Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor ŘONSRR Technická pomoc RPS Evaluační aktivity RPS/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor ŘONSRR Technická pomoc RPS Evaluační aktivity RPS/"— Transkript prezentace:

1 1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor ŘONSRR Technická pomoc RPS Evaluační aktivity RPS/ CSF Technical Assistance CSF evaluation activities

2 2 Evaluační aktivity RPS / CSF evaluation activities  Od konce roku 2007 – jediná evaluační aktivita – spolupráce při ex-post evaluaci/ Since the end of 2007 – the only evaluation activity – cooperation in the ex-post evaluation  Ex-post evaluaci provádí EK ve spolupráci s ŘO/ Ex-post evaluation is carried out by the EC in cooperation with the MA  Odpovědnost Řídícího orgánu RPS – zajistit koordinaci a součinnost s ŘO OP/ The CSF MA is responsible for ensuring the coordination with the OP MA  1. jednání s externími hodnotiteli - leden 2008/ 1 st meeting with external evaluators – January 2008 Téma/Theme - Data feasibility study Emise skleníkových plynů/ GHG emissions  DG REGIO Evaluation Network Meeting – 26-27 June 2008 Slide 2

3 3 Opatření 5.2 Technická pomoc pro CSF Measure 5.2 Technical Assistance for CSF Podopatření 5.2.1 – Aktivity spojené s řízením RPS Sub-measure 5.2.1 – Activities related to the CSF management  organizování Monitorovacího výboru RPS/ organising the meetings of the CSF Monitoring Committee  pořádání jednání pracovních skupin RPS/ organising the meetings of the CSF working groups  zpracování studií a zpráv o postupu realizace RPS / drawing up studies and reports on the progress of the CSF implementation  provoz Monitorovacího systému strukturálních fondů/ operation of the SF Monitoring System  zaměstnanci dočasně určení pro výkon činností spojených s realizací RPS/ staff temporarily employed for the purpose of performing activities related to CSF implementation Slide 3

4 4 Opatření 5.2 Technická pomoc pro CSF Measure 5.2 Technical Assistance for CSF Podopatření 5.2.2 – Ostatní náklady TP RPS Sub-measure 5.2.2 – Other expenditure under the CSF TA  instalace a přizpůsobení MSSF specifickým potřebám SF/ installing and adapting the MSSF to the specific requirements of the SFs  zajištění požadavků vyplývajících z komunikační strategie RPS/ meeting the requirements arising from the communication strategy of the CSF  studie a analýzy zaměřené na sledování dopadů realizace programů a analýzu průběhu jejich realizace/ drawing up studies and analyses focused on monitoring the impacts of the programme´s implementation and the progress of their implementation  organizace seminářů a workshopů/ organising seminars and workshops  zpracování analýz, podkladových studií a samotná příprava NRP pro období 2007-2013/ conducting analyses, source studies and the actual preparation of the NDP 2007-2013 Slide 4

5 5 Rozdělení kontrahovaných prostředků dle konečných příjemců v % Share of contracted resources by final beneficiaries (in %) * MMR - Odbor kontroly, Odbor veřejných investic Slide 5

6 6 Realizace TP RPS v roce 2008/ CSF TA implementation in 2008 Hlavní aktivity ŘO RPS / Main activities of CSF MA:  Koordinace a administrace probíhajících projektů / Coordination and administration of projects in progress - realizace projektů schválených v letech 2006 a 2007 / implementation of projects approved in 2006 and 2007 -celková alokace TP RPS pokryta smlouvami, příp. rámcovými projekty / total CSF TA allocation covered by contracts or framework projects  Kompletace projektových složek a zajištění refundace podílu SF / Completion of project documentation and ensuring of SF share refund Slide 6

7 7 Projekty realizované v rámci TP RPS v roce 2008/ Projects implemented within the CSF TA in 2008  Projekty realizované za účelem zajištění dostatečné personální kapacity / Projects implemented in order to ensure adequate human resources capatities „Zabezpečení kapacit MF pro řízení finančních prostředků SF/CF“ „Ensuring staff of MoF for SF/CF management“  Projekty zaměřené na organizační zajištění jednání, překlady apod. / Projects focused on organisational arrangements of meetings, translations „Monitorovací výbor RPS“ / „CSF Monitoring Committee“ „Překlady pro RPS“ / „Translations for CSF MA“ „Pořádání odborných a informačních akcí“ / „Organising meetings and publicity activities“  Projekty realizované za účelem údržby a systémové podpory monitorovacího systému / Projects implemented in order to ensure servis and system support of the monitoring system „Systémová integrace IS MSSF-CENTRAL“ / „IS MSSF-CENTRAL system integration“ Slide 7

8 8 Přehled realizovaných projektů v rámci TP RPS v roce 2008 / Summary of CSF TA projects in 2008 Název projektu / Project title Konečný příjemce / Final beneficiary Plánované výdaje projektu v roce 2008 (v Kč) / Planned expenditure in 2008 (CZK) Termín plánovaného ukončení projektu / Planned project termination Monitorovací výbor RPS / CSF Monitoring Committee ŘO RPS / CSF MA 634 908,0031.12.2008 Překlady pro RPS / Translations for CSF MA ŘO RPS / CSF MA 120 000,0030.6.2008 Pořádání odborných a informačních akcí / Organising meetings and publicity activities ŘO RPS / CSF MA 50 000,0031.12.2008 Zabezpečení kapacit MF / Ensuring staff of MoF MF – Národní fond / MoF – National Fund 6 390 000,0031.12.2008 Systémová integrace IS MSSF-CENTRAL / IS MSSF-CENTRAL system integration OSMS / Monitoring System Administration Department 2 621 584,0031.12.2008 Slide 8

9 9 Stav čerpání prostředků TP RPS / Status of CSF TA absorption alokace 2004-2006 / allocation 2004-2006 6 782 954 EUR (171 269 588,50 Kč / CZK) nasmlouvané prostředky / contracted funds 181 296 988,47 Kč / CZK proplaceno ze SR k 30.4.2008 / paid out from the state budget 172 645 675,89 Kč / CZK refundováno / certifikováno / refunded / certified 51 929 481,80 Kč / CZK Slide 9

10 10 Děkuji za Vaši pozornost/ Thank you for your attention Mgr. Emil Horčička Vrchní ředitel sekce NOK a evropských záležitostí Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Kontakt: info.rps@mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz Slide 10


Stáhnout ppt "1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR Odbor ŘONSRR Technická pomoc RPS Evaluační aktivity RPS/"

Podobné prezentace


Reklamy Google