Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RNDr. Milan Hladík, PhD., Ing. Jan Cihlář VRV a.s. Nábřežní 4 150 56 Praha 5 www.vrv.cz Ústí nad Labem, 23.9.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RNDr. Milan Hladík, PhD., Ing. Jan Cihlář VRV a.s. Nábřežní 4 150 56 Praha 5 www.vrv.cz Ústí nad Labem, 23.9.2009."— Transkript prezentace:

1 RNDr. Milan Hladík, PhD., Ing. Jan Cihlář VRV a.s. Nábřežní 4 150 56 Praha 5 www.vrv.cz Ústí nad Labem, 23.9.2009

2  Proces plánování v oblasti vod, Plány oblastí povodí  Revitalizace toků a přírodě blízká protipovodňová opatření v krajině  Operační program životní prostředí  Zkušenosti s přípravou revitalizačních akcí  Zkušenosti s přípravou přírodě blízkých protipovodňových akcí  Závěr

3 Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát. Účelem plánování v oblasti vod je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy ve třech základních směrech: – ochrany vod jako složky životního prostředí – ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod – trvale udržitelného užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby, zejména pro účely zásobování pitnou vodou

4

5 – I. etapa – přípravné práce do konce roku 2007 – II. etapa – návrh plánů oblastí povodí - 31.7.2009 – III. etapa – konečné návrhy plánů oblasti povodí. schválení - 22.12.2009

6 3 CYKLY – 6 LET  1. 2009 - 2015  2. 2015 - 2021  3. 2021 - 2027

7 – Ve druhé polovině 20.století došlo k úpravě stovek kilometrů vodních toků s cílem odvodnit nivní území a získat půdu pro zemědělství – Narovnání toků vyvolalo nutnost výstavby stabilizačních stupňů s cílem kompenzovat spád - migrační bariery – Zastavení přirozených korytotvorných procesů – Poškození vodních a nivních ekosystémů – Porušení hydrologického režimu celého území – Snížení retenční schopnosti krajiny – Urychlení odtoku během srážek, rychlejší vysychání

8 – Cílem je obnovit původní korytotvorné procesy v tocích – Ideální je obnova širšího nivního pásu - vazba na ekologickou hodnotu a schopnost retence – Nezbytná je možnost dalšího vývoje vodního toku – Zprůchodnění migračních barier

9 – Suché nádrže - poldry – Fungují pouze v době zvýšených průtoků, mimo tato období jsou buď zcela suché nebo v nich je malé nadržení s ekologickou funkcí – Mají význam především na bleskové povodně s malým celkovým objemem – transformace povodňové vlny – Revitalizace toku v zátopě

10  2007 – 2013, přes 140 miliard Kč  Cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje  Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní  Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny

11  Počty navržených revitalizací v jednotlivých oblastech povodí Oblast povodíPočet navržených RVT Do prvního plánu Horní a střední Labe 33071 Ohře a dolní Labe 11178 Horní Vltava10761 Berounka8340 Dolní Vltava13339

12  Příklady připravovaných akcí:  1) Revitalizace Stropnice u Nových Hradů, Oblast povodí Horní Vltavy  2) Revitalizace Merklínky u obce Ptenín, Oblast povodí Berounky

13  Úsek toku přibližně 6 km, upravený, narovnaný, břehy zpevněny, říční niva zničena  Cílem je obnova toku a nivního území  Pozemky využívány jako trvalý travní porost  Tři katastrální území – 2006 zahájena komplexní pozemková úprava v k.ú. Byňov, dokončena 2009  2009 zahájeny k.ú Štiptoň a Údolí u Nových Hradů

14

15

16  Vzhledem k průběhu KPÚ akce rozdělena na dvě etapy  Během KPÚ v k.ú Byňov získán pruh nivního území asi 100 m široký do vlastnictví Povodí Vltavy, státní podnik  Je připraven projekt pro první etapu, bylo zahájeno územní řízení a zjišťovací řízení EIA  V dalších dvou k.ú. je opět záměrem získání dostatečného území pro revitalizaci, předpoklad dokončení projektu 2012

17

18  Úsek toku přibližně 6 km, upravený, narovnaný, břehy zpevněny, říční niva zničena  Cílem je obnova toku a nivního území  Pozemky využívány jako trvalý travní porost

19

20

21  Cílem je výkup přibližně 20 m pruhu půdy  V rámci tohoto území obnova toku a nivního ekosystému  Celkem 150 pozemků, 45 vlastníků  Pozemky využívány jako trvalý travní porost, obhospodařovány zemědělským družstvem

22 Stav po projednání o souhlasí, o neodpovídá, o nesouhlasí

23  Cílem je výstavba suché nádrže s plánovanou zátopou o ploše přibližně 208 ha  Účelem je transformace průtoku při bleskových povodních  Navržení získání pozemků pro hrází poldru a souhlasy se stavbou vlastníků pozemků v plánované zátopě

24 Vzestup hladiny v suché nádrži je menší než 2 m) Doba zdržení vody je menší než 1 den Kóta koruny hráze je o více než 0,5 m výš než max. hladina (bezpečnost)

25

26

27  Po porovnání tří variant navrženo optimální řešení a připraven projekt  Obeslání všech vlastníků s žádostí o souhlas- nízká odezva  Veřejná prezentace – stále nesouhlas několika vlastníků v zátopě a jednoho vlastníka klíčového pozemku pod budoucí hrází  Akce zatím zastavena

28  Pro všechny rozsáhlé akce v krajině není klíčovým faktorem technické řešení nebo finanční prostředky, ale získání pozemků  V rámci běžného postupu projednání není reálné získat souhlasy od desítek vlastníků  Jedinou cestou je komplexní pozemková úprava  Nutná koordinace plánování KPÚ se správci vodních toků


Stáhnout ppt "RNDr. Milan Hladík, PhD., Ing. Jan Cihlář VRV a.s. Nábřežní 4 150 56 Praha 5 www.vrv.cz Ústí nad Labem, 23.9.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google