Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor RPS, SROP a JPD 2 Zpráva o realizaci Rámce podpory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor RPS, SROP a JPD 2 Zpráva o realizaci Rámce podpory."— Transkript prezentace:

1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor RPS, SROP a JPD 2 Zpráva o realizaci Rámce podpory Společenství květen 2007 – říjen 2007 Community Support Framework Implementation Report May 2007 – October 2007

2 Zpráva o realizaci Rámce podpory Společenství / Community Support Framework Implementation Report  Zpráva je připravena pro potřeby 8. zasedání MV RPS, pokrývá období květen 2007 až říjen 2007/ The report has been worked out for the purpose of the 8th CSF MC meeting, covers May 2007 – October 2007  Zpráva vychází z požadavku EK informovat členy MV RPS o aktuálním vývoji Rámce podpory Společenství/ The report is based on requirement of EC to inform CSF MC members about progress in CSF  Zpráva přináší základní informace o vývoj operačních programů spadajících do RPS (Cíl 1)/ The report gives information on the progress of Operational Programmes belonging to CSF  Popis programů na úrovni priorit dle struktury Standardních monitorovacích tabulek k / Description of OP priorities is based on the structure of the Standard monitoring table.  Členové MV RPS berou Zprávu na vědomí/ CSF MC members take cognizance of the report.

3 OP Total budget Approved operations (budget) Contracted operations (budget) Realised expenditure Certified expenditure SROP/JROP 599,0699,1497,0416,1219,2 OP RLZ/OPHRD 422,4447,1 92,261,4 OP PP/OPIE 347,8 351,3157,797,3 OP I/OPI 334,7356,2331,7262,8173,6 OP RVMZ/OPRDMA* 250,90,072,4148,5111,7 Celkem 1 954,81 850,51 699,51 077,3663,2 * SMT za OP RVMZ má odlišnou konstrukci, než je tomu u ostatních OP/ The structure of the SMT for the OP RDMA differs from that for other Operational Programmes Realizace Rámce podpory Společenství k v mil. EUR / Implementation of the Community Support Framework as of 31 August 2007 in million EUR

4 * SMT za OP RVMZ má odlišnou konstrukci, než je tomu u ostatních OP/ The structure of the SMT for the OP RDMA differs from that for other Operational Programmes Realizace Rámce podpory Společenství k v mil. EUR / Implementation of the Community Support Framework as of 31 August 2007 in million EUR

5 Pokrok SROP k v mil. EUR / Progress in JROP as of 31 August 2007 in mil. EUR Vývoj realizace SROP v období duben 2007 – srpen 2007 (v mil. EUR)/ Progress in the JROP implementation in the period from April 2007 to August 2007 (in million EUR) Měsíc/ Month Total budget Approved operations Contracted operations* Realised expenditure Certified expenditure 4/ ,0670,2486,2343,9152,9 6/ ,0667,0510,6371,2219,2 8/ ,0699,1497,0416,1219,2 *Pokles u contracted operations je způsoben změnou ve vykazování dat ve SMT od , kdy nově jsou zde započítány jen výběrová řízení prováděná dle zákona o veřejných zakázkách, která jsou sledována v IS./ Drop in the number of contracted operations) is caused by changes in data reporting in the SMT as of 31 August 2007, when only the tenders performed in accordance with Act on public contracts monitored in the IS are included.

6 Vývoj realizace OP RLZ v období duben 2007 – srpen 2007 (v mil. EUR) / Progress in the OP HRD implementation in the period from April 2007 to August 2007 (in million EUR) Měsíc/ Month Total budget Approved operations Contracted operations Realised expenditure Certified expenditure 4/ ,4445,0 66,338,0 6/ ,4441,3 70,561,4 8/ ,4447,1 92,261,4 Pokrok OP RLZ k v mil. EUR / Progress in OP HRD as of 31 August 2007 in mil. EUR

7 Vývoj realizace OPPP v období duben 2007 – srpen 2007 (v mil. EUR) / Progress in the OPIE implementation in the period from April 2007 to August 2007 (in million EUR) Měsíc/ Month Total budget Approved operations Contracted operations Realised expenditure Certified expenditure 4/ ,8 336,3125,385,6 6/ ,8 345,3141,497,3 8/ ,8 351,3157,797,3 Pokrok OPPP k v mil. EUR / Progress in OPIE as of 31 August 2007 in mil. EUR

8 Vývoj realizace OPI v období duben 2007 – srpen 2007 (v mil. EUR) / Progress in the OPI implementation in the period from April 2007 to August 2007 (in million EUR) Měsíc/ Month Total budget Approved operations Contracted operations Realised expenditure Certified expenditure 4/ ,7357,1321,1222,9173,6 6/ ,7352,8322,4237,1173,6 8/ ,7356,2331,7262,0173,6 Pokrok OPI k v mil. EUR / Progress in OPI as of 31 August 2007 in mil. EUR

9 Vývoj realizace OP RVMZ* v období duben 2007 – srpen 2007 (v mil. EUR) / Progress in the OP RDMA* implementation in the period from April 2007 to August 2007 (in million EUR) Měsíc/ Month Total budget Approved operations Contracted operations Realised expenditure Certified expenditure 4/ ,90,088,3121,2111,8 6/ ,90,076,4136,3111,7 8/ ,90,072,4148,5111,7 * SMT za OP RVMZ má odlišnou konstrukci, než je tomu u ostatních OP/ The structure of the SMT for the OP RDMA differs from that for other Operational Programmes Pokrok OP RVMZ k v mil. EUR / Progress in OP RDMA as of 31 August 2007 in mil. EUR

10 Plnění pravidla N+2 k / Fulfilment of the N+2 rule as of 31 August Souhrnné údaje za jednotlivé Operační programy a Jednotné programové dokumenty vzhledem k dodržení pravidla N+2 pro alokaci roku 2005 k jsou uvedeny v následující tabulce/ Aggregate data on the individual Operational Programmes and the Single Programming Documents for monitoring the 2005 allocation are presented in the table below. -Stav čerpání prostředků SF z hlediska dodržení pravidla N+2 pro alokaci roku 2005 je vyjádřen na základě žádostí o platbu zaslaných Platebním orgánem Evropské komisi po jejich certifikaci./ The status of absorption of SF financial resources with respect to the observance of the N+2 rule for 2005 allocation is indicated based on the payment claims made to the European Commission by the Paying Authority after their certification. -Z alokace 2005 bylo k vyčerpáno ,31 EUR. Pro splnění pravidla N+2 tak bylo nutné do vyčerpat z alokace 2005 prostředky v souhrnné výši ,84 EUR (SF celkem)./ As of 31 August 2007 a total of EUR was absorbed from the 2005 allocation. In order to fulfil the N+2 rule a total of EUR had to be absorbed as of 31 December 2007 from the 2005 allocation.

11 Plnění pravidla N+2 k / Fulfilment of the N+2 rule as of 31 August 2007 OPalokace 2005 čerpáno z alokace 2005 v letech žádosti do EK za období žádosti do EK + čerpáno z alokace 2005 v letech Vyčerpáno z alokace v % zbývá vyčerpat do konce roku 2007 čerpáno z alokace roku 2006 zbývá vyčerpat do konce celého prog. období SROP - ERDF , , , ,0692,49% ,940, ,10 SROP - ESF , , , ,4117,67% ,590, ,79 OP RVMZ - EAGGF , , , ,00100,00%0, , ,00 OP RVMZ - FIFG , , , ,7829,15% ,220, ,46 OP PP , , , ,2361,89% ,770, ,47 OPI , ,580, ,5887,54% ,420, ,22 OP RLZ , , , ,6421,85% ,360, ,64 Celkem OP Cíl , , , ,7070,39% , , ,68

12 Plnění pravidla N+2 k / Fulfilment of the N+2 rule as of 30 November 2007 OPalokace 2005 čerpáno z alokace 2005 v letech žádosti do EK za období žádosti do EK + čerpáno z alokace 2005 v letech Vyčerpáno z alokace v % zbývá vyčerpat do konce roku 2007 čerpáno z alokace roku 2006 zbývá vyčerpat do konce celého prog. období SROP - ERDF , , , ,00100,00%0, , ,16 SROP - ESF , , , ,5645,90% , ,64 OP RVMZ - EAGGF , , , ,00100,00% , ,00 OP RVMZ - FIFG , , , ,0151,68% , ,23 OP PP , , , ,46100,00%0, , ,24 OPI , , , ,85100,00%0, , ,95 OP RLZ , , , ,3947,34% , ,89 Celkem OP Cíl , , , ,2777,84% , , ,11

13 Aktivity řídícího orgánu RPS / Activities of CSF MA Pro kvalitní řízení Rámce podpory Společenství zabezpečuje Odbor Rámce podpory Společenství, SROP a JPD 2 následující aktivity./ To ensure higher quality of the management of the Community Support Framework the Community Support Framework, JROP and SPD Obj. 2 Department performs following activities. Pracovní skupiny/ Working group –Pro čerpání a plnění pravidla N+2/ Working Group for the absorption of funds and fulfilment of the N+2 rule –Pro uzavírání programového období / Working Group for closure of the programming period Sledování a reportování o čerpání SF/ The monitoring of the absorption of SF and reporting. Koordinačních jednání náměstků ministrů zodpovědných za oblast SF/ Coordination meetings of deputy ministers responsible for SF

14 Aktivity RPS při přípravě ukončování programovacího období / CSF activities in the preparation of the closure of the programming period sestavení pracovní skupiny pro ukončování, zastoupení všech řídících orgánů, MF (CHJ a PCO)/ setting up of a working group for the closure made up of representatives of all the managing authorities, the MoF (Central Harmonisation Unit and Paying and Certifying Authority) vychází z Pokynů k ukončení pomoci EK/ proceed from Guidelines for closure of European Commission assistance příprava metodiky pro ukončování programu pro řídící orgány/ preparation of methodology for the closure of programmes for managing authorities spolupráce s NF a CHJ/ cooperation with the NF and CHU sestaven vzorový harmonogram/ development of a model timetable sporné a nejasné body pokynů EK jsou konzultovány se zahraničními OP, případně s EK/ disputable and unclear matters in the European Commission Guidelines are consulted with foreign Operational Programmes, or with the Commission sbírány zkušenosti s ukončováním programovacího období v zahraničí/ gathering experience with the closure of the programming period abroad příprava seminářů pro zástupce OP a ZS/ preparation of seminars for OP and IB representatives

15 Výstupy a závěry z prováděných aktivit / Outputs and results of the conducted activities RPS upozornil ŘO na možnost změn v programových dodatcích a dokumentech a na pravidla, která musí v takovém případě být dodržena, a doporučil revizi dokumentů (nelze již realokovat mezi prioritami, ale je možná flexibilita 2 % mezi prioritami při uzavírání)/ CSF drew the MA’s attention to the potential changes in programme complements and documents as well as the rules to be observed in such a case, and recommended the review of documents (re-allocations between priorities is no more allowed, there is however a possibility of 2 % flexibility between priorities at the closure) RPS upozornil na možnost schvalování projektů až do konce data způsobilosti výdajů a na nutnost zapracovat v takovém případě do programové dokumentace nová pravidla pro veřejnou podporu/ CSF pointed out at the possibility to continue with the project approvals until the deadline for eligibility of expenditure, and at the necessity to, in such a case, incorporate new rules for state aid in programme documentation

16 Výstupy a závěry z prováděných aktivit / Outputs and results of the conducted activities rozšířené podklady pro závěrečnou certifikaci včetně závěrečné zprávy v termínech dohodnutých s PCO/ extended set of supporting documents for final certification, including the final report by deadlines as agreed upon with the PCA podklady a termíny pro winding up – spolupráce s CHJ/ supporting materials and deadlines for the winding up – cooperation with the CHU RPS vypracoval pomůcku pro sestavení Závěrečné zprávy/ CSF has developed a guideline for drawing up the final report

17 Výstupy a závěry z prováděných aktivit / Outputs and results of the conducted activities ŘO začaly provádět revizi indikátorů a monitorovacích systémů, aby byla zajištěna dostatečná kvalita dat pro závěrečné hodnocení a zpracování závěrečných dokumentů jak na úrovni operačních programů tak celého RPS/ MA started to review the indicators and monitoring systems to ensure adequate quality of data for final evaluation and elaboration of final documents both at the level of Operational Programmes and across the CSF RPS upozornil ŘO na nutnost poskytnutí součinnosti při provádění ex post evaluace. Aktivity spojené s ex post evaluací budou řízeny přímo EK./ CSF brought to the attention of the MA the necessity of cooperation in the course of the performance of ex-post evaluation. Activities associated with ex-post evaluation will be managed directly by the Commission.

18 Děkuji za Vaši pozornost/ Thank you for your attention Ing. Lumíra Kafková Ředitelka ŘO RPS, SROP a JPD 2 Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor RPS, SROP a JPD 2 Kontakt:


Stáhnout ppt "RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor RPS, SROP a JPD 2 Zpráva o realizaci Rámce podpory."

Podobné prezentace


Reklamy Google