Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor ŘONSRR Výroční zpráva Rámce podpory Společenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor ŘONSRR Výroční zpráva Rámce podpory Společenství."— Transkript prezentace:

1 1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor ŘONSRR Výroční zpráva Rámce podpory Společenství za rok 2007 Community Support Framework Annual Implementation Report for 2007

2 2 Výroční zpráva Rámce podpory Společenství / Community Support Framework Annual Implementation Report  Obsah Zprávy je definován v čl. 37 Nařízení Rady 1260/1999/ The content of the Report is defined in the Council Regulation 1260/1999, article 37  Zpráva je schvalována Monitorovacím výborem RPS/ The Report is approved by the CSF MC  Zpráva je předkládána Evropské komisi na základě čl. 34 a 37 Nařízení Rady 1260/1999/ The Report is presented to the EC pursuant to the Council Regulation 1260/1999, article 34 and 37  Zpráva je nejpozději do 30. června zaslána Evropské komisi/ The Report is forwarded to the EC on 30 June at the latest Slide 2/16

3 3 Výroční zpráva Rámce podpory Společenství za rok 2007/ Community Support Framework Annual Implementation Report for 2007 Hlavní odlišnosti VZ RPS od Výročních zpráv OP:  Podrobnější popis vybraných průřezových témat (socioekonomický vývoj ČR, soulad s politikami Společenství...)/ More detailed description of the cross-sectional themes (socio-economic development, compliance with Community policies...)  Pokrok ve využívání pomoci sledován z hlediska cílů a prioritních os definovaných v RPS/ The progress in the utilization of assistance is monitoring via objectives and priority axes defined in the CSF  VZ RPS nepopisuje detailně implementaci na úrovni priorit, opatření a podopatření jednotlivých operačních programů Rámce podpory Společenství/ The Report doesn‘t contain detailed description of the implementation at the level of the priorities, measures and sub-measures of the individual OPs under the CSF Slide 3/16

4 4 Výroční zpráva RPS za rok 2007/ CSF Annual Implementation Report for Změny v obecných podmínkách významných pro provádění pomoci/ Changes in the general conditions significant for the implementation of assistance Popis makroekonomického a sociálního vývoje (hospodářský růst, inflace, platební bilance a ekonomická rovnováha, trh práce, produktivita práce a mzdy, populační vývoj)/ Description of the macroeconomic and social development (economic development, inflation, balance payment and economic equilibrium, labour market, labour productivity and wages, population development) Plnění konvergenčního programu (fiskální politika, měnová politika, maastrichtská konvergenční kritéria)/ Fulfilment of the convergence programme (fiscal policy, currency policy, Maastricht convergence criteria) Hlavní charakteristiky vývoje regionů NUTS 2/ Main features of development of NUTS 2 regions Důležité změny některých politik/ Main changes in policies Slide 4/16

5 5 Výroční zpráva RPS za rok 2007/ CSF Annual Implementation Report for Pokrok v provádění pomoci/ Progress in the implementation of assistance Základní charakteristika operačních programů spadajících do Rámce podpory Společenství/ Basic characteristic of the operational programmes under the CSF Sledování realizace cílů a prioritních os prostřednictvím plnění indikátorů ve struktuře:/ Monitoring of the realization of the objectives and priority axes via indicators in this structure:  globální cíl/ global objective  specifické cíle/ specific objectives  horizontální cíle/ horizontal objectives  prioritní osy/ priority axes Slide 5/16

6 6 Výroční zpráva RPS za rok 2007/ CSF Annual Implementation Report for Finanční provádění pomoci (1. část)/ Financial implementation of assistance (part 1) Finanční naplňování prioritních os/ Financial fulfilment of priority axes Realizace pravidla N+2/ Fulfilment of the N+2 rule – k bylo pravidlo N+2 splněno u všech OP, JPD a iniciativ Společenství/ As of 31 Dec 2007, the N+2 rule was adhered to by all OPs, SPDs and Community Initiatives. Slide 6/16

7 7 Realizace pravidla N+2 k / Fulfilment of the N+2 rule as of 31 December 2007 OPalokace 2005 čerpáno z alokace 2005 v letech žádosti do EK za období žádosti do EK + čerpáno z alokace 2005 v letech Vyčerpáno z alokace v % zbývá vyčerpa t do konce roku 2007 čerpáno z alokace roku 2006 zbývá vyčerpat do konce celého prog. období SROP - ERDF , , , ,99100,00%0, , ,17 SROP - ESF , , , ,70100,00%0, , ,50 OP RVMZ -EAGGF , , , ,00100,00%0, , ,00 OP RVMZ - FIFG , , , ,00100,00%0, ,00 OP PP , , , ,09100,00%0, , ,61 OPI , , , ,83100,00%0, , ,97 OP RLZ , , , ,04100,00%0, , ,24 Celkem OP Cíl , , , ,65100,00%0, , ,5 Výroční zpráva RPS za rok 2007/ CSF Annual Implementation Report for 2007 Slide 7/16

8 8 Výroční zpráva RPS za rok 2007/ CSF Annual Implementation Report for Finanční provádění pomoci (2. část)/ Financial implementation of assistance (part 2) Hlavní výsledky realizace operačních programů RPS/ Main results of the implementation of operational programmes under the CSF Porovnání dosažených výsledků jednotlivých OP na základě SMT/ Comparison of the results achieved by individual OP pursuant to the SMT Slide 8/16

9 9 Výroční zpráva RPS za rok 2007/ CSF Annual Implementation Report for 2007 Program Alokace Approved operations Contracted operations Realised expenditure Certified expenditure €%€%€%€% SROP/ JROP % % % % OP RLZ/ OP HRD % % % % OPPP/ OPIE % % % % OPI/ OPI % % % % OP RVMZ/ OP RDMA % % % % Celkem RPS/ CSF Total % % % % Stav programů Cíle 1 (RPS) k / Status of programmes under Objective 1 (CSF) as of 31 December 2007 Slide 9/16

10 10 Výroční zpráva RPS za rok 2007/ CSF Annual Implementation Report for 2007 Stav programů Cíle 1 (RPS) k v mil. EUR / Status of programmes under Objective 1 (CSF) as of 31 December 2007 Slide 10/16

11 11 Výroční zpráva RPS za rok 2007/ CSF Annual Implementation Report for Finanční provádění pomoci (3. část)/ Financial implementation of assistance (part 3) Stručná informace o stavu realizace za JPD 2, JPD 3, iniciativy Společenství a FS/ Brief information on the status of implementation of the SPD Obj. 2, SPD Obj. 3, the Initiatives and the CF Finanční kontrola v roce 2007/ Financial control in 2007 Slide 11/16

12 12 Výroční zpráva RPS za rok 2007/ CSF Annual Implementation Report for Opatření řídícího orgánu za účelem zajištění kvalitního a efektivního řízení (1. část)/ Measures of the MA to ensure quality and effective management Důležité mezníky RPS v roce 2007/ Important milestones of the CSF in 2007 Aktivity řídícího orgánu RPS v roce 2007/ Activities of the CSF MA in 2007  Pracovní skupina pro čerpání a plnění pravidla N+2/ WG for absorption and fulfilment of the N+2 rule  Pracovní skupina pro uzavírání programového období / WG for winding-up of the programming period  Bilaterální jednání/ Bilateral meetings  Měsíční monitoring a reporting/ Monthly monitoring and reporting  Administrativní kapacita/ Administrative capacity Slide 12/16

13 13 Výroční zpráva RPS za rok 2007/ CSF Annual Implementation Report for Opatření řídícího orgánu za účelem zajištění kvalitního a efektivního řízení (2. část)/ Measures of the MA to ensure quality and effective management Jednání ŘO RPS s Evropskou komisí/ Discussion of the CSF MA and the EC Dopady způsobené posilováním kurzu české koruny/ Impacts caused by the appreciation of Czech crown Významné problémy spojené s implementací/ Major problems related to the implementation Nástroje monitorování a monitorovací systém SF v roce 2007/ Monitoring tools and monitoring system of SF in 2007 Evaluace/ Evaluation Publicita a vzdělání v roce 2007/ Publicity and education in 2007 Technická pomoc RPS/ CSF Technical assistance Slide 13/16

14 14 Výroční zpráva RPS za rok 2007/ CSF Annual Implementation Report for Zajištění shody s politikami Společenství/ Ensuring compliance with Community policies Popis situace a pokroku v oblastech:/ Description of the situation and progress in the area of: Hospodářská soutěž/ Competition Veřejné zakázky/ Public contracts Ochrana a zlepšování životního prostředí/ Environmental protection and improvement Evropská politika zaměstnanosti/ European employment policy Rovné příležitosti/ Equal opportunities Problematika rómské menšiny/ Roma minority issues Společná zemědělská politika/ Common agriculture policy Slide 14/16

15 15 Výroční zpráva RPS za rok 2007/ CSF Annual Implementation Report for Realizace velkých projektů a globálních grantů/ Implementation of major projects and global grants Stručná informace o:/ Brief information on: Globálních grantech v rámci OP RLZ/ Global grants under OP HRD Globálních grantech v rámci JPD 3/ Global grants under SPD Obj Přílohy/ Annexes Slide 15/16

16 16 Děkuji za Vaši pozornost/ Thank you for your attention Mgr. Emil Horčička Vrchní ředitel sekce NOK a evropských záležitostí Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Kontakt: Slide 16/16


Stáhnout ppt "1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor ŘONSRR Výroční zpráva Rámce podpory Společenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google