Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do problematiky OPŽP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do problematiky OPŽP"— Transkript prezentace:

1 Úvod do problematiky OPŽP
Ing. Balek František

2 Přehled prioritních os OPŽP
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Udržitelné využívání zdrojů energie Zkvalitnění nakládání s odpady a odstranění starých ekologických zátěží Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik Zlepšování stavu přírody a krajiny Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

3 Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Oblast podpory Snížení znečištění vod Oblast podpory Zlepšení jakosti pitné vody Oblast podpory Omezování rizika povodní Podoblasti podpory Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Eliminace povodňových průtoků systémem PBPPO

4 Povodňová služba a preventivní protipovodňová ochrana (1.3.1)
Předpovědní a hlásné povodňové služby Varovné a výstražné systémy ochrany před povodněmi Digitální povodňové plány

5 Povodňová služba a preventivní protipovodňová ochrana (1.3.1)
Podkladové analýzy, studie proveditelnosti pro následná PBPPO na vodním toku, jeho nivě i ploše povodí: Analýza stavu vodního toku, nivy a povodí Geodetické podklady a terénní průzkumy Identifikace vlastnických vztahů Návrhy opatření na vodních tocích a v ploše povodí Stanovení prioritních opatření Odhad nákladů

6 Povodňová služba a preventivní protipovodňová ochrana (1.3.1)
Způsobilí žadatelé Systémy předpovědní a hlásné služby obce, města, svazky obcí, kraje, státní podniky, státní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace - stát Studie proveditelnosti + ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50% majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty

7 Povodňová služba a preventivní protipovodňová ochrana (1.3.1)
Minimální způsobilé výdaje: 400 tis.Kč Výše dotace: až 90 % způsobilých výdajů Zbývající prostředky na oblast podpory 1.3 – 4,9 mld. Kč Alokace a ostatní informace – výzva

8 Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření (1.3.2).
Úprava koryt a niv s vlivem na PP ochranu prováděná přírodě blízkým způsobem, opatření pro přirozený rozliv povodní v nivách formou tzv. biotechnických opatření, v současně zastavěných územích obcí Výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu nad m3 s revitalizací toků a niv v zátopě

9 Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření (1.3.2).
Způsobilí žadatelé obce, města, svazky obcí, kraje, státní organizace, příspěvkové organizace a organizační složky obcí, měst a krajů, státní podniky a ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50% majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty Způsobilé přímé výdaje: 1 mil. Kč. až 150 mil. Kč. Výše dotace: až 90 % způsobilých výdajů Alokace a ostatní informace – výzva

10 Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody
6.1. Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 6.2. Podpora biodiverzity 6.3. Obnova krajinných struktur 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny 6.6. Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků horn. činnosti a hodnocení neobnovit. přírod. zdrojů vč. zdrojů podzem. vod

11 Optimalizace vodního režimu (6.4.)
Budování a obnova tůní a mokřadů, revitalizace vodních toků mimo zastavěná území Zvyšování retenční schopnosti krajiny, obnova přirozených odtokových poměrů a podpora přirozených rozlivů v nivních plochách Opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny obsažená v Plánech oblastí povodí

12 Optimalizace vodního režimu (6.4.)
Opatření proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.) Výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o objemu do m3 Zpracování studií proveditelnosti podélných revitalizací toků a niv

13 Optimalizace vodního režimu (6.4.)
Způsobilý žadatel: všichni vyjma FO a PO podnikatelů, kteří nejsou správci toků Projekty obsažené v plánech oblasti povodí: správci vodních toků, svazky obcí a kraje, AOPK ČR a NP Výše dotace: - až 100 % u mokřadů, tůní a revitalizací vodních toků a říčních ramen - 70 % u malých vodních nádrží neobsažených v plánech povodí - 90 % ostatní opatření Udržitelnost projektu 10 let od ukončení realizace Alokace a ostatní informace – výzva Celkem zbývá1,9 mld. Kč

14 Doporučený postup při přípravě a řízení projektu
Přípravná fáze Podání žádosti Realizace a řízení projektu

15 Přípravná fáze Počkat na výzvu Definovat problém
Konzultace záměru na AOPK ČR, SFŽP Zpracování projektu včetně položkového rozpočtu Vyjádření dotčených orgánů (Kraj, ORP, Povodí…) Biologické zhodnocení připravovaného opatření Vyjádření vlastníků pozemků!!! (je možné realizovat v rámci projektu 1.3.1) Zajištění potřebných povolení - lhůty!!! (je možné realizovat v rámci projektu 1.3.1) Počkat na výzvu

16 Způsobilé výdaje OPŽP Definice všech způsobilých výdajů v ID
Publicita (billboardy a pamětní desky) Příprava projektu do 5 % z CZPRV: - projektová dokumentace, zpracování žádosti o dotaci, VŘ Pozemky: - do 10 % CZPRV, na základě znaleckého posudku, nákup ne dříve než 18 měsíců před podáním žádosti Autorský/technický dozor do 3 % z CZPRV

17 Fáze podání žádosti Výzva Žádost Odevzdání žádosti = stop výdajů
Vyplnění elektronické žádosti v IS BENE-FILL Elektronické prostředí pro žadatele a příjemce Vstup do Bene-fillu Identifikace žadatele Popis, cíle, harmonogram, přínosy projektu Financování, rozpočet Odevzdání žádosti = stop výdajů

18 Realizace a řízení projektu
Akceptace žádosti => následně uznatelné další výdaje (VŘ) Posuzování a schválení žádosti => Rozhodnutí o poskytnutí dotace Další podklady => Smlouva o poskytnutí dotace => možnost proplácení faktur Fyzická realizace projektu a zajištění publicity Monitorovací zprávy Dodání účetních podkladů ke kontrole na SFŽP, fyzická dohlídka PM Závěrečné vyhodnocení akce Kontrola v době udržitelnosti

19 Informační zdroje ke stažení/Pro žadatele a příjemce Implementační dokument (oblasti podpory, způsobilé výdaje) Příručka pro žadatele Závazné pokyny pro žadatele a příjemce (výběrová řízení) Směrnice MŽP č. 3/2011 o předkládání žádostí a poskytování podpory (seznam povinných příloh) Harmonogram výzev Hodnotící kritéria Náklady obvyklých opatření (přiměřenost rozpočtu) Dle poslední výzvy

20 Děkuji za pozornost Evropská unie
Spolufinancováno z Prioritní osy 8 – Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti 


Stáhnout ppt "Úvod do problematiky OPŽP"

Podobné prezentace


Reklamy Google