Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor ŘONSRR Výroční zpráva Rámce podpory Společenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor ŘONSRR Výroční zpráva Rámce podpory Společenství."— Transkript prezentace:

1 1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor ŘONSRR Výroční zpráva Rámce podpory Společenství za rok 2007 Community Support Framework Annual Implementation Report for 2007

2 2 Výroční zpráva Rámce podpory Společenství / Community Support Framework Annual Implementation Report  Obsah Zprávy je definován v čl. 37 Nařízení Rady 1260/1999/ The content of the Report is defined in the Council Regulation 1260/1999, article 37  Zpráva je schvalována Monitorovacím výborem RPS/ The Report is approved by the CSF MC  Zpráva je předkládána Evropské komisi na základě čl. 34 a 37 Nařízení Rady 1260/1999/ The Report is presented to the EC pursuant to the Council Regulation 1260/1999, article 34 and 37  Zpráva je nejpozději do 30. června zaslána Evropské komisi/ The Report is forwarded to the EC on 30 June at the latest Slide 2/16

3 3 Výroční zpráva Rámce podpory Společenství za rok 2007/ Community Support Framework Annual Implementation Report for 2007 Hlavní odlišnosti VZ RPS od Výročních zpráv OP:  Podrobnější popis vybraných průřezových témat (socioekonomický vývoj ČR, soulad s politikami Společenství...)/ More detailed description of the cross-sectional themes (socio-economic development, compliance with Community policies...)  Pokrok ve využívání pomoci sledován z hlediska cílů a prioritních os definovaných v RPS/ The progress in the utilization of assistance is monitoring via objectives and priority axes defined in the CSF  VZ RPS nepopisuje detailně implementaci na úrovni priorit, opatření a podopatření jednotlivých operačních programů Rámce podpory Společenství/ The Report doesn‘t contain detailed description of the implementation at the level of the priorities, measures and sub-measures of the individual OPs under the CSF Slide 3/16

4 4 Výroční zpráva RPS za rok 2007/ CSF Annual Implementation Report for 2007 1. Změny v obecných podmínkách významných pro provádění pomoci/ Changes in the general conditions significant for the implementation of assistance Popis makroekonomického a sociálního vývoje (hospodářský růst, inflace, platební bilance a ekonomická rovnováha, trh práce, produktivita práce a mzdy, populační vývoj)/ Description of the macroeconomic and social development (economic development, inflation, balance payment and economic equilibrium, labour market, labour productivity and wages, population development) Plnění konvergenčního programu (fiskální politika, měnová politika, maastrichtská konvergenční kritéria)/ Fulfilment of the convergence programme (fiscal policy, currency policy, Maastricht convergence criteria) Hlavní charakteristiky vývoje regionů NUTS 2/ Main features of development of NUTS 2 regions Důležité změny některých politik/ Main changes in policies Slide 4/16

5 5 Výroční zpráva RPS za rok 2007/ CSF Annual Implementation Report for 2007 2. Pokrok v provádění pomoci/ Progress in the implementation of assistance Základní charakteristika operačních programů spadajících do Rámce podpory Společenství/ Basic characteristic of the operational programmes under the CSF Sledování realizace cílů a prioritních os prostřednictvím plnění indikátorů ve struktuře:/ Monitoring of the realization of the objectives and priority axes via indicators in this structure:  globální cíl/ global objective  specifické cíle/ specific objectives  horizontální cíle/ horizontal objectives  prioritní osy/ priority axes Slide 5/16

6 6 Výroční zpráva RPS za rok 2007/ CSF Annual Implementation Report for 2007 3. Finanční provádění pomoci (1. část)/ Financial implementation of assistance (part 1) Finanční naplňování prioritních os/ Financial fulfilment of priority axes Realizace pravidla N+2/ Fulfilment of the N+2 rule – k 31. 12. 2007 bylo pravidlo N+2 splněno u všech OP, JPD a iniciativ Společenství/ As of 31 Dec 2007, the N+2 rule was adhered to by all OPs, SPDs and Community Initiatives. Slide 6/16

7 7 Realizace pravidla N+2 k 31. 12. 2007 / Fulfilment of the N+2 rule as of 31 December 2007 OPalokace 2005 čerpáno z alokace 2005 v letech 2004- 2006 žádosti do EK za období 1.1.2007 - 31.12.2007 žádosti do EK + čerpáno z alokace 2005 v letech 2004- 2006 Vyčerpáno z alokace v % zbývá vyčerpa t do konce roku 2007 čerpáno z alokace roku 2006 zbývá vyčerpat do konce celého prog. období SROP - ERDF 135 890 287,0077 764 559,91193 009 663,08270 774 222,99100,00%0,00134 883 935,99106 535 332,17 SROP - ESF 15 783 015,001 673 458,6518 969 731,0520 643 189,70100,00%0,004 860 174,7023 179 532,50 OP RVMZ -EAGGF 55 633 951,0033 781 994,0064 530 125,0098 312 119,00100,00%0,0042 678 168,0059 300 327,00 OP RVMZ - FIFG 2 420 887,00118 396,772 302 490,232 420 887,00100,00%0,00 348 476,00 OP PP 87 082 257,0045 149 266,6455 402 026,45100 551 293,09100,00%0,0013 469 036,09141 239 112,61 OPI 82 244 353,0071 997 105,5881 924 281,25153 921 386,83100,00%0,0071 677 033,8374 436 216,97 OP RLZ 106 433 869,005 489 290,21103 200 034,83108 689 325,04100,00%0,002 255 456,04186 832 280,24 Celkem OP Cíl1 485 488 619,00235 974 071,76519 338 351,89755 312 423,65100,00%0,00269 823 804,65591 871 277,5 Výroční zpráva RPS za rok 2007/ CSF Annual Implementation Report for 2007 Slide 7/16

8 8 Výroční zpráva RPS za rok 2007/ CSF Annual Implementation Report for 2007 3. Finanční provádění pomoci (2. část)/ Financial implementation of assistance (part 2) Hlavní výsledky realizace operačních programů RPS/ Main results of the implementation of operational programmes under the CSF Porovnání dosažených výsledků jednotlivých OP na základě SMT/ Comparison of the results achieved by individual OP pursuant to the SMT Slide 8/16

9 9 Výroční zpráva RPS za rok 2007/ CSF Annual Implementation Report for 2007 Program Alokace 2004-2006 Approved operations Contracted operations Realised expenditure Certified expenditure €%€%€%€% SROP/ JROP 599 031 063757 431 041126%613 156 994102%542 285 06491%441 889 18374% OP RLZ/ OP HRD 422 429 515492 605 199117%490 627 524116%184 082 70444%174 688 26941% OPPP/ OPIE 347 802 854 100%372 102 722107%206 237 51359%159 484 05046% OPI/ OPI 334 708 406384 762 616115%364 608 039109%328 431 15398%252 627 31475% OP RVMZ/ OP RDMA 250 922 316243 628 39797%243 628 39797%188 259 29575%165 555 13966% Celkem RPS/ CSF Total 1 954 894 1542 226 230 107114%2 084 123 677107%1 449 295 72974%1 194 243 95561% Stav programů Cíle 1 (RPS) k 31. 12. 2007 / Status of programmes under Objective 1 (CSF) as of 31 December 2007 Slide 9/16

10 10 Výroční zpráva RPS za rok 2007/ CSF Annual Implementation Report for 2007 Stav programů Cíle 1 (RPS) k 31. 12. 2007 v mil. EUR / Status of programmes under Objective 1 (CSF) as of 31 December 2007 Slide 10/16

11 11 Výroční zpráva RPS za rok 2007/ CSF Annual Implementation Report for 2007 3. Finanční provádění pomoci (3. část)/ Financial implementation of assistance (part 3) Stručná informace o stavu realizace za JPD 2, JPD 3, iniciativy Společenství a FS/ Brief information on the status of implementation of the SPD Obj. 2, SPD Obj. 3, the Initiatives and the CF Finanční kontrola v roce 2007/ Financial control in 2007 Slide 11/16

12 12 Výroční zpráva RPS za rok 2007/ CSF Annual Implementation Report for 2007 4. Opatření řídícího orgánu za účelem zajištění kvalitního a efektivního řízení (1. část)/ Measures of the MA to ensure quality and effective management Důležité mezníky RPS v roce 2007/ Important milestones of the CSF in 2007 Aktivity řídícího orgánu RPS v roce 2007/ Activities of the CSF MA in 2007  Pracovní skupina pro čerpání a plnění pravidla N+2/ WG for absorption and fulfilment of the N+2 rule  Pracovní skupina pro uzavírání programového období 2004-2006/ WG for winding-up of the 2004-2006 programming period  Bilaterální jednání/ Bilateral meetings  Měsíční monitoring a reporting/ Monthly monitoring and reporting  Administrativní kapacita/ Administrative capacity Slide 12/16

13 13 Výroční zpráva RPS za rok 2007/ CSF Annual Implementation Report for 2007 4. Opatření řídícího orgánu za účelem zajištění kvalitního a efektivního řízení (2. část)/ Measures of the MA to ensure quality and effective management Jednání ŘO RPS s Evropskou komisí/ Discussion of the CSF MA and the EC Dopady způsobené posilováním kurzu české koruny/ Impacts caused by the appreciation of Czech crown Významné problémy spojené s implementací/ Major problems related to the implementation Nástroje monitorování a monitorovací systém SF v roce 2007/ Monitoring tools and monitoring system of SF in 2007 Evaluace/ Evaluation Publicita a vzdělání v roce 2007/ Publicity and education in 2007 Technická pomoc RPS/ CSF Technical assistance Slide 13/16

14 14 Výroční zpráva RPS za rok 2007/ CSF Annual Implementation Report for 2007 5. Zajištění shody s politikami Společenství/ Ensuring compliance with Community policies Popis situace a pokroku v oblastech:/ Description of the situation and progress in the area of: Hospodářská soutěž/ Competition Veřejné zakázky/ Public contracts Ochrana a zlepšování životního prostředí/ Environmental protection and improvement Evropská politika zaměstnanosti/ European employment policy Rovné příležitosti/ Equal opportunities Problematika rómské menšiny/ Roma minority issues Společná zemědělská politika/ Common agriculture policy Slide 14/16

15 15 Výroční zpráva RPS za rok 2007/ CSF Annual Implementation Report for 2007 6. Realizace velkých projektů a globálních grantů/ Implementation of major projects and global grants Stručná informace o:/ Brief information on: Globálních grantech v rámci OP RLZ/ Global grants under OP HRD Globálních grantech v rámci JPD 3/ Global grants under SPD Obj. 3 7. Přílohy/ Annexes Slide 15/16

16 16 Děkuji za Vaši pozornost/ Thank you for your attention Mgr. Emil Horčička Vrchní ředitel sekce NOK a evropských záležitostí Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Kontakt: info.rps@mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz Slide 16/16


Stáhnout ppt "1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor ŘONSRR Výroční zpráva Rámce podpory Společenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google