Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ OKOLNÍ KRAJINY V RÁMCI ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV Práce s mikroregiony, činnost mikroreginů a projekty na mikroregionální úrovni.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ OKOLNÍ KRAJINY V RÁMCI ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV Práce s mikroregiony, činnost mikroreginů a projekty na mikroregionální úrovni."— Transkript prezentace:

1 PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ OKOLNÍ KRAJINY V RÁMCI ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV Práce s mikroregiony, činnost mikroreginů a projekty na mikroregionální úrovni Havlíčkův Brod - 3. listopadu, 2010 Ing. Igor Kyselka CSc., Ústav územního rozvoje Jakubské náměstí 3, 60200 Brno, tel.: 542 423 146, fax: 542 423 190 e-mail: kyselka@uur.cz

2 Územní plán a pozemkové úpravy Plánovací nástroje, které zásadním způsobem ovlivňují podobu nezastavěného území se zavedenými procesy a dlouhou tradicí. Územní plánování vytváří a zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území řešením účelného využití a prostorového uspořádání celého správního území obce – jde o koncepční, ne realizační dokument. Komplexní pozemkové úpravy poskytují novým uspořádáním vlastnických vztahů k pozemkům a nezbytných společných opatření, výsledný podklad k zápisu do evidence katastru nemovitostí a následně k realizaci nové konkrétní podoby zemědělské krajiny. Oba dokumenty mají při řešení zájmů v území mnohé styčné body, někdy i překryvy. Nutná návaznost obou plánovacích procesů zvláště při návrhu společných opatření – zatím však chybí platný metodický rámec. To byly hlavní důvody vedoucí k přípravě a vydání první příručky na toto téma v roce 1999 a k její následné aktualizaci v roce 2010. ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO2 LISTOPAD 2010

3 Hlavní odlišnosti územních plánů a pozemkových úprav a problémy jejich koordinace časový horizont životnost územního plánu cca deset až dvacet let, změny územního plánu jsou možné a akceptovatelné, životnost pozemkových úprav se předpokládá na desítky let, změny hranic pozemkové držby jsou velmi obtížné a finančně nákladné, dochází k nové organizaci pozemků a základních krajinných struktur obsah zpracování územní plán je koncepčním dokumentem rozvoje a využití území, plán společných zařízení, který je součástí pozemkových úprav, je zpracováván na úrovni dokumentace stavby pro územní řízení ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO3 LISTOPAD 2010

4 Hlavní odlišnosti územních plánů a pozemkových úprav a problémy jejich koordinace podrobnost zpracování územní plán pracuje s plochami a koridory, pozemková úprava je řešena v podrobnosti parcel, popř. břemen k jednotlivým pozemkům. forma projednání (odsouhlasení) oba dokumenty se projednávají s dotčenými orgány, samosprávou a veřejností, rozdílné jsou možnosti vypořádání námitek a připomínek ze strany vlastníků pozemků v procesu pozemkových úprav je pozice vlastníka pozemku klíčová a bez souhlasu vlastníka nelze pozemkovou úpravu zdárně dokončit. ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO4 LISTOPAD 2010

5 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO5 LISTOPAD 2010

6 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO6 LISTOPAD 2010 Krajina v územních plánech obcí Je řešeno celé správní území obce (tedy nejen ZPF jako v PÚ) Zpracovává je tým specialistů Multikriteriární a multidisciplinární přístup Zohledňuje se trvale udržitelný rozvoj území Stanoví se závazná pravidla pro navazující rozhodování

7 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO7 LISTOPAD 2010 Nejčastější jevy a problémy nezastavěného území  Nedostatečně koordinovaná suburbanizace  Lokalizace staveb a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů  Nové dopravní stavby  Nové objekty technické infrastruktury, sportovních aktivit a rekreace  Omezování průchodnosti krajiny  Extenzifikace zemědělské výroby a zalesňování  Rekultivace těžebních území a brownfields  Drobná zemědělská držba a biofarmy

8 Územně analytické podklady, (SZ, § 26 – 29, Vyhl. č. 500/2006 Sb.) Zjišťují a vyhodnocují stav území včetně záměrů na provedení změn v území, vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení: Vybrané sledované jevy dle Přílohy č. 1 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb.: Krajina (oblast a místo krajinného rázu, místo významné události, významný vyhlídkový bod) Ochrana přírody (ZCHÚ, ÚSES, Natura 2000, hranice biochor) Lesy (kategorie lesů, OP lesa 50m,) Zemědělství (BPEJ, investice do půdy – odvodnění, závlahy atd.) Vodní hospodářství (vodní zdroje, CHOPAV, vodní útvary, záplavové území, přírodní léčivé zdroje, atd.) Geologie (dobývací prostory, CHLÚ, poddolované území, sesuvné území, odvaly, výsypky, atd.) Životní prostředí (staré zátěže a kontaminované plochy, území se zhoršenou kvalitou ovzduší atd.) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO8 LISTOPAD 2010

9 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO9 LISTOPAD 2010 Územní plán stanoví (vymezením ploch a koridorů) koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot a podmínky pro změny v území (SZ § 43, odst.1) Urbanistickou koncepci Koncepci uspořádání krajiny Koncepci veřejné infrastruktury

10 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO10 LISTOPAD 2010 Koncepce uspořádání krajiny (Příloha č. 7 k Vyhl. č. 500/2006 Sb.) Řeší zejména:  Územní systém ekologické stability  Prostupnost krajiny (cestní síť)  Protierozní opatření  Ochranu před povodněmi  Rekreaci  Dobývání nerostů

11 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO11 LISTOPAD 2010 Koncepce uspořádání krajiny – plochy s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území (Vyhl.č. 501/2006 Sb.)  Plochy rekreace  Plochy vodní a vodohospodářské  Plochy zemědělské  Plochy lesní  Plochy přírodní  Plochy smíšené nezastavěného území  Plochy specifické

12 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO12 LISTOPAD 2010 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření  Protierozní opatření (meze, průlehy, zasakovací pásy, příkopy, větrolamy apod.)  Územní systém ekologické stability včetně interakčních prvků, liniové i bodové zeleně  Protipovodňová opatření (nádrže, suché poldry, hráze, revitalizace a úpravy toků atd.)  Cestní síť včetně propustků, mostků, brodů apod.  Stavby a zařízení pro zvýšení rekreační a estetické hodnoty území (rozhledny, přístřešky, odpočívadla atd.)  Pokud je to možné, projektant ÚP vymezí skladebné části ÚSES, cesty, poldry apod. natolik obecně (osa, plocha, koridor), aby projektant PÚ je mohl vymezit definitivně s ohledem na vlastnické vztahy a přírodní podmínky

13 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO13 LISTOPAD 2010 Pozemkové úpravy (ZoPú, § 2) Slouží k uspořádání pozemků a zabezpečení jejich přístupnosti za účelem vytvoření půdně ucelených hospodářských jednotek Vznikají dle potřeb a se souhlasem vlastníků půdy a celospolečenských požadavků na tvorbu krajiny, životního prostředí a investiční výstavbu Vytvářejí podmínky pro racionální hospodaření, ochranu půdního fondu, vodní hospodářství Zvyšují ekologickou stability krajiny Výsledkem je plán společných zařízení – nástroj přímé realizace změn navržených mj. územním plánem

14 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO14 LISTOPAD 2010 Plán společných zařízení pozemkových úprav obsahuje: Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (polní a lesní cesty, mostky, propustky, brody, železniční přejezdy apod.) Protierozní opatření (protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění apod. Vodohospodářská opatření k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami (nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry apod.) Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, (zvýšení ekologické stability jako místní ÚSES, doplnění popřípadě odstranění zeleně, terénní úpravy apod.)

15 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO15 LISTOPAD 2010 Důvody pro aktualizaci příručky Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. Nový Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech č. 139/2002 Sb., Společný cíl - vyjádření veřejných zájmů pro rozvoj území Snaha o dosažení souladu záměrů ÚP s jejich následným podrobnějším rozpracováním v PÚ Ke stažení k dispozici na www.uur.cz publikační činnost a knihovna/metodické příručky a materiálywww.uur.cz

16 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO16 LISTOPAD 2010

17 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO17 LISTOPAD 2010 Možné varianty následnosti ÚP a PÚ Obec má platný územní plán, je zahájena pozemková úprava (nejčastější varianta) PÚ jsou zapsány v Katastru nemovitostí a poté dochází ke změně, případně zpracování nové ÚP Územní plán nebo jeho změna jsou zpracovávány současně s PÚ Územní plán je pořízen s ohledem na možnost budoucího zpracování pozemkové úpravy

18 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO18 LISTOPAD 2010 Obec má platný územní plán, je zahájena pozemková úprava (nejčastější varianta) Územní plán je využit jako závazný podklad pro návrh plánu společných zařízení Projektant PÚ upřesní lokalizaci záměrů staveb a opatření v nezastavěném území obsažených v ÚP s ohledem na vlastnické vztahy a na podrobnější znalosti o území, které má k dispozici. Projektant PÚ dle potřeby spolupracuje s projektantem ÚP Obec dle potřeby uzavře s projektantem ÚP zakázku o poskytnutí příslušných služeb V případě, že se plán společných zařízení významně odchyluje od ÚP, je třeba pořídit změnu

19 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO19 LISTOPAD 2010 PÚ jsou zapsány v Katastru nemovitostí a poté dochází ke změně, případně zpracování nové ÚP Projektant ÚP převezme a zapracuje plán společných zařízení PÚ do návrhu ÚP Projektant ÚP dle potřeby spolupracuje s projektantem PÚ Obec dle potřeby uzavře s projektantem PÚ zakázku o poskytnutí příslušných služeb

20 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO20 LISTOPAD 2010 Územní plán nebo jeho změna jsou zpracovávány současně s PÚ Na základě vzájemné dohody je schválen systém vzájemné spolupráce při souběžné práci na obou dokumentacích Projektanti ÚP a PÚ provádí průzkumy koordinovaně a problémy konzultují na pravidelných pracovních jednáních Koncepce uspořádání krajiny ÚP je zpracována v koordinaci s projektantem PÚ Plán společných zařízení PÚ je zpracován v koordinaci s projektantem ÚP

21 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO21 LISTOPAD 2010 Územní plán je pořízen s ohledem na možnost budoucího zpracování pozemkových úprav Projektant ÚP se v doplňujících průzkumech a rozborech podrobněji zaměří na nezastavěné území Projektant ÚP vymezí skladebné části ÚSES, cesty, poldry apod. natolik obecně (osa, plocha, koridor), aby projektant ÚP je mohl vymezit definitivně s ohledem na vlastnické vztahy a přírodní podmínky ÚP pořízené před 1.1. 2007 ztrácejí po 31.12. 2015 platnost. Nově pořizované ÚP by tedy měly již zohledňovat budoucí pořízení PÚ a koordinaci s nimi dle této příručky

22 Evropská úmluva o krajině – Florencie, říjen 2000 22  Zahrnuje veškerou krajinu ( nejen přírodní i venkovskou zemědělskou, příměstskou i devastovanou atd.)  Dosud podepsalo 36 států (z toho 6 neretaifikovalo)  Každá země vytvoří svou typologii krajin a pro ně zásady m managementu dle následujících zásad: - Krajiny přírodně nebo historicky cenné – ochrana - Krajiny kulturní, vyvážené, harmonické (většina) – indiv. Management - Krajiny poškozené – devastované – nová tvorba  Každá člen. země vytváří svou implementační politiku Úmluvy  Cílový charakter krajiny nemá být ponechán jen odborníkům, ale mají jej vytvářet zejména Ti, kteří v dané krajině žijí, protože domovská krajina je důležitou hodnotou v životě člověka

23 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO23 LISTOPAD 2010 Krajinné prvky – možnost čerpání dotací Zákon č. 291/2009 Sb. O zemědělství definuje a Nařízení vlády č.335/2009 Sb. konkretizuje následující krajinné prvky, které se stávají součástí půdního bloku: Meze Terasy Travnaté údolnice Skupiny dřevin Stromořadí Solitérní dřeviny Prvky mohou být evidovány ve spolupráci s Agenturami pro zemědělství a venkov

24 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO24 LISTOPAD 2010 Krajinné prvky vnitřní a vnější Vnitřní krajinný prvek nachází se uvnitř půdního bloku bez styku s jeho hranicemi (např. mez, remízek, solitér) Vnější krajinný prvek dotýká se hranice půdního bloku – zatím bez dotace Krajinné prvky budou v rámci kontroly GAEC kontrolovány bez ohledu na to, zda byla podána žádost o dotaci

25 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO25 LISTOPAD 2010 Zakládání nových krajinných prvků Podmínkou registrace nového prvku je splnění definice některého z šesti jmenovaných krajinných prvků Na založení prvků lze čerpat: Z prostředků komplexních pozemkových úprav Z Operačního programu životní prostředí Z programu péče o krajinu MŽP

26 Děkuji za pozornost! ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO26 LISTOPAD 2010


Stáhnout ppt "PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ OKOLNÍ KRAJINY V RÁMCI ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV Práce s mikroregiony, činnost mikroreginů a projekty na mikroregionální úrovni."

Podobné prezentace


Reklamy Google