Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Úvod do problematiky OPŽP Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Úvod do problematiky OPŽP Ing."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Úvod do problematiky OPŽP Ing. Balek František

2 Přehled prioritních os OPŽP 1.Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 2.Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 3.Udržitelné využívání zdrojů energie 4.Zkvalitnění nakládání s odpady a odstranění starých ekologických zátěží 5.Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik 6.Zlepšování stavu přírody a krajiny 7.Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 2

3 Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Oblast podpory 1.1 - Snížení znečištění vod Oblast podpory 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody Oblast podpory 1.3 - Omezování rizika povodní Podoblasti podpory 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany 1.3.2. Eliminace povodňových průtoků systémem PBPPO 3

4 Povodňová služba a preventivní protipovodňová ochrana (1.3.1)  Předpovědní a hlásné povodňové služby  Varovné a výstražné systémy ochrany před povodněmi  Digitální povodňové plány 4

5 Povodňová služba a preventivní protipovodňová ochrana (1.3.1)  Podkladové analýzy, studie proveditelnosti pro následná PBPPO na vodním toku, jeho nivě i ploše povodí: ­Analýza stavu vodního toku, nivy a povodí ­Geodetické podklady a terénní průzkumy ­Identifikace vlastnických vztahů ­Návrhy opatření na vodních tocích a v ploše povodí ­Stanovení prioritních opatření ­Odhad nákladů 5

6 Povodňová služba a preventivní protipovodňová ochrana (1.3.1) Způsobilí žadatelé  Systémy předpovědní a hlásné služby ­obce, města, svazky obcí, kraje, státní podniky, státní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace - stát  Studie proveditelnosti ­+ ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50% majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty 6

7 Povodňová služba a preventivní protipovodňová ochrana (1.3.1)  Minimální způsobilé výdaje: 400 tis.Kč  Výše dotace : až 90 % způsobilých výdajů  Zbývající prostředky na oblast podpory 1.3 – 4,9 mld. Kč  Alokace a ostatní informace – výzva 7

8 Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření (1.3.2).  Úprava koryt a niv s vlivem na PP ochranu prováděná přírodě blízkým způsobem, opatření pro přirozený rozliv povodní v nivách formou tzv. biotechnických opatření, v současně zastavěných územích obcí  Výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu nad 50 000 m 3 s revitalizací toků a niv v zátopě 8

9 Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření (1.3.2).  Způsobilí žadatelé ­obce, města, svazky obcí, kraje, státní organizace, příspěvkové organizace a organizační složky obcí, měst a krajů, státní podniky a ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50% majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty  Způsobilé přímé výdaje: 1 mil. Kč. až 150 mil. Kč.  Výše dotace: až 90 % způsobilých výdajů  Alokace a ostatní informace – výzva 9

10 Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody 6.1. Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 6.2. Podpora biodiverzity 6.3. Obnova krajinných struktur 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny 6.6. Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků horn. činnosti a hodnocení neobnovit. přírod. zdrojů vč. zdrojů podzem. vod 10

11  Budování a obnova tůní a mokřadů, revitalizace vodních toků mimo zastavěná území  Zvyšování retenční schopnosti krajiny, obnova přirozených odtokových poměrů a podpora přirozených rozlivů v nivních plochách  Opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny obsažená v Plánech oblastí povodí Optimalizace vodního režimu (6.4.) 11

12 Optimalizace vodního režimu (6.4.)  Opatření proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.)  Výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o objemu do 50.000 m 3  Zpracování studií proveditelnosti podélných revitalizací toků a niv 12

13 Optimalizace vodního režimu (6.4.)  Způsobilý žadatel: ­všichni vyjma FO a PO podnikatelů, kteří nejsou správci toků ­Projekty obsažené v plánech oblasti povodí: správci vodních toků, svazky obcí a kraje, AOPK ČR a NP  Výše dotace: - až 100 % u mokřadů, tůní a revitalizací vodních toků a říčních ramen - 70 % u malých vodních nádrží neobsažených v plánech povodí - 90 % ostatní opatření  Udržitelnost projektu 10 let od ukončení realizace  Alokace a ostatní informace – výzva ­Celkem zbývá1,9 mld. Kč 13

14 Doporučený postup při přípravě a řízení projektu  Přípravná fáze  Podání žádosti  Realizace a řízení projektu 14

15 Přípravná fáze  Definovat problém  Konzultace záměru na AOPK ČR, SFŽP  Zpracování projektu včetně položkového rozpočtu  Vyjádření dotčených orgánů (Kraj, ORP, Povodí…)  Biologické zhodnocení připravovaného opatření  Vyjádření vlastníků pozemků!!! (je možné realizovat v rámci projektu 1.3.1)  Zajištění potřebných povolení - lhůty!!! (je možné realizovat v rámci projektu 1.3.1)  Počkat na výzvu 15

16 Způsobilé výdaje OPŽP Definice všech způsobilých výdajů v ID  Publicita (billboardy a pamětní desky)  Příprava projektu do 5 % z CZPRV: - projektová dokumentace, zpracování žádosti o dotaci, VŘ  Pozemky : - do 10 % CZPRV, na základě znaleckého posudku, nákup ne dříve než 18 měsíců před podáním žádosti  Autorský/technický dozor do 3 % z CZPRV 16

17 Fáze podání žádosti  Výzva  Žádost ­Vyplnění elektronické žádosti v IS BENE-FILL ­www.opzp.czwww.opzp.cz ­Elektronické prostředí pro žadatele a příjemce ­Vstup do Bene-fillu ­Identifikace žadatele ­Popis, cíle, harmonogram, přínosy projektu ­Financování, rozpočet  Odevzdání žádosti = stop výdajů 17

18 Realizace a řízení projektu  Akceptace žádosti => následně uznatelné další výdaje (VŘ)  Posuzování a schválení žádosti => Rozhodnutí o poskytnutí dotace  Další podklady => Smlouva o poskytnutí dotace => možnost proplácení faktur  Fyzická realizace projektu a zajištění publicity  Monitorovací zprávy  Dodání účetních podkladů ke kontrole na SFŽP, fyzická dohlídka PM  Závěrečné vyhodnocení akce  Kontrola v době udržitelnosti 18

19 Informační zdroje www.opzp.cz/Dokumenty ke stažení/Pro žadatele a příjemce  Implementační dokument (oblasti podpory, způsobilé výdaje)  Příručka pro žadatele  Závazné pokyny pro žadatele a příjemce (výběrová řízení)  Směrnice MŽP č. 3/2011 o předkládání žádostí a poskytování podpory (seznam povinných příloh)  Harmonogram výzev  Hodnotící kritéria  Náklady obvyklých opatření (přiměřenost rozpočtu) Dle poslední výzvy 19

20 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Děkuji za pozornost Evropská unie Spolufinancováno z Prioritní osy 8 – Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti


Stáhnout ppt "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Úvod do problematiky OPŽP Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google