Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká podnikatelská reprezentace při EU Jsou fondy a programy EU pro podnikatele? OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3. prosince 2007 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká podnikatelská reprezentace při EU Jsou fondy a programy EU pro podnikatele? OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3. prosince 2007 Praha."— Transkript prezentace:

1 Česká podnikatelská reprezentace při EU Jsou fondy a programy EU pro podnikatele? OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3. prosince 2007 Praha

2 V mezinárodním měřítku operační program vychází především ze •Státní politika ŽP •Strategie udržitelného rozvoje Evropské unie •6. Akčního programu ES pro životní prostředí •Lisabonské strategie •Tématických strategií EU •Strategických obecných zásad Společenství pro soudržnost (Community Strategic Guidelines – COM (2005) 0299, Brussels 05 – 07 - 2005)

3 Návrh rozdělení finanční alokace pro priority OPŽP (mil. EUR) Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 40,44%1 988,55 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 12,89% 634,15 Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie 13,68% 672,97 Prioritní osa 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 15,79% 776,51 Prioritní osa 5 Omezování průmyslového znečištění 1,23% 60,61 Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny 12,20% 599,42 Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 0,86% 42,45 Prioritní osa 8 Technická pomoc 2,91% 143,21

4 Prioritní osa 1- Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní •Oblast podpory 1.1 Snížení znečištění vod •Výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV u aglomerací nad 2000 EO, snížení difuzního znečištění a monitorování stavu vod •Oblast podpory 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody •Výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody •Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vod •Oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní •Výstavba lokálních ochranných hrází, mobilních stěn, suchých poldrů, retenčních nádrží •Opatření pro zvýšení retence povodí, zpracování mapových podkladů o povodňovém nebezpečí

5 Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí •Oblast podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší •Snížení energetické spotřeby, snížení tepelných ztrát v rozvodech •Oblast podpory 2.2 Omezování emisí •Snížení emisí na zdrojích •Opatření na zdrojích vedoucí ke snížení emisí znečišťujících látek

6 Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie •Oblast podpory 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny •Výtopny, elektrárny, teplárny s využitím OZE, kogenerace •Oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla •Oblast podpory 3.3 Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby

7 Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží •Oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady •Systémy odděleného sběru odpadů, recyklace, budování sběrných dvorů a skladů •Budování zařízení na nakládání s nebezpečnými odpady •Oblast podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží •Sanace vážně kontaminovaných lokalit, zpracování analýz rizik u vybraných lokalit

8 Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik •Oblast podpory 5.1 Omezování průmyslového znečištění •Výzkum a vývoj BAT, infrastruktrura pro program REACH

9 Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny •Oblast podpory 6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 •Oblast podpory 6.2 Podpora biodiverzity •Oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur •Oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny •Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny •Oblast podpory 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

10 Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu •Oblast podpory 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací •Rekonstrukce stávajících center •Podpora technického vybavení center a poraden

11 Prioritní osa 8 – Technická pomoc •Oblast podpory 8.1 Technická pomoc při přípravě, implementaci, monitorování a kontrole operací OP ŽP •Oblast podpory 8.2 Ostatní výdaje technické pomoci OP ŽP

12 Prováděcí dokument Prováděcí dokument specifikuje: •Finanční prostředky na oblasti podpory v letech 2007 - 2013 •Příjemce podpory •Veřejnou podporu (stanovení výše podpory) •Uznatelné náklady •Indikátory •PPP

13 Implementace programu •Řídícím orgánem bylo určeno MŽP •Zprostředkujícím subjektem bude SFŽP ČR – přijímání žádostí o podporu z OP ŽP a další kompetence •Řídící orgán deleguje výkon některých činností na Zprostředkující subjekt •Směrnice pro předkládání žádostí do OP ŽP je na webových stránkách MŽP •Řídící výbor — zásadní otázky koncepce a realizace OP ŽP; operativní provádění zajišťuje Zprostředkující subjekt •Monitorovací výbor — kritéria pro výběr projektů, kontroluje a monitoruje realizaci

14 Řídící výbor •doporučuje výběr projektů a akcí podporovaných z ERDF a FS; funkce koordinační •projednává otázky koncepce a realizace OP ŽP •sleduje provázanost OP s ostatními resortními (sektorovými) politikami •paritně zastoupeno MŽP a SFŽP ČR, dále zástupci MMR, MF, MZe, MZd, Asociace krajů, Svaz měst a obcí a nevládních organizací

15 Zprostředkující subjekt – kompetence # 1 •spolupracuje na tvorbě strategických dokumentů •přijímá žádosti a organizuje výzvy •posuzuje úplnost, věcnou správnost a formální náležitosti projektů •hodnotí žádosti z technického a ekonomického hlediska •účastní se na výběrových řízeních schválených projektů, dohlíží na následně tvořených smlouvách •monitoruje plnění pravidel zadávání veřejných zakázek •zajišťuje podklady pro vydání rozhodnutí o financování akce a připravuje návrh tohoto rozhodnutí •kontroluje postup prací na projektech

16 Zprostředkující subjekt – kompetence # 2 •zajišťuje elektronickou evidenci dat pro monitorování a vyhodnocení implementace programu •archivuje dokumenty související s OP ŽP dle legislativy ČR a EU •zpracovává údaje o výdajích v procesu certifikace •připravuje podklady pro výroční a závěr. zprávu OP ŽP •ověřuje soulad skutečného vynakládání výdajů a dodání služeb s podmínkami rozhodnutí o financování akce •zprostředkovává pomoc při zpracování vhodných projektů a projektových žádostí

17 Zprostředkující subjekt – kompetence # 3 •přezkoumává předložené žádosti o proplacení uskutečněných výdajů příjemci podpory (především ve smyslu ověření souladu se stanovenými výkonovými cíli a finančním plánem projektu, souladu s politikami EU, posouzení, zda výdaje jsou uznatelné a vycházejí z věrohodné účetní dokumentace atd.) •spolupracuje při zajišťování publicity a zajištění informačního servisu pro žadatele Pozn.: Zprostředkující, platební a kontrolní funkce SFŽP ČR jsou striktně odděleny.

18 Financování uznatelných nákladů •Předpokládaná výše podpory z prostředků OP ŽP – až 85% •Předpokládané spolufinancování z prostředků SFŽP – 4% •Předpokládané spolufinancování ze státního rozpočtu – 1% •Vlastní zdroje žadatele – 10%

19 Proces schvalování projektu s celk. náklady pod 25 mil. EUR Tématická porada SFŽP + MŽP

20 Kritéria přijatelnosti a kritéria výběru projektů •Kritéria přijatelnosti •Splnění základních podmínek programu, principy politiky EU atd. •Kritéria výběru projektu •Technická kritéria •technická úroveň projektu, finanční náročnost ve vztahu k předmětu podpory •Ekologická kritéria •Finanční náročnost vůči ekologickému efektu, územní potřebnost realizace projektu • Ekonomická kritéria •Ekonomická způsobilost subjektu žadatele

21 Připravenost na implementaci OP ŽP •1. výzva vyhlášena dne 29.6.2007; v rámci prioritní osy 1, oblast podpory 1.1. „otevřeny“ pouze ty oblasti, které v minulosti nebyly předmětem kritiky EK; 3. září spuštěn příjem žádostí pro 1. výzvu, a to přes „uživatelsky příznivé“ webové rozhraní spravovaném ZS SFŽP; ukončení příjmů žádostí 26. října •2. výzva vyhlášena 29. října pro prioritní osu 6; příjem žádostí bude umožněn od 19. listopadu do 31. ledna 2008 •Byly zpracovány klíčové dokumenty nutné pro spuštění 1. výzvy tj. směrnice pro předkládání žádostí, implementační dokument včetně kritérií přijatelnosti a výběru projektů a pokyny pro žadatele; uskutečnilo se první jednání monitorovacího výboru

22 Děkuji za pozornost. Ing. Jan Kříž adresa: Ministerstvo životního prostředí odboru fondů EU Vršovická 65, 100 10 Praha 10 telefon:+420 267 122 530 fax: +420 272 744 944 e - mail: jan_kriz@env.cz www.env.cz


Stáhnout ppt "Česká podnikatelská reprezentace při EU Jsou fondy a programy EU pro podnikatele? OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3. prosince 2007 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google