásadě zazávazkována do 31. 12. 2006 (vyjma TP, projektů agentur v rámci opatření 1.4 a specifických projektů nepodléhajících pravidlům veřejné podpory).Celá alokace OPPP pro obd. 2004 – 2006 byla v zásadě zazávazkována do 31. 12. 2006 (vyjma TP, projektů agentur v rámci opatření 1.4 a specifických projektů nepodléhajících pravidlům veřejné podpory). MPO naopak muselo všechny programy podpory uzavřít předčasně pro zájem žadatelů převyšující finanční možnosti.MPO naopak muselo všechny programy podpory uzavřít předčasně pro zájem žadatelů převyšující finanční možnosti. The whole OPIE allocation was in fact contracted by the end of 2006 (except TA projects, individual projects, and specific projects that aren't under the state aid rules control)The whole OPIE allocation was in fact contracted by the end of 2006 (except TA projects, individual projects, and specific projects that aren't under the state aid rules control) MIT had to end up all the support programmes precociously because of enormous interest of applicants that exceeded financial possibilities.MIT had to end up all the support programmes precociously because of enormous interest of applicants that exceeded financial possibilities.

13 OPPP – PROSPERITA OPIE – PROSPERITY Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady Academic and University center in Nové Hrady Název pojektu: Dobudování vědeckotechnického parku v Nových Hradech Project name: Completing scientific and technical park in Nové Hrady Popis projektu: Cílem je systematické posilování vazeb vzdělávání a výzkumu na průmysl. Výše dotace je 16 672 000 Kč Project description: The objectiv is systhematic strengthen connection of education and research to industry. Subsidy is EUR 620 700.

14 Název projektu: Průmyslová zóna František – rekonstrukce administrativní budovy č. 7 Project name: Industrial zone František – reconstruction of administrative building #7 Průmyslová zóna František / Industrial zone František Popis projektu: Pokračování projektu regenerace prům. zóny. Hlavním důvodem rekonstrukce budovy je ten, že prostorů pro začínající a malé podnikatele je v dané lokalitě nedostatek. Výše dotace je 1 329 000 Kč Project description: Continuation of industrial zone regeneration project. Main reason for reconstruction is lack of propriet area for new entrepreneurs and small businesses. Subsidy is EUR 49 479. OPPP – REALITY OPIE – REAL ESTATES

15 FARMTEC a.s., Jistebnice Název projektu:Školící středisko společnosti Farmtec. Project name: Training centre of company Farmtec Popis projektu: Projekt se zaměřil na výstavbu a vybavení podnikového školícího střediska s kapacitou 50 míst v nově vystavěném objektu společnosti, které bude využito pro školení externích organizací a managementu zemědělských podniků. Project description: Building and equipment of training centre with capacity of 50 seats in a new built facility. The Centre is going to be used for training external organizations and managements of agricultural companies OPPP – ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA OPIE – TRAINING CENTRES Výše dotace: 3 588 000 Kč Subsidy : EUR 133 582

16 CLUTEX je klastr který spojuje české společnosti aktivně se zajímající se o problematiku technických textilií. CLUTEX is a cluster, which links Czech companies interested in technical textiles. 20 členů – 12 MSP, 7 velkých a Technická univerzita Liberec 20 members – 12 of them MSE, 7 are big companies and Technical university of Liberec CLUTEX Celkové náklady jsou 44,3 mil Kč (dotace 23,9 mil Kč). Projekt začal 10. července 2006 a plánované ukončení (ve smyslu financování z OPPP) je 30. června 2008. Total costs EUR 1.6 million (subsidy EUR 895,000). Project started on July 10th 2006, scheduled deadline (within the meaning of OPIE funding) is June 30th 2008. OPPP – KLASTRY OPIE – CLUSTERS

17 STAVOPLAST KL, spol. s.r.o., Stachy Název projektu: Pořízení moderní technologie pro kovovýrobu. Name of project:A cquisition of modern technology for metal production Popis projektu: Projekt se zaměřil na pořízení moderního technologického vybavení montážní haly kovovýroby. Výše dotace: 5 133 000 Kč Project description: Acquisition of new technological equipment of assembly room of metal production. Subsidy is EUR 191 100. OPPP – ROZVOJ OPIE – DEVELOPMENT

18 Zavedení sériové výroby řady letounu VUT 100 Lot manufacture of aeroplane VUT 100 Popis projektu: Předmětem projektu je vytvoření technických, výrobních a obchodně marketingových předpokladů pro uplatnění nové řady letounů na světových trzích. Tento projekt navazuje na vývoj letounu VUT100, který byl zahájen na VUT Brno. Vývoj a výroba prototypu letounu VUT 100 byly úspěšně završeny v roce 2004. Výše dotace činí 8 445 000 Kč Project description: Creating technical and marketing background for sale of a new aeroplane on the world market. This project started in University of technology in Brno. Development and production of aeroplane VUT 100 were successfully finished in year 2004. Subsidy is EUR 314 400. OPPP – INOVACE OPIE – INNOVATION

19 ALFA výroba jednoúčelových strojů s.r.o. ALFA production of single-purpose machines, limited copm. Název projektu: Ekologické vytápění nové provozovny, Písek-Hradiště Name of project: Ecological heating of new working room, Písek-Hradiště Popis projektu: Účelem projektu je využití tepelné energie hornin zemského povrchu prostřednictvím tepelných čerpadel typu země – voda jako obnovitelného zdroje pro výrobu tepla potřebného k vytápění montážní haly a administrativních částí nové provozovny. Výše dotace: 779 000 Kč Project description: The objective is to use thermal energy of minerals by using heat pump type earth – water as renewable resource of energy to heat assembly room and administrative room. Subsidy is EUR 29 000. OPPP – OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OPIE – RENEWABLE SOURCES OF ENERGY

20 Děkuji za pozornost Thank you for your attention www.mpo.cz JUDr. Ing. Břetislav Grégr


Stáhnout ppt "Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství Monitoring Committee Meeting for the CSF hotel Yasmin 17. 5. 2006 JUDr. Ing. Břetislav Grégr sekce strukturálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google