Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ke komplexní pozemkové úprav ě Horní Č ermná Informace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ke komplexní pozemkové úprav ě Horní Č ermná Informace."— Transkript prezentace:

1 ke komplexní pozemkové úprav ě Horní Č ermná Informace

2 Zadavatel: Pozemkový ú ř ad Ústí nad Orlicí Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí 562 01 ř editelka – Ing. Hana Jení č ková, Ph.D. Zpracovatel pozemkové úpravy: bude zadáno výběrové řízení do konce roku 2012

3 Právní rámec pozemkových úprav Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových ú ř adech Vyhláška MZe č. 545/2002 Sb. upravuje náležitosti návrhu pozemkové úpravy a n ě které postupy p ř i jejich zpracování

4 Co jsou pozemkové úpravy? Pozemkovými úpravami se ve ve ř ejném zájmu prostorov ě a funk č n ě uspo ř ádávají pozemky, scelují se nebo d ě lí a zabezpe č uje se jimi p ř ístupnost a využití pozemk ů a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvo ř ily podmínky pro racionální hospoda ř ení vlastník ů p ů dy.

5 Co jsou pozemkové úpravy? Sou č asn ě se jimi zajiš ť ují podmínky pro zlepšení životního prost ř edí, ochranu a zúrodn ě ní p ů dního fondu, vodní hospodá ř ství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování.

6 Co je předmětem pozemkové úpravy Všechny pozemky v obvodu KPÚ Obvod KPÚ se stanoví tak, aby bylo možné dosáhnout co nejlépe stanovených cíl ů N ě které pozemky lze ř ešit v pozemkových úpravách jen se souhlasem jejich vlastníka (pozemky zastav ě né stavbou a funk č n ě související pozemky, oplocené pozemky, v zastav ě ném území a zastavitelném území, h ř bitovy…)

7 Účastníci řízení Vlastníci pozemk ů, které jsou dot č eny ř ešením v KPÚ podle § 2 a fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná v ě cná práva k pozemk ů m mohou být ř ešením KPÚ p ř ímo dot č ena Stavebník – je-li KPÚ vyvolána stavební č inností Obce v jejichž územním obvodu jsou pozemky zahrnuté do obvodu KPÚ

8 Neznámí účastníci Ú č astníka ř ízení, který není znám nebo jehož pobyt není znám, zastupuje v ř ízení o pozemkových úpravách opatrovník, kterým m ů že být i obec. Zem ř el-li vlastník pozemku, je ú č astníkem okruh d ě dic ů podle sd ě lení soudu (do doby ukon č ení d ě dictví)

9 Označování účastníků V ř ízení o pozemkových úpravách se z d ů vodu využití výsledk ů pozemkových úprav pro obnovu katastrálního operátu používá v zájmu jednozna č né identifikace ú č astníka jeho: jméno a p ř íjmení (název) bydlišt ě (sídlo) rodné č íslo (I Č )

10 Zahájení řízení Pozemkový ú ř ad posuzuje podané požadavky na zahájení pozemkových úprav. Shledá-li d ů vody, naléhavost a ú č elnost provedení pozemkových úprav za opodstatn ě né, zahájí ř ízení o pozemkových úpravách. Pozemkový ú ř ad m ů že v od ů vodn ě ných p ř ípadech zahájit ř ízení i bez podaných požadavk ů.

11 Zahájení řízení Ř ízení o pozemkových úpravách se považuje vždy za ř ízení zahájené z podn ě tu pozemkového ú ř adu Zahájení ř ízení o pozemkových úpravách oznámí pozemkový ú ř ad ve ř ejnou vyhláškou Pozemkový ú ř ad písemn ě vyrozumí o zahájení ř ízení též p ř íslušný katastrální ú ř ad, orgán územního plánování, stavební ú ř ad, orgán ochrany zem ě d ě lského p ů dního fondu, orgán ochrany p ř írody, vodohospodá ř ský orgán a orgán státní správy les ů.

12 Právo vstupovat na pozemky Osoby písemn ě pov ěř ené pozemkovým ú ř adem mohou po p ř edchozím oznámení na ú ř ední desce p ř íslušné obce vstupovat a vjížd ě t na pozemky ve stanovené dob ě a vykonávat č innosti vyplývající z tohoto zákona v rozsahu nezbytn ě nutném Vznikla-li vlastníkovi nebo oprávn ě nému uživateli pozemku újma na jejich majetku mají právo na náhradu této újmy v pen ě zích

13 Geodetické práce pro KPÚ Návrh plánu spole č ných za ř ízení a vlastní návrh nového uspo ř ádání pozemk ů se provádí na základ ě p ř esn ě a podrobn ě zam ěř eného území Geodetické práce stojí ř ádov ě min. 1/2 celkové ceny pozemkové úpravy

14 Geodetické práce pro KPÚ P ř ehled geodetických č inností: Podrobné bodové polohové pole – PBPP Stanovení obvodu KPÚ – vnit ř ní a vn ě jší Zjiš ť ování hranic „nesm ěň ovaných pozemk ů “ Zam ěř ování polohopisu v č. výškopisu Vyhotovení digitální katastrální mapy (DKM) Vyty č ení hranic nových pozemk ů

15 Předpokládaný objem geodetických prací Zam ěř ování polohopisu na xx ha Vyšet ř ení obvodu území v délce XX km Předpokládaný objem projekčních prací Rozbor sou č asného stavu, plán spole č ných za ř ízení, nároky a návrh nových pozemk ů na xx ha s xx ú č astníky

16 Navrhovaný obvod KPÚ Horní Čermná

17 Úvodní jednání Pozemkový ú ř ad svolá úvodní jednání, na které pozve ú č astníky v p ř edpokládaném obvodu pozemkových úprav. Seznámí je s ú č elem, formou a p ř edpokládaným obvodem KPÚ Projedná postup p ř i stanovení nárok ů vlastník ů Zvolí se sbor zástupc ů

18 Plán společných zařízení - PSZ PSZ se zpracuje tak, aby obsahoval p ř ehled všech navržených spole č ných za ř ízení v č etn ě zm ě n druh ů pozemk ů PSZ posoudí sbor zástupc ů a schválí jej zastupitelstvo obce na ve ř ejném zasedání Pozemkový ú ř ad p ř edloží zpracovaný PSZ dot č eným orgán ů m státní správy, které se k n ě mu do 30 dní vyjád ř í

19 Obsah plánu společných zařízení Opat ř ení ke zp ř ístupn ě ní pozemk ů - polní a lesní cesty, mostky, brody Protierozní opat ř ení pro ochranu ZPF - pr ů lehy, zasakov. pásy, p ř íkopy, zatravn ě ní Vodohospodá ř ská opat ř ení - ochranné hráze, suché poldry, úpravy tok ů Opat ř ení k ochran ě a tvorb ě životního prost ř. - ÚSES, dopln ě ní doprovodné zelen ě

20 Obsah plánu společných zařízení Dalšími d ů ležitými sou č ástmi plánu SZ je: P ř ehled o vým ěř e pot ř ebné pro spol. za ř ízení Soupis zm ě n druh ů pozemk ů Mapové p ř ílohy

21 Příklad plánu společných zařízení

22 Obsah plánu společných zařízení Je-li nutno pro spole č ná za ř ízení vy č lenit nezbytnou vým ě ru p ů dy použijí se: 1, pozemky ve vlastnictví státu 2, ve vlastnictví obce 3, ostatní vlastníci pozemk ů pom ě rnou č ástí (nesta č í-li pozemky státu a obce) Pozemkový ú ř ad m ů že vykupovat pozemky ve prosp ě ch státu dle ú ř ední ceny

23 Soupis a ocenění nároků vlastníků Pozemkový ú ř ad zabezpe č í vypracování soupisu nárok ů vlastník ů pozemk ů podle jejich ceny, vým ě ry, vzdálenosti a druhu V p ř ípad ě zjišt ě ného rozdílu mezi vým ě rou obvodu pozemkových úprav vypo č tenou ze sou ř adnic a vým ě rou podle katastru nemovitostí se nároky vlastník ů úm ě rn ě upravují, aby rozdíl byl odstran ě n

24 Soupis a ocenění nároků vlastníků Tento soupis nárok ů pozemkový ú ř ad vyloží po dobu 15 dn ů na místn ě p ř íslušném obecním ú ř ad ě a zárove ň doru č í vlastník ů m, jejichž pobyt je znám. Základem pro ocen ě ní zem ě d ě lského pozemku jsou bonitované p ů dn ě ekologické jednotky – BPEJ nap ř. 93621 (2,53 K č ) a 93604 (1,96 K č ) – nejdražší nap ř. 94078, 94868 (1,01 K č ) - nejlevn ě jší

25 Příklad oceňování – průnik mapy a BPEJ

26 Soupis a ocenění nároků vlastníků Neuvádí se v n ě m cena d ř evin rostoucích mimo les (nap ř íklad náletové porosty na pozemku), pokud tak bylo s vlastníkem pozemku dohodnuto P ř i zpracování soupisu nárok ů vlastník ů pozemk ů lze p ř istoupit k vypo ř ádání spoluvlastnictví Vzdálenost pozemk ů je možné po dohod ě se sborem zástupc ů m ěř it od zvoleného místa (st ř ed obce) – nap ř. kostel

27 Příklad „Soupisu nároků“ Příjmení, jméno, titul (název)Rodné číslo, (IČ)Bydliště (sídlo) - ulice, číslo, PSČ, obecPodíl Blažková EvaOFO Id. 1/1 parcela Celková výměra m2 Druh pozemku název Způsob využ. nemov. kód Způsob ochr. nemov. kód Výměra m2 ocenění pozemkuocenění porostu vzdále- nost m Poznámky zást. právo, věcné břemeno aj.dle §8 odst.1 a dle §3 odst.5 Zákona ozna- čení číslo BPEJ kód Výměra m2 Cena Kč druh Výměra m2 Cena Kč PK 2 7497701982/111851orná půda 11589835041185124294.6Zahra200 9000.0 757VB: 85 TTP 218 ostatní ploch. 44 Celkem:1185124294.69000.0757 Upraveno dle zam. skut. st. koef = 1.0000001185124294.69000.0 Součet výměr podle druhů pozemků v m2: orná půda11589 TTP218 ostatní plocha44

28 Návrh nových pozemků Pozemkový ú ř ad zajistí odborné zpracování návrhu pozemkových úprav Zájmy ochrany p ů dy, vody a krajiny mají p ř ednost p ř ed jinými požadavky na pozemky Nep ř ihlíží se k požadavk ů m vlastník ů pozemk ů, pokud jsou v rozporu s projednaným plánem spole č ných za ř ízení

29 Návrh nových pozemků Návrh nových pozemk ů musí spl ň ovat kriteria p ř im ěř enosti daná §10 zák. 139/2002 Sb. - cena je p ř im ěř ená + - 4 % oproti p ů vodní cen ě - vým ě ra je p ř im ěř ená + - 10 % proti p ů vodní - vzdálenost je p ř im ěř ená + - 20% proti p ů vodní Snížení nebo zvýšení ceny, vým ě ry nebo vzdálenosti nov ě navrhovaných pozemk ů nad tato kritéria lze provést jen se souhlasem vlastníka.

30 Návrh nových pozemků Návrh se postupn ě upravuje dle požadavk ů vlastník ů a jeho kone č ná podoba je výsledkem kompromisu ze všech jednání Návrh lze schválit pokud s ním souhlasí vlastníci alespo ň 3/4 vým ě ry p ů dy ř ešené v pozemkové úprav ě Pozemkový ú ř ad po dobu 30 dn ů vystaví návrh a sd ě lí, že ú č astníci mají v této dob ě poslední možnost podávat p ř ipomínky

31 Příklad „Soupisu nových pozemků“ Parcelní Číslo (KN) Druh pozemku název Způsob využ. nemov. Kód Způsob ochr. nemov. Kód Výměra m2 ocenění pozemkuocenění porostu vzdále -nost M Poznámky zást. právo, věcné břemeno aj. dle §8 odst.1 a dle §3 odst.5 zákona BPEJ kód Výměra m2 Cena Kč Druh Výměra m2 Cena Kč 650zahrada 31087251431089230.8TTP139853054.11478 Celkem:31089230.853054.11478 Celkem dle soupisu nároků (upravený stav) 30399025.851232.51476 Úbytek (-), přírůstek (+) v %2.27 3.56-0.14 Úbytek (-), přírůstek (+) pozemků vč. porostů v % 3.36 Součet výměr podle druhů pozemků v m2: zahrada3108 Parcelní Číslo (KN) druh pozemku název Způsob využ. nemov. kód Způsob ochr. nemov. kód Výměr a dle KN m2 Výměra dle Zaměření m2 Poznámky zást. právo, věcné břemeno aj. dle §8 odst.1 a dle §3 odst.5 zákona 646zastavěná plocha a nádvoří 695690VB: 3 Celkem:695690 Pozemky v obvodu pozemkových úprav - Pozemky v obvodu pozemkových úprav - neřešené dle § 2 zákona Pozemky v obvodu pozemkových úprav - Pozemky v obvodu pozemkových úprav - řešené dle § 2 zákona

32 Příklad území před KPÚ

33 Příklad území po KPÚ

34 Závěrečné jednání Po uplynutí lh ů ty pro vystavení návrhu pozemkový ú ř ad svolá záv ě re č né jednání Zde se zhodnotí výsledky pozemkové úpravy a ú č astníci se seznámí s návrhem o kterém bude rozhodnuto

35 Rozhodnutí o schválení návrhu Rozhodnutí o schválení návrhu se oznamuje ve ř ejnou vyhláškou a doru č í všem známým ú č astník ů m Všem ú č astník ů m se doru č í jen ta písemná a grafická č ást, která jich se konkrétn ě týká Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dn ů od doru č ení rozhodnutí

36 Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv Schválený návrh je podkladem pro rozhodnutí pozemkového ú ř adu o vým ě n ě nebo p ř echodu vlastnických práv Toto rozhodnutí se oznamuje ve ř ejnou vyhláškou a doru č í katastrálnímu ú ř adu a všem známým ú č astník ů m (v č. b ř emeník ů a v ěř itel ů ) Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat Tímto rozhodnutím zanikají dosavadní nájemní vztahy

37 Výsledek pozemkové úpravy Vyhotovení digitální katastrální mapy (DKM) a zapsání nových parcel vzniklých pozemkovou úpravou do katastru nemovitostí Pozemkový ú ř ad zabezpe č í, aby nové uspo ř ádání pozemk ů bylo vyty č eno a ozna č eno v terénu podle pot ř eby vlastník ů - vyty č ování hranic, které již byly ozna č eny trvalou stabilizací nelze opakovan ě hradit z prost ř edk ů státu

38 Ukázka digitální katastrální mapy

39 Sbor zástupců Vlastníci pozemk ů si zvolí na dobu provád ě ní pozemkových úprav sbor zástupc ů Sbor je zvolen nadpolovi č ní v ě tšinou p ř ítomných vlastník ů na úvodním jednání Po č et č len ů musí být lichý v rozsahu 5 - 15 Sbor je poradní orgán pro zpracovatele pozemkové úpravy

40 Činnost sboru zástupců Sbor spolupracuje p ř i zpracování návrhu pozemkových úprav, posuzuje jeho jednotlivé varianty a navrhovaná opat ř ení, vyjad ř uje se k plánu spole č ných za ř ízení, k podaným p ř ipomínkám v pr ů b ě hu pozemkových úprav, k návrhu pozemkových úprav a spolupracuje p ř i realizaci schválených pozemkových úprav.

41 Návrh složení sboru zástupců pro KPÚ Horní Čermná Nevoleným č lenem sboru je ř editelka pozemkového ú ř adu nebo jím pov ěř ený pracovník a zástupce obce. za obec - pozemkový ú ř ad -

42 Návrh složení sboru zástupců pro KPÚ Horní Čermná

43 Stav rozpracovanosti KPÚ v okrese Ústí nad Orlicí – únor 2012

44 Realizace jednotlivých opatření Realizace je závislá především na finančních prostředcích státu a dalších dotačních titulů.

45 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Ke komplexní pozemkové úprav ě Horní Č ermná Informace."

Podobné prezentace


Reklamy Google