Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jana Pivcová vedoucí odd. kontroly a rozpočtu Sekce Ústřední pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství, Realizovaná společná zařízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jana Pivcová vedoucí odd. kontroly a rozpočtu Sekce Ústřední pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství, Realizovaná společná zařízení."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jana Pivcová vedoucí odd. kontroly a rozpočtu Sekce Ústřední pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství, jana.pivcova@mze.cz Realizovaná společná zařízení v pozemkových úpravách České Budějovice 27.8.2010

2 Cíle pozemkových úprav :  Zlepšení stavu katastru nemovitostí  Vytváření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy  Zpřístupnění všech pozemků  Ochrana a zúrodnění půdního fondu  Zvýšení ekologické stability krajiny  Zlepšení hospodaření s vodou v krajině  Zvýšení estetické hodnoty krajiny

3 Zákon č. 139/2002 Sb. Vyhl. č. 545/2002 Sb. Formy pozemkových úprav:  Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) – řeší zpravidla jedno celé katastrální území  Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) – řeší pouze některé hospodářské potřeby v území obvykle menším než jedno k.ú. Formou JPÚ lze provádět i upřesnění nebo rekonstrukci přídělů půdy

4 KPÚVýměra (ha) JPÚVýměra (ha) Celkem % z plochy ZPF Ukončené k 30.6.2010 1 046456 8182 453203 10215,8 Rozpraco- vané k 30.6.2010 782394 99525465 53310,9 Plánované k zahájení do roku 2013 665304 40614633 5438,0

5 Finanční prostředky pro činnost PÚ (mil. Kč, zaokrouhleno) Zdroje2007200820092010 Státní rozpočet700800630700 Protipovodňové konto 6580 (45)11370 + 330 PF ČR200400 (243)218 400 ŘSD100130102 180 OP Zemědělství2805-- PRV-780870 700 Celkem1 3452 0031 933 2 380

6 Plán společných zařízení  Opatřen í slouž í c í ke zpř í stupněn í pozemků (poln í nebo lesn í cesty, mostky, propustky, brody, žel. přejezdy apod.)  Protierozn í opatřen í pro ochranu půdn í ho fondu (protierozn í meze, průlehy, zasakovac í p á sy, z á chytn é př í kopy, terasy, větrolamy, zatravněn í, zalesněn í apod.)  Vodohospod á řsk á opatřen í slouž í c í k ne š kodn é mu odveden í povrchových vod a ochraně ú zem í před z á plavami (n á drže, rybn í ky, ú pravy toků, odvodněn í, ochrann é hr á ze, such é poldry apod.)  Opatřen í k ochraně a tvorbě životn í ho prostřed í a zvý š en í ekologick é stability (m í stn í Ú SES, doplněn í př í p. odstraněn í zeleně, ter é nn í ú pravy apod.)

7 Plán společných zařízení  Pl á n společných zař í zen í posoud í sbor zástupců nebo vlastn í ci, nen í -li sbor zvolen, a schv á l í jej zastupitelstvo obce na veřejn é m zased á n í  P Ú předlož í zpracovaný pl á n dotčeným org á nům st á tn í spr á vy, kter é se k němu do 30 dnů vyj á dř í  Pro nezbytnou výměru půdn í ho fondu pro společn á zař í zen í se přednostně použij í pozemky ve vlastnictv í st á tu, potom obce, příp.se podílejí vlastníci poměrnou částí svých pozemků

8 1 668 km polních cest

9 447 ha protierozních opatření

10 483 ha vodohospodářských opatření

11 1 050 ha ekologických opatření

12

13

14

15

16

17

18

19 Ústřední pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy vypisuje od roku 2007 soutěž o „Nejlepší realizované společné zařízení roku“ Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Jana Pivcová vedoucí odd. kontroly a rozpočtu Sekce Ústřední pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství, Realizovaná společná zařízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google