Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společný regionální operační program Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství 15. června 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společný regionální operační program Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství 15. června 2006."— Transkript prezentace:

1 Společný regionální operační program Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství 15. června 2006

2 Pokrok v realizaci programu SROP JROP programme progress dle SMT v mil. EUR Měsíc Month Alokace 2004-2006 Total Budget 2004-2006 Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Uskutečněné výdaje Realised expenditure Vyčerpané prostředky Certified expenditure Prosinec 2005 December 2005 598,9255,391,25,32,3 Únor 2006 February 2006 598,9333,0127,532,54,8 Duben 2006 April 2006 598,9378,5137,756,04,8

3 Priorita 1 Regionální podpora podnikání Priority 1 Regional support for enterprise dle SMT v mil. EUR Měsíc Month Alokace 2004-2006 Total Budget 2004-2006 Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Uskutečněné výdaje Realised expenditure Vyčerpané prostředky Certified expenditure Prosinec 2005 December 2005 60,2--0,40 Únor 2006 February 2006 60,26,56,31,20 Duben 2006 April 2006 60,29,59,22,40

4 Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury Priority 2 Regional development of infrastructure dle SMT v mil. EUR Měsíc Month Alokace 2004-2006 Total Budget 2004-2006 Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Uskutečněné výdaje Realised expenditure Vyčerpané prostředky Certified expenditure Prosinec 2005 December 2005 262,7108,244,51,81,4 Únor 2006 February 2006 262,7165,950,517,21,6 Duben 2006 April 2006 262,7188,055,930,71,6

5 Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Priority 3 Human resources development in regions dle SMT v mil. EUR Měsíc Month Alokace 2004-2006 Total Budget 2004-2006 Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Uskutečněné výdaje Realised expenditure Vyčerpané prostředky Certified expenditure Prosinec 2005 December 2005 116,257,211,81,40,3 Únor 2006 February 2006 116,260,913,36,00,5 Duben 2006 April 2006 116,273,414,411,00,5

6 Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu Priority 4 Tourism development dle SMT v mil. EUR Měsíc Month Alokace 2004-2006 Total Budget 2004-2006 Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Uskutečněné výdaje Realised expenditure Vyčerpané prostředky Certified expenditure Prosinec 2005 December 2005 144,182,929,41,70,3 Únor 2006 February 2006 144,198,356,07,32,3 Duben 2006 April 2006 144,1104,858,210,92,3

7 Priorita 5 Technická pomoc Priority 5 Technical assistance dle SMT v mil. EUR Měsíc Month Alokace 2004-2006 Total Budget 2004-2006 Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Uskutečněné výdaje Realised expenditure Vyčerpané prostředky Certified expenditure Prosinec 2005 December 2005 15,7---0,3 Únor 2006 February 2006 15,71,4-0,80,5 Duben 2006 April 2006 15,72,8-1,00,5

8 SROP – důležité faktory realizace JROP – important milestones of realization Specifické překážky realizace / Specific barriers of realization  komplikovanost implementační struktury a systému řízení complicated implementation structure and management system  neexistence zálohových plateb pro NNO u fondu ESF absence of advanced payments for NNO funded from ESF Pozitivní faktory realizace / Pozitive milestones of realization  od 1.1.2006 změna finančních toků as of 1st January 2006 new system of financial flows  od 1.1.2006 posílení personální kapacity ŘO SROP o 10 lidí hrazených z TA SROP as of 1st January 2006 new staff at the JROP MA including 10 people paid from the JROP TA

9 SROP – projekty TA vedoucí k posílení absorpční kapacity JROP – TA projects for enhancing the absorption capacity  semináře / seminars Jak úspěšně čerpat zdroje EU? / How to successfully draw EU funds?“ Zvýšení absorpční kapacity romských projektů v opatření 3.2 SROP / Enhancing the absorption capacity of the Roma projects in measure 3.2 JROP  publikace / publications Podpora sociální integrace v regionech – příklady úspěšných projektů / Support of social integrations in regions - successful JROP projects Zkušenosti programu SROP / JROP programme experiences  vzdělávací aktivity k implementaci ESF / training activities concerning the ESF realization

10 SROP – opatření přijatá ke zrychlení realizace JROP – steps taken to improve the realization  identifikace příčin zpoždění (posouvání harmonogramů realizace projektů, nevyjasněné postupy, odstoupení nebo vyřazení projektů, nedostatečné personální kapacity) identification of reasons for the delayed absorption (stretching of project implementation schedules, withdrawal or exclusion of projects, unclear procedures, insufficient personnel capacities)  personální posílení ŘO SROP(posílení zejména finančního oddělení a pracovníků technické pomoci) new staff at the JROP MA (mainly at the financial and technical assistance departments)

11 SROP – opatření přijatá ke zrychlení realizace JROP – steps taken to improve the realization  zjednodušení administrace (zredukování počtu povinných příloh, přehlednější Příručka pro žadatele, součástí Rozhodnutí jsou Podmínky) simplified administration (reduced number of compulsory annexes, more clear Handbook for applicants, Conditions as a part of Decision)  závazná stanoviska ŘO (pro jednotný způsob zodpovídání dotazů) MA binding standpoints (to unify the method of answering questions)  intenzivní komunikace s Centrem pro regionální rozvoj (CRR) na úrovni ředitelů intensive communication with the Centre for Regional Development (CRD) at the directors level

12 SROP – opatření přijatá ke zrychlení realizace JROP – steps taken to improve the realization  zintenzivnění práce v regionech – spolupráce regionálních metodiků ŘO SROP a poboček CRR, důslednější péče o velké projekty more intensive work in the regions – close cooperation between the JROP MA regions staff and CRD branches in regions, better care of big projects  semináře pro konečné příjemce ke správné administraci žádostí o platbu – proběhly ve všech regionech seminars for final recipients concerning correct payment requests administration – took place in all regions

13 Pokrok v realizaci programu SROP – aktuální data JROP programme progress – updated data dle SMT v mil. EUR Měsíc Month Alokace 2004-2006 Total Budget 2004-2006 Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Uskutečněné výdaje Realised expenditure Vyčerpané prostředky Certified expenditure Duben 2006 April 2006 598,9378,5137,756,04,8 8.6.2006 8 June 2006 598,9437,6191,267,926,7

14 Děkuji za pozornost Thank you for attention Řídící orgán SROP JROP MA Ing. Lumíra Kafková www.strukturalni-fondy.cz/sropsrop@mmr.cz


Stáhnout ppt "Společný regionální operační program Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství 15. června 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google