Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RNDr. Milan Hladík, PhD., Ing. Jan Cihlář

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RNDr. Milan Hladík, PhD., Ing. Jan Cihlář"— Transkript prezentace:

1 RNDr. Milan Hladík, PhD., Ing. Jan Cihlář
Problematika přípravy revitalizačních akcí a přírodě blízkých protipovodňových opatření v krajině VRV a.s. Nábřežní 4 Praha 5 RNDr. Milan Hladík, PhD., Ing. Jan Cihlář Ústí nad Labem,

2 Obsah prezentace Proces plánování v oblasti vod, Plány oblastí povodí
Revitalizace toků a přírodě blízká protipovodňová opatření v krajině Operační program životní prostředí Zkušenosti s přípravou revitalizačních akcí Zkušenosti s přípravou přírodě blízkých protipovodňových akcí Závěr

3 Plány oblastí povodí Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát. Účelem plánování v oblasti vod je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy ve třech základních směrech: ochrany vod jako složky životního prostředí ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod trvale udržitelného užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby, zejména pro účely zásobování pitnou vodou

4 Plány oblastí povodí

5 Plány oblastí povodí I. etapa – přípravné práce do konce roku 2007
II. etapa – návrh plánů oblastí povodí III. etapa – konečné návrhy plánů oblasti povodí. schválení

6 3 CYKLY – 6 LET

7 Revitalizace vodních toků - důvody
Ve druhé polovině 20.století došlo k úpravě stovek kilometrů vodních toků s cílem odvodnit nivní území a získat půdu pro zemědělství Narovnání toků vyvolalo nutnost výstavby stabilizačních stupňů s cílem kompenzovat spád - migrační bariery Zastavení přirozených korytotvorných procesů Poškození vodních a nivních ekosystémů Porušení hydrologického režimu celého území Snížení retenční schopnosti krajiny Urychlení odtoku během srážek, rychlejší vysychání

8 Revitalizace vodních toků - cíle
Cílem je obnovit původní korytotvorné procesy v tocích Ideální je obnova širšího nivního pásu - vazba na ekologickou hodnotu a schopnost retence Nezbytná je možnost dalšího vývoje vodního toku Zprůchodnění migračních barier

9 Přírodě blízká protipovodňová opatření
Suché nádrže - poldry Fungují pouze v době zvýšených průtoků, mimo tato období jsou buď zcela suché nebo v nich je malé nadržení s ekologickou funkcí Mají význam především na bleskové povodně s malým celkovým objemem – transformace povodňové vlny Revitalizace toku v zátopě

10 Operační program životní prostředí
2007 – 2013, přes 140 miliard Kč Cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny

11 Revitalizace vodních toků
Počty navržených revitalizací v jednotlivých oblastech povodí Oblast povodí Počet navržených RVT Do prvního plánu Horní a střední Labe 330 71 Ohře a dolní Labe 111 78 Horní Vltava 107 61 Berounka 83 40 Dolní Vltava 133 39

12 Revitalizace vodních toků
Příklady připravovaných akcí: 1) Revitalizace Stropnice u Nových Hradů, Oblast povodí Horní Vltavy 2) Revitalizace Merklínky u obce Ptenín, Oblast povodí Berounky

13 Revitalizace Stropnice u Nových Hradů
Úsek toku přibližně 6 km, upravený, narovnaný, břehy zpevněny, říční niva zničena Cílem je obnova toku a nivního území Pozemky využívány jako trvalý travní porost Tři katastrální území – zahájena komplexní pozemková úprava v k.ú. Byňov, dokončena 2009 2009 zahájeny k.ú Štiptoň a Údolí u Nových Hradů

14 Revitalizace Stropnice u Nových Hradů

15 Revitalizace Stropnice u Nových Hradů

16 Revitalizace Stropnice u Nových Hradů
Vzhledem k průběhu KPÚ akce rozdělena na dvě etapy Během KPÚ v k.ú Byňov získán pruh nivního území asi 100 m široký do vlastnictví Povodí Vltavy, státní podnik Je připraven projekt pro první etapu, bylo zahájeno územní řízení a zjišťovací řízení EIA V dalších dvou k.ú. je opět záměrem získání dostatečného území pro revitalizaci, předpoklad dokončení projektu 2012

17 Revitalizace Stropnice u Nových Hradů

18 Revitalizace merklínky u ptenína
Úsek toku přibližně 6 km, upravený, narovnaný, břehy zpevněny, říční niva zničena Cílem je obnova toku a nivního území Pozemky využívány jako trvalý travní porost

19 Revitalizace merklínky u ptenína

20 Revitalizace merklínky u ptenína

21 Revitalizace merklínky u ptenína
Cílem je výkup přibližně 20 m pruhu půdy V rámci tohoto území obnova toku a nivního ekosystému Celkem 150 pozemků, 45 vlastníků Pozemky využívány jako trvalý travní porost, obhospodařovány zemědělským družstvem

22 Revitalizace merklínky u ptenína
Stav po projednání o souhlasí, o neodpovídá, o nesouhlasí

23 Výstavba suché nádrže Obědovice
Cílem je výstavba suché nádrže s plánovanou zátopou o ploše přibližně 208 ha Účelem je transformace průtoku při bleskových povodních Navržení získání pozemků pro hrází poldru a souhlasy se stavbou vlastníků pozemků v plánované zátopě

24 Výstavba suché nádrže Obědovice
Kóta koruny hráze je o více než 0,5 m výš než max. hladina (bezpečnost) Vzestup hladiny v suché nádrži je menší než 2 m) Doba zdržení vody je menší než 1 den

25 Výstavba suché nádrže Obědovice

26 Výstavba suché nádrže Obědovice

27 Výstavba suché nádrže Obědovice – průběh přípravy projektu
Po porovnání tří variant navrženo optimální řešení a připraven projekt Obeslání všech vlastníků s žádostí o souhlas- nízká odezva Veřejná prezentace – stále nesouhlas několika vlastníků v zátopě a jednoho vlastníka klíčového pozemku pod budoucí hrází Akce zatím zastavena

28 závěr Pro všechny rozsáhlé akce v krajině není klíčovým faktorem technické řešení nebo finanční prostředky, ale získání pozemků V rámci běžného postupu projednání není reálné získat souhlasy od desítek vlastníků Jedinou cestou je komplexní pozemková úprava Nutná koordinace plánování KPÚ se správci vodních toků


Stáhnout ppt "RNDr. Milan Hladík, PhD., Ing. Jan Cihlář"

Podobné prezentace


Reklamy Google